Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc (Khóa luận tốt nghiệp)

65 16 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:14

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu ĐốcPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH T T NGHI T QU HO IH C NG KINH DOANH C A IC CH N 2014 - 2016 PHAN TH NG C HI N AN GIANG, 5-2017 PH N C I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH T T NGHI T QU HO IH C NG KINH DOANH C IC IAO D N 2014 - 2016 PHAN TH NG C HI N MSSV: DKT131434 GI NG D N: TS NGUY N H AN GIANG, 5-2017 PH N C NH A GI M1 A GI M2 L IC MT t qu ho ng kinh doanh c m i C ph c d ng l i m m t s trang b ki n th cu c s cm g il n: - i h c An Giang, Khoa Kinh t - Qu n tr ch ct i ki n th c, kinh nghi - o th c hi i C ph u ki n thu n l th c t p t tr t hi t t nghi c t p - Xin g i l i c u ki n v t ch - c y Nguy n H ng d c hi ng d pc v ki n th th c hi t pt i th c hi n Phan Th Ng c Hi n i c L I CAM K T li v khoa h c c tx u c a ri ng k t lu n m i b t k i th c hi n Phan Th Ng c Hi n ii M CL C Trang L IC MT i L I CAM K T ii M C L C iii NG vi H vii DANH M C T VI T T T viii 1: M 1.1 U h c n thi t c 1.2 M u 1.3 u 1.4 P u 1.5 K t c u c u T 2.1 T ng quan v i i (NHTM) 2.1.2 B n ch t nc 2.1.3 Ch a NHTM 2.2 T ng quan v ho 2.3 P ng kinh doanh m v k t qu ho ng kinh doanh m ng t qu ho ng kinh doanh c i p c a NHTM a NHTM i nhu n c a NHTM 2.4 P n swot iii mm m y u c 3: I C PH N C 10 3.1 K C TMCP P C An Giang PGD c 10 3.2 ub ch c c c 12 3.3 c 14 m c a vay v n s n xu t kinh doanh c u ki n cho vay c 3.4 c 14 c 15 p v kinh doanh ch y u c 15 ng ti n g i 15 3.4.2 Ho ng cho vay 16 3.4.3 Kinh doanh ngo i t 16 K T QU U 17 4.1 Th c tr ng ho ng v n 17 4.2 Th c tr ng ho ng s d ng v n 19 cho vay 19 thu n 24 27 n 30 4.3 t qu ho ng kinh doanh 32 p 32 34 i nhu n 36 4.4 a OCB mm c 37 my uc 37 c 39 K T LU N, GI N NGH 41 5.1 K t lu n 41 iv 41 5.2 Gi 5.2.2 Gi 5.2.3 Gi u qu o ngu ng v n: 41 c: 42 5.3 Ki n Ngh 42 iv 43 iv c 43 U THAM KH O 44 PH L C 45 v Trang B ng 1: Doanh s cho vay theo m a OCB c 2016 22 B ng 2: T tr ng doanh s cho vay theo m c a OCB 2016 23 B ng 3: T tr ng doanh s thu n theo th i gian c a OCB c 2016 25 B ng 4: Doanh s thu n theo m a OCB c 2016 26 B ng 5: T tr ng doanh s thu n theo m c B ng 2016 27 theo m qua a OCB a OCB c 2016 29 B ng 7: T tr theo m a OCB c 2016 30 B ng 2014 p c a OCB c 2016 32 B ng 9: T tr ng thu nh p c a OCB 2014 2016 33 B ng 10 2014 a OCB c 2016 34 B ng 11: T tr 2014 c a OCB c qua 2016 35 vi - - - 39 OCB c ch 40 nh y c m nh t, b vay v u pv a t o l i nhu c ch c t u t c a th p nh ov b o kinh doanh C v nv ov c ngu n v m H uh ti n bi t g i ti h t o s h p d m p nh i ti m ng nhu c u vay v n c a i ti s i ti i ti n b - ng 41 n u ki n -C - ng ti p c tr c ti - c - - - 5.3 42 p cao ro T 5.2 43 Lu ch ng (2010) c Vi t Nam (207) Trang web: www.sbv.com.vn [15-3- 2017] (2017) Trang web: www.ocb.com.vn [153-2017] Nguy n (2012) Nghi p v gia Tp.HCM, Tp.HCM Nguy n (2010) Qu n tr Qu c gia Tp.HCM, Tp.HCM n Qu n tr Nguy Nguy n Th Tp.HCM Ph ho Tr i i h c Qu c i hi i ih c i h c kinh t Tp.HCM, Tp.HCM p (2008) Qu n tr h c tb ng h i, c & Hu cL Minh Tuy t (2015) ng kinh doanh i h c Kinh t Tp HCM, Tp.HCM (2015) u gi ng d y Nghi p v i h c An Giang, An Giang 44 i Ph l c 1: Ngu n v ng c 2016 ng Ch h n h n 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 T ng ngu n v n huy ng Doanh s 1.201 49.815 51.016 T tr ng (%) 2,35 97,65 100,00 Doanh s 2.026 59.594 61.620 T tr ng (%) 3,29 96,71 100,00 Doanh s 2.868 133.652 136.520 T tr ng (%) 2,10 97,90 100,00 S ti n 825 9.779 10.604 T l (%) 68,69 19,63 20,78 S ti n 842 74.058 74.900 T l (%) 41,56 124,27 121,55 45 Ph l c 2: Doanh s cho vay theo th i gian c 2014 2016 ng Ch 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 Ng n h n n T ng doanh s cho vay Doanh s 29.349 6.690 36.039 T tr ng (%) 81,44 18,56 100,00 Doanh s 41.536 16.164 57.700 T tr ng (%) 71,99 28,01 100,00 Doanh s 78.204 48.665 126.869 T tr ng (%) 61,64 38,36 100,00 S ti n 12.187 9.474 21.661 T l (%) 41,52 141,60 60,10 S ti n 36.668 32.501 69.1669 T l (%) 88,28 201,07 119,88 46 Ph l c 3: Doanh s cho vay theo m c qua 2016 ng Ch 2014 2015 2016 So 2015/ 2014 SXKD Xe Mua t + 3.089 3.293 3.542 3.054 36.039 T tr ng 63,99 (%) 8,57 9,14 9,83 8,48 100,00 Doanh s 4.386 7.168 3.118 3.128 57.700 T tr ng 68,99 (%) 7,60 12,42 5,40 5,58 100,00 Doanh s 11.249 19.338 8.650 5.328 126.869 T tr ng 64,87 (%) 8,87 15,24 6,82 4,20 100,00 S ti n 16.749 1.297 3.875 (424) 164 21.661 T l (%) 72,63 41,99 117,67 (11,97) 5,36 60,10 42.494 6.863 12.170 5.532 2.110 69.169 106,74 156,48 169,78 177,42 65,57 119,88 Doanh s So S ti n s T l (%) 2016/ 2015 23.061 39.810 83.304 47 T ng doanh s cho vay Ph l c 4: Doanh s thu n theo th i gian c 2014 2016 ng Ch 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 Ng n h n n T ng doanh s thu n Doanh s 14.250 4.150 18.400 T tr ng (%) 77,45 22,55 100,00 Doanh s 34.215 6.289 40.504 T tr ng (%) 84,47 15,53 100,00 Doanh s 52.829 16.790 69.619 T tr ng (%) 75,88 24,12 100,00 S ti n 19.965 2.139 22.104 T l (%) 140,10 51,54 120,13 S ti n 18.614 10.501 29.115 T l (%) 54,40 166,97 71,88 48 Ph l c 5: Doanh s thu n theo m c qua 2016 ng Ch 2014 SXKD Xe Mua t + 894 1.344 813 1.789 18.400 4,86 7,30 4,42 9,72 100,00 1.950 2.200 2.139 3.521 40.504 4,81 5,43 5,28 8,69 100,00 2.859 3.617 3.241 4.750 69.619 4,11 5,20 4,66 6,82 100,00 17.134 1.056 856 1.326 1.732 22.104 126,36 118,12 63,69 163,10 96,81 120,13 24.458 909 1.417 1.102 1.229 29.115 79,68 46,62 64,41 51,52 34,90 71,88 Doanh s 13.560 T tr ng (%) 73,70 2015 Doanh s 30.694 T tr ng (%) 76 2016 Doanh s 55.152 T tr ng (%) 79,22 So S ti n 2015/ T l (%) 2014 So T ng doanh s thu n S ti n 2016/ T l (%) 2015 49 Ph l c 6: Doanh s theo th i gian c a O 2014 2016 ng Ch 2014 Ng n h n Doanh s 36.055 19.038 55.093 65,44 34,56 100,00 43.376 28.913 72.289 60,00 40,00 100,00 68.751 60.788 129.539 T tr ng (%) 53,07 46,93 100,00 S ti n 7.321 9.875 17.196 T l (%) 20,31 51,87 31,21 25.375 31.875 57.250 58,50 110,24 79,20 T tr ng (%) 2015 Doanh s T tr ng (%) 2016 2015/2014 Doanh s S ti n 2016/2015 n T ng doanh s T l (%) 50 Ph l c 7: Doanh s theo m c qua 2016 ng Ch 2014 SXKD Xe Mua t + 7.800 9.500 9.280 2.512 55.093 14,16 17,24 16,84 4,56 100,00 10.236 14.468 10.259 2.209 72.289 14,16 20,01 14,19 3,06 100,00 18.626 30.189 15.668 2.787 129.539 14,38 23,30 12,10 2,15 100,00 9.116 2.436 4.968 979 (303) 17.196 35,06 31,23 52,29 10,55 (12,06) 27.152 8.390 15.721 5.409 578 77,32 81,97 108,66 52,72 26,17 Doanh s 26.001 T tr ng (%) 47,19 2015 Doanh s 35.117 T tr ng (%) 48,58 2016 Doanh s 62.269 T tr ng (%) 48,07 So S ti n 2015/ T l (%) 2014 So T ng doanh s 31,21 S ti n 2016/ T l (%) 2015 51 57.250 79,20 Ph l c 8: N n theo th i gian c 2016 ng Ch 2014 2015 2016 Ng n h n Doanh s 1.622 857 2.479 T tr ng (%) 65,44 34,56 100,00 Doanh s 1.952 1.301 3.253 T tr ng (%) 60,00 40,00 100,00 Doanh s 3.094 2.735 5.829 T tr ng (%) 53,07 46,93 100,00 329 444 774 T l (%) 20,31 51,87 31,21 S ti n 1.142 1.434 2.576 T l (%) 58,50 110,24 79,20 S ti n 2015/2014 2016/2015 n T ng doanh s 52 Ph l c 9: N n theo m 2014 - 2016 ng Ch 2014 SXKD Xe Mua t + 351 428 418 113 2.479 14,16 17,24 16,84 4,56 100,00 461 651 462 99 14,16 20,01 14,19 3,06 100,00 838 1.359 705 125 5.829 14,38 23,30 12,10 2,15 100,00 410 110 224 44 (14) 774 35,06 31,23 52,29 10,55 (12,06) 31,21 1.222 378 707 243 26 2.576 77,32 81,97 108,66 52,72 26,17 79,20 Doanh s 1.170 T tr ng (%) 47,19 2015 Doanh s 1.580 T tr ng (%) 48,58 2016 T tr ng (%) 48,07 S ti n 2015/ T l (%) 2014 So 3.253 Doanh s 2.802 So T ng doanh s S ti n 2016/ T l (%) 2015 53 ... quan tr ng c a hi u qu ho ng kinh doanh t qu ho ng kinh doanh c i C ph giao d t d ng kinh doanh (KD) c a h t qua ho ng kinh doanh c u th c hi n nh t qu ho th bao g m: - Th c tr ng ho ng kinh doanh. .. a ng gi i tuy i: i = Doanh s c i: Doanh s i= t Doanh s i x 100 p thi t, m c u, ph t c u c u doanh, v ho Swot c nv ng kinh doanh c i, v ho i ng kinh n c v t qu ho ng kinh doanh t n 2014 2016, qua...I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH T T NGHI T QU HO IH C NG KINH DOANH C IC IAO D N 2014 - 2016 PHAN TH NG C HI N MSSV: DKT131434 GI NG D N: TS NGUY N H AN GIANG, 5-2017 PH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay