TUYỂN CHỌN 205 bài tập vô cơ 234 bài tập hữu cơ HAY và KHÓ có HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hậu lộc 2

261 115 1
  • Loading ...
1/261 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 11:07

Hòa tan hoàn toàn 12,8g Cu vào dung dkhí NO2 , NO (dktc) và dung dịch X chlọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch rứng xảy ra hoàn toàn . Giá trị của V là :A. 1,792 B. 4,48Câu 3: Để hòa tan hết 38,36g hỗn hợkhi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thuX gồm 2 khí , tỷ khối hơi của X so vớlượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:A. 6,6g B. 12,0gCâu 4: hỗn hợp rắn X gồm FeS , FeSsau phản ứng thu được dung dịch Y vcủa NO3). Cô cạn dung dịch Y thì thudung dịch Y lấy kết tủa thu được đem nung trong không khírắn khan. Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu tA. 11,2 B. 23,12Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hsau phản ứng thu được dung dịch X chdung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X , sau khi phnhất của N+5) và x gam kết tủa. Giá trịA. 10,045 B. 10,315Câu 6: Hòa tan hết 17,76g hỗn hợp X gthu được dung dịch Y và 1,6128 lit khí NO (dktc), Cho tlượng AgNO3 phản ứng là 0,588 mol, k(dktc) và dung dịch Z chỉ có m gam muA. 42 B. 41PHÇN 1 BµI TËP V¤ C¥205 bµi tËp v« c¬ hay vµ khã2ỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu đư4, KClO3, MnO2, KCl. Cho toàn bộ Y tác dần trăm khối lượng KMnO4 trong X là:C. 33,33% D. 60,8%ịch chứa 0,8 mol HNO3 , khuấy đều thuứa 2 chất tan. Cho tiếp 350 ml dung dịch KOH 2M vồi nung đến khối lượng không đổi thu được 56,6g chC. 2,688 D. 8,96p gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dđược 111,46g muối sunfat trung hòa và 5,6 lit khí (dktc) hi H2 là 3,8 ( biết có một khí không màu hóa nâu trong không khí). KhC. 9,6g D. 10,8g2 , FexOy , Fe. Hòa tan hết 29,2g X vào dung dịch chà 38,7g hỗn hợp khí Z (NO và NO2) ( không có sđược 77,98g hỗn hợp muối khan. Mặt khác, khi cho Ba(OH)đến khối lượng không đổạo khí NO duy nhất. Giá trị của m là :C. 11,92 D. 0,72ợp Mg,Fe (tỉ lệ khối lượng tương ứng là 6 : 7) vào dung dứa 3 chất tan có tỉ lệ mol là 2 : 1 : 1 và 672 ml khí Hản ứng hoàn toàn thu được khí NO (scủa x là :C. 11,125 D. 8,61ồm FeCl2 ; Mg ; Fe(NO3)2 ; Al vào dung dịừ từ AgNO3 vào Y đến phảnết thúc phản ứng thu được 82,248g kết tủối. Giá trị m gần nhất với :C. 43 D. 44ợc O2 và 24,625 gamụng vừa đủ với dungđược V lit hỗn hợpào dung dịch X , ... muối và 4,48 lít (đktc) ( hỗn hợp khí B gồm N2O H2 Khí B có tỷ khối ối so vvới H2 11,5 m gần giá trị nhất? -29 - TRƯờng thpt hậu lộc 2tuyển chọn 20 5 tập vô hay khó A 24 0 B 25 5 C 1 32 D 25 2 Câu... điện điệ phân đổ vào thu -23 - TRƯờng thpt hậu lộc 2tuyển chọn 20 5 tập vô hay khó (1) 28 ,7 gam kt tủa (2) dung dịch có 0,5 mol HNO3 (3) dung dịch có 0,6 mol H+ (4) dung dịch có 16 ,25 gam chất ất... t mol HNO3 vào X r đun dung dịch đến cạn thu muốii khan có kh khối lương A 20 ,60 gam B 30, 52 gam C 25 ,56 gam D 19,48 gam -5 - TRƯờng thpt hậu lộc 2tuyển chọn 20 5 tập vô hay khó Cõu 26 : Dung dch
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN 205 bài tập vô cơ 234 bài tập hữu cơ HAY và KHÓ có HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hậu lộc 2, TUYỂN CHỌN 205 bài tập vô cơ 234 bài tập hữu cơ HAY và KHÓ có HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hậu lộc 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay