Accounting MCQs v 03

69 37 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 13:14

... inventory + Purchases – Ending raw material inventory ► Opening raw material inventory - Purchases + Ending raw material inventory ► Ending raw material inventory + Opening raw material inventory... the following inventory record: Date Jan Mar May Nov De31 Item Beginning inventory Purchase Purchase Purchase Merchandise available Opening Stock Add purchases Total material available for sale... The area of accounting concerned with reporting financial information to the interested parties is called: ► Cost Accounting ► Financial Accounting ► Management Accounting ► Tax Accounting Question
- Xem thêm -

Xem thêm: Accounting MCQs v 03 , Accounting MCQs v 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay