Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

18 109 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 13:21

...KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu đặc điểm lực căng bề mặt chất lỏng? Câu 2: Viết công thức xác định hệ số căng bề mặt thí nghiệm kéo vòng kim loại bứt khỏi bề mặt chất lỏng? KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 3:... di chuyển mặt nước? Quan sát tượng Hiện tượng đây? Đèn cháy sáng nào? Cây rừng sống nhờ đâu? Hiện tượng dính ướt khơng dính ướt Hình dạng bề mặt chất lỏng sát thành bình Ứng dụng tượng dính... dụng tượng dính ướt Ứng dụng tượng dính ướt khơng dính ướt Ứng dụng tượng khơng dính ướt Hiện tượng mao dẫn Ứng dụng tượng mao dẫn Ứng dụng tượng mao dẫn Ứng dụng tượng mao dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay