Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH)

48 41 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:45

Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài GònKhảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn ... cho sinh viên 2.5 dà 15 th , thái - sinh viên N 15 ngành 10 phút 2.6 -learning vào W - - thông tin, ghi chép thơng tin Gòn sinh viên chun ngành i -learning sinh viên ngành cho sinh viên. .. a sinh viên m Anh, gi ng viên ti ng Anh chuyên gia công ngh thông tin qu n tr m ng t i ng (M- Kh i h c Sài Gòn i v i vi c h c t p qua thi t b di nào? ng d ng M-learning sinh viên m Anh i h c Sài. .. M-learning t i i h c Sài Gòn c th dành cho sinh viên chuyên Anh Tuy nhiên, qua quan sát t âm ti ng Anh, k t qu m s k c c, vi k m thi h c k g n nh t c a sinh viên) , h u h t trung bình sinh viên ch gi i
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH), Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng mlearning trong sinh viên sư phạm Anh trường đại học Sài Gòn (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay