Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay (Khóa luận tốt nghiệp)

40 14 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:38

Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay Giái thích BHXH B BHYT B BHTN CNTT KCB TK Tài NSNN TCCT-XH TCXH UBND - M - 1.1.2 C 11 16 2.1 16 2.1.1 2.1.2 18 30 30 m 31 32 3.4 Nâng ca 32 3.5 33 34 35 36 38 M ro BHYT dân - (BHXH), BHYT BHXH BHYT Tuy nhiên, toàn dân, 95% ngành BHXH mà có , n nâng cao pháp sách , " làm * CSXH BHYT tro CSXH út , BHYT P - b giai sách BHYT " chung" : " , , giai " 1.1 - -Lênin Theo Mác - g 1) CSXH gì, 1.1.1 nói chung CSXH nói riêng ," " túy 1.1.2 n " CSXH CSXH lý T CSXH - CSXH h CSXH , làm CSXH 1.2.1 CSXH CSXH CSXH CSXH (1996) CSXH là: - - - - - CSXH Hai là, CSXH CSXH c CSXH Ba là, CSXH dân CSXH 1.2.2 CSXH CSXH ay CSXH -12% CSXH 2.2.1.3 * BHYT Chín BHYT -TTg ngày 29/3/2013 -2015 2020 BHYT khác * , UBND BHXH phòng, Ban, Ngành, nâng cao BHXH g tác thu làm 2.2 * y Q * sách BHYT tha CH H, 3.1 , sách , tồn dân BHYT - BHYT sách BHYT BHXH BHYT BHXH , UBND c KCB tốn chi phí BHYT BHYT m gia BHYT 3.3 (1) cho (2) BHYT (3) làm cơng tác sách BHYT ý c BHYT t nói riêng tin Hai là, BHYT Ba là, ti 3.5 tra , giá BHXH - BHXH 3.6 BHYT BHYT BHYT BHYT BHYT BHYT BHYT dung sau: (1) (2) (3) (4) BHYT cho 3.7 -BHYT ngày phòng o 3.8 (1) khám (2) xác chi phí KCB BHYT (3) , n q , vào * * c tuyên * i tốn chi phí KCB BHYT [1] [2] -BHXH ngày 25 BHXH nh qu n lý thu BHXH, BHYT; qu n lý s BHXH, th BHYT [3] Quy BHXH vi c s nh s -BHXH ngày 10 tháng i m t s n i dung t i quy nh qu n lý thu, chi BHXH, BHYT [4] (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo BHXH , BHYT, BHTN [5] -CP ngày 16 tháng 12 (2002), BHXH [6] Giáo [7] - h i (2014) [8] BHYT 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 [9] BHYT 46/2014/QH13 ngày 13 tháng [10] ... BHYT BHYT, BHTN hi BHYT BHYT 2.1.2 BHXH, BHYT BHXH BHXH BHYT BHYT BHYT theo BHYT tham gia BHYT BHYT ng BHYT , BHYT BHYT BHYT BHYT s , 2.2 2.2 2.2.1.1 Công tác thu hàng tháng BHXH M BHYT làm... gia BHYT 1.3 là 4,5% BHXH 4,5 BHXH khác BHYT khác theo BHYT BHYT n 4,5% ng t 1.3.2.3 * BHYT BHYT BHYT k BHYT - ; BHYT n BHYT BHYT 1.3 BHYT CSXH (1) YT (2) (3) sinh viên (4) ;t BHYT; t ;t TRONG. .. M ro BHYT dân - (BHXH), BHYT BHXH BHYT Tuy nhiên, toàn dân, 95% ngành BHXH mà có , n nâng cao pháp sách , " làm * CSXH BHYT tro CSXH út , BHYT P - b giai sách BHYT " chung" : " , , giai "
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay (Khóa luận tốt nghiệp), Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay