Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

122 42 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:50

Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực ... t lý ph n h c l p 11 THPT N I DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c u lý lu n v t p V t lý - Nghiên c u lý lu n v c, hình thành b - Xây d ng h th ng t p V t lý ph tri c y h c t p V t lý nh cl i h c ng phát. .. THPT 24 1.4.1 S c n thi t c a vi c hình thành phát tri c cho h c sinh THPT 24 c cho h c sinh THPT 26 1.4.2 Các bi n pháp hình thành phát tri BÀI T P V T LÝ VÀ BÀI T P V NG PHÁT... quan tr ng c a v tài: c xây này, nên ch ng h th ng t p V t lý ph nh c ng nghiên c u l nh ng phát tri M C TIÊU NGHIÊN C U Xây d ng h th ng t p V t lý ph thành b n h c - l p 11 THPT nh m hình c cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH), Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay