Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải (Khóa luận tốt nghiệp)

57 11 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:57

Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát HảiTính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Ph m Th M Linh ng d n : ThS Ph m Th Mai Vân H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÍNH TỐN THI T K HÌNH BÃI L C NG M TR NGHIÊN C U X C TH I S N XU T M M CHO CÔNG TY C PH N CH BI N D CH V TH Y S N CÁT H I KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi ng viên h NG : Ph m Th M Linh ng d n : ThS Ph m Th Mai Vân H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Ph m Th M Linh Mã SV:1212301019 L p: MT1601 Ngành: K thu ng tài: Tính tốn thi t k hình bãi l c tr nghiên c u x c th i s n xu t m m công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Ph m Th Mai Vân H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi cg Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n Ph m Th M Linh ThS Ph m Th Mai Vân H Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th t nhi m v c NG D N tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) M CL C M U 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Công ngh s n xu c m m 1.1.4 c th i s n xu t m m 1.2 c th i s n xu t m m 1.2.1 c 1.2.2 hóa h c 1.2.3 hóa 1.2.4 sinh h c 1.3 X c th i b ng bãi l c ng m tr ng 10 1.3.1 Gi i thi u v bãi l c ng m tr ng 10 1.3.2.1 Bãi l c tr ng dòng ch y ngang(Horizontal flow HF) 11 1.3.2.2 Bãi l c tr ng dòng ch ng (Vertical flow VF) 12 1.3.3 x c th i c a bãi l c ng m 12 1.3.4 V t li u s d ng bãi l c 14 1.3.5 Th c v t bãi l c ng m tr ng 14 1.3.6 Gi i thi u v s y 15 1.3.7 ng d ng c a bãi l c x c th i 18 I THI U V CÔNG TY C PH N CH BI N D CH V TH Y S N CÁT H XU T CÔNG NGH X C TH I CHO CÔNG TY 21 2.1 Gi i thi u v Công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i 21 2.2 Các ngu c th i tính ch c th i t i Công ty 25 2.2.1 Ngu c th i 25 c th i c a nhà máy 27 2.3 Bi n pháp x c th i c a Công ty 27 l a ch n công ngh x c th i cho Công ty 29 T K BÃI L C TR NG CÂY HÌNH PHỊNG THÍ NGHI M 32 3.1 Tính tốn thi t k bãi l c tr ng 32 3.1.1 Tính tốn thi t k bãi l c dòng ch y ngang 32 3.1.2 Tính tốn thi t k bãi l c tr ng dòng ch ng 34 3.2 u qu x c a hình 32 u qu x c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ch y ngang 38 ch u qu x c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ng 39 3.2.3 So sánh hi u qu x c a hình bãi l c ng m tr ng s y dòng ch y ngang dòng ch ng 41 K T LU N VÀ KHUY N NGH 44 K t lu n 44 Khuy n ngh 44 TÀI LI U THAM KH O 46 DANH M C B NG BI U B ng 1.2: N ô nhi c tr ng c a n c th i s n xu t m m B ng 1.3: C ch lo i b ch t ô nhi m 13 B ng 1.4: Vai trò c a th c v t trình x n c th i 15 B ng 2.1: S n ph m c a Cơng ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i 23 B ng 2.2: T ng l ng n B ng 2.3: Thông s c x th i l n nh t th t i công ty ngày 26 c tr ng c a n c th i tr c vào h th ng x 27 B ng 2.4: K t qu thành ph n n c th i s n xu t sau b x sinh h c c a Công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i 30 B ng 3.1: Giá tr tính tốn bãi l c tr ng dòng ch y ngang 34 B ng 3.2: Giá tr tính tốn bãi l c tr ng dòng ch ng 37 B ng 3.3: Hi u su t x COD, amoni c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ngang 38 B ng 3.4: Hi u su t x m n, t ng ch t r n l l ng c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ngang 39 B ng 3.5: Hi u su t x COD, amoni c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng 40 B ng 3.6: Hi u su t x tr ng S y dòng ch m n, t ng ch t r n l l ng c a hình bãi l c ng 41 B ng 3.7: Hi u su t x COD,NH4+ m n, SS c a hình bãi l c dòng ch ng bãi l c dòng ch y ngang tr ng S y 42 DANH M C HÌNH Hình 1.1: M t c ng bãi l c tr ng dòng ch y ngang 11 Hình 1.2: M t c ng c a m t bãi l c dòng ch Hình 1.3: C ch x n ng 12 c th i bãi l c 13 Hình 1.4: Hình nh v s y 16 Hình 2.1: Quy trình cơng ngh s n xu t n c m m t i Công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i 24 Hình 2.2: Quy trình cơng ngh x n c th i 30 Hình 3.1: S c u t o bãi l c tr ng dòng ch y ngang 34 Hình 3.2: S bãi l c tr ng dòng ch ng 36 Hình 3.3: Bi so sánh HSXL COD hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ng dòng ch y ngang 42 Hình 3.4: Bi so sánh HSXL Amoni hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng dòng ch y ngang 42 Hình 3.5: Bi m n hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng dòng ch y ngang 43 Hình 3.6: Bi so sánh HSXL SS hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ng dòng ch y ngang 43 KHÓA LU N T T NGHI P T K BÃI L C TR NG CÂY HÌNH PHỊNG THÍ NGHI M 3.1 Tính tốn thi t k bãi l c tr ng Các thơng s thi t k : N BOD dòng vào: 210 mg/l N BOD dòng ra: 50 mg/l ng trung bình ngày: Qd = 0,05 m3/ngày Qtb=0,05 m3/ngày =2,1 × 10-3 m3/h = 5,8 ×10-7 m3/s 3.1.1 Tính tốn thi t k bãi l c dòng ch y ngang Di n tích b m t bãi l c Ah = [10] Ah : di n tích b m t c a bãi l c (m2) Qd ng x c th i Q = 0,05 (m3/ngày) Ci : n BOD5 ngu n vào, Ci = 210 (mg/l) Ce : n BOD5 ngu n ra, Ce = 50 (mg/l) KBOD = h ng s t BOD, KBOD = 0,15 m/d v i HF [10] = Ah = = 0,48 m2 L y Ah = 0,5 m2 Chi u cao làm vi c hlv = 50 cm = 0,5 m Chi u cao b o v hbv = 0,15m V y chi u cao c a hình H = hlv + hbv = 0,5 + 0,15 = 0,65m Th tích bãi l c ng m V = Ah H V: Th tích c a bãi l c ng m (m3) Ah: di n tích b m t bãi l c (m2) H: chi u cao bãi l c V = 0.5 0,65 = 0,325 m3 Th tích làm vi c bãi l c: V = Ah hlv = 0,5 0,5 = 0,25 m3 SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 32 KHÓA LU N T T NGHI P T l dài : r ng = 3:1, nên ta có: Chi u r ng bãi l c B B= = B: chi u r ng bãi l c Ah: di n tích b m t bãi l c Chi u dài c a bãi l c L L= L: chi u dài bãi l c Ah: di n tích b m t bãi l c L= Th = 1,2 m c t= = = ngày x p v t li u l c, = 0,3-0,8, ch n = 0,4 ng kính ng phân ph D= c = = 0,001 m = mm Qd = 2.1 x 10-3 m3/h v = 0,7-1,5 m/s, ch n v=0,7 (theo TCVN 7957-2008) Ch n ng nh a Ti n Phong PVC 21 Chi u dài ng c làm nhánh ch vào bãi l c X rãnh d c bên c nh nhánh ch T ng kính D= c c cu i bãi l c = Ch n ng nh a Ti n Phong PVC v: v n t phân ph = 0,001m = mm 21 c ch y ng, v = 0,7-1,5 m/s, ch n v = 0,7 m/s [9] SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 33 KHÓA LU N T T NGHI P n dùng [10]: L y chi u dài l L = 0,2m Th tích l V =L B -50mm) b o v h = 0,2 0,4 u bãi l c tr ng 0,5 = 0,08 m3 Chi u dài l p cát s i tr ng là: Ls i = L - L = 1,2 - 0,2 = 0,8 m Th tích cát s i (d= 2tr ng là: Vs i cát = Ls i cát B h = 0,8 0,4 0,5 = 0,16 m3 c u t o bãi l c tr ng dòng ch y ngang u vào 0.15m u cát vàng s i nh 5cm cát vàng s i nh cát vàng s i nh c u t o bãi l c tr ng dòng ch y ngang B ng 3.1: Giá tr tính tốn bãi l c tr ng dòng ch y ngang STT Thơng s Giá tr Chi u dài bãi l c 1,2 m Chi u r ng bãi l c 0,4 m Chi u cao bãi l c 0,65 m ng phân ph Chi u dài l c (PVC) ov 21 mm 0,2 m Th tích s i thô d = 40-50mm 0,08 m3 Th tích s i cát d = 2-10mm 0,16 m3 Cây s y 18 Cây 3.1.2 Tính tốn thi t k bãi l c tr ng dòng ch Di n tích b m t bãi l c Ah = ng [10] SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 34 KHÓA LU N T T NGHI P Ah : di n tích b m t c a bãi l c (m2) Qd c th i Q = 0,05 (m3/ngày) ng x Ci : n BOD5 ngu n vào, Ci = 210 (mg/l) Ce : n BOD5 ngu n ra, Ce = 50 (mg/l) KBOD = h ng s t BOD, KBOD = 0,2 (m/d) v i VF [10] = Ah = = 0,36 m2 L y Ah = 0,4 m2 Chi u cao làm vi c hlv = 80 cm, chi u cao d tr hdt = 20 cm T ng chi u cao c a bãi là: H = 100 cm = 1m Th tích bãi l c V = Ah h V: Th tích c a bãi l c ng m (m3) Ah: di n tích b m t bãi l c (m2) H: chi u cao bãi l c V = 0,4 = 0,4 m3 Th tích làm vi c bãi l c: V = Ah T l dài : r ng = 1,5 : hlv = 0,4 0,8 = 0,32 m3 Chi u r ng bãi l c B = B= = 0,5 m B : chi u r ng bãi l c Ah: di n tích b m t bãi l c Chi u dài c a bãi l c L L= L: chi u dài bãi l c Ah: di n tích b m t bãi l c L= = 0,8 m Th c t= = SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 = 1,92 Trang 35 KHÓA LU N T T NGHI P x p v t li u l c, = 0,3-0,8, ch n = 0,3 Thi t k h th ng phân ph c Hai ng phân ph cách b2= 20 cm S ng c a bãi b1=15 cm m i ng ng c p = ( ng phân ph i) ng cl cl Trên cách b m t bãi l c kho ng 15cm l t h th ng th i vào b g m ng c p n i v i ng phân ph ng 15cm, ng cách ng 20cm) c c l ( ng ng cát s i c n dùng Th tích l -40 mm, dày h1 = 15cm = 0,15m V =L B h1 = 0,8 0,5 0,15 = 0,06 m3 Th tích s i nh d = 10-20mm, dày h2 = 15cm = 0.15m Vs i nh =L B h2 = 0,8 0,5 0,15 = 0,06 m3 Th tích s i nh d = 5-10mm, dày h3 = 5cm = 0,05m Vs i nh =L B Th h3 = 0,8 0,5 0,05 = 0,02 m3 c d = 1-4mm dày h4 = 45cm = 0,45m Vcát vàng = L B h3 = 0,8 c u t o bãi l c tr ng dòng ch 0,5 0,45 = 0,18 m3 ng bãi l c tr ng dòng ch SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 ng Trang 36 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.2: Giá tr tính tốn bãi l c tr ng dòng ch STT Thông s ng Giá tr Chi u dài bãi l c 0,8 m Chi u r ng bãi l c 0,5 m Chi u cao bãi l c m Th tích l -40 mm, dày h1 = 15cm 0,06 m3 Th tích s i nh d = 10-20mm, dày h2 = 15cm 0,06 m3 Th tích s i nh d = 5-10mm, dày h3 = 5cm 0,02 m3 Th tích cát vàng d = 1-4mm dày h4 = 45cm 0,18 m3 c ng c ng ng 12 Cây ng c 10 ng phân ph 11 c Cây S y Chi phí xây d ng (tham kh o giá th ng 1m3 = 2000000 ) Giá thành xây d ng bãi l c tr ng dòng ch y ngang Gngang = Vngang 2000000 = 0,325 2000000 = 650000 Giá thành xây d ng bãi l c tr ng dòng ch G ng =V ng 1000000 = 0.4 ng 2000000 = 8000000 Giá thành mua s i Gs i = Vs L Gl i 500000 = 0,56 ng ng t = 500000 Chi phí mua tr ng Gcây = 500000 T ng chi phí xây d ng: G = Gngang + G ng + Gs i + Gl 3.2 500000 = 280000 t + Gcây = 2730000 u qu x c a hình Hi u qu x c m t s thông s COD, amoni, t ng ch t r m n c th i s n xu t m m không bao g c r a chai c a Công ty C ph n Ch bi n d ch v th y s n Cát H i SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 37 KHÓA LU N T T NGHI P 3.2.1 ngang hình bãi l c ng m tr ng s y dòng ch nghi m v u ki ng dòng vào 50 lít, th nhi 250C, pH 7,5 m cây: 18 cây/0,48m2 Kh COD NH4+ c a bãi l c ch y th ngày, c th hi n b i B ng 3.3: Hi u su t x COD, amoni c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ngang COD (mg/l) HSXL NH4+ (mg/l) HSXL (%) (%) NH4+V NH4+R 65 78,6% 87,55 29,7 66,1% 278 100 64,0% 83,72 33,27 60,3% 210 28 86,7% 63,4 9,2 85,5% QCVN - 150 - - 20 - CODV CODR 304 Nh n xét: K t qu t i b ng 3.3 cho th ng kho ng 210 mg/l Hi u su t x t 60 u t 9,2 60,3 n 85,5% Nh trình MT:2015/BTNMT cho phép vào, nhiên ch m t m u x ng COD dòng vào bãi l c dao ng kho ng 28 - 100 u vào t 63,4 n 33,27 t hi u su t x t ng COD gi t quy chu n QCVN 11ng NH4+ u gi m nhi u so v u t quy chu n cho phép SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 38 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.4: Hi u su t x m n, t ng ch t r ng c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch y ngang mg/l) SS (mg/l) HSXL (%) SSV SSR HSXL (%) 1,07 0,34 68,2% 160 78,83 50,7% 1,4 0,67 52,1% 150 51,63 65,6% 0,73 0,16 78,1% 125 38,76 69,0% QCVN - - - - 100 - Nh n xét: T b ng 3.4 ta th m nc c th ng t 0,73 n 1,4 mg/l Sau ch y qua bãi l c tr ng S m u gi m 0,16 n 0,67 ng v i hi u su t x m t th p nh t 52,1%, cao nh t 78,1% S c làm gi m n c c th i, S y lồi thích ng v c m n, kh ng mu th c v ng ch t r ng ng t 125 n 160 mg/l Sau ch y qua bãi l c tr ng s y dòng ch ng SS gi m t 38,76 n 78,83 mg/l v i hi u su t x cao nh t 69% t quy chu n QCVN 11 MT : 2015 / BTNMT, c t B V t li u l c h r tr ng bãi l ng c n c th i yv m n 0,73%, bãi l c tr ng dòng ch y ngang kh c thông s COD, NH4+, TSS t QCVN 11 MT: 2015 c t B Còn COD dòng vào 278 mg/l 304 mg/l v m ng 1,4% 1,07% bãi l c khơng x c NH4+ t quy chu n cho phép hình bãi l c tr ng S y dòng ch u ki ng dòng vào 50 lít, th 250C pH 7.5 m 12 cây/0.48m2 Kh COD NH4+ c a bãi l SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 c ch y th nghi m v i c th hi n b i Trang 39 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.5: Hi u su t x COD, amoni c a hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng COD (mg/l) HSXL NH4+ (mg/l) HSXL (%) (%) NH4+V NH4+R 54 82,2% 87,55 21,56 75,4% 278 96,8 65,2% 83,72 30,5 63,6% 210 15 92,9% 63,4 8,1 87,2% QCVN - 150 - - 20 - CODV CODR 304 Nh n xét: Qua k t qu phân tích b ng 3.5 cho ta th y giá tr COD u n nh t i quy chu n QCVN 11 MT : 2015 / BTNMT, c ng COD dòng vào c c th ng t 210 mg/l n 304 mg/l Sau ch y qua bãi l c tr ng s y dòng ch u gi m 15 n 96,8 ng v i hi u su t th p nh t 65,2%, cao nh t 92,9 ng NH4+ c th ng t 63,4 n 87,55 mg/l Sau trình x b ng bãi l c NH4+ gi m 8,1 mg/l n 30,5 ng hi u su t x th p nh t 63,6%, cao nh t 87,2% nh t m t m u NH4+ sau x giá tr t quy chu n cho phép ng ch t h u gi m tr ng vi sinh v t h p thu, chuy n hóa ch c th i SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 40 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.6: Hi u su t x m n, t ng ch t r tr ng S y dòng ch ng c a hình bãi l c ng SS (mg/l) HSXL (%) SSV SSR HSXL (%) 1,07 0,29 72,9% 160 67 58,1% 1,4 0,62 55,7% 150 39 74,0% 0,73 0,11 84,9% 125 26 79,2% QCVN - - - - 100 - Nh n xét: K t qu phân tích b ng 3.6 cho th m ng t 0,73 n 1,4 m n t 0,11 n 0,62 mg/l Hàm ng kho ng 125 - 160 ng 26 67 mg/l t quy chu n QCVN 11 MT : 2015 / BTNMT, c t B Hi u su t x m t cao nh t l t 84,9% 79,2% th p nh t l t 55,7% 58,1% Th c v t bãi l c chi m vai trò ch y u vi c làm gi m n, h r c a v t li u l c giúp làm gi m SS c c th i sau x Ta th y giá tr u vào 210 m n 0,73%, bãi l c tr ng dòng ch ng kh c thông s COD, NH4+ t QCVN 11 MT: 2015 c m m n 1,07% bãi l c khơng x c NH4+ t quy chu n cho phép So sánh hi u qu x c a hai hình bãi l c tr ng s y dòng ch y ngang dòng ch u ki c th i, nhi , pH 7.5 K t qu hi u su t x thông s COD, NH4+ m n, SS c a hai ki u dòng ch c th hi n b ng 3.7 SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 41 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.7: Hi u su t x COD,NH4+ m n, SS c a hình bãi l c dòng ch ng bãi l c dòng ch y ngang tr ng S y STT M u HSXL COD (%) HSXL NH4 (%) ng ngang HSXL m n (%) HSXL SS (%) ng ngang ng Ngang ng ngang 82,2% 78,6% 75,4% 66,1% 72,9% 68,2% 58,1% 50,7% 65,2% 64,0% 63,6% 60,3% 55,7% 52,1% 74,0% 65,6% 92,9% 86,7% 87,2% 85,5% 84,9% 78,1% 79,2% 69,0% COD Amoni HSXL bãi ngang HSXL bãi Hình 3.3: Bi so sánh HSXL Hình 3.4: Bi so sánh HSXL COD hình bãi l c tr ng S y Amoni hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng dòng ch y ngang dòng ch ng dòng ch y ngang SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 42 KHÓA LU N T T NGHI P HSXL bãi ngang HSXL bãi HSXL bãi ngang HSXL bãi Hình 3.5: Bi so sánh HSXL Hình 3.6: Bi so sánh HSXL SS m n hình bãi l c tr ng S y hình bãi l c tr ng S y dòng dòng ch ng dòng ch y ngang ch ng dòng ch y ngang Nh n xét: D a vào s li u b ng 3.7 bi hình 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ta th y sau ngày x hi u su t x COD, m n, t ng ch t r ng c a bãi l c tr ng S y dòng ch i bãi l c dòng ch y ngang th i gian x bãi l c dòng ch ng, c th c phân ph i thành nhi u m t bãi l c cv n chuy n vào h th ng bãi l c nhi i bãi l c dòng ch y ngang n hóa ch t ô nhi m nh vi sinh v t h r c a th c v t t b n Do v y th ch n bãi l c tr ng s y dòng ch x c th i cho Công ty SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 43 KHÓA LU N T T NGHI P K T LU N VÀ KHUY N NGH K t lu n Quá trình th c hi tài khóa lu n : Tính tốn thi t k hình bãi l c tr ng dòng ch y ngang dòng ch ng ng 0,05 m3/ngày: Bãi l c tr ng dòng ch c L × B × H = 1,2m × 0,4m × 0,65m Bãi l c tr ng dòng ch c L × B × H = 0,8m × 0,5m × 1m Giá thành xây d ng c bãi l c tr ng 2730000 Ch y th nghi m hình thi t k b c th i sau trình x sinh h c c a Cơng ty C ph n D ch v Ch bi n th y h i s n Cát H hi u qu x c a hình thơng qua hi u su t x thông s COD, NH4+, m n, TSS tìm hình t x c th i cho Công ty V m n 0,73%, c hai bãi l c + kh c thông s COD, NH4 , t QCVN 11 MT: 2015 c t B V m n 1,4%, CODv 304 mg/l, m n 1,07% c u ch x c thông s t QCVN 11 MT: 2015 c t B hình bãi l c ng m tr ng S y dòng ch y ngang hi u su t x trung bình COD 76.4%, Amoni 71 m n 66%, SS 62% hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng hi u su t x trung bình COD 80%, Amoni 75.4 m n 71%, SS 70% y hình bãi l c tr ng dòng ch ng hi u qu x bãi l c tr ng dòng ch y ngang Khuy n ngh hình thi t k NH4+ t quy chu n cho phép th i gian , v y nghiên c u c n t u ki x NH4+ t u c u hình bãi l c tr ng dòng ch ng phù h p c th i s n xu t m m sau x hi u khí v a thân thi n v ng, v a góp ph n gi m chi phí v n hành SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 44 KHĨA LU N T T NGHI P hình khơng ch kh c th i Cơng ty C ph n D ch v Ch bi n th y s n Cát H i mà kh ng d ng x c th i cho ngành s n xu t m m nói chung Tuy nhiên k t qu i ch u qu x cho c th i s n xu t không g c r a chai kh thông s + COD, NH4 m n, TSS Vì v áp d ng hình nghiên c u ngồi th c t c n nh ng nghiên c hi u qu x thông s khác c a c th i m m nghiên c ng dòng th i chung c a Công ty SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 45 KHÓA LU N T T NGHI P Niên, Hà N i TÀI LI U THAM KH O -1999, hóa h c k thu t x c, NXB Thanh Công Ty C Ph n D ch V Th y S n Cát H i, Báo cáo x th i vào ngu c c a Công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát H i X c th i b ng bãi l c tr ng Công ngh m i i nhi u l ng, http://www.ner.gov.vn Tr nh Lê Hùng, K thu t x c th i, 2006, NXB Giáo D c, Hà N i Tr Nga, Giáo trình x c th i ih c Bách Khoa Hà N i Tr n Hi u Nhu , c x c th i công nghi p, 2001, NXB Khoa h c k thu t, Hà N i Phan Th Thanh Qu , Giáo trình Cơng ngh Ch bi n Th y s n, 2005, ih cC QCVN 11-MT:2015 BTNMT lo i B TCVN 7957:2008, tiêu chu n qu c m i cơng trình bên ngồi tiêu chu n thi t k 10 Constructed Wetlands Manual, UN-HABITAT, 2008 11 Reedbeds and constructed wetlands for wastewater treatment, Cooper PF, Job GD, Green MB, Shutes RBE, 1996, WRc, Swindon, Wiltshire 12 2000, Brix, H., 2004, Korkusuz, EA, 2005 13 https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmites 14 http://mtnt.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1109/39275/thuc-trang-onhiem-moi-truong-nuoc-o-viet-nam 15 http://voer.edu.vn/m/congnghechebiennuocmam/c952a321 16 http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/708/nghien-cuu-cong-nghe-bai-locngam-trong-cay-de-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-trong-dieu-kien-tinh-thai 17 https://vi.scribd.com/doc/41557169/Tai-li%E1%BB%87uh%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-thi%E1%BA%BFtk%E1%BA%BF-bai-l%E1%BB%8Dc-ng%E1%BA%A7m-tr%E1%BB%93ngcay 18 http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/graminoid/phraus/all.html SVTH: Ph m Th M Linh MT1601 Trang 46 ... c a bãi l c x c th i 18 I THI U V CÔNG TY C PH N CH BI N D CH V TH Y S N CÁT H XU T CÔNG NGH X LÝ C TH I CHO CÔNG TY 21 2.1 Gi i thi u v Công ty C ph n Ch bi n D ch v Th y s n Cát. .. th i tính ch c th i t i Công ty 25 2.2.1 Ngu c th i 25 c th i c a nhà máy 27 2.3 Bi n pháp x c th i c a Công ty 27 l a ch n công ngh x c th i cho Công ty 29 T K BÃI L... c a mơ hình bãi l c ng 41 B ng 3.7: Hi u su t x lý COD,NH4+ m n, SS c a mơ hình bãi l c dòng ch ng bãi l c dòng ch y ngang tr ng S y 42 DANH M C HÌNH Hình 1.1: M t c ng bãi l c
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay