Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

122 10 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:50

Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực L IC V i lòng bi c, chúng tơi xin chân thành c Phòng Qu n Khoa h i h c Sài Gòn, v i quý th h c Sài Gòn th y t n tình u, i a bàn thành ph H ng d n chúng tơi su t q trình nghiên c u c bi t, xin chân thành c ih su t trình th c hi n n, gi ng ng d n tr c ti p cho tài nghiên c u Tác gi M CL C L IC M C L C Error! Bookmark not defined B N TÓM T T .4 DANH SÁCH CÁC CH VI T T T DANH SÁCH CÁC B NG , HÌNH U PH N I: M PH N II: N I DUNG 12 C N NGHIÊN C U 12 LU N V V C 12 1.1 Khái ni c 12 1.2 Phân lo c 13 c chung 13 ng l c thù môn V t lý: 16 1.3 C c .23 1.4 Hình thành phát tri c cho h c sinh THPT 24 1.4.1 S c n thi t c a vi c hình thành phát tri c cho h c sinh THPT 24 c cho h c sinh THPT 26 1.4.2 Các bi n pháp hình thành phát tri BÀI T P V T BÀI T P V NG PHÁT TRI C 34 2.1 Bài t p V t 34 2.1.1 Vai trò ch a t p V t d y h c 34 2.1.2 Phân lo i t p V t .36 2.2 Bài t p V ng phát tri c .37 2.2.1 Khái ni m 37 m .37 2.2.3 S c n thi t c a vi c xây d ng t p phát tri c 38 2.2.4 Quy trình xây d ng h th ng t p V ng phát tri n c 39 TH C TR NG C A VI C HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI 3.1 M C 40 o sát 40 3.2 N i dung kh o sát .41 3.3 Ph o sát .43 ng kh o sát .43 3.5 K t qu kh c tr ng .43 NG H TH NG BÀI T P V T PH NH CNG PHÁT TRI C .44 L M C TIÊU D Y H C PH N H C 44 NH C C N HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CHO H C SINH KHI H C XONG PH N H C 50 50 CÁC BI N PHÁP S D NG H TH NG BÀI T NG C TRONG D Y H C V T 63 PH N III: K T LU N VÀ KI N NGH 65 3.1 K t lu n .65 3.2 Ki n ngh .65 TÀI LI U THAM KH O 66 .67 .67 Ph l c .86 Ph l c .101 Ph l c .107 Ph l c .117 B N TÓM T T TÀI NGHIÊN C U KHOA H C SINH VIÊN XÂY D NG H TH NG BÀI T P V T PH NH C NG PHÁT TRI C L P 11 THPT Mã s : SV2016-01 V nghiên c u (v , tính c p thi t) Ngh quy t 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 H i ngh m n, toàn di n giáo d i t yêu c u m i cho giáo d c nói chung d y h c v cung c p tri th c, rèn luy n k mà ph i phát tri i h c Khái ni c, c c, ch c d y h c h th ng t p b tr nh m hình thành, phát tri c cho h m c nhi u nhà nghiên c u yên tâm, v n u nghiên c c ng phát tri v v cc Vì v c k ho im i h c c n có thêm nhi u nghiên c u ng nghiên c u c tài r t c n thi t mang tính th c ti n M u/m c tiêu nghiên c u Xây d ng h th ng t p V t THPT ph thành b n h c - l p 11 nh m hình c cho h c sinh Nhi m v /n i dung nghiên c u/câu h i nghiên c u - Nghiên c u lu n v t p v - Nghiên c u lu n v y h c t p v t c, hình thành b i h c - Xây d ng h th ng t p v t ph n nhi t h c l ng phát tri nh c - Th c nghi u qu c a h th ng t xây d ng Ph nghiên c u - tri u lu n: tham kh o tài li c h c sinh - c: x s li u th c nghi m n vi c phát K t qu nghiên c u ( a k t qu ) s n ph m (Bài báo khoa h c, ph n m m máy tính, quy trình cơng ngh , m u, sáng ch - H th ng t p v t ph tri nh cl u có) ng phát c - Bi n pháp t ch c b y d ng c cho h c sinh thông qua h th ng t p DANH SÁCH CÁC CH CH VI T T T VI T T T THPT Trung h c Ph thông SGK Sách giáo khoa NXB Nhà xu t b n NL c DANH SÁCH CÁC B NG STT TÊN B NG B ng 1: B c thù môn V t B ng 2: B B ng 3: B c th c nghi m (N) B ng 4: B c tìm ki B ng 5: B c cá th (C) n s d ng ki n th c V t (K) i thông tin (T) B ng 6: Chu n ki n th Giáo d 17 21 21 o c c th hóa t l c chung TRANG 22 23 V t 11 c a B 45 51 B ng 8: B ng giá tr IC ph thu c vào th i gian 92 , HÌNH STT TÊN , HÌNH TRANG khái quát quy trình xây d ng h th ng t p V t ng phát tri t ng h p l v c n ng h 40 69 c bi t c a t ng 118 Hình 1: Hình nh th c t v nam châm ch U 53 Hình 2: Hình nh th c t b 53 Hình 3: Hình nh th c t d ng c c n thi t cho thí nghi m 55 Hình 4: Hình 57 Hình 5: Hình bi u di Hình 6: Hình mơ t ba b n ph ng 10 Hình 7: Hình bi u di 11 Hình 8: Hình bi u di n ba b n kim lo i A, B, C 81 12 Hình 9: Hình nh pin th c t 82 13 Hình 10: Hình mơ t 14 Hình 11: Hình mơ t 15 Hình 12: Hình nh v s m sét 105 16 Hình 13: Hình nh minh h a qui t c bàn tay trái 109 17 Hình 14: Hình 18 Hình 15: Hình nh g i ý v nt ng h th c t ng tác d ng t i M 74 75 t t n dây d n hình t di u u u ki n 80 92 97 t t ng V t u 120 122 PH N I: M U T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U THU TÀI C T c có s xem xét, c i t ng phát tri u theo c Tuy nhiên không ph i qu pc rõ ts trình thi t k c c n có NewZealand, Pháp M t s c tuyên b h c khác, không tuyên b c, t k theo n c th ng c, Ph n Lan Vi t Nam, nh h i nh p qu c t , t ib ic phát tri n xã h i ngày nhanh, v i nh ng bi ng, yêu c d n ch im t ch c ho ng ngu n nhân l c t m quan tr ng c a vi i m i ho t i m i ki y h c, nh p trung ch i liên t c i v i m i cá nhân ngày cao vi ng quy c Nh n th ng Giáo d o ng giáo d c, nh m t o s chuy n bi ng d y h c, góp ph n nâng cao ch ng giáo d c nv ng trung h c DO CH TÀI Tr i qua nhi u công cu i m i giáo d c, thông tin tri th c c xem tài s n vô giá, h u ích c a m i qu c gia Ngày nay, giáo d m ch có ch i, m i qu c gia ti n b c không n t i nh ng kinh nghi m l ch s xã h i c a th h sau, mà quan tr ng trang b cho m c m i cá nhân, phát tri h ct ng xuyên, h c t p su c cc c t p, tìm cách phát tri n i t i, thích c v i m t xã h i ih c nh ng yêu quy t 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 H i ngh im n, toàn di n Giáo d giáo d c nói chung d y h c V t luy n k c cho th i m i giáo d c m t vi c làm h t s c c n thi t c p bách Bên c khóa XI v c xem i phát tri t yêu c u m i cho cung c p tri th c, rèn i h c Khái ni c, c u ch c d y h c h th ng t p b tr nh m hình thành, phát tri c cho h c sinh THP quan tâm, v m c nhi u nhà nghiên c u u nghiên c c p ng phát tri nh a th k Giáo d ng phát tri h c, tr n nhi u t ng giáo d c qu c t c nh m b o ch u c a vi c d y c v n d ng tri th c nh ng tình hu ng th c ti n, nh m chu n b c gi i quy t tình hu ng c a cu c s ng ngh nghi p Thông qua c; th hi t qu h c t cm giáo d c mơ t chi ti t có th ti n b c a h c sinh m t cách liên t ng phát tri c k ho c l cc c có th h u ích cho vi im i m i giáo d c ng phát tri i h c c n có thêm nhi u nghiên c u, tài li h tr cho giáo viên, có k ho ch gi ng d y phù h d ng m t h th ng t p ng phát tri ng v i vi c d y h c ki c m t vi c làm h t s c c n thi t mang tính th c ti n c t m quan tr ng c a v tài: c xây này, nên ch ng h th ng t p V t ph nh c ng nghiên c u l nh ng phát tri M C TIÊU NGHIÊN C U Xây d ng h th ng t p V t ph thành b n h c - l p 11 THPT nh m hình c cho h c sinh CÁCH TI P C N tài ti p c n tr c ti p ch V t l p 11 ph n h c hi n nay, mà c th h th ng t p D a vào tài li u t p hu c a B Giáo d tham kh o v c chuyên bi t c a b môn V t ng h th ng t p phù h p v i lo c n ph n tr Bài 101: [C1 B = 2 Các hai tâm tâm tròn vòng dây, có Trong vô cong vô vào hai qua Nam qua v ng h c bi t c a t ng ng d n gi i: ng s c t c ph ng vng góc v Quy t c n m tay ph i ho n th ng tâm n m m t n c B = n ng dây d n hình tr Quy t c n m tay ph i ho c B = ng s c phía ngồi ng dây gi ng v ng s c sinh b i nam châm th ng ng s c phía lòng ng dây nh ng th ng song song, chi u u Bài 102: [K2] Hình th u, i m t tốn g m m t dây d n r t dài gi a dây u n thành vòng tròn Em t thi t k m t toán liên n hình nh gi i ng d n gi i: M t dây d n r t dài th u, gi a dây u n thành vòng tròn có bán kính n 4A Tính c m ng t t i tâm vòng dây: Tr l i: l n c m ng t c a dây d n th ng gây t i O: B1 = = 2.10-7 = 1,3.10-5 T l n c m ng t c a vòng tròn gây t i O: B2 = = 2.3,14.10-7 = 4,210-5 T l n c m ng t t ng h p t i O: chi u nên : =>B = B1 + B2 = 1,3.10-5 + 4,210-5 = 5,5.10-5 T Bài 103: [K2] th l n c a c m ng t t i m i th m y d ch chuy n: Song song v i dây? Vuông góc v i dây? Theo m m t ng s c t xung quanh dây? ng c n ng d n gi i: l n c a c m ng t t i m m t ng c n th ng dài m y d ch chuy n song song v i dây B = 2.10-7 i l n c a c m ng t t i m m t m y d ch chuy n l i g ng c a dò n th ng dài s n gi m n u d ch chuy n xa dây d n m y d ch chuy n vng góc v i dây B = 2.10-7 c l i l n c a c m ng t t i m m t m y d ch chuy n theo m ng c n th ng dài không ng s c t xung quanh dây B = 2.10-7 a m ng t i BÀI 22: L C LORENTZ Bài 104: [K2, K3, T1] Hi ng c c quang k quan thiên nhiên s c a th gi i V b n ch t V t ng gì? Có th c Nguyên nhân c a nó? ng d n gi i C c quang ánh sáng a c c Nó có hình d lung linh, mn màu mn s c l p loáng t t b c rèm sáng, treo cao kho ng 100km r xu ng, tr i r ng thành m n kho ng 1km, g i vòng c c quang M i M t tr i có s bùng n , phóng lu ng h t man Gió M t tr i Gió M t tr n g i ng, n electron không b ph n x n a mà l t vào khí quy n, va ch m v i phân t , nguyên t khí, n chúng b ion hóa Khi s tái h p khơng khí x y ch t khí phát quang Ánh sáng y c c quang Hi ng mi n B ng c c quang ch x y g Nam c c ho c qu c gia g n B c c c Nga, ti u bang Alaska ac t, ch c -uy, Th n, Ph n Lan, Bài 105: [K1, C1] Xung quanh vòng tròn l i g n ki n th c h c Em Tác d ng lên m t h n tích chuy ng m t t ng l n: ? Chi u tuân theo quy t c i bàn tay trái d a vào l i g n ki n th c phù h p vào vòng tròn Em thi t k m v i vòng tròn này, v ki n th c liên quan n l c Lorentz xung quang vòng tròn nh ng l i g n ki n th c ng d n gi i: L c Lorentz Bài 106: [K2] M t prơton bay vào t Qu u có c m ng t B = 0,45T có o c a prơton t kính r=0,28m Tính v n t c prơton t ng tròn có bán ng ng d n gi i: v qRB m 1,6.10 19 0, 28 0, 45 1, 2.107 m / s 27 1, 67.10 Bài 107: [C1] Em h th ng l i ki n th v i nh ng t ng b ng m T ng 13 nam châm v i nam châm nv ch có h n n tích tích chuy ng 14 Máy gia t c h t 15 ng s c ng h c bi t 16 nam châm v i dòng 17 F = BIlsin 18 f = 19 20 c m ng t 21 10 n tròn 11 n ng dây d n 12 n th ng n Ph l c Bài t V: C M Bài 23: T NT THƠNG-C M NT n Foucaul có r t nhi u tác d ng, Bài 108: [K3] quanh ta, em li t kê nh ng h ng cu c s ng n Foucaul có l i có h i? ng d n gi i - Trong m t s ng h + Làm hãm chuy n Foucaul c n thi ng quay c a kim ch th + Sinh momen c u ng c a kim cân nh y n t xe máy, ô tô + N u ch y kim lo i - Trong m t s ng h n Foucaul có h t nóng lõi s t máy bi n th n, máy qu t, máy xay sinh t + Ch ng l i s quay c n làm gi m công su gi m dòng Foucaul ta khơng dùng nh ng lõi s nh ng thép m t song song v Bài 109: [N1, N2, N3] Em quan sát hình Hình Em trình n thí nghi m nào? thuy t cách ti n hành thí nghi m n kh i mà thay b ng ng s c t Thí nghi m v hi ng c m nt Bài 110: [N3] a Em ch n d ng c i làm thí nghi m c m nt : Nam châm Cu n dây Pin b Trong làm thí nghi m, em quay m t video cho thí nghi m Bài 111: [K1, K3] Em quan sát hình nh n c n u b ng b nt c tr l i câu h i: Cu n dây N i kim lo i cn c) ng bên a Theo em cu n dây n i kim lo n ki n th c gì? b Em gi i thích nguyên ho c Cá kho ngon nh ng c a b p t c kho n b ng n kho cá b n s d ng b s d ng b nt t nên b n Huy i kim lo i n t V y theo em b n Huy n có th c khơng? Vì sao? ng d n gi i: n Foucaul b Khi cu t o nên m nc m i n bi n t n s cao) ch y qua, n t bi i kim lo i (2) s xu t hi n m t dòng n Foucaul) làm cho n hi u ng to nhi t Joule-Lenz), nhi t c truy n t n bên Và vùng (4) bên ngồi n i khơng b b p ho c t t b n Foucaul gây n u (3) ng (n u nh c n i kh i t thúc l p t c) c B n Huy n không th kho cá b ng n t Vì khơng th t o n Foucaul ch x y khi kh i kim lo i chuy t m t t n Foucaul, ng t ng ho c ng bi n thiên theo th i gian Bài 112: [K2] M t vòng dây kim lo t t ph ng vòng dây vng góc v i t u M t N u d ng c a vòng dây bi n i d n d n thành hình tròn m t m t ph xu t hi n không? N nh chi ng d n gi i: Hình tròn có di n tích l trình d ng vòng tròn bi y, i, t thông qua di dây xu t hi nc m c m ng có chi cv it n c m ng có chi nh lu t Lenz, t ng ngoài, t c chi u ki BÀI 24: SU ng gây b ng t ng h NG C M NG Bài 113: [K2] Em thi t k m t toán phù h p v i l i gi l n c a su t ng c m ng: 0,01(s ) l nc n c m ng: n ng d n gi i: n tr 30o v i ; B = 0,02T C m ng t B gi nh su t nghiêng góc n không ng c m ng l n chi n c m ng vòng n u th ng: Bài 114: [K2] Cho m t khung dây hình vng c góc v i m t t u, cho n a di n tích c a khung dây n m t a m t b pin n tr c at i theo th i gian theo quy lu t B = 0,87 ng giây n sinh m ch Hình 14: Hình t t u ng d n gi i: Su ng c m ng sinh ng c m ng sinh khung dây: Su vai trò gi m n tr iv ib nh lu t Ohm ta có: t ngu n t vuông ng Bài 25: T C M Bài 115: [T2] Em dùng ph n m m mô ph ng thí nghi ng t c m V i thí nghi Thí nghi sáng c thi t k thí nghi m v hi n c ti u ch nh bi n tr u, v cs t ng t ng t khoá K, ng t c m d a vào thí nghi ng c t t Em gi i thích hi ng d n gi i: n iL ch y qua ng dây (theo chi n iL gi t ng t xu ng Trong ng dây x y hi t K, ng t c m: Hi n ng có tác d ng ch ng l i s gi m c a iL, ng dây xu t hi c m ng chi u v i iL t ng t t dòng c m ng l n c m ng ch n tK c Bài 116: [K1] Nh ng hình g ng V t nào? Hình 15: Hình nh g i ý v ng V t ng d n gi i: Su ng t c m Bài 117: [C1] Em h th ng l i ki n th m i nh ng t C m nt Chi u ch ng l i nguyên nhân sinh = L.I c bi t t thông bi n thiên xu t hi n t c m ch ng l i s bi n m ch 10 Foucault 11 IFC t l v i t bi n thiên c a 12 Chi u ch ng l i nguyên nhân sinh n t b ng m ... t lý ph n h c l p 11 THPT N I DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c u lý lu n v t p V t lý - Nghiên c u lý lu n v c, hình thành b - Xây d ng h th ng t p V t lý ph tri c y h c t p V t lý nh cl i h c ng phát. .. THPT 24 1.4.1 S c n thi t c a vi c hình thành phát tri c cho h c sinh THPT 24 c cho h c sinh THPT 26 1.4.2 Các bi n pháp hình thành phát tri BÀI T P V T LÝ VÀ BÀI T P V NG PHÁT... quan tr ng c a v tài: c xây này, nên ch ng h th ng t p V t lý ph nh c ng nghiên c u l nh ng phát tri M C TIÊU NGHIÊN C U Xây d ng h th ng t p V t lý ph thành b n h c - l p 11 THPT nh m hình c cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH), Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay