Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp)

57 12 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:11

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang - ISO 9001 : 2008 NGÀNH: Sinh viên G : - NGÀNH: Sinh viên : MSV : 1212401006 - 2016 Sinh viên : : MT1601 Mã SV: 1212401006 Ngành : NHI M V TÀI Phòng : Sinh viên Tinh th nhi m v li c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lu n, th c ti n, tính tốn s H Cán b ng d n Sinh viên .2 1.3.2 11 15 18 19 19 19 u 19 19 19 21 28 29 30 30 30 30 QCVN 11:2008 /BTNMT 31 33 36 37 Amoni 37 COD, Amoni ngang 41 43 45 46 13 22 23 Amoni 24 25 27 S li ng chu n PO43- 27 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nh n xét: : D a vào s li u t b ng bi ta th y áp d ng bãi l c tr ng c n n dòng ch x COD r t phù h p, m u COD t QCVN11:2008/BTNMT c t B V i m i giá tr u vào khác hi u su t x COD c a bãi l c khác nhau, hi u su t x COD cao nh t t 88.1% STT TSS (mg/l) TSSra (mg/l) Ngày1 Ngày2 Ngày1 Ngày2 133 82 59 38.35 55.64 120 78 51 35.00 57.5 101 60 33 40.59 67.33 73 43 23 41.10 68.49 54 28 17 48.15 68.52 46 16 13 65.22 71.74 QCVN 11:2008 /BTNMT - 100 - 32 TSS - mg/l Hình Nh n xét: D a vào s li u bi hình cho th y bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang kh i t t, m u t chu n QCVN11:2008/BTNMT c t B 3.2.2 K t qu nghiên c u kh c n n dòng ch y ngang amoni, photphat c a bãi l c tr ng g/l, 48.43 mg/l, 46.37 mg/l - 33 STT AMONIvào (mg/l) AMONIra (mg/l) Ngày Ngày Ngày Ngày 67.38 36.52 20.87 45.8 69.03 60.62 31.92 20 47.34 67.01 57.25 30.7 18.53 46.38 67.63 55.52 28.52 18.8 48.63 66.14 48.43 18.22 14.93 62.38 69.17 46.37 16.1 10.44 65.28 77.49 QCVN 11:2008 /BTNMT 20 - Amoni - mg/l Hình 3 45.8 83 - 34 b K t qu thí nghi c th hi n b ng sau: STT` Photphatvào (mg/l) Photphatra (mg/l) Ngày Ngày Ngày Ngày 7.312 4.014 3.784 45.10 48.25 5.02 3.16 1.928 37.05 61.59 4.748 2.288 1.876 51.81 60.49 4.594 1.928 0.6974 58.03 84.82 Photphat - mg/l Hình D - 35 3.2.3 K t qu nghiên c u kh dòng ch y ngang m n c a bãi l c tr ng c n n STT (%) vào (%) Ngày Ngày Ngày Ngày 1.7 1.42 1.4 16.47 17.65 1.41 1.088 0.835 22.84 40.78 1.13 0.88 0.6125 22.12 45.80 1.07 0.76 0.55 28.97 48.60 0.74 0.48 0.33 35.14 55.41 0.34 0.18 0.113 47.06 66.76 Hình Hình Nh n xét: : D a vào s li u b ng bi c n n dòng ch y ngang kh cao nh t 66.67%, hi u su t gi m d m n cang cao nguyên nhân gây c ch ho - trên, ta th y bãi l c tr ng m nc c th i Hi u su t m ng c a VSV 36 3.3.1.Kh o sát ng c a th n hi u su t x COD, Amoni , TSS , Photphat c a bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang Amoni, tích thơng s COD STT COD CODvào (mg/l) CODra Ngày1 Ngày2 Ngày3 Ngày1 Ngày2 Ngày3 304 150 105 110 50.66 65.46 64.52 278 138 54 68 50.36 80.57 75.54 210 105 25 43 50.00 88.1 79.52 163 97 40 38 40.49 75.46 76.69 105 48 30 35 54.29 71.42 66.67 97 33 18 25 65.98 78.35 74.23 COD - mg/l Hình - 37 STT AMONIvào (mg/l) AMONIra (mg/l) Ngày1 Ngày2 Ngày3 Ngày1 Ngày2 Ngày3 67.38 43.34 20.87 35.68 35.68 69.03 47.05 60.62 31.92 20 22.57 47.34 67.01 62.77 57.25 30.7 18.53 23.62 46.38 67.63 58.74 55.52 28.52 18.8 22.70 48.63 66.14 59.11 48.43 18.22 14.93 13.8 62.38 69.17 71.51 46.37 16.1 10.44 12.31 65.28 77.49 73.45 Amoni - mg/l Hình - 38 cao 2.4.1 STT TSS (mg/l) TSSra (mg/l) Ngày1 Ngày2 Ngày3 Ngày1 Ngày2 Ngày3 133 82 59 46 38.35 55.64 65.41 120 78 51 38 35.00 57.5 68.33 101 60 33 22 40.59 67.33 78.22 73 43 23 19 41.10 68.49 73.97 54 28 17 14 48.15 68.52 74.07 46 16 13 12 65.22 71.74 73.91 TSS - mg/l Hình - 39 K t qu kh 10 c th hi n b ng sau: STT Photphatvào (mg/l) Photphatra (mg/l) Ngày Ngày Ngày Ngày 45.10 48.25 37.05 61.59 51.81 60.49 58.03 84.82 Photphat - mg/l Hình - 40 3.3.2.Kh o sát ng c c th n hi u su t x COD, Amoni , TSS , Photphat c a bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang 11 (mg/l) CODvào (mg/l) TSSvào (mg/l) CODra (mg/l) TSSra (mg/l) Hi u su t% COD TSS 150 74 70 33 56 55.41 2.2 150 74 92.4 34 38.4 54.05 150 74 108 40 28 45.95 - mg/l Hình 10 D a vào s li c ta th y ng c a n clo c th n hi u su t x TSS c a bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang không nhi u, nhi c th i l i gây nh - 41 ng rõ r n kh COD: Hi u su t COD gi m t 56% xu ng 28% Nhìn chung, n c th i cao hi u su t x COD, TSS c a bãi l c tr ng c n n gi m 12 (mg/l) Amonivào (mg/l) 66.55 2.2 Photphatvào (mg/l) Amonira (mg/l) Photphatra (mg/l) Hi u su t% Amoni Photphat 35.91 46.04 87.44 66.55 48.32 27.39 82.93 66.55 50.57 24.01 76.65 Photphat - mg/l Hình 11 Nh n xét: D a vào k t qu ta th y n nh ng r t nhi u n HSXL amoni: Hi u su t x amoni gi m t 44.04% xu ng 24.01% n ng c a th n photphat nh i u su t x photphat gi m nh 87.44% xu ng 76.65 % - 42 : - Hình 12 - 43 q trình x h khí biogas Tồn b c th i r ch c vào b t l ng c n ch th i r c lo i b - ng s n ph m m m thu gom ch y qua song ng th i tác d l ng tác d ng c th i r c p trung vào b u hòa 44 ng th i sau x b ng bi n pháp ô nhi m không cao phù h p bi n pháp x y m khí hi u: m b ng bãi l c tr ng Nghiên c u kh bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang th y r ng: o sát y u t m nc a n hi u su t x COD, amoni, - Các k t qu thí nghi m cho th y r ng, m t hi u qu x cao nh t v i th c bãi l c ngày Do v y ch n th i p cho ho ng c a bãi tr ng c n n dòng ch y ngang ngày c th i m m gây ng nhi n hi u su t x c a bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang Các k t qu cho th y COD amoni hai thông s ch u ng nhi u nh t c c th i m m, TSS Photphat ch u ng khơng nhi u xu c công x c th i m m b ng bãi l c tr ng c n n dòng ch y ngang - Cơng ngh thân thi n v ng, ti t ki m chi phí, phù h p v i xu th phát tri n b n v ng: phát tri n kinh t song song v i b o v môi ng - 45 Báo cáo quan tr c phân ng công ty C ph n ch bi n d ch v th y s n Cát H i ng, S tài ngun mơi ng H i Phòng [2].Báo cáo x th i Công ty C ph n ch bi n dich v th y s n Cát H i, 2015, Trung tâm quan tr ng- S tài ng H i phòng Hồng Minh Châu (ch biên ), T c, T Tr ng Nghi, 2005, hóa h c phân tích, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t Hà N i Tr Nga, ( 2002 ),Giáo trình cơng ngh x c th i, NXB Khoa h c k thu t [3].PGS.TS Nguy biên),Giáo trình Hóa phân tích http://www.cattails.info/ http://www.gree-vn.com/pdf/QCVN11-2008BTNMT.pdf http://www.tailieuhay.com [1].http://123doc.org/document/1519179-bai-thao-luan-nuoc-thai-nhom13 10 http://123doc.org/document/2561825-tai-lieu-huong-dan-thiet-ke-bai-locngam-trong-cay.htm - 46 ... x y s phân h y t nhiên c a ch t h ng - 10 1.3.2 Bãi l c ng m tr ng dòng ch y ngang Hình 6.S - - - Vai trò c a th c v t bãi l c tr ng dòng ch y ngang Cung c ng thích h p cho vi sinh v t th c hi... dài bãi H = 0.65 m Kích c bãi l c Chi u r ng B = 0.4m 1.2 m c hi u d ng c a bãi: L x B x hlv = 1.2m x 0.4m x 0.5 m i= 1% Th tích bãi: Vxd= 0.38m3 c xây b ng g d ng t u vào t c xây d ng c a bãi: ... c dòng ch ng c n Gi m xói mòn s c c n t ng s c c n - 11 - - - - + Nitrat hóa - amoni t - trình - - N2O trình 12 - dài * ST T - - ng bãi - át - So v - 13 - - u( cách Dòng - - ng - P - 14 - bãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay