Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp)

57 29 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:11

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngangNghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang ... x y s phân h y t nhiên c a ch t h ng - 10 1.3.2 Bãi l c ng m tr ng dòng ch y ngang Hình 6.S - - - Vai trò c a th c v t bãi l c tr ng dòng ch y ngang Cung c ng thích h p cho vi sinh v t th c hi... dài bãi H = 0.65 m Kích c bãi l c Chi u r ng B = 0.4m 1.2 m c hi u d ng c a bãi: L x B x hlv = 1.2m x 0.4m x 0.5 m i= 1% Th tích bãi: Vxd= 0.38m3 c xây b ng g d ng t u vào t c xây d ng c a bãi: ... c dòng ch ng c n Gi m xói mòn s c c n t ng s c c n - 11 - - - - + Nitrat hóa - amoni t - trình - - N2O trình 12 - dài * ST T - - ng bãi - át - So v - 13 - - u( cách Dòng - - ng - P - 14 - bãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy ngang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay