Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:52

Tổng hợp ngữ pháp N4 第 課: 1 ~ 9 1.~ ができる / ~ ことができる: Có thể làm… 2.~ られる (どうしの可能形(かのうけい): Thể khả động từ Nghĩa là: làm… 3.~ ようになる: Trở nên làm… 4.~ つもりです: Tơi định…( nói dự định ) 5.~ よう ( どうしの意志形(いしけい) ): Thể ý chí động từ Là cách nói ngắn gọn ~ましょう 6.~ 意志形+と思(おも)う: Tơi tính ( nói dự định ) 7.~ 方(かた): Cách… 8.~ とか ~ とか: Như ( dùng để liệt kê ) 9.~ の / ~ こと: Dùng để danh từ hóa động từ Chuyện…; Việc… 第2課: 10 ~ 18 10.~ ために、~ : Để…( mục đích ) 11.~ たことがある: Đã ( kinh nghiệm làm khứ ) 12.~ は ~ より ~ です: So sánh ~ は ~ ほど ~ ない: So sánh không ~ のほうが ~ より ~ です: Về phía…thì…hơn… ~ より ~ のほうが ~ です: Về phía…thì…hơn… ~ と ~ と、どちらが ~ ですか: Giữa N1 N2 bên nào… ~ の中で ~ が いちばん ~ ですか: Trong ( so sánh ) 1/8 13.~ は ~ が 形容詞(けいようし) ( 状態を表す ): Dùng để miêu tả dáng vẻ, tình trạng, trạng thái 14.~ にする: (Quyết định) chọn… 15.~ だろう / ~ だろうと思(おも)う : Tơi đốn ( dùng để suy đoán ) 16.~ と言う / ~ と聞く / ~ と書く: nói ; nghe ; Viết là… ( Dùng để trích dẫn ) 17.~ たほうがいいです: Nên làm… ~ ないほうがいいです: Không nên làm… 18.疑問詞(ぎもんし) + でも: Bất cứ…( phía trước nghi vấn từ ) 第3課: 19 ~ 27 19.~ かどうか、~ : .hay khơng ( câu khơng có nghi vấn từ ) 20.疑問詞 ~ か、~ : dùng để nối kết câu ( câu có nghi vấn từ ) 21.~ そうです( 伝聞(でんぶん) ): Nghe nói ( dùng để truyền đạt lại nghe thấy ) 22.~ ので、~ : Vì ( lý khách quan ) 23.~ のに、~ : Mặc dù…thế mà… 24.~ てしまう: Làm xong ( việc hoàn thành ); Lỡ làm…( hối tiếc ) 25.~ てみる: Thử làm… 26.~ やすいです: Dễ làm… ~ にくいです: Khó làm… 27.~ がする: Có ( cảm giác )… 第4課: 28 ~ 36 28.~ ましょうか / ~ ようか: Cùng làm ( rủ rê ); Để làm…( lời đề nghị ) 2/8 29.~ てはいけない: Khơng làm… ( cấm đốn ) 30.~ なければならない: Phải làm… ( mang tính bắt buộc, nghĩa vụ ) ~ なくてはいけない: Phải làm… 31.~ てもいいです / ~ てもかまわない: Được phép làm… ( cách nói xin phép ) ~ なくてもいいです / ~ なくてもかまわない: Không cần thiết làm… 32.どうしの命令形(めいれいけい): Thể mệnh lệnh động từ ~ なさい: Hãy làm ( Cách nói lệnh nữ giới ) 33.~ な: Cấm làm… 34.~ こと: Việc…; Chuyện… ( dùng để danh từ hóa câu văn ) ~ ということ: Việc…; Chuyện… ( dùng để danh từ hóa câu văn ) 35.わたしは ~ に ~ を あげる: Tôi tặng… わたしは ~ に ~ を もらう: Tôi nhận… ~ は 私 に ~ を くれる: Ai cho 36.わたしは ~ に ~ を さしあげる: Tôi tặng… ( Cách nói trang trọng ) わたしは ~ に ~ を いただく: Tơi nhận… ( Cách nói trang trọng ) ~ は 私 に ~ を くださる: Vị cho ( cách nói trang trọng ) 第5課: 37 ~ 46 37.~ そうです ( 様態(ようたい) ): Trơng có vẻ…; Có vẻ ( làm )… 38.~ ために、~ : Vì ( nguyên nhân, lý ) 39.~ すぎる: ( làm ) nhiều 3/8 40.~ ておく: Làm trước ; Làm sẵn… ( cho mục đích có từ trước ) 41.~ も ~ し、~ も ~ : Khơng mà còn… ( dùng để trình bày tính chất giống ) 42.~ でも: Ngay cả… 43.まるで ~ のようです: Như thể là… (dùng để so sánh ) 44.~ ことがある / ~ こともある: Cũng có khi… 45.~ のです: Dùng để giải thích tình trạng, trạng thái hay lý ~ んです: Dùng để giải thích tình trạng, trạng thái hay lý 46.~ も( 数量 (すうりょう)が多いことを強調(きょうちょう)する : Tới… ( nhấn mạnh đến số lượng nhiều ) 第6課: 47 ~ 56 47.~ ようです ( 推量(すいりょう) ): Dường là… ( dùng để suy đốn ) 48.~ らしい: Hình ( suy đốn ); Nghe nói… ( thơng tin nghe khơng xác ) 49.~ かもしれない: Khơng chừng ( suy đốn: có khả xảy việc ) 50.Vるところです: Sắp làm… Vているところです: Đang làm… Vたところです: Vừa làm… 51.~ ばかり: Chỉ toàn là… Vてばかりいる: Chỉ toàn làm… ( việc giống làm hồi ) 52.~ がる: Có cảm giác… ( Nói cảm giác thứ ) ~ たがる: Muốn làm… ( Nói ý muốn ngơi thứ ) 53.~ だす / ~ はじめる: Bắt đầu làm… 4/8 ~ おわる: ( Làm ) xong ~ つづける: Tiếp tục làm…; ( làm )…hoài 54.~ でも ( 例(れい)を示(しめ)す ): Chẳng hạn…hay ( Đưa ví dụ điểm hình ) 55.~ の?: Dùng để tạo cách nói hỏi văn nói 56.~ かな(あ): Là cách nói vừa hỏi đối phương vừa tự hỏi 第7課: 57 ~ 65 57.~ と、~ : Nếu…thì…; Cứ hễ…thì… ( Câu điều kiện tất yếu ) 58.~ たら、~ : Nếu…thì… ( Câu điều kiện giả định ); Sau làm…thì… 59.~ ば、~ : Nếu…thì… ( Câu điều kiện giả định thường dùng văn viết ) 60.~ なら、~ : Nếu…thì… ( đưa quan điểm, ý kiến, mong muốn vấn đề nhờ vả việc ) 61.疑問詞 ~ たらいいですか: Nên làm ? ( hỏi điều không hiểu, muốn nhận lời khuyên ) 疑問詞 ~ ばいいですか: Nên làm ? ( hỏi điều không hiểu, muốn nhận lời khuyên ) 62.~ といい: Mong sao… ~ たらいい: Mong sao… ~ ばいい: Mong sao… ~ といいです: Nên làm… ~ たらいいです: Nên làm… ~ ばいいです: Nên làm… 63.~ ても、 ~ : Cho dù ( câu điều kiện nghịch ) 5/8 ~ でも、 ~ : Cho dù ( câu điều kiện nghịch ) 64.こんな名詞: .Như そんな名詞: .Như あんな名詞: .Như 65.こう 動詞: ( Làm ) そう 動詞: ( Làm ) ああ 動詞: ( Làm ) 第8課: 66 ~ 72 66. わたしは ~ に ~ を Vてあげる: Tơi làm cho わたしは ~ に ~ を Vてもらう: Tơi nhận làm ~ は 私 に ~ を Vてくれる: Ai làm cho tơi 67.わたしは ~ に ~ を Vてさしあげる: Tơi làm cho ( cách nói trang trọng ) わたしは ~ に ~ を Vていただく: Tôi nhận làm ( cách nói trang trọng ) ~ は 私 に ~ を Vてくださる: Ai làm cho tơi ( cách nói trang trọng ) 68.~ ことにする: Tôi định làm… 69.~ ことになる: Được quy định làm…; Được định làm… 70.~ ようとする: Tôi gắng sức làm… 71.~ ようにする: Tôi cố gắng làm… 72.~ ていく: ( làm ) đi; diễn tả việc ( di chuyển ) theo hướng xa người nói ; diễn tả thay đổi từ tương lai 6/8 ~ てくる: ( làm ) đến; diễn tả việc ( di chuyển ) theo hướng gần người nói; diễn tả thay dổi từ khứ 第9課: 73 ~ 82 73.受身(うけみ): Được làm…; Bị làm… ( Thể bị động ) 74.使役(しえき): Bắt làm…; cho phép làm… ( Thể sai khiến ) 75.使役受身: Được phép làm…; Bị bắt làm… ( Thể bị động sai khiến ) 76.~ させてください: Hãy cho phép làm ( dùng để xin phép ) 77.~ まで: Đến… 78.~ までに: Trước… ( thời hạn quy định ) 79.~ あいだは、 ~ : Suốt…; Trong suốt… 80.~ あいだに、 ~ : Trong ; Trong lúc ; Trong khoảng… 81.~ ように(と)言う: Bảo ( làm )…; Bảo đừng ( làm )… ~ ように(と)伝える: Nhắn ( làm )… ~ ように(と)注意する: Chú ý cho… 82.~ さ: Biến tính từ thành danh từ 第10課: 83 ~ 91 83.尊敬表現(そんけいひょうげん): Những cách nói biểu tơn kính お+Vます+になる。 Làm… 動詞+られる Thể tơn kính お+Vます+ください。 Xin vui lòng ( làm ) 7/8 お+Vます+です。 Đang làm… 84.謙譲表現(けんじょうひょうげん): Những cách nói biểu khiêm nhường お+Vます+する。 Làm… 85.そのほかの丁寧(ていねい)な言(い)い方(かた): Một số cách nói lịch khác 86.~ たまま: Cứ…suốt mà… 87.~ ずに、 ~ : Làm mà không làm… 88.~ はずです: Chắc chắn là… 89.~ たばかり : Vừa làm… 90.~ ちゃ ( = ~ ては ): ちゃ với ては ~ ちゃだめ ( = ~ てはいけない ): ちゃだめ với てはいけない ~ じゃ ( = ~ では ): じゃ với では ~ じゃだめ ( = ~ ではいけない ): じゃだめ với ではいけない 91.~ ちゃう ( = ~ てしまう ): ちゃう với てしまう ~ じゃう ( = ~ でしまう ): じゃう với でしまう 8/8 ... trang trọng ) 第5課: 37 ~ 46 37.~ そうです ( 様態(ようたい) ): Trông có vẻ…; Có vẻ ( làm )… 38.~ ために、~ : Vì ( nguyên nhân, lý ) 39.~ すぎる: ( làm ) nhiều 3/8 40.~ ておく: Làm trước ; Làm sẵn… ( cho mục đích có từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4, Tổng hợp ngư pháp tiếng nhật N4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay