Tương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn (NCKH)

92 10 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:38

Tương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công SơnTương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn M Lí ch U tài 1.1 i s ng h ng ngày c a c ngh thu m phát hi c xem m t th pháp ngh thu c nh ng s khác bi t n i tr i nh t gi a s v t hi V i s phân bi t gi a khái ni m ngôn ng Ferdinand de Saussure, b ut ng c c ng l i nói c a nhà ngôn ng ng c a ngôn ng h c khơng ch ngơn tính ngơn ng cách k t h p, s d ng c a m i ng m t bi u hi ng c a ch bình di ng ngơn ng n ng nghiên c u c a ngơn ng h c l i nói C n ph i th y thêm r ng s kh i ngu n c a thuy ng n i lên t truy n th ng tri t h c d ng hành M Cách ti p c k u th k 20 vi t c c xây d ng vào cu i th ng Charles S Pierce, William James John Dewey (1859-1925), nh m thách th c th gi gi nh nh nguyên c a thuy t lí c n, v n tri t h th k 17 Do v y, vi c nghiên c m t nhân thu c nh ng c ngh thu tr ng Tây ng sáng t o c a t n n t ng s ph i h p lí thuy t liên môn liên ngành bao g m c phong cách h c, kí hi u h c tri t h c tâm lí Hi n nay, có nhi u tác gi ngh thu tìm hi ng ng li u tác ph m c nhi u k t lu n có giá tr Nh ng k t qu t m quan tr ng c a vi c nghiên c ngh thu t, tr thành m ng minh ng tác ph c ng nghiên c u m i m thu hút s quan tâm c a h c gi khoa h c hi n 1.2 T c m i s ng c a m v v c m xúc, v i, riêng b n thân âm nh i s ng tinh th n qua nh ng ca t Tình khúc Tr m n không th thi u m i , Nh i cho nh ng thú a t ng dòng nh c hay Tơi ch hát lên nh ng linh c m c a v nh ng gi o nh ng t ng tên Tr i ta ng hay dùng nh i nh t th di c ng Nh n Tr t nh chiêm nghi od b i ca t t ng ca khúc b t c cho m t hình m il c bi i ta v n c Tr ng lãng du c a th c xem m t t l i ca hay nh t Nh c ng Tr nh r t m u làm nên i Tr n nh vào v ng ngơn ng , b th u hi quan nh ng tri t lí s ng c ng m t s quan h cl p u mang tên Tr ng g i ông v i ca khúc c a ông b ng tên g i bình d nh ng nh n ng t n th gi i quan, nhân sinh i ngh Tr ng nhi u bi nói ng thành m t h th ng có m i n Chính s hàng tri p c a ca t cs c p d n lôi cu n nh n xét v m i quan h gi a ca t âm nh c c a Tr ng vi t V i nh ng l ng , hôn ph i m t k t c c bi i, Tr nb t t hình th c c a dân ca h c hàng tri [19] n vào khía c nh tu t tác ph m Tr ng Ti n t Paris m t vi t m hình nh, bi u t m r ng i ca y s d ng nhi u ng b xé l h ph i hi i [19] Tìm hi ng ca t Tr nh khái quát lên nh ng k t lu n có giá tr v hi u qu c a bi u hi n n i dung ngh thu t vi c hình thành phong cách ngh thu t c a tác gi Tuy ph n ca t t c a Tr c Tr ng ca t nh ng nhân t cơng trình nghiên c u chun sâu v m 1.3 L a ch n th c hi c bi tài m sâu s c ng ca t Tr nh Công tài , mu n thông qua vi ub n ch bi t m i quan h n có r t khái qt c a t ng bi a chúng ca t Tr c tài mong mu n nh ng k t qu c s có th góp ph n giúp hi quan ni m ngh thu t c a nh i, v tình yêu cõi th L ch s nghiên c u v 2.1 L ch s nghiên c u bi ng Kí hi u h c có r t nhi u phân ngành nh , vi c nghiên c u bi r t nhi u h c gi c có th hi u cách th c hình thành, l i x i thích bi ng khơng ch nhi m v c a ngành kí hi u h c, ngơn ng h c mà có s ch s n hóa nhân ch ng h c, khoa phê bình ngh thu t, khoa tâm lí h c, y h khơng ch nghiên c u v bi gi c gi ng tơn giáo mà nghiên c u bi ng ngành ngh thu t, nh ng bi c (chiêm tinh), bi ng kinh t , bi ng c a ng y h c, bi ng ng tr B i s hình thành thú v cách gi i thích khơng bao gi theo khn m u nên bi ng có s c h p d n riêng Chính th , nhà phân tâm h c Th m th c(D n theo [26]) Jung tác ph m nghiên c u bi bi ng t nhiên, ông k t lu n r ng: n u ch u khó tìm hi u, gi ng gi i cho s hi u bi t quý giá Trong cu n T n bi gi i (Dictionnaire des symbols) [2] c a hai tác gi bi p h p gi ng c a th gi i thu v c nhi u khu gi i n: dân t c h c, xã h i h c, tâm lí h c, th n tho i h c, tôn giáo h c t m t n a th k n bi t s cu n t ng chung c a th gi Adictionary of symbols (Tom Chetwynd), Diccionario de symbolos (Eduardo Cirlot), The migration of symbols c hút c a bi c ti u thuy t gia Dan Brown th hi n qua nh ng sáng tác gây nhi u ti ng vang: M t mã Da Vinci (The Da Vinci code), demons), Bi d n l n b i nh ng bí (Digital Fortress), Thiên th n ác qu (Angels and t (The lost symbol) Các tác ph m có m t s c h p c t o t bi c giáo Vi t Nam có nhi u cơng trình nghiên c u v m ts v n (Nguy tác ph m Cu c s ng ng: Kíhi u h c bi c Dân) (D n theo [26]), Tín hi u bi ngơn ng (Hồng Tu ) [22], Ý c a s ti ng Vi t Th H ng Nhung) (D n theo [26]), Bi ng c truy n ng n Nguy n Huy Thi p (Nguy n Th H ng Ngân) (D n theo [26]), Tìmhi u nh ng nhân t a bi (D n theo [26]), Bi c truy n ng n c a Nguy n Huy Thi p (Nguy n Th H ng Ngân) (D n theo [27]), Nhân h c bi nhân h c bi ng (Nguy n Th Ngân Hoa) ng ng ti p c n lí thuy t ng H i) (D n theo [27]), Bi i dân t i (Nguy n Th theo [27]).Trên trang web thegioidienanh.vn phim Vi t Nam Tr (D n M t s bi c ngồi - Ngơn ng nh ng ám nh ngh thu t c a tác gi c xem cu n sách xu t s c nói v ca t âm nh c c a Tr Trong t p sách này, tác gi s d liên- p ch n (superposition) -b n (intertextuality), v i nh ng phân tích thi pháp h ám nh ngh thu t sáng tác c a Tr v s phát hi n nh chi n tranh, Ám nh nh v s ph r y, Ám nh v nh ng nh c nh c a cu i, c a thiên nhiên, Ám nh v Cu c-Chia-Tay-L n, Ám nh thân ph n, Ám nh t s t mâu thu n gi ng xé, Ám nh t s g n bó v i m c a cu i i n , Ám nh v dành m t t l ng vi t v th i gian ngh thu t tâm th c nh bao g m: tr thu t t, núi sông, bi ng, m t tr i, m ng ph c a Tr nh H u h t nghiên c không ph i m t bình ch kh Nó m t sinh th s tr truy n th n nh nh cho bi ng nh ng giá tr khô c ng a th i ng, v a già nua, v a tr trung b i s hàm k t giá nh hình s p b i giá tr i 2.2 L ch s nghiên c V ng t vi ng xã h i h c riêng bi t, thuy u ng n i lên t truy n th ng tri t h c d ng hành M Cách ti p c c xây d ng vào cu i th k u th k 20 vi t c a Charles S Pierce, William James John Dewey (1859gi c nh ng gi h c th nh nh nguyên c a thuy t lí c tr n, v n tri t th k 17 Trong cu n sách n i danh Mind, Self, and Society/ Tâm th c, b n ngã xã h i (1934) (D n theo [27]) Blumer n c m h ng cho sinh viên Herbert i tr thành m t nhà xã h i h c ki t xu u tranh cho nh ng cơng lao tính kh d ng c a lí thuy t c i v i phân tích xã h i h c Symbolic Interactionism/ Thuy Cu (1969) (D n theo [27]) cơng trình t p h p m t s vi t c a Blumer, s d ng bàn r ng thêm nh ng ý ni m c a Mead Tác ph ng v thuy c th a nh n ng ng nghi p c a Everett Hughes có m t s quan tr nm ot ng i h c Chicago nh ng i này, g m c m t s h c gi tr a vi tác bi cho vi ng thuy p ph n c t lõi ng lí thuy t c a h Blumer nh n m nh r a s v t phái sinh t xu t hi n thông qua s i bi c s v t có i Khái ni m lí thuy m cho r ng nhân trình iv ng tr c ti p c ni bi c lí gi i chúng Theo khái c nh ng Ch có th hi u h ng nói vi i v i khơng ph n ng ng c ch t vào v trí c a nh ng phát ngơn, nh ng c ch c xem h th ng bi c i ng c a h Ngôn ng quan tr ng b c nh t c a lí thuy t ng Và tác gi C.S.Peice, ng nghiên c u m i: S ng ph m vi tác ph m ngh thu t ngôn t ng m t tác ph m c hi u m i quan h ng qua l i gi a h th ng bi d ng Các ki u k t h p, quan h khác c a bi thu ng nhà ng s t o nh ng o, s tr i nghi i s ng mang m d u n nhân c a t ng ch th Vi t Nam, s cơng trình khoa h c nghiên c u v lí thuy ng khơng nhi bi i vi t ch y u tìm th y nh ng d ch v lí thuy ng (bi tác gi u a tác gi ng Phúc t nh ng cơng trình khoa h c c a c ngồi (Gary Alan, FineKent Sandstrom i vi t tìm th y m t cơng trình khoa h c Tìm hi u v lí thuy [27]) c a tác gi Tr ng(D n theo ih t thành ph H ng di n ngôn truy n k c bi t, cơng trình ng ti u thuy t ngàn cánh h c (Y (Nguy n Th Ngân Hoa), Kawabata) (D n theo [27]) c a tác gi Lê Th Thanh Huy n Giá tr c a s tác bi ng tác ph s m ng nghiên c u m i v Vi t Nam, kh i n Thu t) u th t c ngh thu t nh s i l p, u trung l a bi ng phát tri n, t làm giàu giá tr n i dung ngh thu t cho tác ph m 2.3 L ch s nghiên c u Tr Tr m t dòng nh t hi ng hi m g p Nh c Tr c l p bên c nh nh c cách m ng, Nh c thính phòng, Nh c ti n chi n, Nh c dân ca, Nh c tr hi n L c mc nv o công chúng n nh c Tr nh v i s nt i s ng âm nh c Vi t Nam c Tr nh chi m i l a tu i, ngành ngh , m i gi c tình i Vi t tìm ng c m sâu s c b i nh c c a ơng ti ng nói tha thi t c a ng âm nh c c a Tr c m nh cm t Vi t Nam chi n tranh v i nh ng m t ng xu t hi n nhi u t p chí uy tín c ng ví ơng Bob Dylan c a Vi t N c bi t t Tr nh Công i rác, hàng ch c s c bi t c a b n bè thân h u g ng nh ơng Có th nói, vi t v Tr ms ng l n, nhiên nh ng cơng trình th t s nghiên c u v ngơn ng Tr khơng nhi u Các cơng trình nghiên c u c a tác gi ti c có th k a Yoshi Michiko (D n theo [26]), m t nhà nghiên c u n c a Nh t B vi t v ca t c a Tr nh Ca khúc da vàng c a ông Lu dành t t c b o v thành công v nh ng lo m 10 t p theo nh ng báo, ) v i vi t Tr nh Công nh c a nh ng h c gi tên tu i sáng tác trình di n ca khúc, m t Bob Dylan c a Vi t Nam ngày 06/05/1993 (D n theo [26]); Patrich Sabatier (Pháp) v i K du ca b t khu t t p (D n theo [26]); Jean Claudepomonti (Pháp) v i Tr nh i du ca c a Vi t Nam t p chí Lemonde s ngày 04/04/2001 (D n theo [26]) Và không th không k (M ) v i x i xa xôi nh anh Tr Nh ng nh (D n theo [26]) nh h u h t bày t s yêu m ng c a âm nh c Tr s n nh ng báo khác c a John Schafer n Tr n tâm h c bi t n c l i ca c a Tr nh Có th nói, Tr bi s ng sâu c m t tình c báo chí gi i nghiên c c Nh c ng c iá nh ng tác ph m ngh thu c c ng trái tim tri u i c, Tr tu i c a ơng có t nh ng l i s ng âm nh Minh ch ng có hà c cu n sách dày d n vi t v Tr xu t b chi n, Tình ca Tr i Vi t Nam a hoàng t bé c a tác gi Hoàng Ph Ng 23 ng, t t p bút th hi n cách c m nh n v Nh c ph n , Khônggian Hu nh c ph m Tr nh Công ng câu chuy n k ni i b n thân Hồng Ph Ng ng có d p tr i qua nh T p sách Tr -M t nh [24] c a B u Ý nén tâm ng ni p lên B u Ý cc c cách k t h p t ng a vi ct o nên m ng phái ngôn ng c a riêng Tr nh t b n Tr h v il i t p sách i hát rong qua nhi u th v cát b i v i ni m ti n c a b n bè, c a i thân công chúng Không th t p h p h t c m xúc mà m anh lúc s i có nhi b ng âm thanh, màu s i dành cho i b c l c m xúc b ng t ng u l b ng s im l ng ng 12] V i ph n, cu n sách t p h p nh ng vi t c a Tr 01/04/2001 v i vi t c a b c sau ngày ng nghi p i (xu t b 2004) (D n theo [27]) n ph m t s ghi nh n t t c nh a c nh tâm cho nh ng vi n t p trung s quan n ph n hình nh n gi i nh c Tr nh, t L i m ru, Ng u mà sinh th i Tr nh t ng tâm s m nhi u ca khúc khác v ph n Vi lo i cho tình yêu Cu , Huy n tho i n i sinh nhân i khơng có ph n ng c i nh ng cơng trình khác m khác gi a Nhà xu t b n Thu cu n sách M t cõi Tr tb n (D n theo [27]) Cơng trình v i nh ng vi t tâm Tr huy t c (Tr nh Cung), L Nói v Tr nh Cơng ng ca khúc Tr (Ph m Phú Phong), Tr nh ng ám nh ngh thu t B ng cách hay cách khác, t ni cl i v i Tr c ph m c c tình yêu, c bi t, tác ph m Tr nh t b i cõi thiên thu [5]c a tác gi Bích H nh m t cơng trình tr c ti p nghiên c u v bi ng ca t c a Tr Bi ng v c nhi u h c gi Vi c bi t ý a s màu s c Có th nói tác gi Bích H nh v i cơng trình Tr t b i cõi thiên thu nghiên c u bi c xa nh t v vi c ng ca t , c th ca t Tr T t ng quan l ch s v có nhi u h c gi bi nghiên c u k trên, nh n th y r ng vi c c gi Vi u nghiên c u v cho th y s m i m , h p d n c n thi t c a vi c nghiên c u v n hi nhi u v c ng th ng c nghiên c t lí thuy t c bi ng tác ph c ngh thu t Vi c làm tr nên c p thi m ng m i hi u qu vi h tb p c a ngơn ng ngh thu t Có th th y r ng, s c h p d n l kì c a nh c ng Tr h c gi u không c h n v uv bi ng, c ng ca t c a ông T s c hút c a nv c a Tr nh, t t c nh i v i c khám phá h t ca t i ph i có nh ng nghiên c u v ng ca t Tr a ch s góp ph n xác nh n kh tài nghiên c u này, u tài mong mu n ng d ng c a lí thuy phân tích ngơn ng ngh thu t, giúp khám phá nh ng giá tr m i nh c ng c a Tr nh, t m phong cách ngh thu t c a Tr t o ca t M nhi m v nghiên c u Th c hi tài này, nghiên c u c - Xác nh n kh n nh ng m ng d ng c a lí thuy phân tích ca t Tr - Khám phá nh ng giá tr m i nh c ng c a Tr ; -T , m phong cách ngh thu t c a Tr sáng t o ca t a vi c ng d ng lí thuy nghiên c u tác ph m ngh thu t th c hi c nh ng m - Nghiên c u nh ng v tài t p trung gi i quy t v n lí lu ng -Tìm hi u m u g ng ca t Tr - Phân tích giá tr c ng ca t Tr ng ph m vi nghiên c u 4.1 ng nghiên c u ng nghiên c u c tài nh ng bi Tr ng giá tr ngh thu u i cho ca t c a tác ph m 4.2 Ph m vi nghiên c u Công trình nghiên c u nh ng hát n t p nh c rút t n t p Tr c a Nhà xu t b n Âm nh u tài s d ng nh a ng kê c, nghiên c u tài li u, sách báo, Internet, ngu n sách t tác gi uy tín, h th i tài nghiên c u, phân tích, t ng h p, ca t có ch a bi b i chi u Phân tích s k th a chuy i chi u m c Mô t , phân tích s a bi i ng h p a bi 10 ng ng l i, t th ng / Ch ng bi n quê nhà m tri t lí v thân ph n ca t v i Thân ph c s s ng ch s i tâm tr ng c a riêng Có l nt i nh n Pháp t thu c b c l , kh i Tr nh rõ nét t kh ng, ta có th th Hãy nhìn vào u dài, d thông thái s ng lâu th sông nh tr i m nhu n n nh tơi, b n ngã c bi c bi c b c l m t cách th - m t ám nh c c n i bu n nh m nh ti n ki p c a u bu tình, n i bu n c Tr a t nhi u l t nhà ng tr i M i bên dòng t: ng t ch ng nhân v c i l ch s , m t s tu n hồn vơ t n c a s s ng: ngu n Nh v ng T hi n h u d u s ng s ng gi c m t dòng Núi t tr i, d u bi t ng c a s v ng Ho c bi n dù sâu, dù r ng bi n d t nh Có th nói hình nh bi n nh c Tr nh v a gi ng, v a không gi ng v i bi n thi ph m, nh c ph m c M a bi n b ch khát v ng tình yêu d t dào, mãnh li Bi n i ti ng c Xuân Di u: Anh xin làm sóng bi c / Hôn cát vàng em / Hôn th t kh , th t êm / m mãi V i nh c Tr nh khác.Tr th y c ih th a bi n m ng l d Tr bi n h i bi ng khác t ca khúc mà ti t t u th hi n nh p v d p n, bi n r y c a bi n, sau hát v , n, m t câu nghe s ng s t, bàng hồng i, bi n h il cl Ít vi t h p nên nh c Tr nh có nhi u ca khúc nh n nh bi , xơn xao b nh Vì âu lo bi n n nghìn thu l i n s tàn phai 78 ng g ng xé nát Bi n em ng c bi t ca n sóng bi i Bi n sóng bi ng x i chân ng xơ Ta xơ bi n l i sóng v Thân ph n làm cho ca khúc Tr hình t m i ch n lên tr n v n nh t nh ng hát nói v thân ph n, v ki p luân h i gi i thoát b n ngã t thành m t t i vơ hình kh ng l có tên Tính bi u c c th hi n g i c m, t o hình, có s C mr vi c t o nh y ng m nh m ng c / T v c sâu nghe l i m V t m c xóa b khơng hay y / Ôi cát b i ph n / Cát b i) Có th th y tác gi khơng gian vô hun hút c tb c gi , m t kho ng i l p v i thân ph n nh bé, trôi d t t i l n nh i l i ph i ng m ngùi cho thân ph n c a b h i ch , cát b i cu sâu t m bi v v i cát b i mà Bi n th i bi ng cho s th t b i c a ki nghe l i m ng phái sinh c cát b i i: C m r y / Ôi cát b i ph n / V t m c xóa b khơng hay (Cát b i) nh u khác bi t so v i i Trong ca khúc c a ông, bi cánh di u ng linh t v ng v c th m k t h p v i hình n n tính s g i nh c v hình n c a nh ng sinh Con di u cách tri nh n quen thu c c v t chuyên ch i n d cho nh ng ki i v i g c ngã gi a i: Con di u bay mà linh h n l nh l o / Con di v c th m bu n ng t v ng) Các nhà hi n sinh cho r hi i Vi t lên b u tr i nh ng khát v ng bay b ng, di u c a Tr theo ( / T v c sâu Có th nói, Tr cu ph v c s cs bí m t nd u T t bí m t s dè d t c a th c th , l i nói c a hi n sinh th không ph i s thông c m mà ch l i kêu xin t m [3,74] Trong ca t tr i m 79 b nv v c sâu gi a không gian vô t i nh i c i H i giáo v Ph nhà Tây Trúc, v i ni núi xa mm nm t n linh thiêng, kêu xin t i núi xa i tìm su i ngu n hi v ng: t cu c hành i d c nghiêng xu t t v c sâu g i tên ( i cao) Nhi n màu s c c a tri t lí Ph t giáo tri t h c hi n sinh ca t Tr ã t ng th a nh n: mu t h c vào nh ng ca khúc c nh t th tri t h c hi Ch ng ph c nh ng l i ru c a m ng hi n sinh c i x u b c a hi n sinh ông Ph p phá mà m t s ph n kháng ti m tàng suy cs ng sát na, th c t Ng lão b nh S d ng bi ng: n t i M t phát hi n c a c nhà Ph t gói l i b n u có m t l i ca c a Tr ng h bi a nhân lo i, Tr nh Công c kh a th hi t bi ng m i quan h c n i dung l n hình th c c a tác ph th , tình c iv i, cu i v n v t Vì v y, ca khúc c a Tr nh có s th c c ng th a i ki u hi n sinh s ng g p ph n kháng b ng n i lo t sinh n thích tri t h c th n c 3.2 Giá tr phong cách ngôn ng 3.2.1 Sáng t o nên nh ng bi ng m i l Chúng ta hát nh c Tr nh, th m chí thu c lòng l i ca nhi u hát c a ông.Tuy ng t ng , nh ng khái ni m m i mà nhi u ch c m th chúng m t cách vô th c ch không th gi ng minh B ngôn ng riêng c a Tr 80 t cách có t n ti ng Vi t, tron giao ti p Trong ca t Tr nh bi a bi m nh y u c a h bi sáng t o l i, Tr n gi ng k th a o nh ng hình nh mang tính bi t qn c phong cách riêng khó tr n l n, th hi n tâm h n c t cách Tr Bi ng m t v c ngành khoa h hi u h c, Tâm lí h c, Tri t h D c bi t Ngôn ng h c nghiên c u c a nh c, ch y u nghiên c u h th ng bi u ng ca t Tr c Ng bi t ý t i m i quan h c n th tìm nh ng l t lâm th i c a Tr v cs d c tính k th a sáng t o c a nh ình xây d ng nh ng bi Qua nghiên c u kh o sát h bi nh n th y h th ng bi ng ngh thu t cho riêng ng ca t Tr ng ngh thu t ca khúc c a ông r t phong phú, u ki n th i gian có h n i vi t ch a bi bi u ng Sông, Núi, Bi n, Hoa, V c th m, L a) T t c bi bi gi bi gi a tác gi u xu t hi n n i t n s xu t hi i vi n bi y u n m s v ng h nh phúc c ng, u bi c ng Nhìn chung, bi u v i bi i ngh i tr c m t sáng t hi n khát ng có nh u o th gi i ngh thu t c a riêng v i nh ng l Bi ng Núi, L a, Bi s giá tr bi c th m, Hoa có k th a m t nh mang tính ph bi n th gi i bi u i v i nhi u qu c gia, nhi Tr ng ca t l i mang nhi u nét riêng bi 81 i v n ngôn t phong phú, giàu ch t tri t lí, giàu hình nh, màu s c tu t , ki u k t h p l l m, Tr nh Công n nh ng bi t quen thu c tr c bi t n c hình thành s t h p c a ý th c h th c t p th b il ng ám ng, ý th ng t ng cu c s ng sâu s c V i hai bi s chuy n hóa nh bi m u g c a tr y c ca t k th ng g n v i ý ni m v ng c a tr n gian, v m t cõi c c l c v i nh ng tri t lí v h nh phúc, v s th Tr y u chuy n t i nh ng n i bu n th i cu c, nh ng th t v ng m t mát d n d trôi v m t vùng m m t c a tâm th c, mà i i ý th c mãnh li gi h t v thân ph n bé nh c a gi a cu i Còn bi n bi c ng Tr chuy n t i m t ý ni m v m t cu Cái ch t Hình t hi tr thành m Nh nb ic c ca t c a Tr tác gi g i g m cách nhìn nh ng tri t lí v cu c s ng ng tâm s i hát c a m t l i t tình v i cu c s ng, m t l i nh n nh th m kín v nh ng n i ni m t v i lòng ti c nu i i v i bu i chia lìa m tl n chia s nh ng bu n vui m Tr i: Bích H nh cu n t b i cõi thiên thu có nói r ng Tr c c m lâm b n ng ca khúc c a ông ng nh c nh , nh ng d c m v m t ngày ph i lìa xa cõi trú, cu i ch gi n tr v chuy n vi n du dài c i chuy ng v cõi nghìn trùng 82 ngh ng c a Sáng t ng, Tr gi i s k th a nh nh c a bi u i h n vào nh ng v yc t th c ông sáng t o t nh ng ý ni m m i v a n y sinh c m th c b t ch t c a riêng ông Nh ng bi ng ca t Tr nh i l Nh ng sáng t o y có th c m th c v ph i, có th ý nguy n ti p t c d l i sám h i sau m t cu c hành trình gi ng Th gi i bi chuyên ch tâm tr ng c a ngh tr ng c a nh cv i s ng th i v i Tr nh t ng hoài nghi b n thân m t mát tình u Chúng ta s khơng bao gi hi u h tác gi vi t nh ng l nh ng y c c m th c th c s c a c ch n r ng m c nh ng tia sáng v i nghe s c m c m t góc khu t v n ng tâm h n Có l nh ng sáng t o ca t nói chung sáng t o bi m âm nh c c a Tr ng thành i nghe vào nhu c u t khám phá, t c m thông v b n th 3.2 m t y u t t o nên phong cách tác gi a, Phong cách c a m i ngh Trong ngh thu t ngôn t hi ng cách th c cho ngh o Thi t l ng mà có th phong cách c a tác gi l id u n m, âm nh c l i hi m hoi Tr t s ngh Tr bi u c hình thành t nhi u y u t Là m t ngh t phong cách riêng bi t Và có l ng ca t t y u t góp ph n t o nên phong cách nh Tr nh c th hi h p v i tr ng thái tâm h th nói dù bi t yêu t quan tr ng thích c di ng hay bi n th t c a b n thân Tr i 83 ng t i m c ng Sông hi n tâm tr ng c a Tr Núi có quan h ; Núi i x ng v n thu ban mh i, ch n tr v Tuy soi chi u ng l i h i tìm v im c g t r a b i tr m C ng Sông bi u hi u c l c gi i thoát kh i n i bu Bi n l ng qui m tìm tr v v i b n th c a C ng Bi n Núi g p g không gian siêu phàm, vô t n C hai bi v yg u nh ng u không gian ch i tr v sau nh ng chuy un i Và n i cho cu c vng tròn Hành trình t Dòng sơng v Núi ph ng khác ch n tr Cõi th ng khơng i bu c ph i bi ng n, s r t rõ ca t c a Tr u hi u bi n th k t h Tr u trung l i i nh v q kh , v tơi m t thu n gian b t bi bi i ch i tính ch i v i nhi u bi tính c ng, c a hi n t ng tìm l ng m t il pv ng tr v v n th i y u t ngôn ng khác ng ng c a cu n bi u ng, mang dáng d p c a bi c m aware c a m h c Nh t B n Còn c V c th m l i bi ng c a thân ph n t b i, t v ng Cu tr t, bi xu t hi nh c n, nói bi c h i, i, v v nh ng t n i v Núi v u n th c a i ca t c a Tr i m t ngu n vui s an i vào tâm n ni m hi v ng, v th t b i ni m t v ng Chính nh ng bi u ng n m m i quan h khác cho ca t Tr ng m t o nên nh ng giá tr bi nh c ng c a ông ta th y t 84 ng m nh t khác s t, ê ch , d i ta hi u nh m s u Ý L i t a cho cu n sách Tr nh Công bng th , qu n t p nh có nói v ng c a nh khơng nh ng tình c m hồn c nh mà nh ng tình c m b n ch kh nh hóa ki c ng l c ph n kháng nh ng gi i h n c a i khát s b, Bên c c c m nh n t ng câu ch c a Tr nh, nh n n i ám nh v thân ph n ch ng, tri t lí th Tình u n ng Ch ng h n / Bi n h n / Bi n r ng hai vai, bi n r ng hai vai / Tình i, bi n h T n sâu sau nh i/L cl a bi s ) L ng l ng s chiêm nghi m v i t s suy ng n ng c u i, cu c c a tác gi ch ng m t s c a trí tu ng giúp hi ng, tình c m, th gi i quan,nh a nh iv có s pha tr n m ng Ph t giáo, m t chút vô vi c giáo, m t chút gi i thoát, c u r i c a Thi n h thi t v v n m i cu i o c bi t nh ng quan ni m bi i c a tri t h c Hi n sinh, c ng v i nh ng ám nh cõi ch t th i trai tr , ám nh ch t chóc c a chi n tranh Nh ng ca khúc c a Tr nh o nên m t dòng ch y riêng, khơng l n v l n sân n c a dòng nh c th t n ngồi riêng bi t, m t hi m th h n vào nh c Tr ng n n âm nh c Vi t Nam V ca khúc, Tr bi ng, v n có m t th h t s t o nên m t th ngôn ng n nay, b t ch p s i Vi o t phong cách s o nên nh ng ng m i l c a riêng Ch ng th mà phân lo i dòng nh c, nh c Tr nh nghi m nhiên chi m m t v trí trang tr ng bên c nh nh c dân ca, nh c thính phòng, nh c tr tình, nh nhi u nh c ph i bao g m nhi u sáng tác c a ng l i Và danh hi u phù th y ngôn t ch nên dành cho Tr nh Công không ph i m t nh ch s âm nh 85 i Vi t Nam K T LU N ng m t bi u hi ng c a ch bình di n ng nghiên c u c a ngơn ng l i nói M t khác khơng th ph nh n t m quan tr ng vi c nghiên c bi ng ngôn ng c ngh thu t, tr thành m ng m i thu hút c nhi u s quan tâm c a h c gi khoa h c hi n p Tr o d ng cho m t nét p riêng khác l B c s khác bi t gi i v i có l ph n l n nh i có liên quan t i nhau, ng qua l ph thu c vào l n Khơng nh ng th s a ch th v i xã h c nh ng hi u ng tích c c hi u qu i ch th s bi t nh n th nh ng m t tích c c ng m t tiêu c b p nh t Nghiên c u nh ng v có r t nhi u cơng trình nghiên c s , ph n l khía c nh v ngơn ng c a Tr nh Th c hi Tr tài nghiên c n gi c a Tr u t p trung khai thác vào nh ng ng ca t c nh ng v c v ng, lí thuy ng, ca t ng v lí thuy nh, bác v Tr tài th bi n nh ng nh c th v v lí thuy t Tr làm n n t ng cho vi c nghiên c u ng ca t Tr L ng nghiên c ulà bi Tr c h th ng bi t c a tác gi T m i liên h v m t ngu n g c c a bi quan ni m Tri t h th a, sáng t o l a nhân lo hình thành nên nh n th c a bi ng g n v i ng th i ch s i, k a bi ng Song song v i vi c phân tích s k th a chuy n a bi phân tích s t ng ca ng l a bi ng, t 86 i, nghiên c u u m i quan h , s k t h p c a chúng v i y u t ngôn ng khác tr c ng nghiên c u giá tr tài i ca t c a Tr tìm hi u th gi i ngh thu t c có nh i ngh C th tài n: Sông n, Núi Núi, Sông c nh ng c p bi Bi n, Bi n V c th m, chu Núi, Dòng sơng a bi ng ng Hoa bi th i, nghiên c u ng L as ng a nh ng c p hay chu i bi C ng Sơng Núi v a có quan h ng quy v i x ng l i v a có quan h n thu ; Núi mh i, ch n tr v Tuy nhiên c c i sau cu c nhân sinh C ng Sông bi Bi n l ng ghép vào m tìm tr v v i b n th c a C ng Bi n Núi g p g gian siêu phàm, vô t n, c Bi g ic u bi u nh ng không ng cho không gian ch i tr v sau nh ng chuy i, v y , xoa d u v i N i v Núi i cho cu c vng tròn.Hành trình t Dòng sơng v Núi ph ng Cõi th ng khơng khác ch n tr Bi i bi tác bi u hi h n, s t rõ ca t c a Tr u bi n th k t u trung l i Tr i nh v q kh , v tơi m t thu t bi nghi m l s i ch i tr v i tính ch bi tính c i bu c ph i i v i nhi u bi n M i m t ng, c a hi n t ng tiên il pv a chi u tr v , v l i mình, v 87 c tìm Bi ng Hoa có nhi u bi ng phái sinh, nhi u bi n th , v y chúng v n g p g th hi n tri c a Tr nh th ng c a tác gi Hoa nh c ng m bi c m aware Còn c th c nh n th c s v thân ph n c long, ch i v i Bi V c th m m t s i cu i: th t b ng L a bi n th c c p quy t o m t s c m nóng, m t s hi v ng c n thi t ca khúc c a Tr c th hi c di ng t yêu t quan tr ng thích h p v i tr ng thái tâm h n t c a b n thân Tr Nh ng k t qu c tr c cho vi t l n n a giá ng ca t Tr ng o cho ca t c a tr nh có m t giá tr nh n th c giá tr th n th y s sáng t o c a Tr mang l i nh vào im c c c s c, n m nh nh c a bi kh u t y u t t o nên phong cách tác gi y, làm nên thành công c a nh c Tr ph n ca t ch ng r t nhi u nh ng bi u âm nh c ng mà n i b t lên tám c p ng Chúng ta có th nh n th y r ng n u không tách ghép nh ng bi ng vào nh ng c nhi u cách hi phân tích làm rõ ch c h n r ng s có ng nh t c a t ng phân tíc i ta ph i am hi ng ngh thu t mu n ng t n nh n bi c bi ng i v i ca t nh ng sáng tác c a Tr ngo i l , hi hi s ng c cm cm ng t n t ng c n giúp cho ng t n th gi i quan, nhân sinh quan nh ng tri t lí i nh ng minh r ng ta ti p c n m t s n ph m ngh thu t ph v i ngôn t t nh n s kh s c am hi u v chi u sâu v bi ng bi ng c a ngôn t ng, b u ng nh m t cách thuy t ph c v giá tr c a tác ph m ngh thu t ngôn t 88 V th gi i v.v ch ng ý ni m v cu c s vào nh ng ca t tho i, c qua ta c ng góp ph n vào n i dung c t lõi cu i c a m t b n nh trình tìm tòi, nghiên c ch i ta m i b n y l i ch b ng nh u nh n r ng nh ng ca t n ng r nm cl i quen thu ig ng ng, ng, nh ng cách c m nh n c a tác gi v cu c s ng Trong sáng tác c a Tr d ng r t nhi u th pháp ngh thu t, ông l a cho nh ng ngơn ng t nói h lòng mình, ta th y n i b t lên nh t th d ng ngôn ng c a Tr nh V i m i c c Tr a ch u tốt nh t chân th c nh t Khơng tơ v , khơng chiêu trò ch b ng ti ng m ng tri u trái tim Không ch n b n bè qu c t tên tu i tài hoa c gi ti p c n n nh ng s n ph m âm nh c c a Tr nh tâm h c m thêm cánh c a c vào th gi i chân khơng, mà chút tình nh i g m, thơi thúc ta ph cho m t cách hi u hoàn m nh t Th u c m nh r ng vô gi i h n c a b n th tri t l K t qu nghiên c u c ph n cho ta th c a ngôn ng h c c a nh i Vi t c m th y m ng ca t Tr c kh u giá tr ngu tài n ngh thu y thú v , lôi cu n s quan tâm i yêu Tr nh c a nh ng h c gi nghiên c u v bi c có liên quan 89 i góc nhìn ng nh ng TÀI LI U THAM KH O Ngu n sách t Á, Âm nh c Vi , t p I, Nhà xu t b n Hà N i, 2005 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, T Nhà xu t b n bi gi i, ng, 2002 Ch Nguy n Ti n sinh: l ch s , s hi n di n Vi t Nam, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia, Hà N i, 1999 S.Freud, C.Jung, E.Frommm, Phân tâm h Thúy (biên so n), Nhà xu t b T Lai i, 2004 Bích H nh, Tr t b i cõi thiên thu, Nhà xu t b n n bách khoa, Hà N i, 2011 Nguy n Th Ngân Hoa, S phát tri ph c dân t a h bi u t Nam, Lu n án Ti ng trang Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam, 2005 hành trình âm nh c Tr nh Công Nguy n H u Thái Hòa, , Nhà xu t b n Tr , Hà N i, 2007 Nguy n Th Thanh Huy n, n d tri nh n c li u ca t Tr - , Lu mơ hình n d c u trúc i h c Khoa h c Xã h i Nhân i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh, 2009 Nguy n Th H ng Lam, Bi i qua m t s ng tiêu bi u, Khóa lu n t t nghi 10 khoa h m Hu , 2000 Ph m Th Tuy t Minh, Hình ih 11 ih m Hà N i, 2004 Lê Si Na, S bi Báo cáo khoa h , Báo cáo ih 12 Nhi u tác gi , 13 Nhi u tác gi , Tr t không th i gian ca t Tr , m Hu , 2010 i hát rong qua nhi u th h , Nhà xu t b n Tr , 2004 i hát rong qua nhi u th h , Nhà xu t b n Tr , Hà N i, 2004 90 14 Hoàng Phê (ch biên), T n ti ng Vi t, Nhà xu t b n T n bách khoa, Hà N i, 2010 15 Tr B ngôn ng nh ng ám nh ngh thu t, Nhà xu t b 16 biên), Bí n c a chiêm m ng vu thu t, D ch gi : Lí Kh c Cung, Hi n Th Ng c San, Nhà xu t b N i, 1996 17 Nguy n Quang Sáng, Paris ti ng hát Tr , Nhà xu t b n Tác ph m m i, 1990 18 Nguy n Th H ng Sanh, Bi n pháp so sánh ca t Tr Lu ih 19 , m Hu , 2009 Nh Tr , Nhà xu t b n Âm nh c, Hà N i, 1998 20 Tr Nguy n Tr ng T o Huy n, M t cõi Nguy n Th y Khoa - , Nhà xu t b n Thu n Hóa, 2004 21 o, Quan h gi a bi Nguy n Th t bi ng tôn giáo, Lu c ih c bi u m Thành ph H Chí Minh, 2010 22 Hồng Tu , Tín hi u bi c s ng ngôn ng , Nhà xu t b n Hà N i, 1984 23 Hoàng Ph Ng ng, Cây a Hoàng t bé, Nhà xu t b n Tr , 2005 24 m t nh B u Ý ,Tr tài, Nhà xu t b n Tr , Hà N i, 2003 25 i góc nhìn m u g c, Phan Th Hồng Y n, Khóa lu n t t nghi ih m Hu , 2012 Ngu n báo t p chí 26 ng ti u thuy tNgàn Nguy n Th Thanh Huy n, cánh h c(Y Kawabata), Ngơn ng v p chí Ng h c tr , 2008 91 27 Bùi H u Ti n, Nguy n Th Huy n Trang, Th ti p c n v ng t nghiên c u bi ti n ngôn ng m t tr i s n ph m m t s dân t c thi u s Nam, Ngơn ng p chí Ng h c tr , 2008 Ngu n Internet 28 http://www.tcs-home.org 29 Thi n Phúc 30 http://www.aber.ac.uk 31 Phù hi u ngôn ng , ngonngu.net 32 http://www.doxa.com.vn 33 http://www.vnsocialwork.net 34 thegioidienanh.vn 35 http://trinh-cong-son.com/ 36 http://sachhiem.net/ 37 http:// motthegioi.vn/ http://www.phatgiao.com/dict/tp-ve/va18v3.htm 92 Vi t ... 1.4.1 Ca t Tác gi Phan Ng c l i t a vi t cho tác ph m Ca t âm nh c Vi t Nam t Á, quan ni n ca t t ch y u l n m t l i c a âm nh c m trên, tác gi bao g m toàn b ph n ngôn ng nh nh t: tên g i tác. .. cách ph nh ca t nh c Tr c "ch tác" b ng cách di hi yc ng t o cho l i ca c a nh c Tr nh m Ca t c a Tr i nghe nh c c m th y khó hi u c Tr h " Trong s g n 600 ca khúc mà Tr l nh c tình Ca t c a Tr... c Vi t Nam v i nhi u tác ph m r t ph bi n Theo th ch ng kh cho s tác ph l ic i 600 ca khúc ph n l n tình ca c th h i hâm m bi c a Tr 2001, c ca khúc c a ông n r ng rãi 236 ca khúc (c l i nh c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn (NCKH), Tương tác biểu tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay