Professional perspectives on fixed income portfolio management volume 4

466 47 0
  • Loading ...
1/466 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:22

... variation) 1-Gauthier/Goodman Page 10 Thursday, July 24, 2003 10 :44 AM 10 EXHIBIT PROFESSIONAL PERSPECTIVES ON FIXED INCOME PORTFOLIO MANAGEMENT Relationship—Swap Spreads versus Duration-Adjusted... Choudhry Frontmatter-Prof Persp Page iii Thursday, July 24, 2003 10:09 AM Professional Perspectives on Fixed Income Portfolio Management Volume FRANK J FABOZZI EDITOR John Wiley & Sons, Inc Frontmatter-Prof... Mark A Heberle 43 1 Index 43 9 Frontmatter-Prof Persp Page vii Thursday, July 24, 2003 10:09 AM Preface he articles in volume of Professional Perspectives on Fixed Income Portfolio Management are
- Xem thêm -

Xem thêm: Professional perspectives on fixed income portfolio management volume 4 , Professional perspectives on fixed income portfolio management volume 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay