Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp)

81 16 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:33

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo : : L : h Tr tốn bán hàng v : hàng ng 1.1 hàng 1.1.1 Khái n : hàng toán hàng: 1.1.2 Doanh Doanh - - - - - - + Lãi c chia phát sinh cơng ích, doanh thu bao cho 1.1.3 o- thu 1.2 hàn 1.2.1 - c) Doanh thu khác - - - - - - - - - o- 1.2.1.1.4 - báo cáo - b Doanh A tốn CT B C D Tài TK E F Có 0000444 02/03/2017 HDBH 5111 1111 15.428.000 0000445 06/03/2017 HDBH 5111 131 3.200.000 0000445 06/03/2017 HDBH 5111 131 4.200.000 0000446 17/03/2017 HDBH 5111 131 825.000 0000446 17/03/2017 HDBH 5111 131 3.150.000 0000446 17/03/2017 HDBH 0000446 17/03/2017 HDBH 0000447 17/03/2017 HDBH KC Nhơm kính 30/03/2017 5111 131 1.479.000 5111 131 6.032.000 5111 131 40.425.000 o- 911 250.358.000 anh thu bán hàng 250.358.000 250.358.000 sinh Tr Tài TK n E F Có tốn A B C D 0000444 02/03/2017 HDBH 632 156 3.849.580 0000445 06/03/2017 HDBH 632 156 5.496.450 0000445 06/03/2017 HDBH 632 156 4.513.380 0000446 17/03/2017 HDBH 632 156 1.500.000 0000446 17/03/2017 HDBH 632 156 108.544 0000446 17/03/2017 HDBH 0000446 17/03/2017 HDBH 0000447 17/03/2017 HDBH KC 30/03/2017 Nhôm kính 632 156 1.232.500 632 156 6.032.000 632 156 63.484.107 911 150.808.300 doanh thu bán hàng 150.808.300 150.808.300 phát sinh 1 - Chi phí bán hàng Tài TK E F Có tốn A B C D PC 006 05/03/2017 6421 1111 808.000 PC009 05/03/2017 6421 1111 103.585 PC026 07/03/2017 6421 1111 3.000.000 PC031 09/03/2017 6421 1111 2.735.454 PC032 10/03/2017 6421 1111 7.279.091 PC033 12/03/2017 6421 1111 10.527.273 PC038 15/03/2017 6421 1111 10.029.545 KC 30/03/2017 911 40.507.603 phí bán hàng 40.507.603 40.507.603 Tài TK E F Có tốn A PC 007 B C 05/03/2017 D Thanh toán 6422 1111 346.785 Thanh toán 6422 1111 132.929 Thanh toán 6422 1111 491.245 6422 1111 2.563.636 6422 1111 2.000.000 chi PC008 05/03/2017 chi PC010 07/03/2017 chi PC012 09/03/2017 chi PC022 10/03/2017 chi NVK00192 20/03/2017 6422 334 26.000.000 CBCNV KC 30/03/2017 911 34.745.436 lý DN phát 34.745.436 34.745.436 sinh - tốn A B Tài TK Có n E F 911 5111 250.358.000 CT C D KC 10 30/03/2017 thu bán hàng KC01 30/03/2017 911 632 150.808.300 KC09 30/03/2017 911 6421 40.507.603 911 6422 34.745.436 911 421 24.296.661 phí bán hàng KC08 30/03/2017 chuyên KC 12 30/03/2017 250.358.000 250.358.000 sinh S Ngày S Tháng ghi Ngày T tháng A 30/03/2017 B KC10 C sinh D 30/03 T TKDU E F G x 911 Có 250.358.000 5111 30/03/2017 KC01 30/03 x 632 250.358.000 150.808.300 911 30/03/2017 KC09 30/03 x 6421 150.808.300 40.507.603 911 30/03/2017 KC08 30/03 x 6422 40.507.603 34.745.436 911 30/03/2017 KC12 30/03 x 421 34.745.436 24.296.661 (lãi) 911 24.296.661 3.1 3.1.1 khơ ng ty máy vi tính 3.1.2 3.2 - - - 3.2.2 hi phí 3.3 3.3.1 Xá hàng, t kinh doanh ty - ...L : h Tr tốn bán hàng v : hàng ng 1.1 hàng 1.1.1 Khái n : hàng toán hàng: 1.1.2 Doanh Doanh - - - - - - + Lãi c chia phát sinh cơng ích,... ua ngồi: - c - ng cáo vào chi phí bán hàng - - hàng k 1.2.4 kinh doanh - Bên Có: - - - -C - - Chi phí bán hàng: ang TK 911- - 1.2.4 1.2.4 - - khác; - - - - sàn UPC - = mua vào phòng ơng - t -... cáo - bán) - - - - - ng; o- tính - - - - ( 1.2.1 - Doanh thu bán Bên doanh" Bên Có: - - - Doanh thu bán hàng hóa: ánh doanh thu doanh thu - - - - - - Doanh thu khác: 1.2.2 1.2.2 1.2.2 bán 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp), Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay