Chuyên đề 1: KỸ NÂNG THỰC HIỆN GÓI THẦU GIAO THÔNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ, QUY TRÌNH DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CHƯƠNG TRÌNH 135

39 34 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 10:06

Phần 1QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ........Chương 1: Quản lý, khai thác công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ....... Tài liệu nghiên cứu: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 112010NĐCP ngày 24022010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 1002013NĐCP ngày 0392013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112010NĐCP; Nghị định số 462015NĐCP, ngày 1252015 Chính phủ, về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 102013NĐCP ngày 11012013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 522013TTBGTVT ngày 12122013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Thông tư số 202014TTBGTVT ngày 3052014 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 522013TTBGTVT; Thông tư số 122014TTBGTVT ngày 2942014 của Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn; Thông tư số 322014TTBGTVT ngày 0882014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn. Quyết định số 202016QĐUBND ngày 2942016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.Mục I. QUY ĐỊNH CHUNGI. Một số khái niệm.1. Đường giao thông nông thôn bao gồm: đường trục xã, đường liên xã, đường trục thôn; đường trong ngõ xóm và các điểm dân cư tương đương; đường trục chính nội đồng.2. Cầu trên đường giao thông nông thôn (sau đây gọi tắt là cầu) bao gồm: cầu treo, cầu có kết cấu nhịp dạng dầm, dàn, khung, vòm được xây dựng trên các tuyến đường giao thông nông thôn. (Thực hiện theo Thông tư số 122014TTBGTVT).3. Đường ngầm: là những đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể chảy tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ.2. Cơ quan quản lý đường bộ: là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành3. Chủ quản lý sử dụng đường GTNT là tên gọi chung của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành khai thác và sử dụng đường GTNT do nhà nước đầu tư; Chủ đầu tư đối với đường GTNT không do Nhà nước góp vốn đầu tư; cộng đồng dân cư đối với đường GTNT do cộng đồng đóng góp hoặc các tổ chức, cá nhân đóng góp vốn đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành khai thác và bảo trì.4. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác đường GTNT (sau đây gọi chung là Đơn vị quản lý đường GTNT) là tổ chức, cá nhân được Chủ quản lý sử dụng đường GTNT giao nhiệm vụ, ký kết hợp đồng thực hiện việc quản lý, vận hành khai thác đường GTNT, bảo dưỡng thường xuyên đường GTNT.5. Các công trình đặc biệt trên đường GTNT là tên gọi chung của hầm đường bộ, bến phà đường bộ và đường ngầm trên đường GTNT. ... Nghị định số 11 4/2 010 /NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2 010 Chính phủ bảo trì cơng trình xây dựng (sau viết tắt Nghị định số 11 4/2 010 /NĐCP), Nghị định số 10 /2 013 /NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2 013 Chính phủ... số 11 /2 010 /NĐ-CP), Nghị định số 10 0/2 013 /NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2 013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 11 /2 010 /NĐCP ngày 24 tháng 02 năm 2 010 (sau viết tắt Nghị định số 10 0/2 013 /NĐCP),... Nghị định số 11 /2 010 /NĐ-CP; Nghị định số 10 0/2 013 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 11 /2 010 /NĐ-CP; Nghị định số 46/2 015 /NĐCP; Nghị định số 10 /2 013 /NĐ-CP; Thông tư số 52/2 013 /TT-BGTVT;
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1: KỸ NÂNG THỰC HIỆN GÓI THẦU GIAO THÔNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ, QUY TRÌNH DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CHƯƠNG TRÌNH 135, Chuyên đề 1: KỸ NÂNG THỰC HIỆN GÓI THẦU GIAO THÔNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ, QUY TRÌNH DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CHƯƠNG TRÌNH 135

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay