Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

79 12 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:18

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 - ISO 9001 : 2008 NGÀNH: Sinh viên : : ThS - 2014 - A NGÀNH: Sinh viên : : ThS 2015 Sinh viên: SV: 1112301031 1501 giá tác thép môi Công ty án xây nhà máy Lisemco Sinh viên Á P H ) tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO 1.1 1.2 1.3 1.4 .1 2.1 18 21 21 2.2 3.1 3.1.1 21 3.1.2 -2025 .24 .25 .33 3.2 4.1 33 4.2 4.3 35 gây 49 53 gây 53 5.1 5.1.1 53 .57 65 5.1.2 5.2 5.2.1 giai n chu n b m t b ng s n xu t, l t thi t b c a D án 65 5.2.2 65 68 68 68 .69 Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO BOD: CO: Carbon oxit CO2 : Carbon dioxit COD: DO: NH4+: Amoni NO2 : NO3-: Nitrat PO43-: PCCC: -TTg: -BYT: SO2: Sul phua dioxit SS: TSP: TSS: UBND: WHO: CBCNV: Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO B ng 2.1 B ng th ng kê t m c gi i k t B ng 2.2 Các h ng m c cơng trình c a D án 11 B ng 2.3 Danh m c b c a tr m x c th i 12 B ng 2.4 Danh m c máy móc, thi t b ph c v tr m x B ng 2.5: Hóa ch x c th i 12 c th i 13 B ng 2.6 Danh m c cách thi t b ph c v D án 16 B ng 2.7 Nhu c u nguyên nhiên li B ng 2.8 Nhu c u s d B u vào c a Công ty 16 c 17 u s n ph m s n xu t d ki 17 c m t .21 23 B ng 3.3 Nhi trung bình tháng t i H i Phòng (0C) .27 B i trung bình tháng t i H i Phòng (%) 27 B bình tháng c a khu v c H i Phòng 28 B ng 3.6 S gi n ng khu v c H i Phòng m t s ) 29 B ng 4.1 Ngu n phát sinh ch t th ng ch n ho t ng .36 B ng 4.2 H s ô nhi B ng 4.3 N i v i lo i xe 38 ch t ô nhi m khí th i c n giao thông 39 B ng 4.4 Ngu n g c ch t gây ô nhi m trình s n xu t 40 B ng 4.5 Kh B ng 4.6 T ng 40 ng ch t ô nhi m phát sinh trình hàn 41 B ng 4.7 D báo n c a m t s ch t ô nhi c th i s n xu t c a D án .43 B ng ch t ô nhi c th i sinh ho B ng 4.9 Các lo i ch t th i nguy h i kh B ng 5.1 Tóm t t bi n pháp gi m thi Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 i) 44 i Công ty .46 n chu n b D án 56 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO v trí c a Nhà máy .10 công ngh gia công k t c u thép- m k m 14 c th i c a Công ty 58 h th ng x tu x c th i sinh ho t .60 c làm mát máy .61 c th i c a tr m x Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 c th i 61 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO Công ty quan cách: - - * - Công nhân tham gia ; ; - : +B - Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 55 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO an toàn PCCC; * - Trong trình ,s sau: - - t an ninh B ng 5.1 Tóm t t bi n pháp gi m thi n chu n b D án Stt án n - Rác, bùn, Sinh viên: Nguy n Th Xuân Công ty MT1501 xây 56 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO sinh: gom riêng riêng mua ; bán - 5.1.2 A A1 k k , hó , mùi Tuy nhiên phá -H gi : gió ) - Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 57 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO - - ung thêm A.2 , Ngồi chung khu Hình c th i c a Cơng ty Do Cơng ty Phòng xây h ; Kh 12 3 m phòng) , (có 45 3 (có 105 Ta V = d x Q (m3) Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 58 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO ngày (d = ngày) /ngày) W b = b.N/1000 45 : -T V = x (45 x 45 x 80%) = 3,24 m3 Wb = 60 x 45/1000 = 2,7 m3 : -T V = x (105 x 45 x 80%) = 7,56 m3 Wb = 60 x 105/1000 = 6,3 m3 CH4, H2S , m thuê Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 59 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO Hình 5.2 h th ng x c th i sinh ho t Công ty Phòng bê tơng hố; quanh Cơng ty, t - 60m3 Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 60 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO sung gang làm mát Hình 5.3 tu c làm mát máy - + Hình 5.4 x c th i c a tr m x 2SO4 Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 c th i pH 61 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO 3+ : pH=9, Zn2+: pH 5,4 9, 2+ Pb : pH= 6, PAC au keo A.3 C * Công ty thu gom, +P +P thuê * - Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 62 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO A.4 , án kho - T Mơi B B.1 , nh , Cơng ty thơng thống , ên b C cho cơng nhân l Cơng ty Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 63 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO sau: -N , thơng thống cho thơng gió quanh - Cơng ty sau: - - công ty Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 64 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO 5.2 5.2.1 n chu n b m t b ng s n xu t, l t thi t b c a D án n an tồn , - - cơng - - ,n trí 5.2.2 - PCCC - PCCC - CC - , pháp sau: - Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 65 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO x thiên tai gây - - i PCCC : - - - Nh - - : Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 66 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO - ; - ; - ; - ; - Sinh viên: Nguy n Th Xuân ; MT1501 67 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO Công ty c nhà máy m c nhà máy m c m Công ty c m , trình , 3) 4) , - Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 68 tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO [1] -2025 [5] WHO, 1993 * Công ty Sinh viên: Nguy n Th Xuân MT1501 69 ... 18.890m2 ; B ng 2. 1 B ng th ng kê t Cơng ty LISEMCO - Phía Tây giáp: Cơng ty - Phía Nam giáp: - S hi u m c c m c gi T X(m) 22 94857.96 22 94906.71 22 94905.84 22 94785.41 22 94 726 .40 22 94837. 42 229 4857 .27 ... nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO 2 u 2. 1 2. 1.1 a)Tên nhà máy m c b) - : Công ty c - m : - 922 786 Giám -P ngày 21 tháng 10 c) nhà máy m m... viên : : ThS 20 15 Sinh viên: Mã SV: 11 123 01031 1501 giá tác thép môi Công ty án xây nhà máy Lisemco Sinh viên Á P H ) tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay