Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO

15 55 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:12

Phần thứ nhấtTUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO1. Quyết định số: 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020.2. Nghị quyết số 562016NQHĐND ngày 22122016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 2020.Phần thứ haiVAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀMĐói nghèo là một hiện tượng kinh tế xã hội, vừa là vấn đề của lịch sử để lại, và đây cũng là vấn đề mà trong quá trình phát triển các quốc gia đều gặp phải. Đói, nghèo liên quan trực tiếp đến cuộc sống con người từ góc độ cá nhân, gia đình, cộng đồng trong đó cơ bản và chủ yếu là điều kiện sống về mặt vật chất và tinh thần, quan hệ đến điều kiện lao động và mức thu nhập, tiêu dùng của người dân. Mỗi quốc gia, địa phương ở góc độ khác nhau đều phải quan tâm giải quyết vấn đề nghèo, đói để vượt lên trên những trở ngại để phát triển kinh tế và từng bước đạt tới công bằng về xã hội.Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của mỗi địa phương.Ở Việt Nam khu vực tập trung nhiều xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo và hộ nghèo là những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với những xã đặc biệt khó khăn là những xã xa trung tâm kinh tế xã hội, xa đường quốc lộ, giao thông đi lại khó khăn. Môi trường xã hội chưa phát triển được đồng đều, trình độ dân trí thấp, nơi đây còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Trình độ sản xuất còn lạc hậu, nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp, công cụ lao động thô sơ. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, mức sống thấp. Kết cấu hạ tầng chưa phát triển, chẳng hạn như các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, nước sạch, chợ...I. Mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm.Ở nước ta những xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi. Do vậy, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước xóa đói giảm nghèo và giải quyết công ăn việc làm các nhà hoạch định chính sách đã có những giải pháp về chính sách, cơ chế để giải quyết các khía cạnh đa dạng của nghèo đói và thiếu việc làm, đặc biệt là các chính sách, giải pháp trợ giúp về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, và các dịch vụ xã hội cơ bản khác...Nghị quyết số 80NQCP ngày 19 tháng 5 năm 2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 – 2020 đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung của chương trình xóa đói giảm nghèo.1. Mục tiêu của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm Mục tiêu tổng quát: Giảm nghèo bền vững là một trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Mục tiêu cụ thể:+ Thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%năm, riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.+ Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.+ Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở các huyện nghèo; xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt.2. Nhiệm vụ của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm. a) Phương hướng Phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững. Tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo và xã nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Huy động, bố trí nguồn lực tập trung đầu tư cho các địa bàn trọng điểm và các hoạt động ưu tiên. Phát huy nội lực đi đôi với củng cố và tăng cường hợp tác quốc tế.b) Nhiệm vụ Làm chuyển biến trong toàn đảng, toàn dân về chủ trương xoá đói giảm nghèo. Phát triển tổng hợp nguồn nhân lực. Thực hiện những ưu tiên về xã hội cần thiết cho việc xoá đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn, với các đối tượng đặc biệt. Đi đôi với việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, coi một bộ phận dân cư giàu lên là cần thiết cho sự phát triển chung. Thực hiện lồng ghép chương trình xoá đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế xã hội khác.II. Nội dung chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm1. Nhóm các dự án xóa đói giảm nghèo chung: ... ăn có hiệu - Phối hợp với quan chuyên môn tỉnh, huyện tổ chức hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo - Lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; đề nghị miễn giảm học phí khoản... triển khai quản lý; Mở rộng sách tín dụng ưu đãi Nghị 30a/NQ-CP cho 41 90 xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg + Thực Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thơn đến năm 2020 Trong ưu... giảm nghèo giải việc làm địa phương góp phần giải hàng loạt vấn đề xã hội Nhưng phát triển kinh tế địa phương làm xuất hàng loạt vấn đề xã hội, môi trường, môi sinh Các cấp quyền địa phương cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay