Robust portfolio optimization and management

513 111 0
  • Loading ...
1/513 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:22

... 10:54 AM Robust Portfolio Optimization and Management ffirs.frm Page vi Tuesday, April 10, 2007 10:54 AM ffirs.frm Page iii Tuesday, April 10, 2007 10:54 AM Robust Portfolio Optimization and Management. .. efficient trading and transaction cost management, portfolio optimization for asset allocation and financial ch1-Intro Page Tuesday, March 6, 2007 12:07 PM ROBUST PORTFOLIO OPTIMIZATION AND MANAGEMENT. .. parts, and outlines recent trends and new directions in robust portfolio management and in the investment management industry in general We cover a range of topics from portfolio resampling, robust
- Xem thêm -

Xem thêm: Robust portfolio optimization and management , Robust portfolio optimization and management

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay