Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp)

81 44 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:33

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước ThảoKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo ...L : h Tr tốn bán hàng v : hàng ng 1.1 hàng 1.1.1 Khái n : hàng toán hàng: 1.1.2 Doanh Doanh - - - - - - + Lãi c chia phát sinh cơng ích,... ua ngồi: - c - ng cáo vào chi phí bán hàng - - hàng k 1.2.4 kinh doanh - Bên Có: - - - -C - - Chi phí bán hàng: ang TK 911- - 1.2.4 1.2.4 - - khác; - - - - sàn UPC - = mua vào phòng ơng - t -... cáo - bán) - - - - - ng; o- tính - - - - ( 1.2.1 - Doanh thu bán Bên doanh" Bên Có: - - - Doanh thu bán hàng hóa: ánh doanh thu doanh thu - - - - - - Doanh thu khác: 1.2.2 1.2.2 1.2.2 bán 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp), Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay