Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH)

48 12 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:45

Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn L ic uv M-learning sinh viên uc a nhóm chúng tôi, không chép c a b t c Chúng xin ch u m i trách nhi m v cơng trình nghiên c u c a Trong su t trình h c t p hoàn thành nghiên c u khoa h c nhi u s bi n c a quý Th y Cô, anh ch b n bè V i lòng kính tr ng c, chúng em xin c i: Cô Võ Thúy Linh-Gi ng d n N u khơng có s c ti p ng d n, d y b o c a Cô, uc a chúng em r t khó hồn thành M t l n n a chúng em xin chân thành c Chúng em xin chuy n tồn th q Th y Cơ Khoa Ngo i Ng lòng bi c nh th c quý báu cho chúng em M Cơ i h c Sài Gòn, Th y Cô n h t tâm huy uc g truy t v n ki n n th c th i gian có h n nên ch c ch n nghiên c u c a chúng em không tránh kh i sai sót Kính mong q Th y Cơ h nghiên c u c c hồn thi n t cùng, chúng em xin chúc quý Th y Cô Khoa Ngo i Ng Cô s c kh e d i dào, gi v ng nhi t huy t, ni ti p t c s m p c a ngh giáo truy th h mai sau Chúng em xin chân thành c TP Nhóm nghiên c u t ki n th c cho M cl c B n tóm t t Danh m c vi t t t M u ng quan M-learning 10 -learning 10 m M-learning 12 1.3 Tình hình s d ng M-learning th gi i 13 1.4 Tri n v ng M-learning t i Vi t Nam 14 1.5 Nh ng công trình nghiên c M-learning 15 p nghiên c u 17 nh tính 17 ng 18 2.3 thi t k o sát 19 2.4 Ti n trình kh m Anh 19 2.5 ti n trình kh o sát gi ng viên ti ng Anh 20 2.6 ti n trình ph ng v n chuyên gia CNTT qu n tr m ng 21 t qu nghiên c u 23 3.1 K t qu kh o sát sinh viên 23 3.2 K t qu kh o sát gi ng viên 33 3.3 K t qu ph ng v n chuyên gia 43 t lu n ki n ngh 45 4.1 K t lu n 45 4.2 H n ch 45 4.3 Ki n ngh 46 B N TÓM T T -LEARNING TRONG SINH VIÊN Mã s : SV2016-19 1.V nghiên c u (v , tính c p thi t) Tình hình h c t p ngo i ng c i h c Sài Gòn nói riêng theo l i mòn lý thuy t, th i gian luy n t p trau d i c ng M t nh ng lý d nv thu n ti n h n ch Bên c c tính ch n ti p c n h c m t cách g pháp d y h c truy n th ng hi n t ng c a sinh viên m i th s m phù h p v c thù c a ngành ngơn ng a giáo viên sinh viên gi h nm c th c tr ng này, vi c ng pháp h c ngo i ng m i, linh ho t phù h p dành cho sinh viên cho c nhu c u h c luy n m i lúc m b c ng (M-learning) m m g n nh t Qua quan sát, h c t p qua thi t c cho phù h p v i vi c h c ti ng Anh c mang theo bên c tính b i dùng c n tho ng, máy ng xây d ng ngu n tài nguyên h c t p có th s d ng thi t b thông minh n t gi i pháp h a h ng nh y bén v i công ngh hi n k t qu t t b i, ch m t vài ch m nh i n tho i b có th h c thêm nhi u ki n th c m t ti n l i hi u qu Trong nhi th gi n khai E-learning M-learning v c ph bi n m h uh i h c Vì v y, vi c tri n khai h c t Tuy nhiên, cơng trình nghiên c u v h c t c s h u ích t h c t c ch i h c Sài Gòn c th c hi n t i i v i vi c h c t p c m Anh u v M-learning, s nh n bi i v i vi c h c ti ng Anh qua thi t b h c t p m i giúp sinh viên ch u/m c tiêu nghiên c u c t p i h c ng, nhóm tác gi th c hi n ng d ng M-learning sinh viên im ng ng h c t p m i lúc m i ng v c ngo i ng c a sinh viên t Kh i h c sâu r ng t i Vi t Nam, M-learning m t ti M c ng c a sinh viên t xu Tìm hi u v M-learning, s nh n bi h c ti ng Anh qua thi t b d ch c t i v i vi c xu c t p m i giúp sinh viên c t p Nhi m v /n i dung nghiên c u/câu h i nghiên c u N i dung nghiên c u (nêu rõ t ng n i dung g n v i m c tiêu c th ) lí lu n Th c tr ng h c ti ng Anh c a sinh viên chuyên Anh h i h c Khoa Ngo i Ng i h c Sài Gòn L ch s v kh i ngu n c a M-learning Các khái ni lý lu n v M-learning ch c nghiên c u Thi t k b ng h i v s nh n bi t c Ti n hành kh i v i M-learning s nh n bi t c a sinh viên v M-learning qua b ng h i li u - Thu th p phân tích s li u b ng h i; - sinh viên v M-learning t qu nghiên c u - T ng quan v nh n th - c a sinh viên v M-learning; nh n bi t, m c a sinh viên v i M-learning xu t thi t k h th ng M-learning dành cho sinh viên chuyên Anh t Ph háp nghiên c u + Nghiên c u lý lu n: phân tích ch n l c cơng trình nghiên c u v Mcác thuy t khoa h c phù h lý lu + Kh o sát: kh o sát b ng b ng h t ng s t ng h p tài i v i 120 sinh viên chuyên ngành i h c quy Khoa Ngo i Ng h -2017) tham gia th c hi n b ng h i Vi c kh o sát qua b ng h i nh m ghi nh n c s nh n bi Anh +Kh c a sinh viên v h c t c áp d ng t ng dành cho vi c h c ti ng ng c a giáo viên b ng vi c quan sát trang thi t b thi t b ng c a sinh viên ng m nh u ki n c n thi t cho vi c áp d ng M- ng Internet, wifi, tn i t hi u qu t t nh t p phân tích d li u: ng nh tính DANH M C VI T T T STT Ch vi t t t i h c Sài Gòn n tho UNESCO ng T ch c Giáo d c, Khoa h a Liên hi p qu c (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) M-learning Mobile learning E-learning Electronic-learning GSMA Hi p h ng toàn c u (Global System for Mobile Association) PC THPT Máy tính cá nhân (Personal Computer) Trung h c ph thông M Vi c thông th o ti ng Anh thi U th hai c a m i cá nhân ngày tr nên c p ng nhu c u giao ti p ph c v công tác nhi c c a n n kinh t toàn c u Chúng ta làm b t c m t ngành ngh n u mu n phát tri ngo i ng nh ta ph bi n nhi u c n ph c trình nh Vì th , vi c h c ti ng Anh ngày tr nên quan tr ng v i t t c chúng c thành th nơng thơn Chính v y, trung tâm Anh ng m c lên ngày ng, có th k i Vi t M (VUS), H Council), Ngo i ng Th ng Anh (British ng, Ngo i ng b t g p hình nh v ph huynh hàng ngày chen chân dòng xe c hay cu i tu m c t i trung tâm ngo i ng l p h c thêm t i nhà giáo viên Có th nói, vi c h c ngo i ng mà c th ti ng Anh g c bi t thành th Tuy ngày có nhi g thơng th o ti ng Anh không ph Anh trung tâm Anh ng hay h i h c ti ng Anh c, h c sinh có th i không bi t cách vi t m nào, ng i giao ti p v Anh thành m t c ti ng ti ng Anh i b n x , ho c th m chí có h c sin tg ti ng y, vi c h c ti ng Anh m t cách hi u qu v n m t tốn khó c a m t b ph n l i h c hi n Nguyên nhân b tu i h c ngày r công vi c bao g m sinh viên, nhân viên ng v i tr , công nhân, thi u nhi, thi i h c l i g p m t s khó nh vi c h c nguyên nhân ch y u d d h n ch v th i gian Ch ng h n tình tr ng h c khơng hi u qu ng b n r n v i vi c h c t p t trang tr i cu c s ng nên khơng có nhi u th ng làm h c ti ng Anh Trong n r n c ngày v i cơng vi c hành m t ngày ti ng, n n i tr ng b n r n v i vi t b t v i vi c làm n 12 gi m ngo i ng Bên c dành nhi u th i gian cho vi c h c u nhi thi u niên ng i gh h t s c b n r n m t m i v i nh ng ti t h nh ng mơn h nh i l n tu i trí nh s i s c h c ti ng Anh iv i ng gi m sút l i nh ng tr ng i l n nh t ng chinh ph c ngo i ng Bên c d y h c ngo i ng ng ph ng khóa l p h c thêm c m th im ib i s ng v ih p, trung c p, cao c ih iv ic l áp d ng m t cách d y khác s n c ng nên giáo viên khơng th áp d ng m t i v i m i h c sinh, giáo viên l i th i gian, giáo viên s g p nhi u khó kh vi c thi t k gi u gây tình tr ng n u d y nh ng h c sinh gi c h c nh ng ki n th c m i, nh ng ki n th c nâng cao, nh ng i v i m t d ng t th ud y t tri m tm n ng h c sinh y u l i không th theo k p Qua nh ng lí v a k trên, ta có th th ng m c th p ug i b n r n v i cơng vi c ch c h c ngo i i kh h c khơng có th i gian tham gia l p h c t p gi m sút H u h c s h tr c c sách ho c mang theo công c c ng k nh h tr h c luy n ti ng Anh th i gian công c ôn luy n k pháp d y ti ng Anh t i l ts c h c ti ng Anh c n có i mang l i hi u qu ng yêu c tình hình h c ti ng Anh i ngo i ng i iv ih cb nr n c ti p c n v i h ng xuyên m c c ih t s phát huy k m nh mà tác gi mu n nh n i h c Sài Gòn S ng sinh viên chun Anh quy vào kho m Anh viên Ngôn ng Anh (theo s li u báo cáo c ng h c sinh xu t s ng tháng 12/2016) có th ng c kì thi cam go t t nghi p trung h c ph thông xét ngày phát tri n, ng th i qu c gia th gi vào vi c h c, n n giáo d c Vi t Nam i h c, h i qua i h c T th c ti n khoa h c ng r ng rãi thi t b ng n s d ng M-learning trình gi ng d y Chính v y nhóm nghiên c u tham kh o tài li u v M-learning, th c hi n m t cu c kh u v M-learning t i i h c Sài Gòn c th dành cho sinh viên chuyên Anh Tuy nhiên, qua quan sát t âm ti ng Anh, k t qu m s k c c, vi k m thi h c k g n nh t c a sinh viên), h u h t trung bình sinh viên ch gi i t n m ch t vào kho ng 24 % u ch ti p m i lúc m c n s d ng m ts t yêu c i ti ng Anh c a sinh ng h c t p Chính v y, m i h c d dàng ti p c n luy n h c ti ng Anh tr c t lo i công c g n nh mà có th tích h p ngu n tài nguyên t d giúp d th c yêu thích c m c luy n k m b o ch pháp d y h c ti ng Anh m mt ms v i sinh viên chuyên ngành ti ng Anh P viên c n ph c bi t phát i h c ch ng quy nh th i gian, ki n xu t C th , cơng trình nghiên c u bàn b c v kh c d y h c m i d a thi t b n tho i thông minh) c a sinh viên chuyên Anh ti p ng h th ng m ng i h c Sài Gòn ng nghiên c u: ng nghiên c u mà nhóm tác gi sinh viên m Anh n kh ng d ng M-learning i h c Sài Gòn M c tiêu nghiên c u: - c tr ng vi c h c ti ng Anh c a sinh viên m Anh Khoa Ngo i Ng i h c Sài Gòn - T ng h p m t s - lý lu n v M-learning u ki n, kh - ng d ng M-learning c a sinh viên ngành m Anh xu t ng d ng h th ng h c t p di Câu h i nghiên c u: Cơng trình nghiên c u tr l i cho câu h i: c a sinh viên m Anh, gi ng viên ti ng Anh chuyên gia công ngh thông tin qu n tr m ng t i ng (M- Kh i h c Sài Gòn i v i vi c h c t p qua thi t b di nào? ng d ng M-learning sinh viên m Anh i h c Sài Gòn c th c hi n nh m nghiên c u kh ng d ng M-learning kh thi hay khơng? tài: Cơng trình nghiên c sinh viên khác c ng m Anh i h c Sài Gòn t ng khoa, ngành T NG QUAN M-LEARNING Gi a th i phát tri phát tri tb lo n tho a công ngh thông tin , thi t b tb nt ng, Ipad, Ipod, n tho tr nên r t th nh hành T ch c Giáo d c, Khoa h a Liên hi p qu c - UNNESCO (2013) th ng kê, nh ng qu c gia phát tri n có t it d i s h u s d r t nhanh n tho ng n C th , GSMA (2012) ng n a s dân phát tri n s có nh t m t thuê bao c kích ho t cho m lo i thi t b n t ngày ng, máy tính b ng ng, s có doanh s m t i doanh s bán máy tính cá nhân (PCs) u cho th y, thi t b bi n Theo th ng kê c a T ch c Liên minh Vi n thông qu c t ng kho ng 92 ph t th gi n tho c s d ng T c s d ng v i s V y thi t b V p x 8,5 t thuê bao di n th ng kh ng l th gi i ng hi u khái ni m thi t b t b UNESCO (2013), thi t b ng, cơng ngh m i xác? ng phát tri n không ng ng nên theo ng không nh t thi t ph i nh ng tên c th c g i chung nh ng thi t b Internet, có kh c nêu n t cá nhân có th xách tay, có k t n i n có th thao tác nhi u vi c m t cách d dàng, nh t nh ng vi c liên quan t i giao ti p Các thi t b i có kh tr c thi t k v i kích c nh g i h c luy n ti ng Anh tr c ti p m i lúc m s ph bi n ti n l i này, thi t b di tr vi c h c t p T m t mơ hình h c t p m i - h c t p thi t b 1.1 m hi n ng (M-learning) xu t hi n -learning M-learning có th c hi u theo nhi u cách Ally (2009) nói r ng h c t p thi t b ng hay g i mobile learning (M-learning) vi c s d ng thi t b thông tin h tr tài li u h c t o ti p gi a sinh viên v ng d n ho m Tr n Trung Nguy n Vi learning hình th c h c t p có th th c hi n m i lúc m thông qua thi t b n tho ih i - ct ih ct p ng, PDA (Personal Digital Assistants), pocket Th n vi c h c t ng (M-learning): Hình 12 D a vào bi , ta có th th y t t c Th (M-learning) v i 40% (6 Th Khơng có Th ng ý 60% (9 Th ng ý ho c khơng có ý ki n v v u c a vi c tri n khai ng d ng M-learning t i Khoa Ngo i Ng n vi c h c t ng ng ý v i vi c nl i h c Sài Gòn c Th ng s d ng thi t b h tr d y h c cho sinh viên: Hình 13 D a vào bi , ta có th th tn as ng Th ng s d ng thi t b di h tr d y h c cho sinh viên v i 26,7% (4 Th Th ng ý v i vi Th y/Cô (13,3%) ý ki n ng ý v i vi c s d ng thi t b viên Không có Th thi t b ng ý 46,7% (7 h tr d y h c cho sinh ng ý Ta th Th u s d ng ng d y h c, nhiên, v n có Th y/Cơ khơng s d ng ho c khơng có ý ki n (có th khơng bi t có s d nói m t nh ng thu n l v i vi c tri n khai M-learning t i Khoa Ngo i Ng khuy n khích Th y/Cô s d ng thi t b u ki n ng d ng M-learning i h c Sài Gòn ng h tr gi ng d y nhi i n ph i có th t i Theo Th y/Cơ, M-learning cách ti p c n h c t p m i h c: Hình 14 D a vào bi , ta có th th y t t c Th leanring cách ti p c n h c t p m ý 53,3% (8 Th i h c v i 46,7% (7 Th ng ý v i nh tri n khai M-learning t i Khoa Ngo i Ng mong mu n sinh viên c ng ý v i ý ki n cho r ng Mng nh Các t l th hi n s thu n l i v i vi c ng i h c Sài Gòn b i Th y, Cơ s có th c ti p c n v i cách h c t p m i Theo Th y/Cô, M-learning thu n ti n phù h h ng v tu h tr vi c h c ti ng Anh c i , s thích, ngh nghi Hình 15 câu h i này, ta có th th y h u h t Th ti n phù h h tr vi c h c ti ng Anh c ngh nghi is ng Th Th ih ng v nh M-learning thu n tu i, ng ý Th , s thích, ng ý 13 y/Cơ (6,7%) khơng có ý ki n vi c Khơng có Th ng ý v tán thành s thu n ti nhi u c ng ý v i nh m T s li u trên, ta th y r ng h u h t gi ng viên t c a M- iv ih Nói cách khác, t nh n th c, gi ng viên khoa ghi nh n tác d ng c a M- v i vi c h c c a sinh viên, c bi t sinh viên t i khoa i Theo Th y/Cô, M-learning thu n ti n phù h viên Khoa Ngo i Ng h tr vi c h c ti ng Anh c a sinh i h c Sài Gòn: Hình 16 D a vào bi , ta có th th y 100% Các Th y, Cô (15 Th r ng M-learning thu n ti n phù h p Ng h tr vi c h c ti ng Anh c a sinh viên Khoa Ngo i i h c Sài Gòn Khơng có Th th u ki Gòn hồn tồn kh thi v i s ng ý v i ý ki n cho ng ý ho c khơng có ý ki n Qua ng d ng M-learning t i Khoa Ngo i Ng ng ng h c a gi ng viên i h c Sài Theo Th y/Cô, M-learning có th h tr t t vi c h c ti ng Anh c a sinh viên: Hình 17 Bi th hi n 86,7% (13 Th ng ý 6,7% (1 Th y/ M-learning có th h tr t t vi c h c ti ng Anh c khơng có ý ki n v vi c Khơng có Th ng ý r ng y/Cô (6,7%) ng ý v i ý ki n D a vào s li u trên, ta th y h u h t gi ng viên cho r ng M-learning có th h tr t t vi c h c ti ng Anh c kh M- c gi ng viên t hành r t cao b i có th h tr vi c h c t p m i lúc m ng ng h a sinh viên v n Theo Th y/Cô, M-learning có th h tr t t vi c d y ti ng Anh c a giáo viên: Hình 18 D a vào bi , ta có th th y h u h t Th y, Cô tham gia kh cho r ng M-learning có th h tr t t vi c d y c a giáo viên v i 86,% (13 Th nhiên, có 13,3% (2 Th y/Cơ) khơng có ý ki n v vi c Ta có th th ng ý v i ý ki n ng ý Tuy Th y/Cô cho r ng M-learning có th h tr t t vi c d y ti ng Anh c a h Tuy nhiên, m t s gi ng viên khơng có ý ki n v vi c S li u ch r ng h u h t gi ng viên tin vào s h tr c a Mi v i vi c gi ng d y cho sinh viên Khoa th ng h s xu t hi n c a M-learning dành m hi n t i Th y/Cô s n sàng cung c p, truy n t i gi ng, tài li u h c t p lên h th ng v h c t p cho sinh viên n u M- ph c c tri n khai t i Khoa Hình 19 câu h i này, ta có th th y có 26,7% (4 Th Th ng ý 73,3% (11 ng ý v i vi c s cung c p, truy n t i gi ng, tài li u h c t p lên h th ng M- learning n Khoa Ngo i Ng c tri n khai t u cho th y n u M- c tri n khai t i i h c Sài Gòn, s có r t nhi u b i gi ng, tài li u h c t t i, sinh viên có th tho i mái h c t p h th sinh viên vi c d y c a giáo viên u r t thu n ti n cho c vi c h c c a Th y/Cô mong mu n sinh viên Khoa Ngo i Ng s c ti p c n v i ng d ng M- learning: Hình 20 D a vào bi , ta có th th y 100% Th y, Cô mong mu n ng d ng M-learning c tri n khai t i Khoa v i 33,3% (5 Th v i vi ng ý 66,7% (10 Th ng ý th y vi c tri n khai ng d ng M-learning t i Khoa Ngo i Ng i h c Sài Gòn nh c r t nhi u s gi ng viên Khoa Ngo i Ng ng h c a không ch sinh viên mà c a u ki tri n khai M-learning t i Khoa hồn tồn kh thi Tóm l i, sau kh o sát Th y, Cô c a Khoa Ngo i Ng i h c Sài Gòn, nhóm nghiên c u nh n th y Th y, Cô r t ng h vi c tri n khai ng d ng M-learning t i Khoa Vi c tri n khai ng d ng M- nh n th c c a gi ng viên ti ng Anh t i Khoa hoàn toàn kh thi Tuy nhiên, c n ph i gi i thi Th y, Cơ có th n m rõ thao tác t t v i M- Mc ng d ng t mang l i hi u qu gi ng d y c a gi ng viên h c t p c a sinh viên cao nh t 3.3 K t qu ph ng v n chuyên gia Theo Th y/Cô, h c ti ng Anh thông qua thi t b ng t i ng (M- c i h c Sài Gòn? T i sao? c h c ti ng Anh sinh viên t ng nhi u h n ch nên vi nh ng r t t Theo Th u ki tri n khai ng d ng M- viên nói chung sinh viên V h th ng Wifi, T h tr h c t p cho sinh m Anh nói riêng gì? ng s tri n khai t khác, t i m t s khu v c, sinh viên t p trung l dùng Wifi mi n phí (kho ng 100- 150 b n có th dùng Wifi t t), ch khơng ph c p W ng s cung t v b n truy c p vào gi ngh Theo Th y/Cô, lo i thi t b di d ng thích h p cho sinh viên s d h tr h c t p qua h th ng M-learning? n tho ng Theo Th y/Cô, h th ng wifi có th h tr h c t p qua h th ng M-learning? H th ng Wifi c a T cơng c có kh thu ng hi n t i có k ho ch tri n khai theo t ng khu v c, lo i tr v n hành h th ng M-learning t qu n lí h tr x h t u ki v h ct tc aT ng có th tri n khai h th ng M- ph c ng nói chung sinh viên Khoa Ngo i Ng nói riêng Ý ki n c a Th v kh dành cho sinh viên Kh ng d ng M-learning t i Khoa Ngo i Ng m Anh th i gian t i? ng d ng M-learning t viên Khoa Ngo i Ng kh thi v c Ng kh t cho h th ng Nhìn chung v c bi t ng d ng dành cho sinh u ki n Wifi s c ph sóng theo khu v c t i y, ng d ng M-learning t i Khoa Ngo i c ng h K T QU NGHIÊN C U -learning sinh viên , -learning - hơng dây nói Khoa - M- dành cho sinh viên learning sinh viên chuyên Anh K T LU N KI N NGH 4.1 K t lu n T k t qu tài, câu h i nghiên c d ng M-learning dành cho sinh viên c câu tr l i th m Anh ng i h c Sài Gòn r t cao M- learning m t nh ng hình th c h c ti ng Anh hi u qu tính ch i h c có nhi u h ng thú vi c ti p c n ti ng Anh B v i ti i h c hi n có th d dàng có cho m t chi learning s ch n l n cao n tho i hay thi t b y h c hi công ngh Tuy M- ng n i, b t k p v i th i phát tri n i thông qua s phát tri n c a công ngh mà ti c xem cách h c m i m nhi iv i h c d y c bi t hình th c h n khai M- áp d ng r di n thi t b i d y t ch c ho ng ti p y h c s ng h p tác h c t u cho phép i h c m t cách thu n l i giúp h cl i s ng h ng ngày có th Vi t Nam, t c a M- th c hi n h c t p m t cách ch ng l c t h c m E- id c n qua h th ng m ng không dây, s k t n i k t h p giao ti Anh n t M- y, vi c c i thi n kh d ng ti ng c th y rõ ràng -learning - Bài nghiên c u ch nghiên c u d a tính th c ti n c a M-learnin h c ti ng Anh c a i h c Sài Gòn Khoa, khơng ph i tồn T tồn Khoa, tồn T i v i sinh viên Khoa Ngo i Ng nghiên c u ng, dành cho sinh viên m Anh không dành cho sinh viên ng V y nên, cách h c cho nh ng b n chuyên ng nhìn m i, pháp d y h c linh ho t, thu n ti M t khác, vi c h c t p ch t t k t qu nd ng góp ph n cho sinh viên Vi t Nam ph c nhà n d ng m t cách d dàng th 4.2 H n ch : ng ng, thuy t n kh cho vi c c i thi n ti ng Anh qua thi t b ng th i nghiên c ng d ng có ti ng b i m i thi t b m r ng ph m vi kh n i ti p c n khác nhau, ng 4.3 Ki n ngh : T k t qu công trình này, nhóm tác gi mong mu n nhi u nghiên c u sau s ng, giáo d c Vi t Nam hi cách h c d y nâng cao kh y h ng th i nghiên c c bi t ng d ng M-learning vào th c t cm r d ng ti ng Anh th im i h i nh i xu t DANH M C TÀI LI U THAM KH O Augier M (2013) Mobile learning self-study From chtl.hkbu.edu.hk - January 8th, 2014 Behera S K (2013) E- and M-learning: a comparative study International Journal on New Trends in Education and Their Implications 4(3), ISSN 1309-6249, 65-78 Bowman, R L., & Bowman, V.E (1998) Life on the electronic frontier: The application of technology to group work Journal for Specialists in Group Work, 23, 428-445) Brown, A & Campione, J (1996) Psychological theory and design of innovative learning environments: On procedures, principles, and systems In: Schauble, L., Glaser, R (Eds.), Innovations in learning: New environments for education, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ Pp 289-325 Buedding, H and Schroer, F (2009) Knowledge to Go: Using mobile technologies for mobile learning inside and outside university and school International Journal of Mobile Learning and Organisation, 3(1), 1-14 6.Hamilton, M.L., and S Pinnegar 1998 Conclusion: The value and promise of self-study In Reconceptualizing teaching practice: Self-study in teacher education, ed M.L Hamilton, 235 46 London: Falmer Press Hamilton, M.L., and S Pinnegar 1998 Conclusion: The value and promise of self-study In Reconceptualizing teaching practice: Self-study in teacher education, ed M.L Hamilton, 235 46 London: Falmer Press Haag J (2011) From eLearning to mLearning: The Effectiveness of Mobile Course Delivery Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC) 2011 Paper No 11053, 11-13 International Telecommunication Union (2015) http://www.broadbandcom mission.org/Documents/reports/ Jimmy D Clark, M.Ed (2007) Learning and Teaching in the Mobile Learning Environment of the Twenty-First Century Instructional Design Specialist Austin Community College, Austin, Texas 10 Joi L M., Dickson-Deane C Galyen K (2011) E-learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education 14, 129 135 11 Karayan, S S., & Crowe, J A (1997) Student perspectives of electronic discussion groups The Journal, 24, 69"71 12 Khaddage, F., Lanham, E and Zhow, W (2009) A Mobile Learning Model for Universities: Re-blending the current learning environment International Journal of Interactive Mobile Technologies, 3(1), 18-23 Mobile Learning Readiness- Comparison of survey data collected over a nine-month period In Proceedings of the Global Learn Asia Pacific (Global learn 2011), 28 March, Melbourne, Australia, 180-189 14 Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G and Sharples, M (2004) Literature Review in Mobile Technologies and Learning Futurelab Series, University of Birmingham Available at: [accessed January, 2013] 15 Palloff, R., & Pratt, K (2001) Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching San Francisco, CA: Jossey-Bass 16 Pollara P (2011) Mobile learning in higher education: A glimpse and a comparison of student and faculty readiness, attitudes and perceptions Ph.D Thesis 17 Pask, G (1975) Minds and media in education and entertainment: Some theoretical comments illustrated by the design and operation of a system for exteriorizing and manipulating individual theses In R Trappl & G Pask (Eds.) Progress in cybernetics and systems research (Vol 4, pp 38"50) London: Hemisphere Publishing Corporation 18 Sharples, M (2006) Big issues in Mobile learning Report Nottingham: Kaleidoscope Research 19 Traxler, J (2009) Learning in a mobile age International Journal of Mobile and Blended Learning, 1(1), 1-12 20 Trinh Thi Phuong Thao (2014) Exploitation of applications on mobile phones to support grade 12 students in high schools in mathematics self-study The Vietnam institute of educational sciences Ph.D Thesis ... cho sinh viên 2.5 dà 15 th , thái - sinh viên N 15 ngành 10 phút 2.6 -learning vào W - - thông tin, ghi chép thơng tin Gòn sinh viên chun ngành i -learning sinh viên ngành cho sinh viên. .. a sinh viên m Anh, gi ng viên ti ng Anh chuyên gia công ngh thông tin qu n tr m ng t i ng (M- Kh i h c Sài Gòn i v i vi c h c t p qua thi t b di nào? ng d ng M-learning sinh viên m Anh i h c Sài. .. M-learning t i i h c Sài Gòn c th dành cho sinh viên chuyên Anh Tuy nhiên, qua quan sát t âm ti ng Anh, k t qu m s k c c, vi k m thi h c k g n nh t c a sinh viên) , h u h t trung bình sinh viên ch gi i
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH), Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay