Tài liệu luyện tập tiếng nhật N4

215 27 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:59

... vật, việc Nghĩa là: “A _ gì?” Vd: この ほんは なんの ほんですか。 Kono hon wa nanno hon desuka (Cuốn sách sách gì?) その ほんは にほんごの ほんです。 Sono hon wa Nihongo no hon desu (Cuốn sách sách tiếng Nhật) Mẫu câu 11:... cấu trúc dùng trợ từ の để sở hữu Có mang nghĩa “của” có khơng mang nghĩa để câu văn hay Vd: IMC の しゃいん (Nhân viên công ty IMC> Unit 日本語 の ほん (Sách tiếng Nhật)... nhấn mạnh hơn! Vd: その ざっしは なんの ざっしですか。 Sono zasshi wa nanno zasshi desuka? Cuốn tạp chí tạp chí gì? 14 Unit この ざっしは コンビューターのざっしです。 Kono zasshi wa KOMPU-TA- no zasshi desu Cuốn tạp chí tạp chí Vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu luyện tập tiếng nhật N4, Tài liệu luyện tập tiếng nhật N4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay