Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM (Khóa luận tốt nghiệp)

50 10 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:41

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCMThực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM NG IH CM TP H CHÍ MINH KHOA KINH T MSSV: 1254020107 TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HO NG MƠI GI I CH NG KHỐN C A CTCP CK R NG VI T BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P NGÀNH KINH T Thành ph H Chí Minh N 2017 NG IH CM TP H CHÍ MINH KHOA KINH T MSSV: 1254020107 TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HO T NG MƠI GI I CH NG KHỐN C A CTCP CK R NG VI T BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P NGÀNH KINH T GI NG D N NGUY Thành ph H Chí Minh C VINH N 2017 L IC Xin chân thành c h c M TP Nguy ng d Xin chân thành c Vi t y u ki c Vinh, Gi i em q trình làm o Cơng ty C ph n ch ng khoán R ng c th c t p cung c hoàn thành báo cáo TP Sinh viên th c t p (Ký, ghi rõ h tên) Công Ty C ph n CK C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM R NG VI T c l p - T - H nh phúc NH N XÉT SINH VIÊN TH C T P Kính g i: Khoa Kinh t Qu n Lí Cơng Trong th i gian t ngày 02/10/2017 tơi có nh n sinh viên th c t p t i h c M Tp.HCM n ngày 17/11/2017 chúng MSSV: 1254020107 c n , Sau hồn t t q trình th c t p, chúng tơi có nh n xét v trình th c t Trung N Kém Y u Khá Gi i bình ng) Ki n th c: Ki n th c v c ng d ng ki n th c chuyên môn, nghi p v trìnhlàm vi c Ti p thu ki n th c m chia s v ng nghi p Ki n th c v xã h i, kinh t mb o cho công vi c ng) K K Các k c hành ngh nghi p m (giao ti p, trình bày, qu n lý th i gian, t ch c công vi c, ) Trung N Kém Y u Khá Gi i bình K c, ngo i ng ph c v công vi c K n th o, in n, photocopy, n, ) ng) : c, trách nhi m v i công vi c, tinh th n k lu t Quan h n, h tr ng nghi p L ng nghe, góp ý xây d ng, có tính c u th C n m n, nhi t tình, trung th c, tác phong chuyên nghi p K t qu th c t p: t t M t s ý ki n khác: TP HCM 2017 Lãnh (Ký, ghi rõ h u) NH N XÉT C A GI NG D N TP HCM Gi ng viên 2017 ng d n (Ký, ghi rõ h tên) NGUY C VINH DANH M C CÁC T BCTC Báo cáo tài CTCK SGDCK DT TTCK VCSH CTCP MGCK NV BCKQKD BCLCTT CP DN NV TS LNST DTT SXKD CPCK VI T T T Doanh thu M CL C L IC NH N XÉT SINH VIÊN TH C T P NH N XÉT C A GI DANH M C CÁC T PH N M 1.1 Ch NG D N VI T T T U ng ho ng môi gi i c a công ty ch ng khốn 1.1.1 T ng quan v ho ng mơi gi i ch ng khoán 1.1.2 Khái ni m ch ng ho 1.1.3 Các ch ng môi gi i ch ng khốn c a cơng ty ch ng khốn ng ho 1.2 Các nhân t ng t i ch ng ho ng môi gi i c a công ty ch ng khốn ng mơi gi i ch ng khốn 1.2.1 Các nhân t ch quan 1.2.2 Các nhân t khách quan 1.3 Các s n ph m d ch v liên quan 1.3.1 S n ph m tài 1.3.2 D ch v tài C TR NG CH CPCK R NG VI T NG HO NG MÔI GI I C A CÔNG TY 2.1 T ng quan v cơng ty c ph n ch ng khốn R ng Vi t 2.1.1 Gi i thi u v Công ty 2.1.2 Tóm t t q trình hình thành phát tri n cơng ty c ph n ch ng khốn R ng Vi t 2.1.3 u t ch c 2.2 Th c tr ng ch ng ho 2.2.1 Th c tr ng ho 2.3 ng môi gi i c a công ty ch ng khoán R ng Vi t c tr ng ch 2.3.1 K t qu ng môi gi i c a công ty CPCK R ng Vi t ng ho ng môi gi i c a công ty ch ng khoán R ng Vi t c 2.3.2 H n ch nguyên nhân NG GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HO GI I C A CƠNG TY C PH N CH NG KHỐN R NG VI T 3.2 Các gi 3.1.1 Nâng cao ch cm t ng s n ph m d ch v NG MƠI 3.1.2 Thu h p ho u m ng mơi gi i ch ng khoán 3.3 Các gi i pháp lâu dài 3.3.1 Gi i pháp v phát tri n th 3.3.2 Xây d ng chi ng c khách hàng toàn di n h p lý o ngu n nhân l c 3.3.4 Ti p t c nâng c K T LU N TÀI LI U THAM KH O v t ch t k thu t DANH M C BI & B NG Bi - T ng doanh thu c a VDS 20 Bi 2 - T ng danh thu c a CTS 21 Bi - T l % doanh thu ho ng MGCK/ t ng doanh thu c a VDS 21 Bi - T l % doanh thu ho ng MGCK/ t ng doanh thu c a CTS 21 Bi - T ng MGCK c a VDS 22 Bi - T ng doanh thu ho ng MGCK c a CTS 22 Bi - T ng doanh thu ho ng khoán c a VDS 22 Bi - T ng doanh thu ho ng khoán c a CTS 23 Bi - Th ph n c a VDS 23 Bi 10 - T ng khách hàng 23 Bi 11 - Th ph n c a CTS 24 B ng - Th ng kê tài kho n giao d ch c a VDS t 2014 - 2016 20 DANH M C HÌNH Hình u t ch c c a R ng Vi t 17 Hình 2 - Quy trình m tài kho n giao d ch ch ng khoán 18 Hình - Phí giao d ch c phi u ch ng ch qu 19 Bi 2 - T 40% ng danh thu c a CTS 32.36% 30% 20% 19.39% thu 10% 0% -0.39% -10% Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo tài c a CTS có th nh n bi m m nh c a R ng Vi t, s so sánh v i doanh nghi p ngành CTCP CK Cơn t Nam (CTS): Có th nh n r R ng Vi ng doanh thu c a ng t giúp s c l n c a m l ng môi gi i ch % vi Bi m t tr ng a R ng Vi t - T l % doanh thu ho ng MGCK/ t ng doanh thu c a VDS 40% 29.66% 27.85% 30% 21.36% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo tài c a R ng Vi t So v i t l % doanh thu ho R ng Vi t Bi ng nhi ng MGCK t i CTS Ho n doanh thu c - T l % doanh thu ho 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 ng MGCK c a ng MGCK/ t ng doanh thu c a CTS 30.44% 20.33% 17.38% 17.05% C.khoán 2013 2014 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo tài c a CTS T ng doanh thu ho u t 2014 hi n t nh ng MGCK c ng 2014, gi m 2015 h i ph c 2016 m c > 30%, so v i CTS R ng Vi t h i ph c r t t t Bi - T anh thu ho ng MGCK c a VDS 135.89% 150% 100% 30.50% 50% 0% -50% -41.08% -100% Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo tài c a R ng Vi t Bi - T 100% ng doanh thu ho ng MGCK c a CTS 78.79% 50% 0% 2014 2015 -24.43% -50% 2016 -2.26% Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo tài c a CTS Bi - T ng doanh thu ho VDS 60% ng khoán c a 46.03% 40% 20% 7.33% 0% 2014 -0.85% 2015 2016 -20% Ngu n: Tác gi t ng h p t BCTC c a VDS Bi - T ng doanh thu ho CTS ng khoán c a 160.04% 200% 83.52% 100% 0% 2014 -17.02% -100% 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t BCTC c a CTS T Vi ng doanh thu ho ng t ng khoán c a R ng t suy gi m 2015 hi n t nh n r ng so v d n m ng ho m ng v n th ng t nhi u, a R ng Vi t v n y u c 2.3.1.2 Th ph n Bi - Th ph n c a VDS 1.81% 2% 1.58% 1.46% 2% 1% 1% 0% 2014 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t BCTC c a VDS Bi 10 - T 80% ng khách hàng 60.07% 60% 40% 24.51% 20% VDS 0% -20% 2014 -40% -31.20% 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t BCTC c a VDS T ng khách hàng c a R ng Vi t gi m sút t 2015 ph n c a VDS l 2016 ng cho th y, R ng Vi t quan tâm t i ch vi c m r ng tài kho n khách hàng tràn lan So v i CTS R ng Vi t tr ng tài kho ng r t m nh Bi 1.85% vi c gi th ph n, v kho n 11 - Th ph n c a CTS 1.80% 1.78% 1.80% 1.75% 1.68% 1.70% 1.65% 1.60% 2014 2015 2016 Ngu n: Tác gi t ng h p t BCTC c a CTS 2.3.2 H n ch nguyên nhân Bên c nh nh ng k t qu ch ng ho c, ho ng c a công ty nói chung ng mơi gi i nói riêng v n t n t i nh ng h n ch c c gi i quy t 2.3.2.1 H n ch Bên c nh nh ng thành mà R ng Vi t c cơng ty v n nh ng h n ch c n s m kh c ph c: B n tin gi mà công ty cung c p cho khách hàng: nh n b n tin công ty cung c p cho khách hàng qua Gmail r t dài dòng nhi u m c không c n thi t c l pl m k thu t, danh m c c phi u khuy n ngh d li u cu i ph n ch ký H thông giao d ch tr c n cho khách hàng Có tình tr ng b t i, làm khách hàng không truy c l i r t hi m x n t n t i t ký tr S n tình c a môi gi i Theo s c p nh t m i nh t c uan h R ng Vi t v n t n t i m t s nhân viên môi gi i th h , làm cho khách hàng c m th y b b công ty, i khách hàng c a thi u s quan tâm nhi t tình c a mơi gi i T l cho vay Margin T l cho vay Margin l cr tk ,d n R ng Vi t khách khe ch n n nhi mu u mu n vay v n nh ng mã h t sóng s b h n ch , làm khách c tho i ng t i doanh s c a môi gi i S n ph m phái sinh S n ph m phái sinh ch s ch ng t s n ph m m i h p d n thu hút r t nhi tham gia vào mà bên R ng Vi t ch t m ng m i mà công ty c 2.3.2.2 Nguyên nhân c k t qu r n ph i th a nh n r ng R ng Vi t v n nh n t i c n tháo gi ho ng mơi gi i ch ng khốn Ngun nhân ch quan ng r t l n ch ng ho ng môi gi i c a công ty Quy mô v n: V u l c a công ty x p x 1000 t c x p vào d ng cơng ty ch ng khốn có v n hóa nh , v y ti m l c v tài so v i m t s SI, VND y t c nh t ch n, c tr thành khách hàng cơng ty m nh m quy mô nh V nh n s : Ch nh c nh ng nhân s c a ho i v i R ng Vi t, tính ch nhân viên nh y vi c d x y Ho ng c ng môi gi i v c thù riêng c a ngành áp l c cao i phân tích khách hàng cá nhân c a cơng ty b gi m sút nghiêm tr ng thi u nhân s d ng phân tích c a cơng ty b ng V sách: i c a R ng Vi t ph nhi m nhi u nhi m v tích c phi n ch t t l nh, ti m n c phi u, phân ng d n m tài kho o nhân viên m c cao V công ngh thơng tin c thù cơng ty có v n hóa nh nên cu c ch y h th ng cơng ngh thơng tin có th s gây t n nhi u chi phí cho cơng ty, n khai m nh Nguyên nhân khách quan - S phát tri n v kinh t nh v tr : , 2015 n n kinh t Vi t Nam ti p t c ph c h kinh t k nh, lãi su t gi c h tr t ng, c c i thi c h i c a n n kinh t , c a m t b ng lãi su t gi m s ng kinh doanh c a ph n l n doanh nghi p niêm y i m t v i nh ng thách th c vô to l n t s ki n Bi u gi m m nh nl ng c bi t: Các y u t s t gi m c dù có nh c xem r i nh ng quan i v i n n kinh t ng kinh t Trung Qu c, FED nâng lãi su ng m i không t o n n kinh t Vi t Nam B c tranh l n v c xây d ng n n t ng t giá; h th ng an sinh xã h i t c ng tiêu c n ng kinh t Vi nh c a y u t l m phát, lãi su t c c i thi n tích c c Nh y u t n n t i tích c ng Vi t ng t t nh t khu v s NV-Index t cu at im m) so v i v n hóa th n th t bình qn 3.042 t ng/phiên, - Chính sách c a ph Dòng v n tín d ng vào th 36/2014/TT-NHNN, làm ng ch h n ch ng r t l n t i ho ng mơi gi i ch ng khốn c a R ng Vi t y, h n ch c a ch Vi i nh ng k t qu ng ho c c nh ng ng môi gi i ch ng khốn c a cơng ty CPCK R ng c m t s nguyên nhân gây nên nh ng h n ch s cho vi c tìm gi ng ho t s ki n ngh nh m nâng cao ch t ng môi gi i ch ng khoán t i R ng Vi t NH NG GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HO C NG MÔI GI I C A CÔNG TY PH N CH NG KHOÁN R NG VI T 3.2 Các gi cm t 3.1.1 Nâng cao ch t ng s n ph m d ch v Nh m nâng cao s hài lòng c bi n pháp th i gian t i s là: T l Margin: Công ty nên nâng cao t l s d u ki n nh kho n t t, c a nh u ki c cho margin v i t l cao ph i có u ngành s c mua t t Ngồi kèm d ng margin cao, CP ch n l c ch phiên lãi su ng y lên 2:8 (2 v n u m c gi 30 m kho i bình H thông công ngh thông tin: Công ty nên tri n khai nhanh chóng nh ng c i ti n m i v b ng giá online, h th ng xác th c giao d ch tiên ti n nh t mà ng, nâng c tình tr ng khơng truy c a ch d li tránh t l nh online c a công ty S n ph m phái sinh: Công ty nên g p rút tri n khai s n ph vào ho ng B n tin 18h hàng ngày: B n tin công ty g i hàng ngày cho khách hàng nên tóm g n t 6-7 dòng ng n g n, kho n m dòng ch ký cu t ký chuyên viên, i b h t nh m tránh tình tr ng khó ch u cho khách hàng i v i môi gi i c a công ty: Các nhân viên môi gi i nên quan tâm h i ah , t i thi u m t tu n m t l m trò chuy n v i khách hàng, khơng nên trò chuy n nhi u quá, tránh tình tr ng khách hàng c m th y phi n ph c i mơi gi i có th t cho khách hàng c a h Vd: Room Skype, Group Face, Group Zalo => M i thông tin m i v i khách hàng d t ki m th 3.1.2 Thu h p ho u m ng mơi gi i ch ng khốn V i m c tiêu c a ho ng môi gi i hi u qu , t thu gi m b t n m ng môi gi i ch ng khoán; ph i nhu c t ho u ng này; c th v i m c tiêu c a gi i pháp th i gian t i c n công ty c n t p trung: - C t gi m nhân s , ti iv c ho t hi u qu ; t p trung ngu n nhân l có hi u qu - ng nh uy tín c a Cơng ty Thu g n b c bi t b máy cho ho ng cho ho ph m d ch v ng t n d ng không hi u qu c l i th c a R ng Vi t n, s n ph m m p tác v i tác chi ng n c c ngồi - Cơng tác cán b , qu n lý nhân s s n, g n li n trách nhi m quy n l d a theo m c i v i công vi - i v i t p th C ng c b máy phân tích, qu n lý r i ro nghiên c u s n ph m m phát tri n m a chi nhánh ho t - t o i ng khơng hi u qu hình t ch c c a Chi nhánh, Ban l u ch nh quy mô, mô mang l i hi u qu cao nh t - S i, xây d ng quy trình, quy ch m i phù h p v m i c a Công ty; ng 3.3 Các gi i pháp lâu dài 3.3.1 Gi i pháp v phát tri n th ng Công ty c n xây d ng b nh n d bi u c a Công ty giúp phân c Công ty Ch ng khốn R ng Vi t v i Cơng ty ch ng khoán khác th ng c bi t Công ty c n vi c k t h p v i kênh truy n hình, báo vi t chuy n t i k t qu phân tích c a Công ty phát bi u t i h i th o, di l c nh m gây d ng uy tín c a Cơng ty, m r ng quan h , ch c 3.3.2 Xây d ng chi c khách hàng toàn di n h p lý Công ty nên t p trung ngu n l hàng ti m khai thác có hi u qu nh ng khách hi n t i b ng cách kích ho t l i tài kho d ng giao l giao d ch Không th c hi n phát tri n tài kho n tràn lan mà t p trung ngu n l phát tri hàng cá nhân có giá tr tài s n giá tr giao d ch trung bình l n L ng xuyên c p nh t danh sách nhóm khách hàng cá nhân có giá tr tài s n giá tr giao d ch trung bình l n Phân b danh sách khách hàng n t ng chi nhánh, phòng giao d ch nhân viên môi gi ng ch t ng d ch v T ch c nh ng cu c thuy t trình hay hơ th o, gi i thi u nh ng lo i s n ph m nh nh khu v c có t l có th i gian nhi pháp d iv nh l ng nghe bu i thuy t trình T c ch p nh n t i nh ng i v a có thu nh p l i v a c i mơi gi i i thuy t trình (n u thành công) nh ng n ng t u so v i nh B m phong cách giao ti p minh, l ch s , t m t ngh thu t gi khách hi u qu nh c a nhân viên có th t o nên hình nh c a cơng ty khách hàng Vì v y, phong cách giao ti p tác phong làm vi c c a nhân viên môi gi i s ng r t l n t i hi u qu c a vi c thu hút khách hàng Ngồi ra, nhân viên ph i làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, c n th ng m c sai sót, tránh nh m l n t o s an tâm, tin i t phía khách hàng T ch c h i ngh khách hàng m s pg nh k b i h i ngh khách hàng i h c t p kinh nghi m gi i nhau, gi a n a, h i ngh khách hàng s có l i cho c hai bên khách hàng công ty o ngu n nhân l c 3.3.3 Trong ho ng mơi gi i ch ng khốn, nhân t trí vơ quan tr ng, quy gi i ch ng khoán i chi m m t v nh s thành công hi u qu c a ho ng mơi cơng ty ch ng khốn Cơng ty c n xây d viên chuyên nghi p, t viên môi gi i có chun mơn sâu, gi i v nghi p v , k thu t Trong lúc tích c c t o nh u ki t c ti p c n v i nh ng chu n m c qu c t , o nhân viên môi gi i c n ph Trang b ki n th c v k Th c hi pv ng tr thành công ty ch ng khốn có t m c ph riêng ho c yêu c u sau: ng c nh tranh ho t th ng môi gi i ch ng khốn nói ng kinh doanh ch ng khốn c a cơng ty nói chung y u t quan tr ng ph thu c vào kh nhà môi gi i ch d ng khai thác k trang b tri th c hoàn h o k mơi gi i ch ng khốn cho nhân viên môi gi i, công ty c n ph m t s công vi c c th i v i t ng k am t pv n K - t thông tin: Theo chuyên gia tâm lý t i 93% s thành công vi c truy n t thơng tin b u gi ng nói, b ng s nh n m nh nh ng ngôn t c s d ng, b ng t nói c ch c i nói 90% s ph n kháng t phía khách hàng n y sinh t phía khách hàng nh n th c r thu n ch i bán hàng, có m c tiêu thu ti n t khách hàng; khách hàng i mơi gi c rõ ràng nh i mơi gi i có th truy s i môi gi u c n thi t; cho dù t r t rõ ràng, v n có th không thi t l ng c m sâu s c tin c y v i k gi i m t m t th n t n t thu t bi u l thi cv i i môi ng th i l i ph i có k Thi u m u ki u có th d n th t b i Mu n kh c ph c tình tr ng này, nhà môi gi i c n ph i h t s nh ng k thu t truy t thông tin nh i cho khách hàng s th a mãn t t nh t, nh ng k thu t có th bao g m: quan tâm c a nhà mơi gi c a mình, nhà mơi gi i ln ph i nh n th quy nh s t cr i i v i b n thân nhà môi gi i t tr ng c ho i v i khách hàng: công vi c c t m quan quan tâm th ng, chi nâng cao hi u qu vi c cung ng s n ph m d ch v , nhà môi gi i ph u doanh thu th hai nh m t o lòng tin góp ph n giúp khách hàng c m nh n r i c v n tài mà h mong mu n hay khơng Truy n tho i: s có r t nhi u cu c ti p xúc khách hàng nhà môi gi giao ti p s c ti u gi a n tho n cao t m quan tr ng v gi ng nói c a nhà mơi gi i Vì v y, q trình giao ti nhà mơi gi i c n ph u thích h p gi n tho i, nh m t o nl im ng t i nghe, u có hi u qu , s d ng nh ng ng u ch nh t T o l p s tín nhi m lòng tin: nhà môi gi i c n ph i n m gi nh ng k thu t giao ti p n cho khách hàng c m nh c m t s c hòa h ng c m t Khi chi n s tin c y t i v i mơi gi i c lòng tin t khách hàng, nhà môi gi m ch c c s thành công tay Khi ni m tin c uy tín c a nhà mơi gi gi i s có giá tr ó c kh nh, l i nói c a nhà mơi u qu c a q trình truy t thông tin t i khách hàng 3.3.4 Ti p t c nâng c v t ch t k thu t H th c bi t quan tr ng ho Cơng ty ch ng khốn T i Vi t Nam giao d ch tr c bi n, vi t h th ng CNTT m ng c a nên ph thành s ng v i m i Cơng ty ch ng khốn H t ng cơng ngh thông tin: ng xuyên th c hi n b mb ot quan tr , tính ng, c p nh t nâng c p h t ng CNTT nh, an ninh c a toàn h th ty ut m b o cho giao d ch tr c n thành cơng Ph n m m: Hồn thi n, nâng c p h Securities ch th ng ph n m c bi t h m b o qu n lý t p trung d li th ng Core ng hi u qu , ng giao d ch tr c n Cơng ty c phòng, k ho ch s n sàng ng phó v i tình tr ng b xâm nh p b t h p pháp, b m t liên l c giao d ng h p kh n c p K T LU N sách ti n t c a Chính ph v ng tín d ng m t b ng lãi su t s ti p t ng ch o c a th u hành cung ti ng mang tính chi ph i ng ch ng khốn phát tri n Các cơng ty ch ng khốn có 100% v nh ut i th r i, d hành trang v ng ch c ta nh n n ph i xây d ng cho m t ng h i nh p nhi a ng nhi u th thách s c s ng V i Cơng ty C ph n ch ng khốn R ng Vi t, vi c hồn thi n m ng ho ng môi gi i ch ng khoán yêu c u c p thi khốn d u th thành Cơng ty ch ng ng ch ng khoán Vi t Nam mb u ki n phát tri n an toàn, hi u qu b Sau m t th i gian nghiên c u ho ng mơi gi i ch ng khốn, v i vi c tìm hi u th c tr ng mơi gi i ch ng khốn t i Cơng ty C ph n ch ng khoán R ng Vi t, tác gi pháp nâng cao ho khoán R ng Vi t n báo cáo t t nghi p kinh t Th c tr ng gi i ng môi gi i ch ng khốn c a Cơng ty C ph n ch ng i n l c b n thân s c Vinh, nh ng n i dung yêu c u nghiên c t n tình c a ThS Nguy n c th hi báo cáo Tuy nhiên, h n ch trình th c hi n nên k t qu nghiên c u c m i ch th u, tác gi mong nh báo cáo hoàn thi a c ý ki a TÀI LI U THAM KH O Ts Lê Hoàng Nga Giáo trình Th ng Ch ng khốn PGS Ts Nguy Th NXB Th ng Giáo trình ng Ch ng khoán Ts Tr n Th Thái Hà - Ngh mơi gi i ch ng khốn NXB Chính tr qu c 01 c, H Kim Chung khoán ng d ng ch ng NXB Tr Lu t ch ng khoán s Ngh nh s - nh chi ti t thi hành m t s uc a lu t ch ng khoán c tr ng gi i pháp nâng cao ch ng c download t a ch môi gi i c a Công ty ch http://tailieu.vn/doc/luan-van-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-moi-gioichung-khoan-tai-cong-ty-chung-khoan-habubank-666469.html vào ngày 9/12/2017 Công ty C ph n Ch ng khốn R ng Vi t (2014), 2014 Cơng ty C ph n Ch ng khoán R ng Vi t (2015), 2015 10 Công ty C ph n Ch ng khoán R ng Vi t (2016), 2016 ... khốn t i CTCP CK R ng Vi t ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu Ho khoán t i CTCP CK R ng Vi t ng Môi gi i ch ng 1.1 Ch ng ho ng môi gi i c a cơng ty ch ng khốn 1.1.1 T ng quan v ho ng môi gi i...NG IH CM TP H CHÍ MINH KHOA KINH T VÀ MSSV: 1254020107 TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HO T NG MÔI GI I CH NG KHOÁN C A CTCP CK R NG VI T BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P NGÀNH... 32/UBCK-GPHDKD Ch t ch UBCKNN c p ngày 21/12/2006 gi u ch nh s 19/GPDC UBCK ngày 30/05/2017 Ngành ngh kinh doanh: - Môi gi i ch ng khoán - T doanh ch ng khoán - B o lãnh phát hành ch ng khoán ng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay