Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

79 39 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:18

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 ... 18.890m2 ; B ng 2. 1 B ng th ng kê t Cơng ty LISEMCO - Phía Tây giáp: Cơng ty - Phía Nam giáp: - S hi u m c c m c gi T X(m) 22 94857.96 22 94906.71 22 94905.84 22 94785.41 22 94 726 .40 22 94837. 42 229 4857 .27 ... nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m ch t o k t c u thép c a Công ty c ph n M k m LISEMCO 2 u 2. 1 2. 1.1 a)Tên nhà máy m c b) - : Công ty c - m : - 922 786 Giám -P ngày 21 tháng 10 c) nhà máy m m... viên : : ThS 20 15 Sinh viên: Mã SV: 11 123 01031 1501 giá tác thép môi Công ty án xây nhà máy Lisemco Sinh viên Á P H ) tài t t nghi ng d án xây d ng nhà máy m k m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay