Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:12

Phần thứ nhấtTUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO1. Quyết định số: 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020.2. Nghị quyết số 562016NQHĐND ngày 22122016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 2020.Phần thứ haiVAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀMĐói nghèo là một hiện tượng kinh tế xã hội, vừa là vấn đề của lịch sử để lại, và đây cũng là vấn đề mà trong quá trình phát triển các quốc gia đều gặp phải. Đói, nghèo liên quan trực tiếp đến cuộc sống con người từ góc độ cá nhân, gia đình, cộng đồng trong đó cơ bản và chủ yếu là điều kiện sống về mặt vật chất và tinh thần, quan hệ đến điều kiện lao động và mức thu nhập, tiêu dùng của người dân. Mỗi quốc gia, địa phương ở góc độ khác nhau đều phải quan tâm giải quyết vấn đề nghèo, đói để vượt lên trên những trở ngại để phát triển kinh tế và từng bước đạt tới công bằng về xã hội.Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của mỗi địa phương.Ở Việt Nam khu vực tập trung nhiều xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo và hộ nghèo là những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với những xã đặc biệt khó khăn là những xã xa trung tâm kinh tế xã hội, xa đường quốc lộ, giao thông đi lại khó khăn. Môi trường xã hội chưa phát triển được đồng đều, trình độ dân trí thấp, nơi đây còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Trình độ sản xuất còn lạc hậu, nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp, công cụ lao động thô sơ. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, mức sống thấp. Kết cấu hạ tầng chưa phát triển, chẳng hạn như các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, nước sạch, chợ...I. Mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm.Ở nước ta những xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi. Do vậy, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước xóa đói giảm nghèo và giải quyết công ăn việc làm các nhà hoạch định chính sách đã có những giải pháp về chính sách, cơ chế để giải quyết các khía cạnh đa dạng của nghèo đói và thiếu việc làm, đặc biệt là các chính sách, giải pháp trợ giúp về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, và các dịch vụ xã hội cơ bản khác...Nghị quyết số 80NQCP ngày 19 tháng 5 năm 2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 – 2020 đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung của chương trình xóa đói giảm nghèo.1. Mục tiêu của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm Mục tiêu tổng quát: Giảm nghèo bền vững là một trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Mục tiêu cụ thể:+ Thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%năm, riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.+ Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.+ Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở các huyện nghèo; xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt.2. Nhiệm vụ của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm. a) Phương hướng Phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững. Tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo và xã nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Huy động, bố trí nguồn lực tập trung đầu tư cho các địa bàn trọng điểm và các hoạt động ưu tiên. Phát huy nội lực đi đôi với củng cố và tăng cường hợp tác quốc tế.b) Nhiệm vụ Làm chuyển biến trong toàn đảng, toàn dân về chủ trương xoá đói giảm nghèo. Phát triển tổng hợp nguồn nhân lực. Thực hiện những ưu tiên về xã hội cần thiết cho việc xoá đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn, với các đối tượng đặc biệt. Đi đôi với việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, coi một bộ phận dân cư giàu lên là cần thiết cho sự phát triển chung. Thực hiện lồng ghép chương trình xoá đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế xã hội khác.II. Nội dung chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm1. Nhóm các dự án xóa đói giảm nghèo chung: Chuyên đề VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Biên soạn giảng dạy: Sở Lao động – TB&XH Phần thứ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Nghị số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh việc ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 Phần thứ hai VAI TRỊ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CƠNG TÁC XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM Đói nghèo tượng kinh tế - xã hội, vừa vấn đề lịch sử để lại, vấn đề mà trình phát triển quốc gia gặp phải Đói, nghèo liên quan trực tiếp đến sống người từ góc độ cá nhân, gia đình, cộng đồng chủ yếu điều kiện sống mặt vật chất tinh thần, quan hệ đến điều kiện lao động mức thu nhập, tiêu dùng người dân Mỗi quốc gia, địa phương góc độ khác phải quan tâm giải vấn đề nghèo, đói để vượt lên trở ngại để phát triển kinh tế bước đạt tới công xã hội Nghèo đói tình trạng phận dân khơng hưởng thỏa mãn nhu cầu người xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội phong tục tập quán địa phương Ở Việt Nam khu vực tập trung nhiều xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo hộ nghèo khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa Với xã đặc biệt khó khăn xã xa trung tâm kinh tế - xã hội, xa đường quốc lộ, giao thơng lại khó khăn Mơi trường xã hội chưa phát triển đồng đều, trình độ dân trí thấp, nơi tồn nhiều hủ tục lạc hậu Trình độ sản xuất lạc hậu, kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp, cơng cụ lao động thơ sơ Đời sống người dân nhiều khó khăn thiếu thốn, mức sống thấp Kết cấu hạ tầng chưa phát triển, chẳng hạn cơng trình thiết yếu phục vụ dân sinh điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, nước sạch, chợ I Mục tiêu, nhiệm vụ chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm Ở nước ta xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo chủ yếu tập trung khu vực miền núi Do vậy, để bước nâng cao chất lượng sống người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bước xóa đói giảm nghèo giải công ăn việc làm nhà hoạch định sách có giải pháp sách, chế để giải khía cạnh đa dạng nghèo đói thiếu việc làm, đặc biệt sách, giải pháp trợ giúp y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, dịch vụ xã hội khác Nghị số 80/NQ-CP ngày 19 tháng năm 2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 – 2020 đề mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung chương trình xóa đói giảm nghèo Mục tiêu chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm - Mục tiêu tổng quát: Giảm nghèo bền vững trọng tâm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, trước hết khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân - Mục tiêu cụ thể: + Thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo nước giảm 2%/năm, riêng huyện, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn + Điều kiện sống người nghèo cải thiện rõ rệt, trước hết y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày thuận lợi dịch vụ xã hội + Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo; xã nghèo, thơn, đặc biệt khó khăn tập trung đầu tư đồng theo tiêu chí nơng thơn mới, trước hết hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt Nhiệm vụ chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm a) Phương hướng - Phát triển kinh tế đơi với xóa đói giảm nghèo bền vững - Tạo hội điều kiện để người nghèonghèo tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội - Huy động, bố trí nguồn lực tập trung đầu tư cho địa bàn trọng điểm hoạt động ưu tiên - Phát huy nội lực đôi với củng cố tăng cường hợp tác quốc tế b) Nhiệm vụ - Làm chuyển biến toàn đảng, toàn dân chủ trương xố đói giảm nghèo - Phát triển tổng hợp nguồn nhân lực - Thực ưu tiên xã hội cần thiết cho việc xố đói giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn, với đối tượng đặc biệt - Đi đôi với việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, nhà nước cần tiếp tục xây dựng hồn thiện sách, chế khuyến khích người làm giàu hợp pháp, coi phận dân giàu lên cần thiết cho phát triển chung - Thực lồng ghép chương trình xố đói giảm nghèo với chương trình kinh tế xã hội khác II Nội dung chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm Nhóm dự án xóa đói giảm nghèo chung: a) Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo - Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực có hiệu sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ có người khuyết tật, chủ hộ phụ nữ - Thực tốt sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn, lao động nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư sở trường, lớp học, thiết bị, đào tạo giáo viên dạy nghề; gắn dạy nghề với tạo việc làm lao động nghèo Mở rộng diện áp dụng sách hỗ trợ xuất lao động lao động nghèo nước + Xây dựng sách tín dụng chung cho dễ triển khai quản lý; Mở rộng sách tín dụng ưu đãi Nghị 30a/NQ-CP cho 4190 xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg + Thực Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 Trong ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số b) Hỗ trợ giáo dục đào tạo - Thực có hiệu sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, bảo trợ xã hội hỗ trợ chi phí học tập học sinh nghèo cấp học, bậc mầm non; tiếp tục thực sách tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên, sinh viên nghèo - Thực sách ưu đãi, thu hút giáo viên công tác địa bàn khó khăn; khuyến khích xây dựng mở rộng “Quỹ khuyến học”; ưu tiên đầu tư trước để đạt chuẩn sở trường, lớp học xã nghèo, thơn, đặc biệt khó khăn c) Hỗ trợ y tế dinh dưỡng - Thực có hiệu sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế người thuộc hộ cận nghèo; xây dựng sách hỗ trợ người nghèo mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo Nghiên cứu sách hỗ trợ việc cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em nghèo địa bàn nghèo Thực theo Luật bảo hiểm y tế cần có giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ 40% dân số nông thôn chưa tham gia bảo hiểm y tế Thực Nghị định số 13/2010/NĐ-CP Nghị định số 67/2007/NĐCP Mở rộng đối tượng: + Người già khơng có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 85 tuổi trở xuống 80 tuổi giai đoạn 2011 - 2015 xuống 75 tuổi cho giai đoạn 2016 - 2020 + Bổ sung nhóm đối tượng nghèo kinh niên Điều chỉnh mức chuẩn để tính mức trợ giúp xã hội 40% mức sống tối thiểu - Tăng cường sách ưu đãi, thu hút cán y tế công tác địa bàn nghèo Ưu đãi đầu tư trước để đạt chuẩn sở bệnh viện, trạm y tế huyện, xã nghèo d) Hỗ trợ nhà Tiếp tục thực sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo khu vực nông thôn, miền núi để cải thiện nhà ở, ưu tiên hộ nghèo người cao tuổi, người khuyết tật Tiếp tục thực Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg hỗ trợ nhà cho hộ nghèo cho giai đoạn 2011-2020 Tập trung giải pháp đảm bảo chỗ ổn định cho dân xã vùng khó khăn, vùng bị tác động thiên tai, nước biển dâng biến đổi khí hậu Tiếp tục thực Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg sách hỗ trợ di dân thực định canh, định cho đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg kế hoạch định canh, định cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du Tập trung vào giải pháp gắn với đặc thù vùng kinh tế: di dân khỏi địa bàn dễ bị lũ quét, sạt lở đất vùng miền núi phía Bắc; di dân hỗ trợ chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi dân khỏi vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ vùng miền Trung đ) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý Thực có hiệu sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ mình, chủ động tiếp cận sách trợ giúp Nhà nước, vươn lên thoát nghèo Thực định số 52/2010/QĐ-TTg sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện nghèo giai đoạn 2011-2020 theo nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 e) Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thơng tin Tổ chức thực tốt chương trình đưa văn hóa, thơng tin sở; đa dạng hóa hoạt động truyền thơng, giúp người nghèo tiếp cận sách giảm nghèo, phổ biến mơ hình giảm nghèo có hiệu quả, gương nghèo Nhóm dự án xóa đói giảm nghèo cho xã nghèo ngồi chương trình 135 a) Hộ nghèo, người nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo, người nghèo sinh sống huyện nghèo, xã nghèo thôn, đặc biệt khó khăn hưởng sách ưu tiên sau: - Hộ nghèo, người nghèo xã đặc biệt khó khăn, xã an tồn khu, xã biên giới thơn, đặc biệt khó khăn hưởng sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ - Hộ nghèo thôn, giáp biên giới không thuộc huyện nghèo thời gian chưa tự túc lương thực hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng - Có sách ưu đãi cao mức đầu tư, hỗ trợ lãi suất hộ nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn - Mở rộng sách cử tuyển học sinh thuộc hộ gia đình sinh sống địa bàn đặc biệt khó khăn - Xây dựng sách học bổng cho em hộ nghèo dân tộc thiểu số địa bàn đặc biệt khó khăn học đại học - Ưu tiên hỗ trợ nhà văn hóa cộng đồng, đưa thơng tin sở, trợ giúp pháp lý miễn phí đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn đặc biệt khó khăn - Xây dựng dự án bảo tồn nhóm dân tộc người, dự án định canh định để hỗ trợ người dân địa bàn đặc biệt khó khăn (núi đá, lũ quét, thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai) b) Tiếp tục mở rộng thực sách ưu đãi xã nghèo: Ưu tiên đầu tư trước để hồn thành, đạt chuẩn theo tiêu chí nơng thôn sở trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi Ưu tiên đầu tư trước để đạt chuẩn công trình hạ tầng sở theo tiêu chí nơng thơn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo, xã an toàn khu Mở rộng chương trình quân dân y kết hợp; xây dựng mơ hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng để hỗ trợ sản xuất, tạo thu nhập cho người nghèo địa bàn biên giới; tăng cường đội biên phòng đảm nhiệm vị trí cán chủ chốt xã biên giới c) Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA chương trình khác phải tập trung hoạt động nguồn lực ưu tiên đầu tư trước cho huyện nghèo, xã nghèo để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo địa bàn Nhóm dự án việc làm - Nhóm dự án việc làm chung: Mở rộng đối tượng hỗ trợ làm việc có thời hạn nước ngồi theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg đến xã vùng khó khăn Mở rộng đối tượng vay vốn ưu đãi để xuất lao động theo nghị định 78/2002/NĐ-CP cho lao động thuộc hộ nơng nghiệp có mức thu nhập từ trung bình trở xuống - Nhóm dự án việc làm cho xã nghèo ngồi chương trình 135: Hộ nghèo, người nghèo xã đặc biệt khó khăn, xã an tồn khu, xã biên giới thơn, đặc biệt khó khăn hưởng sách tạo việc làm, tăng thu nhập theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ III Nhiệm vụ, quyền hạn HĐND, UBND xã công tác xóa đói giảm nghèo Xóa đói giảm nghèo chủ trương lớn Đảng Nhà nước, xóa đói giảm nghèo địa phương thực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động địa phương Do đó, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dâncơng tác xóa đói giảm nghèo việc làm nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 2003 quy định nhiệm vụ quyền hạn HĐND, UBND xã lĩnh vực kinh tế bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn sau: Nhiệm vụ, quyền hạn HĐND xã cơng tác xóa đói giảm nghèo địa phương - Ban hành nghị HĐND xã xóa đói giảm nghèo tạo việc làm - Phê duyệt chương trình, kế hoạch xóa đói giảm nghèo giải việc làm hàng năm quyền xã - Quyết định biện pháp thực kế hoạch xóa đói giảm nghèo giải việc làm hàng năm; biện pháp thực chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn tốn ngân sách địa phương; chủ trương, biện pháp để triển khai thực ngân sách địa phương điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định pháp luật; giám sát việc thực ngân sách Hội đồng nhân dân định - Quyết định biện pháp quản lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại nhằm phục vụ nhu cầu công ích địa phương - Quyết định biện pháp xây dựng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình địa phương - Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng bảo vệ nguồn nước, cơng trình thuỷ lợi theo phân cấp cấp trên; biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, bão lụt, bảo vệ rừng, tu bổ bảo vệ đê điều địa phương - Quyết định biện pháp thực xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu, cống xã kết cấu hạ tầng khác địa phương - Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu gian lận thương mại - Giám sát việc thực nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm quyền xã cơng tác xóa đói giảm nghèo giải việc làm (HĐND xã xây dựng hệ thống theo dõi giám sát đánh giá phù hợp với nội dung, chương trình, sách địa bàn xã; xây dựng chế để tổ chức, đồn thể trị - xã hội, người dân tham gia giám sát đánh giá kết thực xóa đói giảm nghèo giải việc làm; tổ chức kiểm tra, đánh giá hàng quý, hàng năm, chương trình thực hiện) Nhiệm vụ, quyền hạn UBND xã cơng tác xóa đói giảm nghèo địa phương Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo việc làm hàng năm trình HĐND xã thơng qua để trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực kế hoạch Thành lập Ban xóa đói giảm nghèo xã bao gồm đại diện: Đảng ủy xã, Chính quyền xã, Các tổ chức đoàn thể Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nơng dân, Hội cựu chiến binh, Đồn niên; trưởng thơn, trưởng Ban xóa đói giảm nghèo giúp UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo địa bàn xã Trên sở Chủ tịch UBND xã đạo q trình xóa đói giảm nghèo địa phương với nhiệm vụ cụ thể sau: - Chỉ đạo cán chuyên môn khảo sát tiềm năng, mạnh địa phương chưa đưa vào khai thác như: tiềm tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực - Trên sở khảo sát tiềm năng, Chủ tịch UBND xã đạo cán phận chức xây dựng kế hoạch giải pháp phát triển ngành Xác định đâu ngành mũi nhọn trọng điểm trình phát triển ngành nghề địa phương Trên sở xác định, dự báo xu vận động phát triển ngành tương lai - UBND xã cần hỗ trợ kiến thức, khoa học kỹ thuật, giống trồng vật nuôi cho hộ địa bàn xã - UBND xã cần phải thí điểm mơ hình kinh tế mới, giống vật nuôi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật phổ biến rộng rãi cho bà trước thực đại trà - Quản lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu cơng ích địa phương; xây dựng quản lý cơng trình cơng cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định pháp luật - Huy động đóng góp tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng xã nguyên tắc dân chủ, tự nguyện Việc quản lý khoản đóng góp phải cơng khai, có kiểm tra, kiểm sốt bảo đảm sử dụng mục đích, chế độ theo quy định pháp luật - Khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, kinh tế hợp tác xã giữ vai trò chủ đạo, tạo động lực thúc đẩy thành phần kinh tế khác phát triển Tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng thành phần kinh tế, hộ kinh doanh địa bàn - Khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống, tăng tỷ trọng ngành nghề đem lại thu nhập cao cho người dân Với nhiệm vụ cơng tác xóa đói giảm nghèo tạo việc làm địa bàn xã để tiến hành cơng tác xóa đói giảm nghèo tạo việc làm địa bàn xã, quyền xã tiến hành thực chương trình theo bước sau: Bước 1: Điều tra, khảo sát tình trạng hộ nghèo, lập danh sách, phân loại đối tượng nguyên nhân nghèo thiếu việc làm địa bàn xã Để xác định hộ nghèo: Căn vào chuẩn nghèo Bộ Lao động, thương binh xã hội, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm đạo cán Văn hóa – xã hội, trưởng thôn, trưởng công bố tiêu chuẩn hộ nghèo Chủ tịch UBND xã cần phối hợp với đoàn thể quần chúng để nhân dân nhận thức đầy đủ tiêu chuẩn hộ nghèo Các đoàn thể quần chúng thơng qua họp như: Phụ nữ, Đồn niên, Hội nơng dân, Cựu chiến binh để công bố chuẩn nghèo Để xác định xác số hộ đói, nghèo địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã cần phối hợp với trưởng thôn, trưởng cán tổ chức trị - xã hội địa phương tổ chức khảo sát mức sống chung cộng đồng thôn, Chỉ đạo trưởng thôn, trưởng tổ chức hội nghị bình xét hộ nghèo thơn, Trên sở chuẩn nghèo công bố, Chủ tịch UBND xã đạo trưởng tổ chức hội nghị bình xét hộ nghèo Tham gia hội nghị bình xét hộ nghèo đại diện hộ gia đình thôn, với tham gia đoàn thể Sau nhận biên họp danh sách hộ nghèo thôn, Chủ tịch UBND xã đạo cán văn hóa - xã hội tổng hợp số liệu hộ nghèo Chủ tịch UBND xã cần phối hợp với đoàn thể xem lại danh sách hộ nghèo Trong điều kiện có ý kiến khác cần kiểm tra, xác định lại điều kiện kinh tế hộ gia đình Khi thống có kết danh sách hộ nghèo địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã u cầu trưởng thơn, thơng báo thức hộ nghèo thơn, cho hộ Chính quyền xã đạo xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm địa bàn xã hoạt động xã hội hóa hoạt động xóa đói giảm nghèo tạo việc làm địa bàn xã Bước 2: Lập quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng xã - Tiêu chuẩn kết cấu hạ tầng thiết yếu xã + Có đường cấp phối xe bánh đến trung tâm xã năm (đường dân sinh) + Có trường tiểu học xã, có đủ số phòng học, nhà xây cấp kiên cố + Có trạm y tế từ cấp trở lên + Có hệ thống thủy lợi nhỏ (kể nhóm hộ) đủ cung cấp nước phục vụ sản xuất + Có hệ thống nước (giếng, bể chứa nước, nước tự chảy ) đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân dân địa bàn + Có nguồn điện phục vụ sinh hoạt (thông qua nguồn: trạm điện hạ thế, thủy điện, điện lượng mặt trời ) + Chợ trung tâm xã trung tâm cụm xã xây dựng theo tiêu chuẩn chợ nông thôn (cột bê tơng, kèo sắt, lợp tơn ) - Xác định thực trạng kết cấu hạ tầng xã + Xã có đường giao thơng đến trung tâm xã chưa? Có (đủ cầu, cống lại quanh năm); chưa có; có chưa đáp ứng nhu cầu lại quanh năm; có cần phải sửa chữa + Trường tiểu học xã (đã xây dựng chưa? Xây dựng có đủ phòng học theo tiêu chuẩn khơng? Còn thiếu phòng?) + Trạm y tế xã (chưa có; có; có chưa đạt tiêu chuẩn) + Nước sinh hoạt (bao nhiêu hộ có nước sinh hoạt, hộ thiếu) + Thủy lợi nhỏ (Hiện có cơng trình, diện tích chủ động tưới tiêu bao nhiêu?) + Điện sinh hoạt: Đã có hộ có điện sử dụng, nguồn điện có (trạm điện, thủy điện nhỏ, lượng mặt trời ) + Xã xây dựng chợ chưa? - Lập quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng xã + Những cơng trình kết cấu hạ tầng cần phải xây dựng đâu: địa điểm cụ thể, thôn nào? nào? + Quy mơ cơng trình? + Tính toàn số vốn cần thiết để xây dựng kết cấu hạ tầng, chia cụ thể: vốn đề nghị ngân sách hỗ trợ, vốn huy động nhân dân xã + Sắp xếp cơng trình cần đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên hàng năm (công trình xây dựng trước, cơng trình xây dựng sau) Bước 3: Xây dựng chương trình xóa đói giảm giải việc làm xã - Cơ sở để xây dựng + Chủ trương Đảng Chính phủ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm + Nghị chương trình tỉnh, huyện xóa đói giảm nghèo tạo việc làm + Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn xã + Chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã giai đoạn xây dựng + Thực trạng đói nghèo, việc làm, kết cấu hạ tầng xã - Nội dung, chương trình xóa đói giảm nghèo việc làm xã + Đánh giá kết thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo giải việc làm xã giai đoạn 2006 - 2010 Trong nội dung đảm bảo nội dung sau: Tóm tắt số đặc điểm xã; đặc điểm có thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã Thực trạng nghèo đói xã trước thực chương trình xóa đói giảm nghèo giải việc làm mặt: thực trạng nghèo, đói có phân tích ngun nhân; thực trạng kết cấu hạ tầng xã Mục tiêu xóa đói giảm nghèo đề đến năm 2010 (số hộ nghèo giảm bao nhiêu? Những cơng trình xây dựng?) Nguồn vốn thực (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, hỗ trợ cộng đồng, huy động nguồn lực chỗ địa bàn, vốn tín dụng cho hộ nghèo vay) Những kết đạt (Xây dựng kết cấu hạ tầng; cho vay vốn tín dụng ưu đãi; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn; hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề; hỗ trợ người nghèo y tế; hỗ trợ em hộ nghèo học sở giáo dục; định canh định cư, di dân, kinh tế mới; hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; đào tạo cán làm cơng tác xóa đói giảm nghèo; kết thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo giải việc làm đến cuối năm 2010; tồn tại; học kinh nghiệm + Nội dung chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2011 2015 Những thuận lợi khó khăn thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo Thực trạng nghèo đói năm 2010 mục tiêu xóa đói giảm nghèo đến năm 2015 (Trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ngồi việc vào mục tiêu chung xã cần đề mục tiêu cụ thể xã mình, muốn xóa đói giảm nghèo cần hỗ trợ cụ thể nội dung gì, để từ có giải pháp hỗ trợ thiết thực) Giải pháp thực theo nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm giai đoạn 2011 - 2015: Nguồn lực dự kiến (Huy động chỗ, nhân dân; dự kiến nguồn tín dụng cho vay hộ nghèo; vốn đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ) Phân công thực (Đảng ủy, UBND xã theo dõi đạo thôn, bản; trách nhiệm thành viên ban xóa đói giảm nghèo; phân cơng giúp đỡ hộ đói nghèo) Chế độ giao ban (Giao ban định kỳ theo tháng, quý để kiểm điểm tiến độ thực chương trình; báo cáo lên cấp theo tháng, quý, tháng, tháng, năm) Những kiến nghị (Về chế, sách; kinh phí thực hiện; đào tạo cán bộ; mặt khác) Bước 4: Xây dựng kế hoạch xóa đói giảm nghèo giải việc làm hàng năm - Xác định mục tiêu năm + Phấn đấu giảm hộ nghèo, cụ thể thơn, xóm có đồng bào dân tộc + Xây dựng cơng trình hạ tầng năm kế hoạch, đâu - Giải pháp thực + Để giảm hộ nghèo: Hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo: số hộ thiếu đất sản xuất hộ, cách hỗ trợ nào? Số hộ nghèo cần hướng dẫn kiến thức sản xuất, chi tiêu gia đình? Số hộ nghèo cần vay vốn tín dụng ưu đãi? Số hộ nghèo cấp thẻ bảo hiểm y tế? Số học sinh nghèo cần hỗ trợ học tập, hình thức hỗ trợ nào? + Đối với xây dựng kết cấu hạ tầng: Cách thức tổ chức thực nào? (Làm cơng trình nào? Ai thực hiện?) Chính quyền xã tham gia quản lý nào? Huy động nhân dân tham gia đóng góp bao nhiêu? Như nào? Bước 5: Tổ chức thực chương trình: - Đối với xây dựng kết cấu hạ tầng: + Cử thành viên tham gia Ban quản lý cơng trình hạ tầng xã + Thành lập Ban giám sát thi công cơng trình + Huy động tham gia người dân hình thức góp cơng sức, kinh phí, tham gia xây dựng cơng trình + Tiếp nhận cơng trình sau hồn thành đưa vào sử dụng, trì bảo dưỡng - Phối hợp với tổ chức đồn thể triển khai thực chương trình địa bàn xã - Tổ chức việc hình thành xây dựng tổ, nhóm tương trợ, giúp làm ăn, vay vốn xóa đói giảm nghèo; xác nhận, tín chấp với Ngân hàng sách địa phương cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất - Tổ chức thực lồng ghép hoạt động khác với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo giải việc làm - Xây dựng nhân rộng mơ hình thành đạt xóa đói giảm nghèo, giải việc làm (chú trọng mơ hình cấp hộ, nhóm hộ thơn, bản) Tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm hộ giàu với hộ nghèo để họ học tập, giúp đỡ lẫn làm ăn có hiệu - Phối hợp với quan chuyên môn tỉnh, huyện tổ chức hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo - Lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; đề nghị miễn giảm học phí khoản đóng góp khác , hỗ trợ học sinh hộ nghèo học theo định Chính phủ Bước 6: Kiểm tra giám sát, theo dõi, đánh giá kết thực chương trình xóa đói giảm nghèo tạo việc làm - Kiểm tra, giám sát hoạt động xóa đói giảm nghèo giải việc làm địa bàn xã Trong cơng tác xóa đói giảm nghèo, giải việc làm việc kiểm tra giám sát địa bàn xã cần thiết Việc kiểm tra không phát sai phạm trình thực mà quan trọng tìm điểm chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh gương điển hình, cách làm hay để nhân rộng Vì vậy, Chủ tịch UBND xã cần ý kiểm tra hoạt động xóa đói giảm nghèo giải việc làm địa bàn xã Để việc kiểm tra có hiệu quả, Chủ tịch UBND xã sử dụng nhiều hình thức kiểm tra như: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra qua báo cáo, kiểm tra trực tiếp hộ thuộc diện chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình tạo việc làm Ngồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cần kiểm tra tài đảm bảo thu chi chế độ Các thu chi liên quan đến quỹ xóa đói giảm nghèo cần cơng khai để dân kiểm tra theo dõi - Cùng với việc kiểm tra, giám sát nội dung theo dõi, đánh giá báo cáo kết giúp cho UBND xã có diễn biến tình trạng nghèo đói địa bàn xã, xem xét kết đạt so với mục tiêu đặt để quyền có định, giải pháp cho phù hợp giai đoạn, thời kỳ Bước 7: Theo dõi, lập danh sách, báo cáo kết hộ nghèo, hộ trung bình bị trượt xuống ngưỡng nghèo, làm thủ tục đề nghị Ban đạo xóa đói giảm nghèo cấp cơng nhận xã thoát nghèo Bước 8: Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích cơng tác xóa đói giảm nghèo Việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo giải việc làm địa phương góp phần giải hàng loạt vấn đề xã hội Nhưng phát triển kinh tế địa phương làm xuất hàng loạt vấn đề xã hội, mơi trường, mơi sinh Các cấp quyền địa phương cần xác định bên cạnh việc tạo điều kiện để tăng trưởng kinh tế cần phải đặc biệt quan tâm đến cơng trình cơng cộng, chương trình phúc lợi sách xã hội khác IV Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động sách giảm nghèo Mục đích Kiểm tra, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc trình triển khai, tổ chức thực sách giảm nghèo cộng đồng đểđề xuất, kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ có giải pháp khắc phục Nội dung kiểm tra, giám sát - Công tác đạo điều hành cấp tổ chức thực Chương trình (triển khai thực văn đạo, hướng dẫn Trung ương, tỉnh địa phương liên quan đến Chương trình; cơng tác bố trí vốn, quản lý nguồn vốn, vấn đề quản lý nguồn vốn, toán; phối hợp bên liên quan trình tổ chức thực hiện); - Tiến độ thực đầu kết (theo dự án, tiểu dự án, hoạt động Chương trình); - Mức độ tham gia hưởng lợi người dân địa bàn (đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, ) lập kế hoạch thực hoạt động Chương trình; - Khó khăn, vướng mắc q trình triển khai thực hiện; - Một số nội dung khác (tùy theo điều kiện đặc thù địa phương, như: cơng trình mang tính đặc trưng cộng đồng,…; mơ hình phù hợp với địa phương) Tiêu chuẩn thành phần tham gia Ban giám sát cộng đồng - Là người trung thực, có uy tín cộng đồng, có hiểu biết pháp luật, tự nguyện tham gia có sức khỏe; - Là người có hộ thường trú xã; không người đương nhiệm (trong thường trực HĐND, UBND xã, trưởng/phó thơn ); khơng có người thân (ơng, bà, cha, mẹ, vợ chồng, người có thẩm quyền đầu tư, chủ đầu tư nhà thầu); - Ban giám sát cộng đồng bao gồm từ - thành viên; xóm bầu thành viên, số lượng ban giám sát cộng đồng không thành viên Số lượng thành viên ban giám sát cộng đồng ban thường trực Mặt trận tổ quốc xã định; - Nên có thành phần người có uy tín, người tiêu biểu; - Thành viên ban giám sát cộng đồng Hội nghị cử tri Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình xóm bầu ra; - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã cử 01 người đại diện tham gia Ban giám sát cộng đồng; - Trưởng ban cơng tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thơn, xóm tổ chức họp đại diện hộ gia đình để bầu thành viên Ban giám sát cộng đồng Phương pháp kiểm tra, giám sát (1) Thu thập văn đạo, hướng dẫn Trung ương địa phương thực sách giảm nghèo, báo cáo kiểm tra (kỳ trước có), báo cáo giám sát, đánh giá, tài liệu liên quan (2) Tham vấn cán xã, thôn, bon/buôn: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia địa bàn xã (sau gọi Ban quản lý cấp xã), trưởng thôn, bon/buôn (3) Tham vấn đối tượng thụ hưởng để đánh giá mức độ tiếp cận thụ hưởng Chương trình Quy trình kiểm tra Bước 1: - Thành lập tổ kiểm tra, giám sát Ban kiểm tra giám sát cộng đồng; - Thông báo với Ban quản lý Dự án kế hoạch kiểm tra, giám sát Bước 2: Ban Giám sát cộng đồng tổng hợp báo cáo thành viên, phân công trách nhiệm thành viên, trình ban thường trực Ủy ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã xác nhận, sau gửi báo cáo biên cho quan quản lý có liên quan đến sách, dự án cần kiểm tra, giám sát Trưởng ban giám sát chịu trách nhiệm chung hoạt động ban; thành viên thực nhiệm vụ theo phân công trưởng ban Bước 3: Hội nghị Ủy ban Mặt tận trổ quốc xã Nghị công nhận ban Giám sát cộng đồng Bước 4: - Chọn ngẫu nhiên sách tất sách triển khai địa bàn để tiến hành kiểm tra, giám sát; - Thu thập tài liệu liên quan; - Tiến hành kiểm tra tham vấn trực tiếp với đối tượng hưởng lợi Chính sách Bước 5: - Nghe thành viên Ban quản lý Dự án báo cáo tình hình thực Chính sách; - Thu thập tài liệu liên quan đến sách kiểm tra, giám sát; - Tham vấn đối tượng hưởng lợi mức độ tiếp cận, thụ hưởng Chính sách Trách nhiệm Tổ kiểm tra, giám sát Ban kiểm tra giám sát cộng đồng - Đề xuất, kiến nghị kịp thời với đơn vị chủ đầu tư Dự án quan quản lý nhà nước sách trình kiểm tra, giám sát thấy sách đầu tư khơng với quy định nhà nước - Thực bước kiểm tra, giám sát theo kế hoạch ... ăn có hiệu - Phối hợp với quan chuyên môn tỉnh, huyện tổ chức hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo - Lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; đề nghị miễn giảm học phí khoản... triển khai quản lý; Mở rộng sách tín dụng ưu đãi Nghị 30a/NQ-CP cho 41 90 xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg + Thực Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thơn đến năm 2020 Trong ưu... giảm nghèo giải việc làm địa phương góp phần giải hàng loạt vấn đề xã hội Nhưng phát triển kinh tế địa phương làm xuất hàng loạt vấn đề xã hội, môi trường, môi sinh Các cấp quyền địa phương cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, Chuyên đề 4:VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay