Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mì (NCKH)

124 56 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:43

Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mìNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mì ... c hình thành bùn h t hi c tính c a bùn h t hi u khí mơ hình SBR v c th i tinh b t mì Là nghiên c u kh ng d ng bùn h t hi u khí vào th c t x C u trúc c ng nghiên c u c th i tinh b t mì d a b SBR. .. (A) bùn h t hi u khí (B) 47 v Hình 1.19: trình chuy n k khí hi u khí c u trúc bùn h t hi u khí 48 Hình 2.1: Quy trình chu n b c th i tinh b t mì gi nh 56 Hình 2.2: Mơ hình. .. th i tinh b t mì quy mô công nghi p M c tiêu c th u ki n hình thành nh c a bùn h t hi u khí b SBR c tính c a bùn h t hi u khí Nhi m v nghiên c u i u ki n hình thành nh t i tr ng h nh c a bùn h
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mì (NCKH), Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR (sequencing batch reactor) đối với nước thải tinh bột mì (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay