Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp)

62 33 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:15

Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh việnXử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện ... Hình 2.2 Mơ hình ch u c a h th ng 30 Hình 2.3 Mơ hình ch u c a h th ng 30 ng ng c c vào ch u 31 Hình 2.5 L u x lý 31 Hình 2.6 L u x lý 32 Hình 2.7 L... p s i ch u x lý 32 Hình 2.8 L p cát ch u x lý 33 Hình 2.9 L l p ch u x lý 33 Hình 2.10 Ti n hành tr ng ch u x lý 34 Hình 3.1 Bi th hi n hi u qu x lý COD, NH4+,... PHÒNG - C TH I B NH VI N B NG B T HO I K T H P BÃI L C NG M TR NG CÂY DÒNG NG VÀ NG D NG TÍNH TỐN MƠ HÌNH X LÝ CHO M T B NH VI N KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp), Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay