How to learn vocabulary IELTS

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:21

... đề) to start work = begin to get a job (*) Example - The option to start work straight after school is attractive for several reasons (Ví dụ mẫu) - Many university graduates find it difficult to. .. lack real experience (Ví dụ người tự viết) to progress more quickly = to improve fast (**) Example - In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies,... nhớ ghi bút chì tiếng Việt, sau tẩy Quan trọng học từ xong phải dùng THƯỜNG XUYÊN Facebook.com /dinhthangielts
- Xem thêm -

Xem thêm: How to learn vocabulary IELTS , How to learn vocabulary IELTS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay