Nâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóa (NCKH)

90 6 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:41

Nâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóaNâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóa 1 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH I H C SÀI GÒN BÁO CÁO T NG K T TÀI NGHIÊN C U KHOA H C SINH VIÊN NÂNG CAO Ý TH C C TINH TH NG, T DÂN T C C I H C SÀI GÒN NG TỒN C U HĨA Mã s tài: SV2016 Thu c nhóm ngành khoa h Ch nhi 20 c Xã h i tài: Nguy n Thanh Chúc Thành viên tham gia: Lê Th C m Tiên ng d n: Ti TP H n Th Hi n Oanh 2017 T 20 Th TP H C 2017 B N TÓM T T DANH M C CÁC B NG 11 M U 12 Lý ch Tình hình nghiên c M tài 12 tài 13 u 16 ng khách th nghiên c u 17 ng nghiên c u 17 4.2 Khách th nghiên c u .17 Gi thi t nghiên c u 17 Nhi m v nghiên c u 17 Gi i h n ph m vi nghiên c u .17 7.1 N i dung .17 7.2 Ph m vi nghiên c u 17 u 17 n nghiên c u 17 u 18 .20 LÝ LU N V Ý TH C C NG, TINH TH T VÀ NH NG C A TOÀN C N Ý TH C C NG, TINH TH N T C A SINH VIÊN HI N NAY 20 1.1 n th ng Vi t Nam 20 - M t giá tr 1.1.1 Khái ni m 20 ng 20 1.1.1.1 Ý th c c 1.1.1.2 Tinh th oàn k t 21 c a ý th c c t .23 ng, tinh th u ki n t nhiên .26 u ki n kinh t 28 u ki n l ch s 30 33 1.1.3 N i dung c a ý th c c ng, tinh th 1.1.3.1 N i dung c a ý th c c ng 36 t 37 1.1.3.2 N i dung c a tinh th 1.2 ng c a tồn c u hóa t 35 n ý th c c ng, tinh th t c a sinh viên38 1.2.1 Khái ni m 38 1.2.1.1 Sinh viên .38 1.2.1.2 Tồn c u hóa 42 ng c a toàn c n truy n th t, ý th c c ng c a sinh viên Vi t Nam 42 ng tích c c c a tồn c u hóa 42 ng tiêu c c c a tồn c u hóa 44 .45 TI U K 46 TH C TR NG TINH TH T, Ý TH C C NG .46 I H C SÀI GÒN 46 C NG C A TOÀN C U HÓA HI N NAY 46 2.1 M t vài nét khái quát v i h c Sài Gòn truy n th ng c ng c a sinh viên Thành ph H Chí Minh 46 i h c Sài Gòn 46 2.1.1 M t vài nét khái quát v 2.1.2 Truy n th t, c ng c a sinh viên Thành ph H Chí Minh .47 2.2 Th c tr ng tinh th t, ý th c c ng c i h c Sài Gòn hi n .52 n c u 52 52 .53 2.2.2 K nc 55 2.2.2.1 Nh n th c c i h c Sài Gòn v giá tr truy n th ng c a dân t c Vi t Nam 56 2.2.2.2 V , tình c m c i h c Sài Gòn v t c ng ng .59 2.2.2.3 Ho t ng c ih 2.2.3 Nguyên nhân h n ch nh ng v t c ng 61 t 65 2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 65 2.2.3.2 Nguyên nhân ch quan .67 2.2.3.3 Nh ng v TI U K t .67 .67 69 TINH TH NG VÀ M T S GI I PHÁP NÂNG CAO Ý TH C C NG, T C I H C SÀI GÒN NG TỒN C U HĨA 69 ng 69 3.1.1 M c tiêu xây d ng sinh viên Vi t Nam th i k h i nh p 69 3.1.2 H i nh p qu c t nhi m v tr ng tâm c a giáo d o Thành ph H Chí Minh 71 3.2 M t s gi ih n nâng cao ý th c c ng, tinh th t c a sinh ng c a toàn c u hóa .72 3.2.1 Nhóm gi i pháp chung 72 3.2.2 Nhóm gi i pháp c th 78 TI U K .83 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 86 PH L C 88 TÀI NGHIÊN C U KHOA H C SINH VIÊN cc ng, tinh th tc i h c Sài Gòn ng tồn c Mã s : SV2016-20 V nghiên c u (v Ý th c c , tính c p thi t) ng, tinh th t m t nh ng giá tr th ng quý báu c a dân t t s c m nh t ng h p c a c dân t c xây d ng b o v T qu c, th hi n ý chí t l c, t Vi t Nam v c truy n ng dân t c Nó góp ph n làm nên m t c s nghi p gi i phóng dân t m i hi n Vì th i thành s c m nh n i sinh c a dân t c ta, góp ph vào s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng b o v Và Ch t ch H c l ch s Vi t Nam ng k t: t; i thành công Trong chi n tranh, niên - sinh viên Vi c nghi t hy sinh nh ng tình c H bi t g t b nh ng tơi cá nhân s u tranh chung c a dân t c Ngày nay, th i bình, niên - sinh viên mu n có cu c s ng h c, l i s ng cho góp ph n vào làm giàu m c, góp ph n si t ch Song, vi c giáo d c giá tr trình h i nh p qu c t th t dân t c n th ng cho niên - sinh viên ng vào xây d ng tinh th n t p Vi t, g n bó l i ích cá nhân v i l i ích t p th , ch ng l i l i s ng th c d ng, th p hèn, không ch b ng tuyên truy n, giáo d c mà b ng vi t t, vi c t t, giáo d c tinh th n t p th Ch ng nh ng th cơng cu c ng qu c t q trình y Trong h i nh n hình i ng, h c t p, rèn luy n cho sinh viên i m i, Vi i nh p sâu r ng vào us i có nh ng nguyên t c nh ng c a b o v , phát huy giá tr p thu nh a th gi i Vì th t c n th h sinh viên v kh t c, v a có tài, có s c c bi t ph i có ý th c c ng l c, s c m ng tinh th t c thoát kh i nghèo nàn, l c h u hòa nh p v i qu c t thi u tinh th n trách nhi m xã c m t th c t h i, thi t, khơng có ý th c c ng, s ng thi ng, gi m sút ni m tin, c Vì th , h cá nhân Nhi nh a ch n th i s , tr , s ng vơ c m, th t h nh c i khác, i Có nh ng niên - sinh viên xa r i giá tr t t c , k c T qu n th ng dân t c, h s c o h c t p, nghiên c h c xong h l i không mu n tr v ph c v c mà l i tìm cu c s riêng b n thân Vì th , cơng tác giáo d v i sinh viên Vi ng cho c m i, giáo d c giá tr truy n th ng c a dân t c nói chung nâng cao ý th c c ng, tinh th i c bi t quan tr ng Chính v y, ch n ch : ih nghiên c u M i i l y cu c s ng v t ch c tc nh ng u/m c tiêu nghiên c u cc ng toàn c ng, tinh th n tài Nghiên c u ý th c c ng, tinh th t c a dân t ng c a tồn c u hóa: - Tìm th c tr ng ý th c c ng, tinh th tc ih c ng c a tồn c u hóa; - Nêu m t s gi i pháp nâng cao ý th c c ih ng, tinh th t c a sinh viên ng c a tồn c u hóa Nhi m v /n i dung nghiên c u/câu h i nghiên c u - Tìm th c tr ng ý th c c ng, tinh th tc ih c ng c a tồn c u hóa; - Nêu m t s gi i pháp nâng cao ý th c c ih Ph ng, tinh th t c a sinh viên ng c a tồn c u hóa nghiên c u - pc nv nghiên c u t bi n ch ng nghiên c u c tinh th t l ch s : tài, tác gi làm rõ nh c c a toàn c ng ý th c c cs d thu th p thông tin v s lý lu n, cơng trình nghiên c tài, l a ch n nh ng tài nghiên c u, k th a nh ng cơng trình nghiên c u phù h p v tài, tìm hi u nh ng v c ng h p lý thuy t: trình th c hi giá v ý th c c ng i v i sinh viên; u tài li u: li u phù h p v i v i n; c s d ng toàn b tài, t ng h p t t c nh ng d li u thu th p, ti ng tinh th i h c Sài Gòn ng c a tồn c u hóa c a sinh d ng d li u kh o sát thu th + u ki n kh o sát khác u ki n h c t p t lu n v th c tr ng, t m quan tr nâng cao ý th c c ng tinh th i pháp ng c a tồn c u hóa cho sinh i h c Sài Gòn - u c th nh tính Ph ng v n gi ng viên d c h c, M h b ng h i; Ph ng v ih c b ng h i ng n m u c m u: Ch n qu n th nghiên c u: ch nh ch i h c Sài Gòn; Ch n c m u nghiên c u: c m u quan sát d a công th Yamane (2012) Do s n c a Taro i h c Sài Gòn l i nên nhóm s d ng cơng th c tính kích c m u t i thi u l n nh t v i p = q = 0.5 = 0.25x n: S = 384 ng quan sát m u c Z: Giá tr bi n thiên chu n ng v nh cho nghiên c u tra tin c y P= 0.95 : sai s cho phép (+-5%) Cơng c phân tích tài s d ng cơng c phân tích d li u b ng ph n m m x lý SPSS 16.0 thông c phân tích nhân t khám phá h i quy b i nh m kh nh y u t 10 tin c y c th c c ng tinh th th c c ng tinh th ng c a toàn c tc tc iv iý i h c Sài Gòn; th c tr ng ý ih c tác ng c a tồn c u hóa K t qu nghiên c u ( a k t qu ) s n ph m (Bài báo khoa h c, ph n m m máy tính, quy trình cơng ngh , m u, sáng ch u có) 76 i hóa, h i nh p qu c t góp ph hóa, hi o, giáo d c xây d ng nhân cách sinh viên v c nhà v dân t c tiên ti n, x c ti n c c a Bác H kính yêu 3.2.1.3 K riêng i p giá tr n truy n th ng c a dân t c cho m nh ng vai trò quan tr ng c i B i l , m t t nh ng giá tr x v n t n t i b n v ng t u tiên ch u trách nhi m truy n th giá tr i t th h sang th h c b o t n phát huy it m nh m y u t n th ng c a dân t huy nh ng giá tr u hi u nh nh ng giá tr u hi n nt phát cs phát huy n th ng c a dân t c ph i xây d i xây d p s ng m u b c ông bà, cha m c n quan tâm giáo d c m i thành viên gia nh ph i có ý th c tôn tr ng ti n th h ph i chu n m c t c gìn gi nh ng giá tr c a dân t c, th c hi n n p s ng s ng th i b n thân n ng th i, ph i t o l p nh, m m c, chia s l n nhua, hy sinh cho nhau, ch t l i ích cá nhân, m lên m i quan h ng x t quan tr ng làm t sinh viên ý th tr n th ng không ch , ti n b c c am c r ng vi c ti p thu giá i mà nhu c u b c thi t c a cu c s th hai c v i vi i ng giá tr cho sinh viên Giáo d th gi i quan, nhân sinh quan c ng ch y u nh hình Giúp sinh viên nh n bi t ra, ý th c sâu s c v h giá tr giá tr chân c a cu c s ng b p tình c m, ni c nhà ng cách m ng cho sinh viên, bi n tình c m, lý 77 ng, ni m tin ng thơng qua s Chính l ng rèn luy n c a sinh viên ng có tác d ng r t l n vi ng b p giá tr nh n truy n th ng cho sinh viên M i th y cô giáo ph i m t t um cv cm c nhà sinh viên noi theo Xã h i môi tr không nh ba vi c giáo d n vi c phát huy giá tr m i m i quan h gi b i giá tr chân n th ng cho sinh viên Trong xã h i, n u iv thi n ng i, m i ho ng chi ph i m , b i giá tr n th ng t y tính nhân y s chuy n hóa thành bên c a nhân cách m i cá nhân m t cách t c l i, nh ng ph n giá tr , s tính tốn, th c d ng, ch y theo ch a cá nhân chi ph i m i quan h , ho ng xã h i vi c b p giá tr hóa tinh th n truy n th ng sinh viên s g Vì v phát huy m t cách hi u qu , b n v ng giá tr th ng cho sinh viên ph i có s ph i h p gi d n truy n ng xã h i vi c xây p, lành m nh, phong phú 3.2.1.4 Giáo d c quan tr phát huy giá tr n th ng cho sinh viên B i thông qua giáo d c, sinh viên nh n th c m t cách khoa h c giá tr , chu n m u ch nh hành vi c a cho phù h p v i yêu c u c a xã h i Trong giáo d c, yêu c u n coi tr ng giáo d c giá tr c u n i th h sinh viên v i kh n th ti p thêm s c m nh cho h vi c gi gìn phát huy nh ng giá tr quý báu c ng th i t phòng ng a, kh mi n d ch v i nh ng ph n giá tr bên i v i sinh viên, ph c quan h t n phát tri p ti n b gi iv p; c ng c ni m tin c a sinh sách, pháp lu t c Ph i làm cho h yêu n i m t cách toàn di n, thi t l p i t i ng l c; vào hi n th c c a cơng cu c tình c c l p c a dân t c, yêu ch oc im ic ng, c u ki n tồn c u hóa hi n c 78 c trung v m ng, hi u v i dân, hi u v i trung thành v i s nghi p xây d ng b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch bi c ph i ng, tr thành n i l c quan tr ng t o nên tinh th n dân t c, ý chí t l p, t ng, say mê sáng t o, trung th c ph i bi nhân c ng, h c t ng gi i quy ng theo t hi u qu cao Tình n m i quan h gi a l i ích cá y xã h i phát tri n, công b ng, bác Giáo d c cho sinh viên th m nhu n giá tr truy n th ng t ki p: lòng nhân ái, v tha, trung hi u, c n c m i, l i s ng xã h i ch t o, t l p, t ch ng, tinh th ng, sáng t khó, ch ng l i giá tr ph c m t trái c a tồn c u hóa mang l i t nh t giáo d c hi n k t h p ba trình giáo d c: giáo d c, t giáo d c giáo d c l i Ba trình g n bó v i Q trình giáo d c ch t k t qu cao nh t tr thành q trình t giáo d c, t tu , th l c m i Vì v y, ph i làm th o, t rèn luy n v trí q trình giáo d c giá tr hóa truy n th ng tr thành q trình t giáo d c, t rèn luy n c a m i cá nhân, phát huy tính tích c c c a m i cá nhân, b ng nh ng ph m ch t t p c a sinh viên Vi t Nam b i c nh toàn c u hóa hi n 3.2.2.1 ng tình Tình nguy n l i ích c ng ng ph m ch t cao quý, khát v ng c a tu i tr , m t giá tr quan tr ng xã h i c n ph i tri n b n v ng ho t ng niên tình nguy n, thi t ngh c n có sách thu hút, t p h p nh ng ng có u ki n ho c i có kh c l i có hình th c M i mơ hình, ho t Ð t ng tham gia Ho t cao yêu c u thi t th c hi u qu , tránh phô ng ng ng c n t o nh ng cơng trình, ph n vi c, s n ph m có ích c hi u qu cao, t ch c Ðoàn, H i c n l a ch n n i dung, hình th c c thù c a u tra, kh o sát v kinh t , a ph ng tình nguy n nh ng ch a ng, có ý ngh a cho xã h i tình nguy n phù h p v i c a ng tham gia ho t u ki n nh ng ch a có kh niên tình nguy n c n ph i cho c ng c phát huy tôn vinh Ð ti p t c phát a ph ng ti p nh n tình nguy n D a c s hóa, xã h i, phong t c, t p quán nhu c u " t hàng" ng ti p nh n tình nguy n xây d ng k ho ch ho t ng cho sát th c Ho t 79 ng tình nguy n c n tích c c h Ch ng h n, giúp a ph ng t i vi c khó, vi c m i, ng vùng sâu, vùng xa, h i tính chun mơn cao ng bào dân t c thi u s cách phòng b nh, ch a b nh; tr phong t c t p quán l c h u, mê tín d m i s n xu t, kinh doanh, ch phù h p v i ng, nh u ki n a ph oan; chuy n giao k thu t nuôi tr ng tr t, b o qu n ch bi n s n ph ng; t v n ng d n pháp lu t, v n ng tr em ng ngh nghi p vi c làm cho niên Bên c nh nâng cao ch t l ng ho t ng tình nguy n cao m n m, nh : "Tháng Thanh niên", "Chi n d ch niên tình nguy n hè", "Tình nguy n mùa "Ngh a tình biên gi i, h i o", hay "Xuân biên gi i, T t h i c n trì phát tri n h i th c t c a i s ng sinh nghèo, hoàn c nh khó n hóa, b i d ng, giúp ng cho h c sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó ng cho thi u nhi c tr l i tr Tình nguy n c ng ng a bàn dân c , ch sóc tr em có s góp ph n phát huy h i S m c ng tr em m ch t nhân ng, lòng chia s , bao dung trách nhi m gi a u ch nh b sung, hoàn thi n ph n a vai trò xung kích, sáng t o c a tu i tr , niên tình nguy n th t s bi u giúp ng h c t p tr thành m t ph m ch t n i b t c a tu i tr , th hi n tình yêu th i v i ng h c ng ki n th c, xóa mù t i mái m, nhà m , tr em lang thang, c ng b h c, có nguy c b h c ng i d p, mà c n d a ng ngu n l c xây d ng qu h c b ng, xây m tr Ho c tham gia giáo d c k i mùa, khơng nh sách Hay v n ng; b túc ch thi u nhi Hay huy hồn c nh khó o", "Xn tình nguy n", vào th c ch t Ðó có th tham gia s a ch a, xây m i nhà nhân cho h nghèo, gia nhà bán trú dân nuôi, ng", i hình niên tình nguy n chuyên ngành g n v i chuyên môn, nghi p v c a niên Tình nguy n khơng nhu c u n ng th c ho t ng m u áo xanh c a ng c a ni m tin tình c m t t p c a xã h i i v i th h tr Vi t Nam hôm Bên c nh vi c nâng cao ch i h c Sài Gòn nói riêng ln ph nh ng ki n th c, k giá tr o, b ng cho sinh viên i có ích cho xã h i ngồi ki n th c chun mơn, c n ý th c c c mà kh i nói chung, u nh ng s ng, trách nhi m xã h i, trách nhi m v t v i b n bè, v ng c n giúp sinh viên rèn luy n Ngoài ra, thông qua 80 ng c ho n cho sinh viên nh ng k tr i nghi m b ích Tình nguy n m t ph m ch t t thân c a niên sinh viên, c a tu i tr v i m c tiêu c ng, nhân dân Nh ng ho viên c ng phong ph ng c a niên sinh ng s g n bó sinh viên v i nhân dân Tính t ch , s ng t p i Khi tinh th n tình nguy nh ng ho ch c c m nh n m t cách bình d ng tình nguy n c y, ng khơng mang tính hình th c B n nh ng ý th c c a nh i ho ng ng tình nguy chuy i m, l y thành tích Phong trào tình nguy n ph i xu t phát t tâm h n, t tình c m c i tr tu i v i nhân dân mình, c ng c t c a b t c qu n nay, vai trò ch th c, dân c c th hi n m bi t Vai trò y, tinh th n tình nguy n Tinh nhân c ng v i Vi t Nam, t c th hi iv ic c ng Vi t Nam ng m t ph m ch t c n có, m t ph m ch t l n c a niên Vi t Nam hôm 3.2.2.2 Phát huy sinh viên T ch huy t m ch tr Trong cơng tác giáo d c tr Gòn nh n th ng t ch c ng c n ph v h i h c Sài t, nh ng l i th v th c a ng Tính t t y u hi u qu c a liên thông, liên k ng th i làm cho sinh viên ng nh n th c m t cách khoa h c v nh ng l i ích chung, m c tiêu chung, nh m t o ng chung ý chung c a toàn b cán b , gi ng viên, nhân viên, ng (chung s c m nh, chung k ho ch, chung chi c phát tri C n tr n nh ng ho a gi a th h cán b , gi d ng phát huy cao tinh th cho vi c xây d ng phát tri n tinh th i h c Sài Gòn nh m xây t, ý th c c t, ý th c c ng t làm b i h c Sài Gòn 81 , th d c, th thao công tác xã h i (Ti p s c mùa thi, Mùa hè xanh, Hi n nâng cao ý th c trách nhi m c ng v i c ng 3.2.2.3 S nghi p cơng nghi p hóa, hi u sâu m di n r ng, t yêu c u, trách nhi m l n lao t o v th m i cho tu i tr Hi u rõ trách nhi m c a vi c t p h p s c m nh c a tu i tr thành m t kh i th ng nh t, phát huy t o ph c v Th c l c s nghi im ic c cho th h tr Vi t Nam nhi thách th i t ch niên, h t nhân t p h p s c m v i th c s t ch c c a niên, c a t c a tu i tr ib ng hành ng l p thân, l p nghi p, xây d ng b o v T qu c Phát huy vai trò xung kích, sáng t o c a sinh viên góp ph c nói chung, c y s phát tri n c ih ng thi t th o ng ho t o v quy n l i ích c phát tri n c t s ng l i ích chung c a dân t c y s xung kích, sáng t o c a tu i tr bi n pháp quan trogj phát huy ngu n l c to l n c a xã h i, nh c vào s nghi p phát tri n kinh t , c Chính t hào tinh th n t tôn dân t c th h niên sinh viên bi u hi rõ r t kh góp ph n làm nên hình nh m c Vi c giá tr c s c, yb h i nh p toàn c u 3.2.2.4 +M t là, t ch c hay c t p l t , l h i chung c t ng V i hình th sinh viên ti + Hai là, hi u g n bó v t sinh viên thơng qua vi c hình thành câu l c b i, nhóm c t ch c t p h p m t nhóm sinh viên t nguy n, có s thích, m c i bóng chuy n, câu l c b ti ng Anh, 82 i yêu guitar, câu l c b nhóm nh kh c m i cá nhân phát huy a mình, v a t o s g n k t gi i s ng tinh th n cho sinh viên v a ph c v nhi m v chung c + Ba là, t sinh viên thơng qua l ng ng nòng c t L Ban cán s l p, Các Ban ch ng nòng c p cá nhân s ng hòa ng, có uy tín l p L un a thành viên l p ng + B n ng, C v n h c t p, Ban cán s l p s k nh ng khơng có tinh th nhau, chân thành v c n u t, khơng g n bó v i l n l i ích c có l i ích c a m i cá nhân sinh viên T p th ng ph oàn k t, c v n h c t p, gi ng viên b mơn ph i nêu chúng em noi theo Vì r ch có th d i khác nh i ta có Vì r ng, cu c s ng s cs cs m c a tình b n, s g vui chung c a l p c c ns i ta hai c ng, l p c a c yêu c hòa vào ni m 83 T D a vào nh ng nguyên nhân th c tr ng kh nh ng c th th c tr ng hi n, k p th i nh ng gi i iv t ý th c c gi i quy t hành d ng c c tinh th n ng Không riêng m t ai, mà ph i toàn xã h c bi t s i m i mang tính sáng t d c - B Giáo d u não c a n n giáo n t bào nh nh t h th ng giáo d c chung tay th c hi sinh viên T c, nh n th y c n ph i có t ý th c c ih ng c a tồn c u hóa T kh o sát th c t v i nh ng c n nh n th c, làm t ý th c c nghiên c nâng cao nh n th c ng cho ng n tình c m sinh hành vi c a sinh viên v tinh th n ng c ng toàn c ng th i ng m t s gi i pháp có tính kh thi cao cho nhi m v 84 Tinh th t, ý th c c ng m t nh ng giá tr n th ng t t p c a dân t c nên vi c gìn gi phát huy trách nhi m cao c mà gi i tr i xung kích tinh th t ý th c c u Vì v y, c n ph i rèn luy n nâng cao i v i sinh viên - Kh c ph c nh ng h n ch toàn c th tc i v i ý th c c i h c Sài Gòn: Tồn c i h c Sài Gòn nh c t, d ng, tinh n cho sinh viên phát tri n h i nh p v i th gi n m t s h n ch ng, tinh th c bi t n m t s sinh viên b phai m ý th c c ng n vi c sinh viên s ng ích k ,theo ch nhân, xa r i t p th Chính nh ng h n ch s gây h u qu nghiêm tr c phát tri di n Chính th c ng, tinh th c nh ng h n ch - Xây d tc ng lan r ng k t, v ng m t, v ng m nh sinh viên có th s ng hòa nh c h t c n ph i xây d th c c ih c i h c Sài Gòn lành m ng c a tồn c u hóa: có ý th c c i Vi t Nam toàn u tiên c n ph i kh c ph c nh ng h n ch toàn i v i ý th c c Sài Gòn ng c a toàn c ng, tinh th ng, tinh th u giúp cho nh t có th t có th c ng c ng c a i h c Sài Gòn lành t, v ng m nh s th c c nd m b o tính th ng nh ng, tinh th ov c nh ng tác i h c Sài Gòn gi a vi c gìn gi ý t v i vi c h i nh p ti ng c a tồn c u hóa: u c có l c tác ng h i nh p th gi i ph i ng v ng vàng tránh nh ng tiêu c c c a tồn c hòa ti p thu tinh hoa c a nhân lo h ts t, thân thi n i h c Sài Gòn lành m tồn c u hóa m nh m m n i v i vi c ti p thu m t cách có ch n l ng g ta ph i nên ti p thu 85 nh ng tinh hoa t t phù h p v i b n s th c c ng, tinh th vi c gìn gi ý th c c lo c Vi t Nam nói chung, v i ý t nói riêng Sinh viên ph ng, tinh th m b o tính th ng nh t gi a t v i vi c h i nh p ti ng c a toàn c u hóa - Phát huy ý th c c ng, tinh th ng c a tồn c u hóa: Ý th c c truy n th ng quý báu c a dân t c Vi c i h c Sài ng, tinh th t giá tr n thi t quan tr ng giúp i Vi t Nam có th phát tri n m nh m c nh vi c gi gìn ý th c c tc ng c a tồn c u hóa Vì th bên ng, tinh th i h c Sài Gòn i h c Sài Gòn c n s c h c h i, phát huy nhi u cho toàn nhân lo i bi c a dân t c Vi t Nam n giá tr c a dân t c chúng ta, kh nh s c m nh 86 D Nguy n Th Ki t (2014): Giá tr n th ng dân t c v i vi c xây d ng nhân cách sinh viên Vi t Nam hi n nay, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i i m i hình th c ho t Báo Nhân dân online (2016), ngày 30 tháng ng niên tình nguy n, 2016 online (2016), , ngày http://tuoitre/tin/giao-duc/20161205/can-tien-toi-xa-hoi-hoatruong-dai-hoc-sai-gon/1230811.html phát sài Gòn, Sài gòn (2016-2025), http://sgu.edu.vn/ n H i ngh l n th ng C ng s n Vi t Nam (1998), p hành ng (khóa VIII), Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i ih ng C ng s n Vi t Nam (2006), i bi u tồn qu c l n th X, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i ng toàn t p, Nxb Chính tr qu c ng C ng s n Vi t Nam (2007), gia, Hà N i, t p 54 (2016): - 2020, chuyê Giáo d c công dân l p 7, Bài 7: 10 Nguy n Hùng H u, T ch , Nxb Giáo d c yêu c truy n th ng n ch yêu c H Chí Minh, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i, 2008 11 (2000), t Nam xã h i, Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i 12 Nguy n Th Ngân (2003), Xây d ng ý th c tình c m dân t c chân cho i Vi t Nam, ng, Hà N i 87 Ý th c c 13 Tr ng Vi t, www.cla.temple.edu>handbook>vietnam 14 Sinh viên, http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Sinh-vien) bi n l n (2013), Hai 15 S c tr niên Thành ph H Chí chi n d ch tình nguy n hè c a Minh (1994-2013) ngày 01/8/2013, http://suctrenhanvan.edu.vn/home/20-nam-cac-chien-dich-tinh-nguyen-he-cuathanh-nien-thanh-pho-hoc-chi-minh 16 n Ch n (2000), t Nam xã h Khoa h c xã h i, Hà N i 17 Tồn c u hóa, https://vi.wikipedia.org/wiki> Toan-cau-hoa 18 T 19 n Ti ng Vi t (in l n th hai) (1977), Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i i h c Sài Gòn Wikipedia, http://wikipedia.org>wiki> i, Nxb 88 PH L C V i mong mu n nâng cao Chúng t ch c cu c kh o sát sinh viên i h c Sài Gòn R t mong nh c nh ng ý ki n chân thành c a B n B n ch c n u (x) vào nh n * B n vui lòng cho bi u v b n thân: Nam Gi i tính: B N Khác c: B n h c ngành: Câu h i 1: B n có bi nc ng, truy n th t m t giá tr truy n th ng quý báu c a dân t c Vi a t b c t Khơng quan tâm Câu h i 2: B n có bi t: , m t bi u hi n a t b c t Không quan tâm Câu h i 3: B n có bi t c a dân t c Vi a dân t c Vi a b c t t Không quan tâm 89 Câu h i 4: mc ab nv th truy n th ng quý báu c a dân t c ta c t, ý th c c ng m t c gi gìn phát huy q trình tồn c a ng ý b ng ý c Không quan tâm Câu h i 5: m c a b n v ng s công c a Vi c tinh th n dân t c, t o nên s c m nh t ng h p công cu a thành i m i tồn di ng ý b ng ý c Khơng quan tâm Câu h i 6: Theo b n, toàn c u hóa a Vi ng t Nam? u ki n ti p thu giá tr m i c a n ngày tr gi i ng phong phú b M t s giá tr n th ng c a dân t c Vi c b o t n, gìn gi c M t s i nhanh chóng l i s ng, d C n i dung Câu h i 7: m c ab nv ng, ph c v c a ng, i ý th c v tính c ng t l i ích chung lên l ng ý b ng ý c Không quan tâm Câu h i 8: Theo b n, ho th t? B ng th hi n ý th c c ng, tinh ng nào? ng ý tham gia 90 i cách m ng Vì chi i, h o Ngày ch nh Ti p s c mùa thi Mùa hè xanh Ch p hành pháp lu t Ho ng t thi n, thi n nguy n Gi v sinh nhà c 10 B o v ng l ng ng, ch ng bi i khí h u 11 Sinh viên t t 12 i Vi t Nam dùng hàng Vi t Nam 13 Tu i tr gi c 14 15 t xây d Câu h i 9: s m c ab nv n, ý th c trách nhi m v i c a b is ng ý ng ý c Khơng quan tâm n th c tr ng ni ng ... u Nâng cao ý th c c tc ac i h c Sài Gòn tài khơng trùng l p v M ng c a toàn c u hóa c nghiên c u tài kh o sát tinh th Sài Gòn, t tài c a tác gi ng tinh th n t, ý th c c gi i pháp nâng cao tinh. .. u ý th c c ng, tinh th t c a dân t ng c a tồn c u hóa: - Tìm th c tr ng ý th c c ng, tinh th tc ih c ng c a toàn c u hóa; - Nêu m t s gi i pháp nâng cao ý th c c ih ng, tinh th t c a sinh viên. .. sinh viên; - c nh n th ng, th hi n tinh th tài h th ng hóa m t s v t c a sinh viên hi n lý lu n tinh th ng c a toàn c tài kh o sát th c tr ng tinh th m c n tinh th t, ý th c c t, ý th c t, ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóa (NCKH), Nâng cao ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc của sinh viên trường Đại học Sài Gòn trước tác động của toàn cầu hóa (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay