Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)

39 10 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:45

Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học) THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA KINH T -QU N LÝ CƠNG TI U LU N NHĨM Ngày 14 Nhóm L u I/ PH N BÀI D CH 1/ B n d 2/ M d ng chi 2.1/ Nh ng chi c c mua /bán kh ng tài s n 2.2/ Kinh doanh l ch giá có th chuy c 2.3/ Mua ch ng khốn c a cơng ti s p phá s n 2.4/ Th ng m i n i u 2.6/ Chi n d ch kinh doanh chênh l ch giá h p nh t A/ CÔNG TY C PH (SSI - HOSE) 2/ Các Ch ng Ch Qu 10 2.1/ ETF SSIAM HNX30 10 2.2/ SSI-SCA 19 25 2.4/ Vietnam Value And Income Portfolio 27 2.5/ SSIVF 30 B/ VINACAPITAL 31 1/ Chính Sách 2/ Qu 31 32 2.1/ Vietnam Opportunity Fund Ltd 32 2.2/ VinaLand Limited 32 2.3/ Vietnam Infrastructure Limited 32 2.4/ DFJ VinaCapital 32 C/ MEKONGCAPITAL 34 1/ Gi i Thi u 34 2/ Danh m 34 D/ DRAGONCAPITAL 35 Nhóm 1/ Vietnam Enterprise Investments Limited, VEIL 35 2/ Vietnam Equity (UCITS) Fund 36 3/ Vietnam Debt Fund SPC 36 4/ Segregated Managed Accounts Bespoke Investment Strategies 36 a/ Phân bi t tài kho n tách bi t tài kho n t ng: 37 b/ L i ích c a tài kho n tách bi t 37 5/ Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P 38 6/ Vietnam Property Fund Limited 38 III/ Tài Li u Tham Kh o 39 Nhóm L H u u tiên th gi i M M t nh i a lo i qu Alfred W Jones, xu t thân m t nhà báo nhà xã h i h c Alfred W Jones th y r ng vi c n m b t xu th c a th y p m t lo i qu u i chi a v th dài h n (long position - v th mua) ng n h n (short position - v th bán), có s d ng hi u qu t nh t lo i qu ng hoá r t m c l i nhu n y có tên Hedge Fund Trong th c t , vi c nghiên c u v qu ng i cho nh ng thành viên nhóm, tìm ki m thông tin, b t ngu n t vi c qu m i l VN, nh ng tài li n qu c ngoài, nhi u thu t ng c di c gi c hi u thêm v qu HF có m t nhìn t ng qt v nh ng qu chi Bài t t h u h t b ng ti ng c trình bày v i m n m n r t t t i Vi t Nam, n i dung nh n m nh c s n ph m c a qu ng dùng c biên so n b i t p th S TPHCM bao g m: Nguy n Th Kim Th o, SV Vân Tú, SV Nguy n Th Tuy t Nhóm chân thành c ng d n c a Cô ThS Phan Qu nh Trang khoa Tài Chính M c biên so n biên t p c n th n, tài li u c a nhóm khơng th tránh kh i thi u só c góp ý c a b ngày m t hồn thi góp ý xin g i v : Gmail: buidangkhoa30794@gmail.com T P TH BIÊN SO N Nhóm I/ PH N BÀI D CH 1/ B n d ch tình hình kinh doanh 1.1 QU A (HEDGE FUNDS) Các qu thành nh ng khách hàng then ch t, ch y u v ch ng khoán phát sinh cho vi c l p nghi p v b chênh l ch giá H ho u t m, kinh doanh h ch ch p nh H i di n cho ng v n t nh ng khách hàng cao c p không công khai chào giá ch ng khoán c a h Các qu ph i ch u ph thu nh: Yêu c u c ph n có th c hồn tr b t c lúc c công khai Vi c s d b gi i h n Khơng có bán kh Các qu c ti p nh n, v.v a tho i mái v i nh cho h r t nhi u s t u mang l i phát tri n chi i qu n lí qu a thu, ph thu c vào s ho c a ngu n v n 2% t ng s ti ng ng thêm 20% l i nhu n Các qu a ngày ph bi n r ng rãi, v i kho ng nghìn t gi i; Ngu n v n c a qu t danh m Chi s d ng ch c thi t l a qu c m t nhà qu n lý qu u thi t th p m t v th n c v th kinh doanh chênh l ch giá M t chi i qu n lí qu i ro mà ngu n v Nhóm i: Quy nh nh ng r i ro có th ch p nh c nh ng r i ro s cb oh t nh ng chi n ch r i ro không th ch p nh b o h nh ng c t vài ví d v chi c s d ng cho qu i giao d Nh ng chi c mua/bán kh ng tài s n: mua vào tài s n có kh ng giá tr bán kh ng tài s c k v ng s gi m giá tr Kinh doanh l ch giá có th chuy phi u, có th chuy c: Gi m ck th pv im th th Mua ch ng khốn c a cơng ti s p phá s n: Mua ch n c ph n c c s p b phá s n phát hành Th ty ng m i n i nh n n , ho c v n c ph n c a công n, ho c m i n nn c a c u: Ti n hành giao d ch, ph ki n Chi n d ch kinh doanh chênh l ch giá h p nh t: Giao d ch sau m t s sáp nh p, ho c mua l c x y Nhóm t o l i nhu n; n u vi c th a thu n 2/ M d ng chi 2.1/ Nh ng chi Chi c c mua /bán kh ng tài s n c mua/bán kh ng tài s n m t chi c áp d ng b i qu kho n linh ho t Cách th mua vào tài s n có kh n c a chi c ng giá tr bán kh ng tài s n c k v ng s gi m giá tr Ví d M t hedge fund có th ng th i bán kh ng c phi u c a m t công ty ho t ng ngành s n xu phi u c a m t công ty khác ng ngành này, Ch ng h n bán kh ng t mua vào t phi ng H i V i v th sau th c hi n giao d ch, b t k s ki n gây gi m giá v i c phi u ngành s n xu i l i nhu n v v i c phi ng l ng H i Tình tr ng y có s ki n làm ng lo t c phi v th c a qu s không b i nhi u Gi s qu phi u c a Vinaxuki mua vào c phi v i d báo c a ban qu n lý qu d s t th ng bi ng H i s có hi u qu v n hành t t N u c l i nhu n mà không ch u nhi u ng ng ngành 2.2/ Kinh doanh l ch giá có th chuy c i qu n lý n m gi v th mua c a trái phi u chuy kh ng c phi u c a công ty phát hành trái phi u chuy chênh l ch giá t m th ng H i i th c hi n bán nh m t n d ng thu l i nhu n Ví d : Mua quy n ch n mua: chi , có m c l gi i h n (là phí quy n ch n) m c l i nhu n ti Bán quy n ch n mua: Là chi Nhóm i h n c kinh doanh giá xu ng mang l i l i nhu n có gi i h n, phí quy n ch c l vơ h n 2.3/ Mua ch ng khốn c a cơng ti s p phá s n cơng ty khơng có c thơng 2.4/ Th ng m i n i M i th ng phát tri n m nh, giá ch ng khoán m bán ki m l i ng ch u hình thành phát tri m mơ tồn c u i qu c l i nhu c mà h cho r ng ng h p này, h s d ng hi u qu y cao 2.6/ Chi n d ch kinh doanh chênh l ch giá h p nh t Giao d ch sau m t s sáp nh p, ho c mua l Nhóm c thơ t o l i nhu n; n u vi c th a thu II/ CÁC c x y QU (SSI - HOSE) A/ CÔNG TY C PH 1/ - Group, Prudential VN, Deutsche Bank, - nh doanh hàng ngày Nhóm 2/ Các Ch ng Ch Qu 2.1/ ETF SSIAM HNX30 A/ HNX 15% B/ C/ Nhóm m 2.3/ (SIP) , Trình Nhóm - i giá cao; có Q 10.000 3.000.000 300 12.000 3.000.000 250 15.000 3.000.000 200 11.000 3.000.000 272.72 Nhóm Giá Bán/Giá Phát Hành trung bình = (10.000 + 12.000 + 15.000+ 11.000)/4 = - - 2.4/ Vietnam Value And Income Portfolio NDBANC INVESTMENTS SIF Andbanc Investments SIF - Vietnam Value And Income Portfolio (AIFM) Andbank Asset Management Luxembourg SSI Asset Management 18/12/2015 ro) Nhóm D, E, F KPMG KBL Luxembourg European Fund Administration, Luxembourg Nhóm SEDOL ISIN BLOOMBERG BYSZ4C4 LU1323522752 ANVVIAU LX BYSZ4D5 LU1323523131 ANVVAUD LX BYSZ4F7 LU1323523560 ANVVIBG LX BYSZ4G8 LU1323524022 ANVVBGD LX BYSZ4H9 LU1323524535 ANVVICE LX BYSZ4J1 LU1323525185 ANVVCED LX BYSZ4K2 LU1323525698 ANVVIDU LX BYSZ4L3 LU1323526159 ANVVDUD LX BYSZ4M4 LU1323526589 ANVVIEG LX BYSZ4N5 LU1323527397 ANVVEGD LX BYSZ4P7 LU1323527710 ANVVIFE LX BYSZ4Q8 LU1323528106 ANVVFED LX Nhóm 2.5/ SSIVF - 14/11/2007 HSBC SSIAM 14/11/2012 Nhóm B/ VINACAPITAL 1/ Top 10 c phi Vinamilk (VNM) %C a NAV 16,0% T 8,6% Sofitel Legend Metropole Hotel Hà N i Eximbank (EIB) 7,5% S a s n ph m qu c t (IDP) Vàng b c Phú Nhu n (PNJ) n (KDH) Qu ng Ngãi Công ty C ph ng (Qns) D ch v K thu t D u khí Vi t Nam (PVS) An ng ch bi n g 4,7% T ng s 57,8% * Tính Nhóm 5.1% 3,9% 3,8% 3,8% 2,2% 2,2% ngày 31 tháng c S miêu t Th c ph m & c gi i khát V t li u xây d ng d án khách s n công ty s u v i th ph n l n th ng Công ty s n xu t thép l n Các d ch v tài Th c ph m & c gi i khát Hàng tiêu dùng d án b t ng s n Th c ph m & c gi i khát i C u ngành s a v i ti ng r t l n nhà s n xu trang s c l n nhà phân ph i t i Vi t Nam D u phát tri n nhà ph t i D9, TP.HCM S n xu u ng, s u nành u c a Vi t Nam Khai thác m , d u khí V t li u xây d ng D ch v O & G t i Vi t Nam, qu c t u v ch bi n s n xu t g v t li u trang trí nhà 2016 M t nh ng khách s n cao c p c a Vi t Nam 2/ Qu 2.1/ Vietnam Opportunity Fund Ltd VinaCapital Vi t Nam Opportunity Fund Ltd ("VOF") m t qu ng tài chính, c a th ng ch ng khoán London Ra m VOF m t nh ng qu l n nh t thành công nh t Vi t Nam Các nhà qu n lý qu t ng c a n n kinh t c bao g m: Nh ng công ty c ph pb nh giá th p; c, nh ng công ty s p niêm y t sàn giao d ch ch ng khoán phi t p trung (OTC) 2.2/ VinaLand Limited t qu ng ch ng khoán London Alternative Investment (AIM) (VNL.L) H ng quan tr ng, th m i n i c a Vi t Nam, bao g m: nhà tr n M c tiêu c a qu ng s n n d án th cung c p cho c h p d n, t o m t ti ng b i m c thu nh p ng v n 2.3/ Vietnam Infrastructure Limited Qu h t ng Vi t Nam ("VNI") m t qu giao d ch AIM c a th ng ch ng khoán London Ra m s h t ng liên quan t i Vi t Nam, c th t i, vi n thông, khu công nghi p / ti h t ng tài ng, giao thông v n c 2.4/ DFJ VinaCapital u M c tiêu c ys ng ti v c khoa h c k thu t t i Vi t Nam H t c công ty, theo tiêu chí sau: Ph c v i tiêu dùng Vi t Nam, s d ng ngu n nhân l c Vi cung c p s n ph m d ch v c sáng l p b i Vi t Nam t kh gi i Danh m Nhóm Chicilion Media: Qu ng cáo tr i, thang máy, s nh ch Direct With Holels: Cung c p gi t phòng tr c n 2-3 sao, d ch v nhà khác Gap IT: cung c p h t ng k thu t h p nh t gi n tho ng, web chi n d ch marketing Tax Online: H th ng khai báo thu u tiên t i Vi t Nam Vietnam Online Network: ng Vietnam Online Networks (VON) s tr a ch c truy c p nhi u nh t t i Vi t Nam Year 1: Công ty truy n cung c p d ch v gi i trí tồn di n cho tu i teen tu i m i l n t i Vi t Nam Nhóm C/ MEKONGCAPITAL 1/ Gi i Thi u Mekong Capital công ty qu n lý qu v n c ph n niêm y t t i Vi t Nam t p trung ch y ng tiêu dùng, công ty thu c danh m u n m s nh ng công ty phát tri n nhanh nh t d y tiêu dùng t i Vi t u th , nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân ph 2/ Danh m Bán l Công Ty C Ph n Th Gi ng WRAP & ROLL Công Ty CP Vàng B n Phân ph i Công Ty CP Gi Công Ty CP Hoá Ch t Á Châu Giáo d c ng Dân L p Qu c T Vi t Úc Nông Nghi p T c Tr i c Ph m Công Ty CP TRAPHACO Nhóm ng ngành i ABA D/ DRAGONCAPITAL 1/ Vietnam Enterprise Investments Limited, VEIL ( ) n Nhóm 2/ Vietnam Equity (UCITS) Fund Ra m t qu quy n b i (UCITS) H Ai-len H tìm ki ngu n v n dài h n, c y làm gia y u vào công ty Vi t Nam, có c phi u giao d ch th ng ch ng khốn Thành ph H Chí Minh S GDCK Hà N i 3/ Vietnam Debt Fund SPC Ra m dành riêng cho qu thu nh p c vào th ng n n i t c a Vi t Nam T n 35% b ng h c bi t h ph h p th c hoá l i nhu n cao, ng thu nh p c d a vào vi c s d ng tín d ch ng khoán h p d n Chi b ng ho c t u ng ti n châu Á khác, ho c 100% ti n m t b ng ngo i t c a OECD H tìm ki m thu nh p, thông qua ho b i c nh th nh, t p trung ng qu n lý, nh mà không ph i ch u r i ro m c, nh Vi t Nam, hi u qu a VDeF c quy n phân tích kinh t c m c tiêu c a h nh nh cl it c i ch s tham kh o s trái phi u ph m c chi tr c t c 4/ Segregated Managed Accounts Bespoke Investment Strategies Tài kho c qu n lý tách bi t, cơng c tài chính, tài kho n c a khách hàng a cá nhân cao c p, qu c qu t, h làm vi c ch t ch v i khách hàng, h có th c u trúc thành m t qu riêng bi t, t p trung vào ngành công nghi p c th ho c lo i tài s Tài kho n tách bi t tài kho n ti n c a nhà kho Nhóm i tên c n lý c ch n l a c gi t i ngân hàng, m tài a/ Phân bi t tài kho n tách bi t tài kho n t ng: Tài kho n tách bi t Tài kho n tách bi ng tên ch tài kho n t i ngân hàng p ti n chi ti sau: Ch tài kho n: Nguy S tài kho n: 12345678 T i ngân hàng: ABCD N i dung: n p ti n vào tài kho n ngân hàng n có th th c hi n tr c ti p t i b t k CN, ngân hàng ho c s d ng d ch v Internet banking c a ngân hàng ABCD mà không c n h i S c a CTCK Tài kho n T ng Tài kho n T ng tài kho n Công ty ch ng tên t i ngân hàng p ti n chi ti Ch tài kho n: Cơng ty Ch ng khốn XYZ S tài kho n: 987654321 T i ngân hàng: ABCD N i dung: Nguy n V n p ti n vào tài kho n ch ng khốn 12345678 n, có th th c hi n t i Cơng ty ch ng khốn ho c s d ng chuy n ti n thông qua h th ng giao d ch online c a công ty ch ng khoán, nhiên v n ph i ch s t c a CTCK b/ L i ích c a tài kho n tách bi t Tài kho n tách bi t, an toàn n lo l ng v r i ro ho ng c a Cơng ty ch ng khốn p, rút ti n, s d c d ch v gi ng tài kho n tốn ng khác t i ngân hàng (có th m th , s phê t c a CTCK, không lo b chi m d ng phong t a, Nhóm n ng ki m tra s n c a t i ngân hàng vào b t k th m n Tài kho n t ng công ty ch ng tên t i bi t chi ti t Công ty ch ng khoán s d ng ngu nào, bên c ty ch ng khốn l i khơng chun nghi p v ngân hàng l i ph i qu n lý m ti n l n s ti m n nhi u r i ro Ngân hàng có v n l nghi th ng m il ng , có nghi p v chuyên c NHNN b m, s qu n lý ti n c 5/ Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P Ra m MBCDF m t qu c c p phép u kho n vay n (tòa án c p th p c a Guernsey) Pháp l cs i, b i d ch v tài Guernsey qu n ch thành viên, y ban th c hi u tiên t p trung vào vi c phát tri n s d ng công ngh s ch, khu v c sông Mekong, bao g m Vi t Nam, v, v, v Qu nguyên t c 3c tr b n v ng mà ng t pháp, hành tinh l i nhu n; m b o r ng m i kho nh ng giá ng tích c n mơi ng góp ph n vào s phát tri n b n v ng 6/ Vietnam Property Fund Limited VPF m t qu t sàn ch ng khoán Ireland, h tìm cách mang l i l i nhu n v n th i gian trung dài h n, thơng qua vi c ch ng khốn c a công ty b v c phân b t t c ng s n c bao g bán, công nghi p, bán l khách s n / khu ngh Nhóm Vi t Nam C u trúc cho thuê, nhà ng III/ Tài Li u Tham Kh o http://sale.hvsvn.com/index.htm http://www.dragoncapital.com http://www.vinacapital.com/ https://www.ssi.com.vn/ Nhóm ... Vietnam Enterprise Investments Limited, VEIL 35 2/ Vietnam Equity (UCITS) Fund 36 3/ Vietnam Debt Fund SPC 36 4/ Segregated Managed Accounts Bespoke Investment Strategies... tài kho n tách bi t 37 5/ Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P 38 6/ Vietnam Property Fund Limited 38 III/ Tài Li u Tham Kh o 39 Nhóm... (short position - v th bán), có s d ng hi u qu t nh t lo i qu ng hoá r t m c l i nhu n y có tên Hedge Fund Trong th c t , vi c nghiên c u v qu ng i cho nh ng thành viên nhóm, tìm ki m thông tin,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học), Quỹ Hedge Fund (Tiểu luận môn học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay