Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

83 9 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:09

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm - ISO 9001:2008 Sinh 2016 - 2016 Mã SV: 1112301015 1000m3 yêu CÁN : : tên: Sinhviên giá T.N khóa dung tính tốn v qua M CL C M U NG QUAN V C TH I SINH HO T 1.1 Khái ni c th i sinh ho t 1.2 c th i sinh ho t c th i sinh ho t 1.3 Thành ph c th i sinh ho t 1.4 Các thông s ô nhi 1.5 ng c c th i sinh ho i c th i sinh ho t t i Vi t Nam 1.6 Tình hình x C TH I SINH HO T 2.1 X c 10 c th i b 2.1.1 Song ch i ch n rác 10 2.1.2 B l ng cát 10 2.1.3 B l ng 11 2.1.4 Tuy n n i 12 2.1.6 L c 12 2.2 X 13 c th i b 2.2.1 Nguyên t c keo t t o 13 2.2.2 Các ch t làm Keo t -T o 13 2.3 X c 14 c th i b sinh h c hi u khí 14 2.3.2 B bùn ho t tính v i vi sinh v ng 14 2.3.3 L c sinh h c 15 sinh h c k khí 16 2.4.1 UASB(Upflow Anareobic Sludge Blanket) 17 2.4.2 Quá trình l c k khí(Anareobic Filter Process) 18 XU T, L A CH C TH I SINH HO T V 3.1 Thơng s tính tốn h th ng x 3.1.1 N ch t ô nhi 3.1.2 Yêu c iv NG 1000m /NGÀY c th i 19 c th i 19 c th i sau x 20 xu t, l a ch c th i sinh ho t 21 -THI T K CÁC CƠNG TRÌNH 4.1 Song ch n rác 28 4.2 B thu gom 31 4.3 B 4.4 B Aerotank 38 4.5 B l ng II 48 4.6 B kh trùng 53 4.7 B l c áp l c 55 4.8 B nén bùn 59 4.9 Máy ép bùn 62 u hòa 33 -V N HÀNH CHO CÔNG TRÌNH X c 5.2 C TH I ng 64 Chi phí qu n v n hành 66 T LU N 69 TÀI LI U THAM KH O 71 DANH M C B NG B ng 1.1: T i tr ng ch t b i B ng 1.2: Thành ph c th i sinh ho t B ng 3.1: H s u hòa chung ko 19 B B c th i sinh ho t t mc 20 26 B ng 4.1: Thông s thi t k song ch n rác 30 B ng 4.2: Tóm t c b thu gom 32 B ng 4.3: Thơng s tính tốn thi t k b u hòa 37 B ng 4.4: Thơng s tính tốn thi t k b Aerotank 47 B ng 4.5.1: Các thông s thi t k b l ng 49 B ng 4.5.2: T ng h p thông s thi t k b l ng 52 B ng 4.6: Các thông s thi t k b kh trùng 54 B ng 4.7: Thông s thi t k b l c áp l c 58 B ng 4.8: Thông s thi t k b nén bùn 61 B ng 5.1.1: D tốn chi phí xây d ng 64 B ng 5.1.2: D tốn chi phí trang thi t b 65 B ng 5.2.1: D tốn chi phí nhân cơng 67 B ng 5.2.2: D toán chi phí s d 67 GVHD: Th.S -14 ( trang 427), ta có: r = 0,35m3/m2.phút k = 1m3/m2.phút k = 1m3/m2.phút 1÷ phút - r = 0,35m3/m2.phút Wn = S × vr × t = × 0,35 × 10 = 8,1m3 Qn = S × vr = × 0,35 × 60 = 48,615m3/h Qk = S × vk = × = 2,3m3/phút = 139m3/h - h= × T0 × ×v C de 57 GVHD: Th.S m) c = × × × 216 = 0,238m/ngày th = × × × 216 = 0,08m/ngày tt = hc + hth = 0,238 + 0,08 = 0,318m/ngày 1,8 m 2,55 m 0,3 m 0,4 m 0,8 m 58 GVHD: Th.S Hình 4.7 [11] - 59 GVHD: Th.S Aerotank, 50% Tính tốn: - bd = 0,5 × Wb Wb: Wb= = 1,1112m3/h = - 5= : 15 mg/l ( b = 160g/m3 /h Qbd = 0,5 × 1,1112 = 0,56m3/h - = bd: = 1,56m2 ho Qbd=0,56m /h V1: TCXD 51-84, V1= 0,1mm/s F2 = = 0,0056m2 = 2: 2 = 28 ÷ = 28mm/s 60 GVHD: Th.S = 1,56 + 0,0056 = 1,5656m2 - = D = 1,5m - = = 0,08m hl = V1 × t × 3600 = 0,0001 × 10 × 3600 = 3,6 - tt = 0,6 × hl = 0,6 × 3,6 = 2,16m H2 = = 0,6m tc = H1 + H2 + H3 = 3,6 + 0,6 + 0,3 = 4,5m H3 = 0,3m trung tâm 1,5 m 0,08 m 4,5 m 2,16 m 0,6 m 0,3 m 61 GVHD: Th.S 4.9 Máy ép bùn t 62 GVHD: Th.S Tính tốn: b = 26,07m3/ngày c Dân-(2008) p, : M = Qb × C = 26,07 × 50 = 1303,5kg/ngày p = M × Cpolymer = 1303,5 × 4,5 = 5865kg Máy ép l h c = = 6,3l = 130,35kg/h ng.giây t 90k b= = : = 1,448m ; ch n b = 1,5m t 130,35k 63 GVHD: Th.S - STT 14 m3 2.650.000 37.100.000 202,5 m3 2.650.000 536.625.000 324 m3 2.650.000 858.600.000 56,25 m3 2.650.000 149.062.500 26,5 m3 2.650.000 70.225.000 13 m3 2.650.000 34.450.000 21 m3 2.650.000 55.650.000 15 m2 2.800.000 42.000.000 1.783.712.500 VAT (10%) 178.371.250 1.962.083.750 64 GVHD: Th.S STT 2.000.000 4.000.000 21.000.000 42.000.000 21.000.000 42.000.000 40 25.600.000 372.000 25.600.000 14.880.000 - 95 32.750.000 372.000 65.500.000 35.340.000 - 2 8.000.000 16.000.000 8.000.000 16.000.000 15.000.000 15.000.000 10.00.000 20.000.000 - (1,5kW) - tâm - : (3,7kW) - 18.000.000 18.000.000 - 4m3 2.000.000 8.000.000 5.200.000 10.400.000 17.000.000 17.000.000 - (0,25kW) - - - Máy ép bùn(0,25kW) 10 168.000.000 168.000.000 65 GVHD: Th.S 11 (0,18kW) polymer(0,18kW) - 8.000.000 16.000.000 7.000.000 14.000.000 2.300.000 6.900.000 1.600.000 4.800.000 209.000.000 209.000.000 80.000.000 80.000.000 70.000.000 70.000.000 10 hành, nhà ép bùn, hành lang công 11 120.000.000 120.000.000 1.078.420.000 107.842.000 1.186.262.000 VAT (10%) 1.962.083.750 + 1.186.262.000= 3.148.345.750 = 1m3 a Chi phí công nhân 66 GVHD: Th.S STT Nhân công 1 7.000.000 84.000.000 5.000.000 60.000.000 144.000.000 Công STT (kW/h) 20 3,7 74 1 24 1,5 36 20 3,7 74 24 6,5 156 2,2 13,2 6 0,25 1,5 20 3,7 74 1 20 3,7 74 0,25 1,5 1 10 0,25 2,5 0,18 2,16 hòa Aeroten 10 11 Máy ép bùn 67 GVHD: Th.S 508,86 /kWh ) 1.251.287 = 456.719.755 - 144.000.000 + 456.719.75 68 GVHD: Th.S (COD = 210 ÷ 740 mg/l; BOD5= 100 ÷ 350 m g sau: í : tb = 1000m3 L = 1,5m; rác t t t t = 14m3 = 202,5m3 = 324m3 = 56,25m3 69 GVHD: Th.S t = 15m3 t t = 6,5m3 = 21m3 COD = 100(mg/l) BOD5 = 50 (mg/l) SS = 100 (mg/l) COD = 75% BOD5 = 85% SS = 54,55% :3.148.345.750 m3 : 3.148.345 70 GVHD: Th.S TCVN 33:2006 , Ngơ Giáo trình , NXB TCXDVN51:2008 10 -TTg ngày 02-12-2003 11.http://www.zbook.vn/ebook/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thaicho-khu-dan-cu-vinh-phu-ii-huyen-thuan-an-tinh-binh-duong-voi-congsuat-39137/ 12.http://moitruongviet.edu.vn/quan-ly-xu-ly-va-nuoc-thai-sinh-hoat-nuocthai-sinh-hoat-do-thi-tai-viet-nam-de-xuat-va-khuyen-nghi/ 13.http://moitruong.com.vn/cong-nghe-moi-truong/xu-ly-nuoc-thai-bangcong-nghe-sinh-hoc-hieu-khi-9422.htm 71 ... 1112301015 1000m3 yêu CÁN : : tên: Sinhviên giá T.N khóa lý dung tính tốn v qua M CL C M U NG QUAN V C TH I SINH HO T 1.1 Khái ni c th i sinh ho t 1.2 c th i sinh ho t... -T o 13 2.3 X c 14 c th i b lý sinh h c hi u khí 14 2.3.2 B bùn ho t tính v i vi sinh v ng 14 2.3.3 L c sinh h c 15 lý sinh h c k khí 16 2.4.1 UASB(Upflow... t c th i sinh ho t 1.3 Thành ph c th i sinh ho t 1.4 Các thông s ô nhi 1.5 ng c c th i sinh ho i c th i sinh ho t t i Vi t Nam 1.6 Tình hình x C TH I SINH HO T 2.1 X
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay