Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000 (NCKH)

103 2 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:48

Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000 L L IC M U Lý ch tài L ch s nghiên c tài ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u u C tài - HĨA THÀNH PH H CHÍ 1.1 T ng quan v Thành ph H Chí Minh 1.1.1 V a lý 1.1.2 Kinh t xã h i c l ch s hóa Thành ph H 1.2.1 Khái ni hóa hóa Thành ph H Chí Minh 1.2.3 Th c tr ng HÓA VÀ H I NH P QU C T ng l im THÀNH PH H CHÍ TRONG TH I K ct ih il Nam 2.2 Chính sách quy ho ch phát tri n Thành ph H Chí Minh 2.3.3 Phát tri n c 2.3.2 Phát tri n c a khu công nghi p IM I ng C ng s n Vi t - NG C 3.1 S chuy n bi HÓA V I KINH T - XÃ H I u kinh t 3.2 S chuy n bi ng 3.3 S chuy n bi n ngành kinh t 3.3.1 Công nghi p 3.3.2 Nông nghi p 3.3.3 D ch v 3.4 S chuy n bi n v xã h i 3.4.1 Chuy n bi n v 3.4.2 Chuy n bi n v 3.4.3 Chuy n bi n v giáo d c, y t K T LU N PH L C DANH M C CH VI T T T TPHCM: Thành ph H Chí Minh UBND: y ban Nhân dân KCX: Khu ch xu t KCN: Khu Công nghi p CNH p hóa Hi CHXHCNVN: C ng hòa Xã h i Ch ng B XHCN: Xã h i Ch ng i hóa t Nam DANH M C B NG BI U STT B ng 1.1 B ng 3.1 B ng 3.2 B ng 3.3 B ng 3.4 B ng 3.5 B ng 3.6 B ng 3.7 B ng 3.8 B ng 3.9 B ng 3.10 B ng 3.11 Tên b ng Phân lo i phân c th Vi t Nam T tr ng GDP TPHCM so v ic u GDP TPHCM phân theo khu v c kinh t chuyê môn k thu t c a i ng phân theo thành ph n kinh t Bi v s chênh l ch t l gia tang dân s t n Quy mô c a h th ng giáo d c m m non S li u v h th ng giáo d c TPHCM qua S li u v t ih Bi v Trang 25 71 72 74 84 93 96 97 ng t b yt S li u nhân viên ngành y t Th ng kê s t b nh truy n nhi m u tr c kh e m tr em 99 100 101 102 L u c a riêng tôi, s li u k t qu nghiên c u nêu nghiên c u trung th phép s d ng tác gi cho c cơng b b t kì m t cơng trình khác Nhóm tác gi L IC có th th c hi n nghiên c u khoa h ki a ch c nhi u ý v n tài li u c a quý th y cô b n sinh viên Chúng xin chân thành c th i H c Sài Gòn, quý m Khoa h c Xã h om u ki hoàn thành t t nghiên c u c bi t, xin c th i gian quý báo Th y PGS.TS Nguy n tình gành ng d n cho su t th i gian qua c th i gian h n ch nên n i dung nghiên c u ch c ch n s không tránh kh i nh ng m khuy t, chúng tơi r t mong nh bình, b sung c a quý th y cô b n sinh viên Nhóm tác gi Xin chân thành c c nh ng ý ki M Lý ch U tài hóa thành ph H Chí Minh t 1986 2000 di n v i t nhanh m t i cho thành ph m t b m m thành ph d n d t n n kinh t hóa H Chí Minh nh thành ph c l nhi u m t h n ch b t c c c n có nh ng sách m gi i quy t nh k t nh ng tri th c l ch s v m i t c p, t o u ki n cho thành ph phát tri n nhanh b n v d ng phát tri m tài nghiên c n phát tri n c a thành ph c xây tài có tính th c ti n cao c p thi t v nhi u m ng nhu c u hi n nay, c v khía c nh sách l n nh n th c c a m i công dân thành ph N n ti y m nh công nghi p hóa, hi t Nam s n tr song v c cơng nghi p Song n nhanh chóng lãnh th H Chí Minh m m t nh ng thành ph l nhi u bi kh p m n hình Thành ph H Chí Minh ng nh t c c Vì v y, cơng cu hóa t i thành ph th hóa i c T n m nh m , nh t t Vi t Nam ti i quan tr ng v kinh t n v qu n n ti p theo nh ch m r i v i qu n p, Bình Th l nc ac ng h c kinh nghi b n v ng tham kh o cho cơng Thành ph H Chí Minh nói chung th i k an m c a, h i nh p v i qu c t hi n V i nh ng lý khoa h c th c ti n nêu trên, ch n v ph H Chí Minh t c nâng c p, ch nh trang c hi n nh ng ch c khu v cu c phát tri n h t n Thành ph m im n 2000 nghiên c tài nghiên c u c a chúng tơi hóa thành L ch s nghiên c tài V hóa (Urb c nghiên c u t lâu th gi a Piere Mercin (b n d ch ti ng Vi t, Nxb Th Gi Vi t Nam v n hóa nh ng c nhi u nhà khoa h c quan tâm nghiên c u, tiêu bi u cơng trình: Vi t Nam t p I, t p II c ng (Nxb Xây d c tr ng, tình hình phát tri n c a m nh Vi ng phát tri công nghi p hóa, hi v Vi t Nam th i k i hóa Tuy nhiên, cu n sách ch nghiên c u khái quát nh ng chung c Vi um Chuyên kh o Quy ho ch xây d ng phát tri c p t i nh ng v c th c a Nguy n Th Bá (Nxb Xây d ng, v lý thuy quy ho ch phát tri Vi t Nam c Cu n c n v c aM : Vi t Nam v phát tri n c a xã h i, dân t c h c c hóa l ch s Á c a Trung tâm nghiên c ng, s hóa t i Vi c , tình tr n xu th phát tri n c a m t s thành cc ,v ic hóa c hóa l ch s khái lu n Ngồi ra, có nhi u nh ng công c khác c ph , nhu c u qu ng (Nxb Tr , 2002), tác gi b ov hóa Vi i m i 1979 1989 1989 1999 c a Lê Thanh Sang, Nxb Khoa h c xã h i Hà N i, 2008 Quy ho ch xây d th Vi t Nam, t p c a Tr n Ng c Chính, Nxb Xây d ng Hà N h ach t ng th phát tri d ng Hà N i, 1998 Vi ng quy a B xây d ng, Nxb Xây hóa sách phát tri cơng nghi p hóa hi Vi t Nam Tr n Ng c Hiên, Tr i hóa ng ch biên, Nxb Chính tr Qu c gia Hà N i, 1998 T ch c qu ng c c a Nguy n Th Thanh Th y, Nxb Xây d ng Hà N i, c lu n v lý hóa Vi t Nam nói riêng Trong nh Chí Minh r B n v c nghiên c u v hóa c quan tâm, c th m t s cơng trình có giá tr thành ph H c cơng b : H Chí Minh (4 t n ng, Nguy n Cơng Bình, (Nxb Thành ph H o c u tồn di n v m t l ch s , tr , kinh t , xã h i, ngh thu t c a Sài Gòn Thành ph H Chí Minh Tác ph m Ti tích sơng Sài Gòn c a PGS.TS Nguy n Minh Hòa, (Nxb T ng h p Thành ph H t vai trò trung tâm kinh t hóa, xã h i c a Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh Tác gi ch ng minh Thành ph p thu s m nh t m nh m nh t khoa h c công ngh k thu t tiên ti n t phát tri h t ng k thu t h t ng xã h n ng d ng có hi u qu ki u quy ho ch - ki r ng Ơng cho t n n cơng nghi p tiên ti n so v khu v m nh t so v i nh ng vùng mi n khác c hóa phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam 195 Thành ph H Chí Minh xu t b hóa c c c n 1989 Vi n Kinh t ng, ng c Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh g c s thách th c c hóa t i Thành ph H Chí Minh c a tác gi Tôn N Qu nh Trân (Nxb Tr , 1999) g hóa vùng ngo i thành s hóa Cu n sách Nơng dân ngo i thành Thành ph H Chí Minh ti hóa c a tác gi Lê V ng h p Thành ph H chi ti t tình hình chuy n d công nghi p d ch v mô t nh nd is hóa làm cho h d n d n ng, chuy n sang nh ng ho ng b ng nh ng ngành ngh nh th t nghi p Tác gi nh ng thu n l n tiêu c Lu n án Ti c pt i hóa mang l i Chí Minh (1975 qu n huy 1996) Lu n án trình bày q trình Chí Mi c, qu n 8, Bình Th nh, Tân Bình, Gò V p Tác gi kh ang th i c a qu n, huy n 1996) t t c iv Quá c L ch s c a tác gi Nguy n Th Th y v hóa hóa u kinh t t nông nghi p sang huy n ngo i thành Thành ph H Chí Minh Tác gi i m nh m r i b ru n ánh u kinh t h t ng, dân c p trung vào s is c kh o sát Tuy nhiên hi n h v ch hóa th ng tồn di n thành ph H Chí Minh, nh n 1986 -2000 ng nghiên c u ng nghiên c u c hi n c hóa Thành ph H , dân s hóa nt h t c, y t , y u t y Thành ph di n nhanh chóng Ph m vi nghiên c u Khơng gian nghiên c u c V th i gian: kho ng th i gian t cho công cu tài nghiên c u bi u im i c nên t t y u có nh a bàn thành ph H Chí Minh ngày n 200 cm u Vi t Nam Thành ph H Chí Minh trung tâm kinh t c a c c chuy n mình, nh ng bi i quan tr ng sâu s c Y tá 5.805 5.551 4.844 5.210 5.261 H sinh 1.219 1.370 1.285 1.326 1.337 1.355 1.089 2.092 1.734 1.670 c s cao c p 660 796 840 715 701 c s trung c p 164 202 397 279 284 c tá 531 811 791 740 685 41 40 40 c 134 Cán b B ng s li u nhân viên ngành y t (Ngu n: S cs Thành ph H Chí Minh) ng cán b y t nhiên v s ng l n, ng cho nhu c u khám ch a b nh c b i c c bi t hóa di n m nh m nhanh chóng, dân s ng M t khác, h n ch v biên ch c a ngành y t n cho nhi c ng, th m c V s n xu t thu c, u xí nghi p 24, 25 Yteco Sapharo ch u trách nhi m phân ph c có doanh thu t m i ngày Vi u tr b nh truy n nhi B nh truy n nhi m - D ch t - D ch h ch c nhi u k t qu kh quan 1980 1985 1990 1.8303 303 297 1995 1997 271 ng - S t xu t huy t - Ho gà -S i 5.422 4.852 6.868 3.467 4.693 460 373 253 60 65 1.338 364 415 643 667 B ng th ng kê s Ngành y t thành ph hi u qu ho c b nh truy n nhi i) c hi n t p tác qu c t , nâng cao ng phòng, khám ch a b i h p tác v u b nh nhi t ih gi m t l t vong i k t qu kh quan, góp ph n nh ng b n nhân s t ác tinh Bên c thành ph t nh Nam b nv ch a b nh mi s c kh e sinh s n tr em, l tiêm ch ng cho tr em (trên 95%), giúp b nh gây t vong tr cao gi m m nh Các ch s 1985 - T l phát sinh dân s t nhiên 1,71% - T l sinh 2.06% 1988 1992 1,53% 1995 1,05% 1,57% 2,05% - T l t vong m 0,3% 0,3% - T l tr 0,44% 6,5% i 2,5kg c kh e m tr em (Ngu cs 1980 Thành ph H Chí Minh) 1985 1990 1995 1997 - Khám ph khoa 195.860 415.157 103.586 688.296 845.340 - Khám thai 115.622 242.403 223.116 261.795 285.424 - Sinh 72.128 81.707 78.822 86.124 87.975 25 18 53 33 20 + Chi m t l 0.35 0.22 0.67 0.40 0.23 - N o thai 37.469 94.618 140.157 142.884 140.491 -M 35.089 64.190 57501 33.884 48.170 20.846 8.645 30.703 19.538 40.959 8.789 3.719 8.823 5.442 i sinh ch t t vòng - S d ng thu c ngùa thai -S i tri t s n c kh c th c hi n v ng b nh mi n phí, 200.000 s khám ch a b nh mi n phí thành l p b nh vi n mi n phí: An Bình, C n Gi b o hi m y t cong tác xã h i, p 245.017 th khám b nh 28.000 b u tr i u tr n i trú Ngồi c p 514 th khám ch a b nh mi n phí cho Bà m Vi t Nam Anh hùng Công tác phòng chóng b nh xã h i b nh d ch nhi m v không ch c a ngành y t mà c n có s tham gia ph i h p c a nhi u ngành ph i tr thành phong trào nhân dân m t cách r ng rãi m i có th c nh ng b nh d ch nguy hi c bi t b nh AIDS Tuy nhiên, nh ng thành t c ghi nh c a s phát tri n, v n r t nhi u b t c p, h n ch c n ph v gi i quy t Th nh t, v l c b o hi m y t ph c v phù h p v có h th o cho h c nhu c u c nghiêm túc nhìn nh n i nghèo, ti n t i thi t có phong cách nh ng h th c s có v n v s c kh xóa m nghèo; th hai, v qu n, huy n thành ph ki n toàn t ch c qu a bàn ngành y t ph i h p v i quy n l p l i tr t t th c, l p trung tâm qu thu c gi , thu c ng; cu i cùng, c n s công b ng gây h i cho s c kh e có gi i quy t tr cv yt ngành y t K T LU N hóa k t qu t t y u c a s phát tri n kinh t xã h i, di n v i q trình cơng nghi p hóa, hi i c, q trình chuy n d nông nghi p sang công nghi p d ch v Nh tri n kinh t - xã h i Quy hóa khơng ch n q trình phát tri n n v nh s xã h ng cu c s ng -TTg phê t nhi m v quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh H c bi t, m t trung tâm l n v kinh t quan tr ng c a c phát ng tr l i q trình ngành n n kinh t c hóa ph thu ng th phát tri n kinh t , xã h u kinh t t c công ngh , có v trí tr c s tr thành trung tâm công nghi p, d ch v khu v cc a c tiêu xây d ng Thành ph H Chí Minh bao g m: phát tri n b n v ng, hài hòa gi a phát tri n kinh t v i b o t n di tích l ch s ng; b m an ninh, qu thành ph D ng liên k b ov tr thành m t i l ch s c a m gi i quy t v b n v ng c a Thành ph H Chí Minh c n d hóa v ov hóa phát tri n xem xét quan h gi ng kinh t , v i n i dung phát tri n xã h i v i v ng Nghiên c c i thi n hóa Thành ph H Chí Minh n 1986 - 2000 có th rút nh Th nh hóa lu t chung c nh Thành ph H Chí Minh tuân theo nh ng quy th ti p di n liên t ng su t Nguy n H u v t ch t, k t c u h t C nh vào Nam, xác l k th a a gi i hành chính, dinh Phiên Tr n Qua nhi t ln gi vai trò quan tr ng th y Y u t thu n l i v n, vùng m giai thông vùng qu c t , nh t ch s c chúa Nguy n, tri u Nguy n khai thác có hi u qu góp ph n làm cho Thành ph H Chí Minh s m tr thành trung tâm bn bán v i nhi u vùng khác Có th nói, sách khai hoang c a chúa Nguy n, nhà Nguy t n n móng cho s Pháp thu c thác thu ic i th i ng hàng lo t nhà máy, xí nghi p ph c v cho nhu c u khai a M hóa di n mang tính t phát ng ho hi n vi c hình thành, xu t hi n nhi u ph xá, ng h c, ch t hi n nh ng th t s m u i th i M quy n Vi t Nam C ng hòa, v i ngu n vi n tr l n t M , Thành ph H Chí Minh tr n Vi t Nam C m cho dân s t pl c th ng nh t, Thành ph H Chí ng, quy n, nhân dân quan tâm b t tay vào xây d ng kinh t , tr i Các khu cơng nghi p, khu ch xu Thành ph phát tri n m v i giúp cho n n công nghi p u làm s m t cách hóa ng dân nh t Thành ph di n m t cách m nh m , nhanh c bi t khu v c vùng ven Thành ph H Chí Minh Th hai, hóa Thành ph H Chí Minh g n li n v i v quy t vi c làm, an sinh xã h i V quy lu phân hóa giàu nghèo xã h c Thành ph r t quan tâm k phát tri n theo b c c ho n c a Thành ph nh nên m i ho m t i h i Do m t u có ch c h n ch kho c quan tâm u Thành phô an sinh xã h i, gi i quy t vi c làm, xây d t cyt nghèo T n gi m thi u d ng trang b cho ngành giáo d c, y t hóa, th d c th c nhu c u h c t ng th ngày xã h i, dân c kh e cho nhân dâ n qu Th n Thành ph t th ng y t t ng c hồn ch nh hóa làm chuy n bi n l i s trình t t y u di n không ch nh gi i iv c châu Á N n kinh t phát tri iv hóa c th gi i, hóa di n v i t hóa góp ph khu v y m nh phát tri n kinh t xã h i c a i s ng nhân dân Tuy nhiên, bên c nh nh ng m t tích c c, trình uv b m c n gi i quy vi c làm cho nông dân t, h ph i chuy n sang kinh doanh nh ng ngành ngh khác, l i s ng, cách suy hóa i nh ng s c thái m i so v i u khu ch xu t, xí nghi c m r ng, c u c c thành l c xây d ng, nhi n o nhi u hi m xu ng c p c ng xã h i v i m t tích c c ng s ng - tr ng i c a s phát tri n c Th n hố Chí Minh u t ng l Dân s c a Thành ph H Chí Minh c Dân s s dân, m c dù, có th i th Thành ph H v p nghi p c, quan tr ng nh t s Thành ph H Chí Minh m uc cv ng Thành ph th c hi n sách di dân v nơng thơn, dân s có gi t ng m i m i tình tr ng dân nh v Thành ph m t cách m nh m Nghiên c hóa Thành ph H chúng tơi nh n th y Thành ph H phát tri b nv p r t nhi ng kinh t cao, v h t u tàu kinh t mb t o, gìn gi b o v v t th nh lâu dài, ph nhanh chóng; cách n gi i quy t n quy ho ch, phát tri n Thành ph H Chí Minh m t cách b n; phát tri n kinh t m t cách hoàn thi n (1986 - 2000), cm c a Vi t Nam; c n ph i i dân nh i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân; tôn xanh, s pv t th phi kh c ph c nh t H Chí Minh c n th c hi n: Chuy n d ng kinh t v , cơng nghi v i, d ch i mơ hình s n xu ng, th c hi p hóa s Phân b h t p trung n l ng thân thi n ng h th gi gi m m theo ngu n l c, ti y m nh th c hi n ti n b công b ng xã h i, t o thêm vi giáo d nâng cao dân trí tr hóa, phát tri n v s kho , c i thi u ki ng nâng cao ch ng v ng c a d ch v y t c ng s ng; d ng hi u qu b n v ,b ov t c s d ng b n v nhi m khơng khí, ti ng c c, gi m khu cơng nghi p, qu n lí ch t th i r n ch t th i nguy h i, Th c hi n bi n pháp gi m s h n ch nh ng ng có h i c a bi bi n dâng, tri ng ngh nghi p, phù h p v i yêu c u c a trình Ti t ki m ngu phát tri ng Nâng cao ch i khí h u i khí h u (nh t ng c a m ng ), phòng ch ng thiên tai, phát tri c xanh, ki n trúc xanh Xây d ho c hi ng b h t ng xã h i h t ng k thu t v i, tu thu c vào yêu c u khai thác, s d ng chi thích h p c phát tri n c th ng vai trò qu ch c ki m soát phát tri ng ngu n l c vào m b im i t o xây d m phát tri n theo quy ho ch pháp lu t y m nh vi c ng d ng ti n b khoa h c công ngh vào m t o, xây d ng hi , xây d ng quy ng giáo d c n p s th , h n ch nh ng hành vi x u làm th nt iv nl is ch s c i H n ch qu n lý t i v i dân nh m b o cho vi c xây d ng xã h C n có chi m nh, b n v ng c, l trình quy ho ng b Hoàn thi n phát tri n h t nhi m môi t n l p l i tr t t xã h i ng b thu n ti n, không ách t c gây ô ng n giao thông công c công c ng hi c bi n giao thông i, không gây ô nhi m C n xem vi c phát tri công c ng gi i pháp tr Các chi gi c ngh n giao thông nhi m mơi c, sách quy ho nhìn chi n v n chuy n c n ph i ti n hành v i t m m chí có th lên t i 50 ho v y, m c vi c ph i gi i quy t h u qu n ng n t nh ng x u c a i 10 Bên c h p lý gi t xây d ng công nghi m s cân b ng um t dân d d n có t l t s n xu t nông nghi p nh m b o TÀI LI U THAM KH O Nguy n Th Bá (1999), Quy ho ch xây d ng phát tri Ph m Ng c Côn (1999), Kinh t h , Nxb Xây d ng, Hà N i , Nxb Khoa h c K thu t Hà N i Tr n Ng c Chính (1999), Quy ho ch xây d Vi t Nam, t p 1, Nxb Xây d ng Nguy n Minh Hòa (2008), Ti tích sơng Sài Gòn, Nxb T ng h p Thành ph H Chí Minh Thành ph H Chí Minh, Nhà xu t b n Chính tr Nhi u tác gi , Qu c gia Thanh (2015), Nh ph H Chí Minh th i gian 1986 i s ng 2006 H u Nh t (1998), thành cs Thành ph H Chí Minh 1698 - 1998, Nxb Tr Nguy hóa c Hòa, hóa Thành ph H Chí Mình t góc nhìn l ch s hóa Lê H ng Liêm (1995), vùng ven Thành ph H , T p chí Nghiên c u lý lu n 10 y ban Nhân dân Thành ph H Chí Minh (2005), Kinh t thành ph H Chí Minh ng phát tri n (1975 2005), Nxb TPHCM 11 Thành ph H Chí Minh t gi i thi u (1998), Các qu n huy i m i phát tri n, t p 2, Nxb Thành ph H Chí Minh thu t Vi t Nam t i TPHCM (2015), Nh 12 Phân vi is i gian ng v Thành n 2006 ng C ng s n Thành ph H Chí Minh (1997), Thành ph H 14 - i 1995), Nxb TPHCM ih ng C ng s n Vi t Nam (2006), i bi u toàn qu c l n th VI, Nxb S th t, Hà N i 15 ng C ng s n Vi t Nam (2006), ng toàn t p, Nxb CTQG, Hà N i 16 (2015), ch ki n trúc TP.HCM - thành t u, kinh nghi m, v 17 gi i pháp, Nxb H ng (1995), c Vi t Nam, t p I, Nxb Xây d ng, Hà N i Minh Sâm (2007), Chuy n d u kinh t khu v c d ch v ph H Chí Minh q trình Cơng nghi p hóa Hi Thành i hóa, Nhà xu t b n Khoa h c xã h i th hóa 19 Nguy n Th Th y (2003), 1975 - 1996, Lu n án Ti H Chí Minh ch s H Chí Minh i h c Khoa h c Xã h i Nhân 20 Nguy n T n T (2008), Minh (1986 2003), Lu hóa huy n Bình Chánh Thành ph H Chí ch s ih mThành ph H Chí Minh 21 Tr n Nam Ti n (2015), Ho i ngo i Thành ph H Chí Minh (1975 2015), 22 Lê Thơng (2004), 23 B Giáo d a lí t nh thành ph Vi t nam, t p 5, Nxb Giáo d c t o (2001), L ch s Vi t Nam t n nay, NXB Giáo d c PH L C B hành Thành ph H Chí Minh (Ngu n: http://planic.org.vn/picture/thumbnail/1218444450hanhchanh.jpg) B v phân b Thành ph H Chí Minh (Ngu n: http://datsohongbinhduong.com/wp-content/uploads/2017/01/ban-do-tphcm.jpg) B quy ho t Nam Sài Gòn (Ngu n: https://dungdothi.files.wordpress.com/2012/03/hinh04.jpg) ... Khái quát v hóa Thành ph H cn 1986 hóa Thành ph H Chí Minh th i k nh p qu c t ng c hóa v i s phát tri n kinh t xã h i i m i h i - HÓA THÀNH PH H CHÍ MINH 1.1 T ng quan v Thành ph H Chí Minh. .. tác gi Xin chân thành c c nh ng ý ki M Lý ch U tài hóa thành ph H Chí Minh t 1986 2000 di n v i t nhanh m t i cho thành ph m t b m m thành ph d n d t n n kinh t hóa H Chí Minh nh thành ph c l nhi... khác c hóa phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam 195 Thành ph H Chí Minh xu t b hóa c c c n 1989 Vi n Kinh t ng, ng c Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh g c s thách th c c hóa t i Thành ph H Chí Minh c
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000 (NCKH), Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 2000 (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay