Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp)

62 10 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:15

Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001 : 2008 NGÀNH: K THU NG 2015 B X GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - C TH I B NH VI N B NG B T HO I K T H P BÃI L C NG M TR NG CÂY DÒNG NG NG D NG TÍNH TỐN HÌNH X CHO M T B NH VI N KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU NG 2015 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG L p: MT1501 tài: X tr Ngành: K thu ng c th i b nh vi n b ng b t ho i k t h p bãi l c ng m ng ng d ng tính tốn hình x cho m t b nh vi n Khoá lu n t t nghi p i Phòng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lu n, th c ti n, s li u c n tính toán b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính toán m th c t p t t nghi p Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 tài t t nghi p (v Khoá lu n t t nghi p i Phòng CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Hoàng Th Thúy H c hàm, h c v : Th ng N i Phòng ng d X c th i b nh vi n b ng b t ho i k t h p bãi l c tr ng ng ng d ng tính tốn hình x cho m t b nh vi n ng d n th hai: H H c hàm, h c v N ng d tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv ng d n Ph m Th Loan Ths Hoàng Th Thúy H Hi ng n H u Ngh Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 Khoá lu n t t nghi p i Phòng PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th c NG D N tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính tốn s li u) m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H Cán b Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 ng d n Khoá lu n t t nghi p i Phòng L IC V i lòng bi c em xin chân thành c ThS Hoàng Th Thúy - i h c Dân l p H ng d n t u ki tài, t n tình em su t trình th c hi tài il ic toàn th th n t t c th y cô Khoa y em su t khóa h c t i Phòng il ic t u ki ng ng viên em su t q trình h c làm khóa lu n Vi c th c hi n khóa lu u làm quen v i nghiên c u khoa h c, th i có h n nên khóa lu n c a em không tránh kh i nh ng thi u sót, r t c th y giáo b khóa lu n c c hồn thi Em xin chân thành c H Sinh viên Ph m Th Loan Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 Khố lu n t t nghi p i Phòng DANH M C CÁC CH VI T T T STT Ký hi u Gi i thích BOD Nhu c u ơxy sinh hóa CHC COD DEWATS DO KHCN GS - TSKH SS 10 TCVN Tiêu chu n Vi t Nam 11 T-N T 12 T-P 13 TSS 14 VSF 15 VSV 16 NL 17 QCVN 28: 2010/ BTNMT (B) Ch t h Nhu c u ơxy hóa h c X c th i phân tán ng oxy hòa tan Khoa h c công ngh - Ti c Ch t r T T ng ng ph t ng ch t r Các h th ng dòng ch ng ng Vi sinh v t ng Quy chu n k thu t qu c gia v Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 y t , giá tr C c t B c th i Khoá lu n t t nghi p i Phòng M CL C L IC DANH M C CÁC CH VI T T T M CL C DANH M C HÌNH DANH M C B NG M U : T NG QUAN 1.1 Khái ni m, ngu n g c th i b nh vi n[6][14][15] 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 Ngu n g c th i b nh vi n 1.2 Thành ph n tính ch t c c th i b nh vi n 1.2.1 Thành ph n 1.2.2 Các tính ch c th i b nh vi n 1.3 Các thông s 1.3.1 1.3 c th i b nh vi n[2][3][4] ng ch t r n pH 1.3.3 Màu s c 1.3 c 1.3 ng oxy hòa tan DO (mg/l) 1.3.6 Nhu c u oxy hóa h c COD (mg/l) 10 1.3.7 Nhu c u oxy sinh hóa BOD (mg/l) 10 1.3 11 1.3 ng Ph tpho 12 1.3.10 Ch s vi sinh 12 1.4 Hi n tr ng, c th i b nh vi n c 1.4.1 Hi n tr 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 c ta hi n [1][2][9][15] 12 c th i b nh vi n 12 ng c ng t c th i b nh vi i ng 17 i 17 ng 17 Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 Khố lu n t t nghi p i Phòng x c th i b nh vi n[3][4][6][7] 19 1.5.1 Yêu c i v i h th ng x c th i b nh vi n 19 1.5.2 X c th i b ng c 19 1.5.3 X c th i b ng sinh h c 20 1.5.3.1 k khí 21 1.5.3.2 hi u khí 22 1.6 X c th i phân tán[12][14] 22 1.6.1 Khái ni m 22 1.6.2 m 22 1.6.3 Các gi i pháp x 1.6.4 c th i phân tán 23 m m c a h th ng x c th i phân tán 25 m 25 m 25 1.7 Bãi l c ng m tr ng cây[15] 26 NG, M U, HÌNH THÍ NGHI M 27 ng nghiên c u 27 2.2 M c tiêu nghiên c u 27 u 27 2.2 i, h th ng hóa thuy t 27 ng h p tài li u 27 28 y m u 28 2.2.5 28 28 2.3.1 C u t o c a h th ng x lý: 28 2.3.2 Thi t k thí nghi m 34 I DUNG NGHIÊN C U 35 3.1 K t qu thí nghi m 35 3.2 Tính tốn b t ho i, b u hòa bãi l c tr ng dòng ch th i c a b nh vi n có cơng su t th i 500 m3 Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 x c 39 Khoá lu n t t nghi p i Phòng I : N I DUNG NGHIÊN C U 3.1 K t qu thí nghi m ch n m thích h nhi m u vào c a lo N u vào c c th c l y v cho l i v i b t k lo c th c th i qua ngày l y m B ng 3.1 N c th i ta c n c th hi n qua b ng 3.1 l ng t p ch u vào c i l y m u mang c th i qua ngày Ngày COD (mg/l) NH4+ (mg/l) SS (mg/l) pH 18/06/2015 333.2 38.11 165.8 7.1 19/06/2015 310.7 37.93 190.3 6.9 20/06/2015 342 40.55 172.9 7.5 21/06/2015 300.5 37.81 179 6.7 22/06/2015 325 38.73 183 7.2 QCVN 100 10 100 6.5-8.5 28:2010/BTNMT (QCVN 24: 2009/BTNMT) Nh n xét: T k t qu b ng 3.1 cho th y (COD, NH4+, SS) c th i b nhi m, b i h u h t ch tiêu t m c cho phép theo quy chu n QCVN 28:2010/BTNMT lo i B tr thông s pH Ngày 22/6/2015, tác gi cho m u vào hình ch Cho lít vào ch xem xét hi u su t x t ho i v i thông s ô nhi 325 mg/l ; NH4+: 38.73 mg/l ; SS: 183 i b t ho i 1.5 ngày Do th i gian ng n nên tác gi không kh o sát th i b t ho i mà l y th i a m t s tài li u t i b t ho i 1.5 ngày T phân h y k khí Sau 1.5 ngày l y m Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 u vào (COD: c k t qu ch t ô nhi m b ng 3.2 35 Khoá lu n t t nghi p B ng 3.2 N i Phòng ch t c Thông s c th i ch u sau 1.5 ngày u vào u Hi u su t (%) COD(mg/l) 325 211.25 35% NH4+(mg/l) 38.73 35.25 8.9% SS(mg/l) 183 115.29 37% pH 7.2 7.0 350 300 250 200 150 100 50 COD(mg/l) Hình 3.1 Bi NH4+(mg/l) SS(mg/l) th hi n hi u qu x COD, NH4+, SS c a ch u sau 1.5 ngày Nh n xét: T k t qu c th hi n b ng 3.2 hình 3.1 cho ta th NH4+, SS ch C th 35.25 mg/l Tuy nhiên, sau ch t ho COD gi m 211.25 mg/l u gi m t hi u su t 35%; NH4+ gi m t hi u su t 8.9%; SS gi m xu ng 115.29 mg/l c th i v ng COD, t hi u su t 37% t tiêu chu n cho phép nên c n ti n hành trình x Sau 1.5 ngày x qua ch u c th i ch y t ch u sang ch u có vai trò bãi l c ng m Ti n hành kh o sát hi u qu theo th Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 tìm th i 36 Khố lu n t t nghi p i Phòng Hi u su t x COD, NH4+ c k t qu th hi n qua b ng 3.3 B ng 3.3 Hi u su t x COD, NH4+ theo th i gian c a ch u COD (mg/l) Th Hi u su t (ngày) NH4+ (mg/l) (%) Hi u su t (%) u vào 211.25 0.00 35.25 0.00 142.93 32.34 19.7 44.11 2.5 92.53 56.2 9.23 73.81 90 57.4 8,9 74.75 3.5 95.2 55 8.6 75.6 80 70 60 50 40 COD (mg/l) 30 20 NH4+ (mg/l) 10 Hình 3.2 Bi 2.5 3.5 th hi n hi u su t x COD, NH4+ c a ch u theo th i gian Nh n xét: T k t qu b ng 3.3 hình 3.2 cho ta th th i sau x h u gi m theo th ng COD, NH4+ c t tiêu chu c th i lo i B (COD gi m xu ng 92.53 mg/l 12h, thi t k 500 c th i trung bình = t yêu c u) B ng 3.6 Các thơng s tính tốn c a b t ho i STT Các thông s Chi u cao m 2 Chi u r ng m m 18.38 m 9.19 Giá tr Chi Chi Di n tích b m t b m2 147.04 Th tích b m3 250 3.2.2 B u hòa i v i h th ng x c th i b nh vi n ta ti n hành thi t k xây d ng b ng ch c k t qu t Trong b ph i có h th ng thi t b khu y tr t mb o ch t b n có tồn th tích b không cho c n l ng b Trong b un t thi t b thu gom x b t, váng n i T b ng 3.5 có K = 3.05 h = K x Qtb,h = 3.05 x 20.83 = 63.53 (m3/h) Tính tốn thông s h th ng: Th c b u hòa ch n là: to = 2h (to = 2h-6h) Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 41 Khố lu n t t nghi p Th tích b V i Phòng u hòa là: Vdh = Qh× to = 63.53 x = 127.06 m3 Ch n chi u cao c a b h = 3.5 m Di n tích b u hòa là: Fdh = = = 36.3 m2 Ch n b hình ch nh t có kích c L × R = 8.1 x 4.5 Ch n chi u cao b o v 0.5m u cao t ng c ng : H = h + 0.5 = 3.5 + 0.5 = 4(m) ng th tích xây d ng b u hòa : V = L x R x H = 8.1 x 4.5 x = 145.8(m3) B ng 3.7 Các thơng s tính tốn b STT Các thơng s u hòa Giá tr Th c h 2 Chi u r ng m 4.5 Chi u dài m 8.1 Chi u cao m Th tích m3 145.8 Di n tích m2 36.3 3.2.3 Bãi l c ng m tr ng (dòng ch ng) Tính tốn hình bãi l c ng m tr ng dòng th 500 m3 ng cho b nh vi n quy i thông s c th i c n x Q = 500 m3 H ng s t N (m/d), KBOD = 0.2 m/ngày BOD5 sau b t ho Yêu c u n BOD5 u vào bãi l c Ci = 150mg/l u Cr= 30 mg/l Di n tích b m t bãi l c: C Q Ah = d ln ( i k BOD Cr C* ) C* Ah : Di n tích b m t c a bãi l c (m2) Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 42 Khố lu n t t nghi p Qd i Phòng c th i (m3/ngày) ng trung bình c Ci : N u vào (mg/l) Cr : N u (mg/l) C*: N * BOD KBOD : H ng s t = 0) BOD (m/d) Ah = )= 4023.6 m2 ln ( L y Ah = 4024 m2 Th c bãi l c ng m t= t: Th Ah h Q c (ngày) Ah : Di n tích b m t c a bãi l c (m2) c th i (m3/ngày) ng trung bình c h: Chi u cao c a bãi l c (m) Chi u cao làm vi c hlv= 80 cm, chi u cao d tr hdt = 20 cm V y t ng chi u cao c a bãi h= 100 cm s x p c a v t li u 40%, ta l t= = 2.58 (ngày) = 61.92 (h) Th tích c a bãi l c ng m V = Ah x h V : Th tích bãi l c ng m (m3) Ah : Di n tích b m t c a bãi l c (m2) h: Chi u cao c a bãi l c (m) V= 4024 x = 4024 m3 Th tích làm vi c: Vlv = Ah.hlv = 4024 x 0.8 = 3219.2 (m3) Bãi l c ng m hình vng nên c nh c a bãi l c ng m là: L=R= Ki m tra t i tr ng h ng h V y v i 500m3 = = 63.44 (m) a h th ng th ng x lít ng h c th i c: 150 30 = 120 mg/l a h th ng x : 500m3 x 120(mg/l) = 500m3x120g/m3= 60 kg V y t i tr ng h a h th ng là: Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 43 Khoá lu n t t nghi p i Phòng = L= t TCTK T i tr ng b m t: Lw = Lw : T i tr ng b m t (m3/m2 Ah: Di n tích bãi l c (m2) Qd c th i (m3/ngày) ng trung bình c = 0.12 (m3/m2 Lw= B ng 3.8 Các thơng s tính tốn c a bãi l c ng m dòng ch ng STT Thơng s Chi u dài m 63.44 Chi u r ng m 63.44 Giá tr Làm vi c Chi u cao D tr 0.8 m T ng Th c Di n itch Th tích Làm vi c ngày 2.58 m2 4024 m3 3219.2 T ng T i tr ng h T i tr ng b m t Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 0.2 4024 kg BOD/ha/ngày m3/m2 149.12 0.12 44 Khoá lu n t t nghi p i Phòng K T LU N KI N NGH K t lu n tài nghiên c u khoa h i thi u v x c th i b nh vi n huy n Ki n Th y, H i Phòng b ng h th ng bãi l c ng m tr i dung bao g m: - Gi i thi u t ng quan v pháp x c th i b nh vi n, tính ch n m nh v x b ng bãi l c ng m tr ng -Xây d ng hình x g m ch u: ch u ch c, cách l t v t li u l - c tr ng b ng s y - V n hành hình ti n hành phân tích m c th t QCVN tìm t i bãi l c ng m dòng ch c th ng mà h th ng có th x t o h th ng lít - Ch u kh i h th ng x + phân tích thơng s - K t qu c u ra: Các thông s n m gi i h n cho phép QCVN 28:2010/BTNMT - Tính tốn thơng s c a b t ho i, b th u hòa bãi l c tr ng dòng ng cho m t b nh vi n có cơng su t th i 500m3 Qua k t qu cho th y: H th t hi u qu x iv c th i b nh vi n có m c nhi m trung bình Ki n ngh t c ta nghèo, tình tr ng nhi ng l i ngày nghiêm tr ng Vì th r t c n thi t ph i có h th ng x ô nhi c hi u qu x cao, thân thi n v ng X tr ng dòng ngang m t công ngh ng v a r ti n mà l t c th i b ng bãi l c ng m c nh ng yêu c r t phù h p v u ki n c a Vi t Nam lo i v t li u l c lo d ng h th u nh ng lo i r t d ki m ph bi n Vì v y nên ng r ng rãi hình h th ng x ng ngày b ô nhi x c th i b nh vi n góp ph n làm s cs c môi n Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 45 Khoá lu n t t nghi p i Phòng Nên nghiên c y u t nh m tìm nh n hi u qu x c a h th ng mc ng pháp x có th ng d ng t t vào th c t Nên ng d x hi u qu v di tán yêu c u v t s h c th i ts d x lý, x ng d ng c i nhi u l i ích kinh t cho qu c gia v Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 quy phân tán s mang l i quy phân nhi u ng 46 Khoá lu n t t nghi p i Phòng TÀI LI U THAM KH O [1] Báo cáo quan tr c c th i b nh vi n t i Hà N y t thành ph Hà N i [2] Báo cáo th c tr c th i b nh vi n t i H [3] B xây d ng, Tiêu chu n xây d ng TCXD 51-84- cm i bên Chí Minh [4] Cơng ngh x c th i b ng bi n pháp sinh h c c Ph m, NXB N i, 2000 [5] Giáo trình cơng ngh x c th i [6] Hoàng Hu c th Tr Nga ng Hà N i [7] Nguy c th i b n Môi HQG T.p HCM ng K thu t x ngh thu t Công ng Công ngh sinh h c, Tp.HCM [9] T ki m sốt nhi [10] T ng c [11] Tr c th ng cH tay tài li c t i Vi t Nam (2010) i c th [12] Tr c K thu t Hà N i t k cơng trình x c th Xây D ng Hà N i M t s website: [13] http://tailieu.vn [14] Kiemtailieu.com [15] www.yeumoitruong.com Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 47 Khoá lu n t t nghi p i Phòng PH L C nh giá tr n c a thông s ô nhi m QCVN 28:2010/BTNMT Giá tr C STT Thông s A B pH - 6,5 8,5 6,5 8,5 BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 50 100 mg/l 50 100 T ng ch t r ng (TSS) Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 4,0 Amoni (tính theo N) mg/l 10 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 D um ng th c v t mg/l 10 20 10 T ng ho phóng x Bq/l 0,1 0,1 11 T ng ho phóng x Bq/l 1,0 1,0 3000 5000 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 12 T ng coliforms 13 Salmonella 14 Shigella 15 Vibrio cholerae MPN/ 100ml Vi khu n/ 100 ml Vi khu n/ 100ml Vi khu n/ 100ml Ghi chú: - KPH: Không phát hi n - Thơng s T ng ho phóng x ch áp d iv khám, ch a b nh có s d ng ngu n phóng x Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 48 Khoá lu n t t nghi p i Phòng Trong b ng: -C nh giá tr C c a thông s ch t gây nhi m tính toán giá tr t c th i y t th i vào ngu dùng cho m c sinh ho t -C nh giá tr C c a thông s ch t gây ô nhi m tính tốn giá tr t c th i y t th i vào ngu dùng cho m - c không c sinh ho t c th i y t th i vào c ng th i chung c nh t i c x c ng h c th i y t th i vào h th ng thu c th i t p trung ph nhi m khác áp d ng giá tr C quy d n h th ng c kh trùng, thông s ch t gây ô nh c qu n lý, v n hành h th ng x c th i t p trung Sinh viên: Ph m Th Loan - L p: MT1501 49 ... Hình 2.2 Mơ hình ch u c a h th ng 30 Hình 2.3 Mơ hình ch u c a h th ng 30 ng ng c c vào ch u 31 Hình 2.5 L u x lý 31 Hình 2.6 L u x lý 32 Hình 2.7 L... p s i ch u x lý 32 Hình 2.8 L p cát ch u x lý 33 Hình 2.9 L l p ch u x lý 33 Hình 2.10 Ti n hành tr ng ch u x lý 34 Hình 3.1 Bi th hi n hi u qu x lý COD, NH4+,... PHÒNG - C TH I B NH VI N B NG B T HO I K T H P BÃI L C NG M TR NG CÂY DÒNG NG VÀ NG D NG TÍNH TỐN MƠ HÌNH X LÝ CHO M T B NH VI N KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp), Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay