tổng hợp đề thi tiếng anh 12

57 36 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:10

... you wore something more formal to work A I’d prefer you wearing something more formal to work B I’d prefer you to wear something more formal to work C I’d prefer you should wear something more... educate Question 39 turned out to be true A Everything she had told us which B Everything where she had told us C Everything she had told us D That everything she told us Question 40 You'd better get... BEHIND THE MUSIC Think for a moment about the last music album you bought Most likely, you’ll think of the singer U U U U U 22 | P a g e U U U U U U U U U U U U U U U U U QUÀ TẶNG 10 ĐỀ TẾT 2018 Hoon
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp đề thi tiếng anh 12, tổng hợp đề thi tiếng anh 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay