Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội (Tiểu luận tốt nghiệp)

24 10 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:00

Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà NộiXử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội -2015 SÁCH NHÀ : : Chuyên viên : - NÓI .1 DUNG I TÌNH tình II tiêu chung tình III PHÂN TÍCH VÀ TÌNH 1.Phân tích ngun nhân 1.1 pháp 1.2 Phân tích tình 1.3 Nguyên nhân 1.4 11 11 15 IV 18 21 THAM 22 Nhà có q trình c có tình chi tài xây tích thu chi nhà khóa ngân sách nói riêng Qua phân tích tình ngun nhân, tình I MƠ Ngày 09/12/2011, - phân 2012; - UBND ban hành - UBND - 2012 có là: Thu ngân sách Thành 51.883.360 - -2010 có khó giá tình hình kinh và tiêu phát kinh nông dân; - xã khai nói chung Thành nói riêng tháng 9/2012 Thành 7,9%, bàn nhiên là 10-10,5%, 2010, 2011 10,6% giá tiêu dùng (CPI) sau tháng 7, sang tháng tình 0,57%, 2,47% so kinh doanh, tiêu khó gây cơng tác thu ngân sách giá sau: : Chi ngân sách thu ngân sách Thành -KTNS ngày UBND Th tình hình IV 2012 UBND tình hình tháng 46.64.40 89,8% chi rõ giá, phân tích ngun nhân có cho thích TÌNH II chung - dân - - tính pháp - tích - - - Thành chi khai có quy "thu chi ngân sách TÌNH III 1.1 Nhà - 2002 - - nhà - - xem -BTC ngày 23/6/2003 - nh thi - - UBND Thành ân phân giai 2011- 2015 -UBND ngày 02/3/2011 - ban hành 2011-2015 -UBND ngày 08/5/2012 - quy hành ngân sách thành 1.2 Phân tích tình : NSNN giá 2012 l thu, bàn; NSNN yêu tính NSNN cá nhân phát sinh tr - Ng UBND khai có pháp thu ngân sách có giao; 2012 khai khó có tốn có pháp giá nhà nuôi khai cân thu, chi pháp tích có có nguy giao) gân sách Thành có Phân phân tính thu chi ngân sách, UBND pháp NSNN - hành NSNN 1.3 Nguyên nhân a) Nguyên nhân khách quan có giá giá phát gia; vào tiêu doanh c hàng doanh có tơ, xe máy, có khai u b) quan giá 20 rà - tiên cho áp phân - NSNN khích tính vào và NSNN - Cơng tác khai công - dân nâng cao ý trách nhà 10 1.4 - phát không bàn; bàn - thu chi NSNN không chi NSNN vào Xây 2.1 1: không khai tái sách theo - 11 ngân cân 2: 2.2 pháp, pháp tra Nhà GTGT vào NSNN : - ngân - sách Thành - Phát huy có - khai khai và 12 pháp khai thác có mang tính nguyên vào có khai g có 2.3 2012 thu, chi phát - trình tái theo 13 : 2.4 án có sau: 2012; là án tính có 14 cách ngân hành thu, chi ngân sách phân NSNN - án Do có ngun ồn thành 2012 Nó có cách tài - ngân sách; khai góp vào Xây 15 hành STT Tháng 10/2012 - - UBND soát Tháng 10, - 11, 12/2012 liên - UBND rà sốt tháo chính, - phóng thúc tháng nhanhphát chi 10/2012 xuyên, sinh xã 16 Tháng - 10,11, 12/2012 án hoàn - UBND - 10/2012 Tài tháng sát phát bách - Tháng Tháng 10/2012 10/2012 liên quan báo cáo trình UBND - Tháng 12/2012 17 liên quan báo cáo trình UBND IV Qua phân tích tình có - có pháp nhân có ng vào phát - có pháp ó có có phát hàng nông thôn giá kinh doanh Hai là: thu theo quy - Ngành th sách liên kê khai 18 - cá Ba là: doanh pháp khai pháp sách - khai - sách có phân - ngân sách; UBND thu - pháp bn có thu thu giao viên - Pháp - ngân sách ngân sách, phóng DNNN 19 - kinh doanh, gia nhà tranh - nhân dân cơng tác phòng lãng phí vào nâng cao tra, - 20 tài NSNN ngân sách; góp vai linh tích Ngân sách Trong GDP NSNN có pháp NSNN 2012, hy có NSNN pháp theo 21 2001); 2002; 29/11/2006; và phân - UBND Thành phân giai 2011- 2015 - phân nh - bàn Thành 2011-2015 10 quy hành 11 Tài hành 2015 22 ... - lý lý 20 lý tài NSNN ngân sách; góp lý vai linh lý tích lý lý Ngân sách Trong GDP lý NSNN có pháp lý NSNN 2012, hy có NSNN pháp theo 21 lý 2001); 2002; lý 29/11/2006; và phân lý - UBND Thành. .. có pháp lý thu ngân sách có giao; 2012 khai khó có tốn lý có pháp giá lý nhà nuôi khai cân thu, chi pháp tích có có nguy giao) gân sách Thành có Phân lý phân lý tính lý thu chi ngân sách, UBND... phân tích ngun nhân có lý cho thích LÝ TÌNH II chung - dân - - tính pháp lý - tích - - - Thành lý chi khai có quy "thu chi ngân sách TÌNH III 1.1 lý lý Nhà - 2002 - - nhà - - xem -BTC ngày 23/6/2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội (Tiểu luận tốt nghiệp), Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội (Tiểu luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay