Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp)

58 29 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:55

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric ... 1.3.2.2 Sóng siêu âm Sóng siêu âm ng c n trình h p ph kHz, co y 20 k siêu âm ng siêu âm y khoa, Trong hóa 100 sóng siêu âm thâm 5000oK ( = 4727oC) 2000psi ( = 1361atm) 10-6 giây a trình phá... Nhóm cacbon ôxy b m t than ng c a 16 n tính than ho t tính 17 1.3.2 Gi i thi 1.3.2.1 Bi n tính than ho t tính b ng axit sulfuric 17 1.3.2.2 Sóng siêu âm ng c n trình h p ph 18 C NGHI... phân c c v i kh nghiên c u v kh p ph cation kim lo i, c c a nhóm ch c có tính axit b m t than ho t tính sau bi n tính than b ng axit sulfuric u ki u ki ng hay u ki n sóng siêu âm v i th i gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay