Phân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài Gòn (Báo cáo thực tập)

28 7 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:18

Phân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài GònPhân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài Gòn I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH I H C KINH T - LU T KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO TH C T P PHÂN TÍCH D CH V INTERNET BANKING T I NGÂN HÀNG IC PH N CHI NHÁNH SÀI GÒN GVHD: ThS HOÀNG TH PHÚ SVTH: MAI LÊ QU NH L P: K10404A MSSV: K104040512 TP H NH N XÉT C TH C T P c NH N XÉT C NG D N ng d n M CL C DANH M C B NG BI U DANH M C HÌNH V M U Gi i thi u v Sacombank chi nhánh Sài Gòn Internet Banking Vi t Nam c v Internet Banking Sacombank Th c tr ng Internet Banking Sacombank chi nhánh Sài Gòn 14 3.1 Tình hình s d ng d ch v Internet Banking Sacombank chi nhánh Sài Gòn 14 3.2 Nh ng l i ích h n ch mà Internet Banking mang l i .17 3.2.1 L i ích 17 3.2.2 H n ch .19 Ki n ngh phát tri n d ch v Internet Banking 21 K T LU N .23 PH L C 24 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 27 DANH M C B NG BI U B ng H n m c giao d ch h n m c ngày t c a d ch v Internet Banking ngân hàng 12 B ng So sánh d ch v Internet Banking c a Sacombank v i ngân hàng .13 Bi S ng ngân hàng tri n khai Internet Banking Bi Thành ph n khách hàng s d ng d ch v iBanking 15 Bi Thành ph n ngh nghi p khách hàng s d ng d ch v iBanking 15 Bi T l ti n ích khách hàng s d ng iBanking 16 Bi Lý khách hàng không s d ng d ch v iBanking 16 Bi M hài lòng c a khách hàng 17 DANH M C HÌNH V Hình t ch c c a Sacombank chi nhánh Sài Gòn Hình 11 M Lý ch U tài Theo t ng h c a Sean Valant, tính t i gi i kho ng 2.4 t is d v i s d ng dùng internet cho d ch v ngân hàng Trong nh nt c bi t t i Vi t Nam, th ng i qua m t s phát tri n nhanh chóng Trong quý 3/2012, theo nghiên c u c a IDG- BIU (Business Intelligence Unit), s i s d ng d ch v Vi c phát tri n n t nói chung Internet Banking (iBanking) nói riêng m t nh ng gi i pháp hi u qu nh hàng, ng hóa s n ph ph n Sài Gòn T nt t ti n l i nhanh chóng tín (Sacombank) b ic u phát tri n d ch v ngân hàng c nhu c u c a khách hàng, ngân hàng bán l Vì v nh tranh c a ngân thành u Vi t Nam m t nhìn t ng quát v d ch v c n t mà c th gi i pháp nâng cao ch d ch v , em xin ch tài: PHÂN TÍCH D CH V NGÂ ng INTERNET BANKING T I CHI NHÁNH SÀI GÒN M u nghiên c u lý lu n phân tích th c t , m c tiêu c n ph t c - Phân tích ho - ng Internet Banking t i Sacombank chi nhánh Sài Gòn ng gi i pháp nh y m nh ho ng Internet Banking t i ngân hàng u - pháp nghiên c u lý lu n: phân tích d a ngu n thơng tin th c p: báo chí, internet, tài li u ngân hàng cung c p, so sánh, t ng h p - u th c ti n: thu th p s li u, kh o sát, phân tích s li u, th ng kê d a ngu n thông - tr khác p Gi i thi u v Sacombank chi nhánh Sài Gòn Internet Banking i c ph thành l p ngày tháng 12 , m t nh i c ph n thành ph H Chí Minh Tính t Sacombank 12425 t Vi t Nam c thành l p t i ng s v ng, t ng v n ch s h u 17073 t v ul c a m giao d ch toàn qu c, Lào Campuchia Ngày 18/12/2013, t i Dubai, Sacombank vinh d t p chí International Finance Magazine (IFM) trao danh hi c t t nh t Vi Sacombank chi nhánh Sài Gòn thành l Nguy n Thái H c, sau d i v n 1, H nh, PGD a ch 177 179 i 211 181 Nguy n Thái H ng Ph m n nay, tồn chi nhánh phòng giao d ch (PGD): n, PGD Qu n 1, PGD Hu nh Thúc Kháng, PGD C ng Qu nh, PGD Võ Th Sáu, PGD Nguy Ph chi nhánh mang l i l i nhu n cao nh t cho tồn Sacombank, trung bình m n giao d ch tr c ti p Liên hi p h p tác xã i tác l n c a chi nhánh th k 200 n i (Saigon Co-op), Trung tâm vàng b n , Công ty c ph n t Trung Nguyên, Công ty TNHH M t thành viên vàng b Phòng kinh doanh Phòng giao t ch c c a Sacombank chi nhánh Sài Gòn Ngu n: Sacombank chi nhánh Sài Gòn Internet thâm nh p vào Vi t Nam t cu v nên ph bi n Ph n l n ngân hàng t ch c tài Vi gi i thi u cung c p thông tin v s n ph m d ch v c a Các ngân hàng khơng ng ng nâng cao ch ng d ch v i h th ph c v t t nh t cho khách hàng cho n t n n t ng s phát tri n công ngh thông tin Ngân n t v i nh ng s n ph m d ch v ng c ng l i nhi u ti n l i cho phát tri t tr Banking Internet Banking b c tri n khai d ch v Internet Vi t Nam t hàng m ib i khác c tính, ch Tính t i th is m hi n nay, s 39 Vi t Nam ch nh t ngân hàng Phát tri b ng sông C ng p d ch v Internet Banking (ch SMS Banking), 38 ngân hàng l Internet Banking u lan r ng ngân n cu d ng d ch v Inter i ngân u ch v y, th nói vi c phát tri n d ch v ngân hàng Vi t Nam m t xu th t t y u bán l , m r phát tri n ngân hàng ng hóa s n ph m d ch v , trì m r ng khách hàng 50 45 46 2011 2012 40 30 25 18 20 10 2004 2005 Bi S Ngu n: S li u t c 2007 2008 ng ngân hàng tri n khai Internet Banking n t , Công ngh thơng tin, B n lu t liên quan - Lu t giao d lu t bao g nt s p d li u, ch N i dung n t ch ng th c ch n t , giao k t th c hi n h n t , giao d b o v b o m t giao d - Ngh nh s N i dung c a ngh hàng, ch ng t nt c c, an ninh, an toàn, n t , gi i quy t tranh ch p x lý vi ph m -CP V giao d n t ho nh g m v ng ngân hàng ng giao d n t ngân n t , gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo, tra, ki m tra x lý vi ph m c v Internet Banking Sacombank Khái ni m: Internet Banking m t lo i kênh giao d n t Sacombank cung c p cho khách hàng thông qua m th truy c p vào trang web c a Sacombank b th c hi n giao d ch, s d ng ch c p qua kênh Tài kho n mà khách hàng s h u Internet Banking b quy nh s c tri n khai - Sacombank t v i ti n ích truy v n, chuy n ti n, tốn hóa th c tri n khai h th ng n t m i (Sacombank iBanking) án t ng ngu n tri u USD v i s h p tác c a Infosys - m t nh ng t ch gi n k thu t, s n xu t ph n m h th ng Sacombank iBanking m tr i dùng s u u th nt i c tr i nghi m ch tùy ch nh giao di n theo ý thích, giúp qu i i nh n cho c giao d ch h th ng Sacombank th c hi n chuy n kho n, th t o l ch cho giao d ch l p l lúc nhi u giao d ch chuy n kho tốn, n nhi ng xun, th kh i t o i nh n khác nhau, thông báo i nh n qua SMS/Email, th phê c p dành cho khách hàng t ch c nh m giúp ki m soát phân quy n giao d ch tài m t khác (Tham kh o giao di n r t nhi iBanking m i Ph l c 2) Bên c khách hàng hi n h Các ti n ích iBanking - Chuy n kho n ngồi h th ng - Thanh tốn th tín d ng i B ng So sánh d ch v Internet Banking c a Sacombank v i ngân hàng Sacombank VCB Techcombank CTG ACB Mi n Mi n Kienlong Bank Truy v n Chuy n kho n G i ti t ki m tr c n c, vi n thông, hàng không, du l D ch v tài (tr lãi vay, g c vay, phí b o hi ng N p ti nt Nh n ki u h i, giao d ch ngo i t Th c hi n giao d ch tài qua c ng tốn tr c n N p thu n a Thanh toán h c phí Mã xác nh n qua SMS Mã xác nh n qua Token Key Phí trì d ch v i (Mi n phí n u v i khách hàng cá nhân ch ch phí 9.9 tháng phí Mi n phí v truy v n) Phí trì d ch v i v i khách hàng doanh Mi n phí nghi p 100.000 9.9 Mi n tháng phí Ngu n: website th c c a ngân hàng ng so sánh v i s li u l y t website th c c a ngân hàng N u xét v d ch v h u h c hoàn thi n, cung c p ngày nhi u lo i hình giao d ch tốn cho khách hàng th nên ngân hàng c nh tranh v i ch y u thông qua m th c t Trên c khách hàng, nhi u ngân hàng v n hành thu phí trì d ch v Ngoài giao d n p ti n t cho khách hàng toán n t qua iBanking Th c tr ng Internet Banking Sacombank chi nhánh Sài Gòn 3.1 Tình hình s d ng d ch v Internet Banking Sacombank chi nhánh Sài Gòn S d ng iBanking nh nhanh chóng, rõ r t nh t h th ng iBanking m 2013, b sung thêm nhi nt khách hàng doanh nghi p m c tri n khai t x lý giao d ch c bi t n m tài kho n t i ngân hàng g ng kèm v i iBanking hi tình hình s d ng d ch v Internet Banking t i Sacombank chi i vi n hành th c hi n kh o sát 105 khách hàng 77 khách hàng cá nhân 28 khách hàng doanh nghi p t i giao d ch t i chi nhánh (M u phi u kh o sát Ph l c 1) M c tiêu kh o sát: vi c kh o sát khách hàng nh m m - : nh tình hình s d ng d ch v iBanking c a khách hàng - Kháo sát m hài lòng c a khách hàng dành cho d ch v o sát: i n phi u tr c nghi m ti t ki m th i gian không gây phi n ph ti p ghi nh n k t qu tr c nghi iv im ts i kh o sát ti n hành ph ng v n tr c M c dù v n nhi u khách hàng v a s d ng iBanking v a giao d ch tr c ti p ng khách hàng s d ng iBanking l b ng kh o sát i di n cho toàn b ng giao d ch qua internet nên a khách hàng s d ng d ch v t ng c c h i s d ng d ch v iBanking, t l c th 36.1% Cá nhân 63.9% Bi Thành ph n khách hàng s d ng d ch v iBanking Ngu n: t kh o sát th th y, d ch v Internet Banking hi n ch y c quan tâm nhi u v i ng khách hàng doanh nghi p ph i th c hi n nhi u lo i hình giao d ch ngày Trong s 38 khách hàng doanh nghi c kh d ng d ch v i tr l i h s n kho n n i b , chuy n kho n h th ng Còn v l y ch ng t i tác, h v n t i ngân hàng giao d thu n ti n vi c Ngoài ra, m c dù iBanking cung c p d ch v u doanh nghi p v n Doanh nhân 8.6% 1.9% 5.7% 37.1% 15.2% Công nhân - Sinh viên 31.4% Bi Khác Thành ph n ngh nghi p khách hàng s d ng d ch v iBanking Ngu n: t kh o sát Khác 16.7% 0.0% 19.4% 55.6% 77.8% 100.0% 0.0% Bi 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% T l ti n ích khách hàng s d ng iBanking Ngu n: t kh o sát i v i khách hàng cá nhân, ph n l ch c khơng nhi u th n ngân hàng H s d ng d ch v ch y u cho vi c truy v n kho n, nh ng vi i ti t ki m, tr c cung c p h th giao d n tr c ti p ngân hàng huy n kho uh c khách hàng s d ng 1.4% 27.5% 26.1% Khơng an tồn Phí cao 10.1% Khơng quan tâm 18.8% Khác 15.9% Bi Lý khách hàng không s d ng d ch v iBanking Ngu n: t kh o sát V lý không s d ng d ch v , 27.5% khách hàng cho r ng quy trình ph c t p, 26.1% không quan tâm M d n c th v cách s d tin vi c s d ng cơng ngh cho v ng i v n tâm lý e ng i, thi u t liên quan t i tài Bên c ph n khơng nh khách hàng cho r ng vi c t giao d ch qua internet m b n tr c ti p Tuy nhiên, hi n ng dây h tr 24/7 1900555588 c a khách hàng k p th gi cm c u cho th y công tác tuyên truy n, h cd ng d n thông tin n nh ng nh nh sai l ch t phía khách hàng 19.4% Khơng hài lòng 11.1% 69.4% Bi M hài lòng c a khách hàng Ngu n: t kh o sát i v i câu h i v m hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v , i hài lòng 11.1% khơng hài lòng Lý khách hàng c m th y không tho i mái s d ng d ch v ch y u l i h th ng x cho giao d ch b l i không th c hi ng xuyên, n c 3.2 Nh ng l i ích h n ch mà Internet Banking mang l i 3.2.1 L i ích - V phía khách hàng + Ti t ki m th i gian Internet Banking giúp khách hàng th th c hi n m t s giao d c th m ngày, th k t n i internet b tk , ch c n m t chi c máy tính ho c bi Internet banking ph i ch i b t n tho i i v i khách hàng th i gian c ti p giao d ch v i n ki u ngân hàng truy n th ng khó th n i ích mà giao d ch cv it nhanh, xác so v i c s d ng d ch v s ti t ki c th i gian khách hàng qu y giao d ch th i gian ki m n + Ti t ki m chi phí i v i d ch v chuy n ti n c a Sacombank, so v i vi n tr c ti p ngân hàng (Bi u phí so sánh th c hi n giao d ch phí thu qua d ch v Internet Banking th tham kh o Ph l c 3) Không ch v y, khách hàng ti t ki n ngân hàng Xét v c s m t kho n không nh c bi iv i ng ph thu c vào r t nhi u y u t ch khách hàng doanh nghi p v i nhi u giao d + Ch c phí di chuy n ng xuyên ng giao d ch trình làm vi c c a t ch c, cá nhân ngân hàng N u ch toán tr c ti p t i ngân hàng, khách hàng s ch c giao d ch gi làm vi c gây phi n hà cho khách hàng n u h mu n th c hi n g p Do v y, s d ng Internet Banking s giúp khách hàng ch ng linh ho - V phía ngân hàng + Ti t ki m chi phí it s gi m thi c vi phí in n h c dàn tr i, không ph c giao d ch truy n th ng d ch ngày qua iBanking s + Nâng cao ch i ngân hàng m chi th ch s giao i d ng báo cáo (report) ng ph c v Khi khách hàng chuy n d n sang giao d khách hàng th c t t i phòng giao d ch s gi n a, t ng ng t i s khơng khơng b áp l c, ph c v khách hàng t + Gi m thi u sai sót ng, khách hàng ph i t th c hi n giao d ch, h s th n tr ng tránh x y sai sót, gây thi t h i cho b n thân h t ch c Ngoài ra, h th ng s t ng tr ti n phí (n u có) giao d u s tính sai phí, nh p sai s li u, gây phi n ph c th c th c hi n ng h p giao d ch viên + M r ng ph m vi ho nh tranh Internet Banking m t gi i pháp nâng cao ch ng d ch v hi u qu ho t nh tranh c a ngân hàng u quan tr Internet Banking giúp ngân hàng th c hi n chi m thêm chi nhánh bên c nh vi c c u c a ngân hàng m qu ng bá ng, hi u qu + Nâng cao hi u qu s d ng v n Xét v m t kinh doanh, Internet Banking s giúp nâng cao hi u qu s d ng v n c a ngân hàng Thông qua d ch v , l nh toán, thu chi c th c hi n nhanh chóng, t t c u ki n chu chuy n nhanh v n ti n t y nhanh n t , nâng cao hi u qu s d ng v n 3.2.2 H n ch - c qu m c Hình th n t Internet Banking h u h t ch ph bi n doanh nghi khách hàng iv m t ngân hàng bán l i c qu ng bá s n ph n t t c thành ph n kinh t h t s c c n thi t Nh ng s n ph m m i c v n d ch qu t th i gian ng n, nhiên b i, ngân hàng không t ch c chi n d m u chuy n d ng l i thông báo website, báo chí gi i thi u tr c ti p t i qu ph n l n khách hàng v tb c ti p c n v i d ch v - Khách hàng ph i ch u nhi u lo i phí khác cho d ch v Tuy chi phí cho d ch v iBanking th truy n th th c giao d ch s d ng d ch v khách hàng ph i ch u nhi u lo i phí khác Ngồi phí cho l n giao d ch chuy n kho i ch u phí qu n lý tài kho n, phí s d ng thi t b b o m khách hàng ch u v i giá t 200.000 doanh nghi p ng cho khách hàng cá nhân c m t, vi c ph i chi nhi u kho ti p c n d ch v iBanking Chi phí mua Token n 300.000 y rào c ng cho khách hàng - s d ng d ch v khách hàng v n ph i tr c ti Th c t n ngân hàng dùng d ch v iBanking, khách hàng c n ph trình ch n vào phi c h chi u tr c ti p t c p m t kh u Tuy vi c c p mã s truy c ti p t i ngân hàng s m b o an toàn cho tài kho n c ph i m t th i i V t ph d ng d ch v tr c n song v m b o cho khách hàng th mb an tồn cao cho tài kho n c a khách hàng - Nh ng r i ro v an ninh m ng Nh ng r i ro m không ch i k thu t, l i h th ng , virus máy tính th nh ng tác h i r t l n iv i v i khách hàng, gây m t lòng tin c a khách i v i d ch v ngân hàng Bên c hài lòng v i vi c h th th p i th u khách hàng c m th y không ng xuyên b l t kh c hi n chuy n ti ng n u s cu i v n ph d ng d ch v n tr c ti giao d ch - Quy trình th t t Giao d n t ph thu c nhi u vào ch ng t th ng truy n n t hoá m i ch ng t giao d ch Ngoài ra, vi c s d ng ch ký n t , ch ng nh nt c ph bi n r hi so v i ch ng Trên th c t , m t s doanh nghi v i chi c gi m ho c mi n phí giao d ch (Ví d : Công ty TNHH Oranges, Saigon Co-op) Tuy nhiên, m gi m phí l ng xuyên giao d ch c c p nh t iBanking nên nh ng khách hàng ch th giao d ch tr c ti p t i ngân hàng giá tr giao d ch khơng cao hi n rõ ràng s thi u th ng nh t gi th c giao d ch c a ngân hàng - Ch Ch ng d ch v ng d ch v nt c g i ti n m t vào tài kho n, vi t i tr c ti p giao d ch t i chi nhánh ngân hàng, d ch v c phát tri ch v qu n lý qu mãn khách hàng nh ng c p d ng d ch v i n t ch ch v ng a c, cho - h p tác ch t ch c a khách hàng v b o m t thông tin Internet ngày ph bi i s ng c Tuy nhiên, nh ng r i ro xu t hi p trái p thông tin cá nhân, m t kh u, l o chuy n ti n t i m t tài kho n ch ý B o m t cho giao d ng c tr ngân hàng cung c p d ch v nhiên i s d ng l c Các máy tính cá ng th c t ph n m m hãng c a cơng ty uy tín, ph n m m nh m t kh n , khách hàng giao d ch v i nh ng trang web l , ng cd nh n th ng nb l o nh c nh ng r i ro t c p thông tin tài kho l y ti n.Vi c i s d ng r t quan tr ng, góp ph k vào vi c gi m r i ro giao d ch Internet Banking Ki n ngh phát tri n d ch v Internet Banking - Nâng cao ch t ng d ch v u ki n hi n mà d ch v Internet B c bi t tr ng phát tri n d ch c ngân hàng ng v v ng d ch v tiên ti n t th m nh c nh tranh c a m i ngân hàng Ngân hàng c n t p trung cho ch ng d ch v th a mãn t u c a khách hàng ng h th ng thu nh n ph n h i x lý u n i c a khách hàng t th qu c v - phát sinh, t ng tuyên truy khuy n khích s u ch nh phù h p ti p c n s d ng d ch v Internet Banking Hi c qu ng khách hàng s d ng d ch v Internet B n nhân r ng vi c cung ng s n ph m d ch v Internet Banking s giúp ngân hàng m r ng th ng Sacombank c n ph i chi c n làm cho khách hàng hi c d ch v iB c ti p th khách hàng, n cho h nh ng ti n n so v i d ch v truy n th ng mà lâu h v n s d ng Bên c ngân hàng nên t ch c bu i h i th o, h i ngh d ch v gi i thi u s n ph m n t nói chung Internet Banking nói riêng, cung c p cho khách hàng nh ng ki n th c c n thi s d ng d ch v - Hi i hoá cơng ngh ngân hàng Nh ng v d ng hóa s n ph m m t ngân hàng c n d ch v iBanking là: v n công ngh , an toàn b o m t, qu n tr phòng ng a r i ro Vì th vi vào công ngh hi i v c c k quan tr ng i v i m i ngân hàng Vi c ng d ng công ngh m i ngành ngân hàng s k t h p gi a công ngh khác ph + Hi c m c tiêu sau: i hóa nghi p v truy n th tốn, tín d xây d ng mơ hình giao d ch m t c a + M i bi ng nghi p v n m b t t c th i giúp nâng cao ho ng qu n lý m i nghi p v , m i c p toàn h th ng + Phát tri n d ch v nt ng x lý giao d ch t ng Ngoài ra, ngân hàng c n nghiên c u, ng d ng tri n khai công ngh , d ch v m i, rút kinh nghi m phát tri n ch n l c phù h p v i kh ng khách hàng ti Bên c l i nhi u l i nhu c d ch v c ch v qu n lý qu c tri n khai a ngân hàng, c a cao c ch v n t hoá th t c, ch ng t nh n t ho branch) V c bi t tr ng tác h i c a n thi t h i v t ch t mà uy tín, ch t ng c a ngân hàng Luôn c p nh t công ngh b o m t, s d trình ch ng virus, h th ng backup d li u ho m t nh ng n t i xây d ng ng m ng (E- b o m t an ninh m ng c hacker, virus máy tính khơng ch a c, cho th tài ng l ng an tồn thơng su u c n th c hi n - C ng c M t bi n pháp không ph n quan tr ng c n ph i xây d i công nhân viên c v nghi p v ngân hàng công ngh thông tin, h tr khách hàng 24/7, b m cho ngu n nhân l c c a h th nh t công ngh m i, ti n b khoa h phát huy ti n b công ngh ngân hàng, t tm cc p nhanh chóng c p nh t, ng d ng, c c nh tranh cao cho ngân hàng K T LU N S i c a internet m t nh c ngo c l n nh t c a xã h i loài y s phát tri n h i nh p toàn th gi i, t tc c, n t nói chung ngành ngân hàng nói riêng Tr i qua 23 n t i phát tri hàng bán l ngày m t nh ng ngân u Vi t Nam v i uy tín v quy mô ch n g mb i khách hàng, tr ng n l c i ti d ch v Internet Banking M d ch v ng d ch v ng, ng hóa s n ph m, s c nh n t i không m t s m nh mc ns nh c c n s c g ng c a ngân hàng mà s h p tác t phía khách hàng Vi c c n làm c a Sacombank t n d ng nh t nh ng thu n l i, kh c ph c nh ng phát tri n lo i hình d ch v y ti PH L C M u phi u kh o sát Câu 1: tu i c a anh (ch )? 18 25 tu i 26 35 tu i Câu 2: Ngh nghi p c a anh (ch )? Doanh nhân 36 45 tu i 45 tu i Công nhân viên ch c H c sinh, sinh viên N i tr Khác Câu 3: Anh (ch ) thu c thành ph n khách hàng nào? Cá nhân Doanh nghi p Câu 4: Anh (ch ) bi t v d ch v Internet Banking c a Sacombank? Khơng Câu 5: Anh (ch ng giao d ch ch y u qua: n tr c ti p ngân hàng Internet Câu 6: Anh (ch ) s d ng d ch v Internet Banking khơng? Khơng Câu 7: iv i câu tr l i Không câu 6) Lý t i anh (ch ) l i không s d ng d ch v ? Quy trình ph c t p m b o an tồn n tr c ti p Phí d ch v cao Khơng nhu c u Khác: Câu 8: iv i câu tr l i câu 6) Anh (ch ng s d ng nh ng d ch v Internet banking? (có th ch n nhi Truy v n Chuy n kho n G i ti t ki m X lý n vay Khác Câu 9: iv i câu tr l i v Internet Banking c a Sacombank? i hài lòng Khơng hài lòng Khơng ý ki n câu 6) M hài lòng c a anh (ch ) v d ch Giao di n Sacombank iBanking Bi u phí chuy n kho n tham kh o - Bi u phí chuy n kho n dành cho cá nhân Chuy n kho n h th ng nh n b ng tài kho n Cùng t nh thành ph Khác t nh thành ph Chuy n kho n h th ng nh n b ng CMND Chuy n kho n h th ng (nh n b ng tài kho n/ CMND) Cùng t nh thành ph Khác t nh thành ph Internet Banking Giao d ch tr c ti p Mi n phí Mi n phí 0.024% 0.027% 0.009% 0.01% 0.0405% 0.045% Chuy n kho n nhanh Banknet (nh n b ng tài kho n/ th ) - Bi u phí chuy n kho n dành cho doanh nghi p Internet Banking Doanh nghi p Doanh nghi p n ng m c Chuy n kho n h th ng nh n b ng tài kho n Chuy n kho n h th ng nh n b ng CMND Chuy n kho n h th ng (nh n b ng tài kho n/ CMND) Chuy n kho n nhanh Banknet (nh n b ng tài kho n/ th ) Cùng t nh thành ph Khác t nh thành ph Cùng t nh thành ph Khác t nh thành ph Giao d ch tr c ti p Mi n phí Mi n phí Mi n phí 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.04% 0.05% 0.01% 0.01% Min DANH M C TÀI LI U THAM KH O - Tài li u ti ng Anh Sean Valant (2013), A Day in the Life of the Internet - Tài li u ti ng Vi t n t 2012 B n c a Sacombank + Quy nh s - vi ch v Sacombank iBanking cho khách hàng + Quy nh s - vi c ban hành s n ph m Sacombank iBanking ng d n s d ng Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân doanh nghi p n lu t + Lu t giao d + Ngh nt s nh s -CP V giao d n t ho ng ngân hàng Website + C ng thông tin Qu n lý ho nt http://online.gov.vn/ + Hi p h i ngân hàng Vi t Nam http://www.vnba.org.vn/ n tr c n https://www.wikipedia.org + Trang thơng tin tài kinh t http://cafef.vn/ Website c a ngân hàng + ACB http://www.acb.com.vn/ + Agribank http://www.agribank.com.vn + Kiên Long Bank http://www.kienlongbank.com.vn/ + Sacombank http://Sacombank.com.vn + Techcombank https://www.techcombank.com.vn/ + Vietcombank https://www.vietcombank.com.vn/ + Vietinbank https://www.vietinbank.vn ... Sacombank chi nhánh Sài Gòn Internet Banking Vi t Nam c v Internet Banking Sacombank Th c tr ng Internet Banking Sacombank chi nhánh Sài Gòn 14 3.1 Tình hình s d ng d ch v Internet Banking. .. I CHI NHÁNH SÀI GÒN M u nghiên c u lý lu n phân tích th c t , m c tiêu c n ph t c - Phân tích ho - ng Internet Banking t i Sacombank chi nhánh Sài Gòn ng gi i pháp nh y m nh ho ng Internet Banking. .. ch v Internet Banking ngân hàng 12 B ng So sánh d ch v Internet Banking c a Sacombank v i ngân hàng .13 Bi S ng ngân hàng tri n khai Internet Banking Bi Thành ph n khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài Gòn (Báo cáo thực tập), Phân tích dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Sài Gòn (Báo cáo thực tập)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay