Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4

8 55 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:52

... trang trọng ) 第5課: 37 ~ 46 37.~ そうです ( 様態(ようたい) ): Trông có vẻ…; Có vẻ ( làm )… 38.~ ために、~ : Vì ( nguyên nhân, lý ) 39.~ すぎる: ( làm ) nhiều 3/8 40.~ ておく: Làm trước ; Làm sẵn… ( cho mục đích có từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4, Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay