Bài giảng powerpoint: Tổng quan Văn Thư Lưu Trữ.

21 71 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:22

Luật Lưu trữ năm 2011 Nghị định số 012013CP ngày 03012013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Thông tư số 042013TTBNV ngày 1642013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức.Thông tư số 172014TTBNV ngày 20112014 hướng dẫn xác định các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp Thông tư số 162014TTBNV ngày 20112014 hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp Thông tư số 462005TTBNV ngày 2742005 hướng dẫn quản lý tài liệu trong trường hợp chia tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp nhà nướcThông tư 092011TTBNV ngày 0362011 quy định THBQ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức Thông tư 132011TTBNV ngày 24102011 quy định THBQ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThông tư liên tịch số 012014TTBNV ngày 2182014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình XD nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khái niệm: Thu thập tài liệu là quá trình tiến hành thu tài liệu có giá trị để đưa vào Lưu trữ. 2. Mục đích:Để quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữĐể bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ;Để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đáp ứng các yêu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ... lý nhà nước văn thư, lưu trữ xã (Xây dựng Quy chế VTLT/ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định Nhà nước VTLT/ Thực chế độ báo cáo thống kê định kỳ VTLT o Thực nhiệm vụ VT xã o Thực nhiệm vụ Lưu trữ... chức vụ lãnh đạo (Cục trưởng/Phó Cục trưởng/Chi cục trưởng/Phó Chicục trưởng Chi cục VTLT/ Trưởng phòng Quản lý VTLT hay Giám đốc TTLTtỉnh…theo quy định chung) * Phụ cấp độc hại nguy hiểm (theo Công... tham mưu, giúp người đứng đầu quản lý công tác văn thư, lưu trữ: o Tổ chức xây dựng văn quản lý VTLT; o o Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực văn bản; Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng powerpoint: Tổng quan Văn Thư Lưu Trữ., Bài giảng powerpoint: Tổng quan Văn Thư Lưu Trữ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay