Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp)

58 9 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:55

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuricNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Ng c Ánh ng d n: TS.Võ Hồng Tùng H I PHỊNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U NG C N QUÁ TRÌNH BI N TÍNH THAN HO T TÍNH B NG AXIT SULFURIC KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Ng c Ánh ng d n: TS Võ Hồng Tùng H I PHỊNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Tr n Ng c Ánh Mã SV:1212301008 L p: MT1601 Ngành:K thu tài: Nghiên c u ng c tính than ho t tính b ng axit sulfuric ng n trình bi n NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) - Bi n tính than ho t tính thành v t li u h p ph cation Fe3+ Mn2+ c - Kh o sát s bi i di n tích b m t riêng t ng s tâm axit c a than sau bi n tính b ng c a sóng siêu âm - Các y u t n kh ng (th i gian, di n tích b m t riêng, t ng s tâm axit) p ph c a than Các s li u c n thi thi t k , tính tốn - T ng s tâm axit b m t than - Di n tích b m t riêng - N Fe3+ Mn2+ dung d ch sau h p ph - T i tr ng h p ph , hi u su t h p ph m th c hi n nhi m v t t nghi p Phòng F203 ân l p H i Phòng CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Võ Hoàng Tùng H c hàm, h c v : Ti p H i Phòng N ng d n:Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ng Yêu c u ph c n nhi m v mv Sinh viên ng d n H i Phòng, Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B NG D N Tinh th c tài t t nghi p: tài t t nghi p, sinh viên th hi tích c c, , ch ng cơng vi c - Có tinh th n nghiên c có t ch phát tri n thêm ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lý lu n, th c ti n, tính tốn s nhi m v li - Ch ng khóa lu n t t, có tính m cao - Khóa lu u, th hi - S li u th c nghi u ch h cm i m c a cán b ng khoa h c tính khoa h c, logic c nh ng lu m khoa ng d n (ghi b ng c s ch ): m) H Cán b i ng d n (Ký ghi rõ h tên) TS Võ Hoàng Tùng i L ic hồn thành t c khóa lu n t t nghi p này,em xin g i l i c m i TS tài nhi em,cho em nh ng ki n th c quý báu trình nghiên c u Em xin c h c Dân l p H y cô khoa K thu t Môi ng u ki n t t nh t t i phòng thí nghi i em hồn thành t t q trình làm th c nghi m C nghi m khoa M n b n sinh viên làm vi c phòng thí tơi q trình th c nghi m Ngồi s n l c tìm tòi, nghiên c u c a b n thân, nh s nh c a c bi t th y cô, b n sinh viên khoa K thu t ph n không nh nghiên c u Em xin chân thành c H Sinh viên Tr n Ng c Ánh M CL C L IM U T NG QUAN 1.1 Kim lo i n ng i ng c 1.1.1 Kim lo i n ng 1.1.2 Ô nhi c kim lo i n ng m t s ngu n gây ô nhi m kim lo i n ng 1.1.3 ng c a kim lo i n i lý ngu c b ô nhi m kim lo i n ng 1.2 1.2.1 c 1.2.2 1.3 Gi i thi u v t li u h p ph - Than ho n tính than ho t tính 13 1.3.1 Gi i thi u v t li u h p ph 13 1.3.1.1 Than ho t tính 13 1.3.1.2 C u trúc b m t than ho t tính 14 1.3.1.3 Nhóm cacbon ơxy b m t than ng c a 16 n tính than ho t tính 17 1.3.2 Gi i thi 1.3.2.1 Bi n tính than ho t tính b ng axit sulfuric 17 1.3.2.2 Sóng siêu âm ng c n q trình h p ph 18 C NGHI M 20 2.1 ng nghiên c u 20 2.2 M c tiêu nghiên c u 20 2.3 D ng c thi t b , hóa ch t c n thi t cho nghiên c u 20 2.3.1 D ng c thi t b , hóa ch t 20 2.3.2 Chu n b dung d ch thí nghi m 21 u 22 2.4 nh ion dung d ch 22 2.4.1 2.4.1.1 nh n S t 22 2.4.1.2 nh n Mangan 23 2.4.2 lý than ho t tính 25 2.4.3 Kh o sát kh p ph c a than nguyên li u m u than sau x lý 26 2.4.3.1 nh hi u su t h p ph c a than tr 26 2.4.3.2 nh hi u su t h p ph c a than tr ng 27 2.4.4 Kh o sát y u t n kh p ph c a m u than 28 2.4.4.1 nh di n tích b m t c a than 28 2.4.4.2 nh t ng s tâm axit b m t than 28 2.4.4.3 ng t i tr ng h p ph n kh p ph c a m u than28 T QU VÀ TH O LU N 30 3.1 Kh o sát y u t n kh p ph c a m u than 30 3.1.1 nh di n tích b m t c a than 30 3.1.2 nh t ng s tâm axit b m t than 31 3.2 Kh o sát kh p ph c a m u than 34 3.2.1 Kh o sát than tr ng c a t i tr ng h p ph n kh p ph 34 3.2.1.1 Kh o sát ng c a t i tr ng h p ph n kh p ph S t 34 3.2.1.2 Kh o sát ng c a t i tr ng h p ph n kh p ph Mangan 36 3.2.2 Kh o sát tr ng c a th n kh p ph c a than ng 39 3.2.2.1 Kh o sát ng c a th n kh p ph S t 39 3.2.2.2 Kh o sát ng c a th n kh p ph Mangan 41 K T LU N 45 TÀI LI U THAM KH O 46 DANH M C B NG B ng 1.1: Thông s k thu t c a than ho t tính 13 B ng 2.1: D ng c thi t b c n thi t cho nghiên c u 20 B ng 2.2: Danh m c hóa ch t c n thi t cho nghiên c u 21 B ng 2.3: K t qu ng chu n S t 23 B ng 2.4: K t qu ng chu n Mangan 24 B ng 3.1: S li u di n tích b m t riêng m u than 30 B ng 3.2: T ng s tâm axit b m t than ơxi hóa 32 B ng 3.3: K t qu sau trình h p ph S t c a m u than tr ng thái 34 B ng 3.4: K t qu sau trình h p ph Mangan c a m u than tr 37 B ng 3.5: K t qu sau trình h p ph S t c a m u than tr ng thái ng 40 B ng 3.6:K t qu sau trình h p ph Mangan c a m u than tr ng ng 42 D a vào b ng 3.2 hình 3.2 cho th y t ng s tâm axit b m t than i gian siêu âm, c a m u sóng siêu âm 2h l n nh t th i gian siêu âm >2h t ng s tâm axit b m t than gi m d n Theo tài Nghiên c u bi n tính than ho t tính làm v t li u h p ph x c a Tr lý amoni kim lo i n c T nhiên, t ng s tâm axit b m c 4h l u than ơxi hóa v i HNO3 t 1,2*1020; 1,68*1021 tâm/g k t lu than ho Quá trình bi n tính ng nhóm ch c có tính axit b m t than so v i s ng nhóm ch c có tính axit b m t [11] Qua hình 3.2 th c t ng s tâm axit b m ng axit v i th i gian siêu âm 2h, t 4,143*1017 n 1,175*1018 u th i gian siêu âm >2h t ng s tâm axit gi m xu ng có th nguyên nhân th i gian siêu âm, axit c phân tách thành nh ng bong bóng li ti t o thành nhóm ch c axit nhanh chóng bám b m t than làm cho s Khi th i gian siêu âm 2h, nhóm ch c axit bám vào b m t than th i gian x y trình phân h th di n tích b m t than, có th nói nhóm ch h liên k t v i ch t m s nhóm ch c axit ch t h gi m r t so v i s nhóm ch c axit bám lên b m t than nên không nh n s gi m s nhóm ch c axit ch t h kho ng th i gian siêu âm ch t h 3h, di n tích b m c phân h liên k t v i ch t h kho ng th i gian Th i gian siêu âm b Trong n nh t, t, s nhóm ch c axit nên gây s gi m tâm axit 4h, di n tích b m t gi m bong bóng li ti t n công vào c u trúc l x p c a than r i phá h y chúng, nhóm ch c axit bám vào b m t c u trúc l x p chúng b phá v mang theo nhóm ch c axit làm t ng s tâm axit b m t than gi m xu ng nhi u nhóm ch m t than v y th y t ng s tâm axit b m t than gi im nl ng s tâm axit b m t than nguyên li u 2h m u có kh nhi u so nói m u siêu âm p ph hóa h c t t nh t có t ng s tâm axit nhi u nh t 3.2 Kh o sát kh p ph c a m u than 3.2.1 Kh o sát ng c a t i tr ng h p ph n kh ng c a t i tr ng h p ph n kh p ph than tr 3.2.1.1 Kh o sát p ph S t V i m i m u than, chu n b bình tam giác 100ml Cân vào m i bình 0,5g than Thêm vào m i bình 50ml dung d ch S t chu n có n 100mg/l Ti n hành l c m i bình kho ng th i gian khác nhau: 5, 10, 15, 20phút Sau m i kho ng th i gian l y t ng m u l c máy l c sau l c ti n hành th c hi ng chu n S c phân tích nh n tr ng h p ph K t qu c thu S t sau h p ph , cơng th c (2 3) tính t i c: B ng 3.3: K t qu sau trình h p ph S t c a m u than tr ng thái Th i gian Ch t h p ph l cm u Abs (phút) Than nguyên li u Than bi n tính CFe sau h p ph (mg/l) T i tr ng h p ph q(mg/g) 0,593 32,616 6,738 10 0,57 31,403 6,86 15 0,581 31,983 6,802 20 0,592 32,563 6,744 0,605 33,249 6,675 10 0,6 32,985 6,702 Than ơxi hóa M u siêu âm 1h M u siêu âm 2h M u siêu âm 3h M u siêu âm 4h T b ng 3.3, l m u than tr 15 0,554 30,559 6,944 20 0,56 30,875 6,913 0,57 31,403 6,86 10 0,562 30,981 6,902 15 0,553 30,506 6,949 20 0,553 30,506 6,949 0,58 31,930 6,807 10 0,566 31,192 6,881 15 0,56 30,875 6,913 20 0,56 30,875 6,913 0,601 33,038 6,696 10 0,563 31,033 6,897 15 0,52 28,765 7,124 20 0,534 29,504 7,05 0,59 32,458 6,754 10 0,57 31,403 6,86 15 0,51 28,238 7,176 20 0,505 27,974 7,203 0,61 33,513 6,649 10 0,574 31,614 6,839 15 0,57 31,403 6,86 20 0,58 31,93 6,807 th bi u di n t i tr ng h p ph S t l n nh t c a m i : 7.2 6.86 6.944 6.949 6.913 7.124 7.203 2h 3h 6.86 6.3 5.4 4.5 3.6 2.7 1.8 0.9 than ơxi hóa than nguyên 1h 4h Hình 3.3: T i tr ng h p ph S t l n nh t tr T b ng s li u 3.3 bi 3.3 cho th y m h p ph Fe3+ tr gian l c m t i tr ng h p ph l n nh t c n th i ng 15 phút ti p t c l c m u t i tr ng h p ph có kh gi m d n T i tr ng h p ph h p ph c a m i m d u có kh c tính b ng 3.3 cho th y t i tr ng u ph thu c vào n sau h p ph c a dung i v i m u than h p ph Fe3+ tr i tr ng h p ph ng kho ng 6,6 kh p ph Fe3+ tr 7,2 mg/g Theo bi , m u siêu âm 3h có t nh t M u than có kh h p ph v t lý t t nh t có di n tích b m t l n nh t, có th nói than ho t tính h p ph Fe3+ b ng kh 3.2.1.2 Kh o sát p ph v t lý ng c a t i tr ng h p ph n kh p ph Mangan V i m i m u than, chu n b bình tam giác 100ml Cân vào m i bình 0,5g than Thêm vào m i bình 50ml dung d ch Mangan chu n Ti n hành l c m i bình kho ng th i gian khác nhau: 5, 10, 15, 20phút Sau m i kho ng th i gian l y t ng m u l c máy l c sau l c ti n hành th c hi c phân tích ng chu n Manga Mangan sau h p ph , cơng th c (2 3) tính t i nh n tr ng h p ph K t qu c: B ng 3.4: K t qu sau trình h p ph Mangan c a m u than tr ng Th i gian Ch t h p ph l cm u CMn sau h p ph T i tr ng h p ph (mg/l) q(mg/g) Abs (phút) Than nguyên li u 0,44 61,456 3,854 10 0,408 57,11 4,289 15 0,426 59,555 4,045 20 0,45 62,814 3,719 0,43 60,098 3,99 10 0,4 56,023 4,398 15 0,4 56,023 4,398 20 0,39 54,665 4,534 0,33 46,516 5,348 10 0,32 45,158 5,484 15 0,316 44,615 5,539 20 0,324 45,701 5,43 0,36 50,591 4,941 10 0,359 50,455 4,955 15 0,33 46,516 5,348 20 0,34 47,875 5,213 Than bi n tính Than ơxi hóa M u siêu âm 1h M u siêu âm 2h M u siêu âm 3h M u siêu âm 4h 0,313 44,208 5,579 10 0,28 39,726 6,027 15 0,28 39,726 6,027 20 0,274 38,911 6,109 0,423 59,147 4,085 10 0,394 55,208 4,479 15 0,375 52,628 4,737 20 0,375 52,628 4,737 0,412 57,653 4,235 10 0,392 54,937 4,506 15 0,38 53,307 4,669 20 0,401 56,159 4,384 T b ng 3.4 th bi u di n t i tr ng h p ph Mangan l n nh t c a m i m u than tr 6.109 5.539 4.289 than nguyên 5.348 4.534 4.737 4.669 3h 4h than ơxi hóa 1h 2h Hình 3.4: T i tr ng h p ph Mangan l n nh t c a m i m u than tr T b ng s li u 3.4 bi 3.4 cho th y m h p ph Mn2+ tr gian l c m u có kh t i tr ng h p ph l n nh t c n th i ng 10-15 phút ti p t c l c m u t i tr ng q trình h p ph có kh gi m d n T i tr ng h p ph t i tr ng h p ph c a m i m c tính b ng 3.4 cho th y u ph thu c vào n sau h p ph c a i v i m u than h p ph Mn2+ tr dung d h p ph kho ng 3,7 6,1 mg/g Theo bi p ph Mn2+ tr kh i tr ng m u siêu âm 2h m u có t nh t M u than có kh h p ph hóa h c t t nh t có t ng s tâm axit l n nh t nên có th nói than ho t tính h p ph Mn2+ có b n ch t ho c ph thu c nhi 3.2.2 Kh o sát ng c a th tr h p ph hóa h c n kh p ph c a than ng 3.2.2.1 Kh o sát ng c a th n kh Chu n b m i m u than ng xi 1l p ph S t lanh 10ml bình tam giác 100ml Lót i ng 0,5g than, ti p t c lót l p bơng phía l p than Rót t t dung d ch S t chu n cho dung d ch ch y qua Sau t, b T cl u ch ng 5ml, b ch y sau l c trung bình 0,6 ml/phút n n l c, m i c 30ml, th i gian trung bình c a m n ti n hành th c hi S u thu dung d ch sau l c nh n ph K t qu h p ph c n 50phút M i c sau m nl cc tl c c phân tích ng chu n S t sau h p ph , công th c (2 iv iS 1) tính hi u su t h p c b ng: B ng 3.5: K t qu sau trình h p ph S t c a m u than tr ng th ng Ch t h p ph Than nguyên li u Than bi n tính Than ơxi hóa M u siêu âm 1h M u siêu âm 2h M u siêu âm 3h M u siêu âm 4h Th i gian (phút) Abs CFe sau h p ph (mg/l) Hi u su t H(%) 50 0,672 36,783 63,217 100 0,716 39,104 60,896 150 0,747 40,74 59,26 200 0,767 41,795 58,205 50 0,603 33,143 66,857 100 0,693 37,891 62,109 150 0,718 39,21 60,79 200 0,774 42,164 57,836 50 0,588 32,352 67,648 100 0,682 37,311 62,689 150 0,693 37,891 62,109 200 0,78 42,48 57,52 50 0,622 34,146 65,854 100 0,702 38,366 61,634 150 0,747 40,74 59,26 200 0,778 42,375 57,625 50 0,577 31,772 68,228 100 0,688 37,627 62,373 150 0,711 38,841 61,159 200 0,768 41,847 58,153 50 0,455 25,336 74,664 100 0,594 32,669 67,331 150 0,633 34,726 65,274 200 0,749 40,845 59,155 50 0,645 35,359 64,641 100 0,704 38,471 61,529 150 0,732 39,948 60,052 200 0,783 42,639 57,361 T b ng 3.5, l th bi u di n s ph thu c theo th i gian c a m i n n kh p ph S t c a m i m u than tr ng ng: 75 72 69 than ơxi hóa 66 63 60 57 50 Hình 3.5: 100 150 ng c a th 200 250 p ph Fe3+ tr ng thái n kh ng T b ng s li u 3.5 bi 3.5 cho th y m h p ph Fe3+ tr ng thái phút k t lúc b ng kh u có kh h p ph t t nh t t 50 u h p ph n u ti p t c l c hi u su t trình h p ph gi m d n Theo bi p ph Fe3+ m u siêu âm 3h m u có kh ng h p h p ph Fe3+ tr ng thái ng t t nh t t tr tr ng than ho t tính h p ph Fe3+ có b n ch t ho c ph thu c nhi u h p ph v t lý hi u su t h p ph Fe3+ cao than ho t tính có di n tích b m t riêng l n 3.2.2.2 Kh o sát ng c a th Chu n b m i m u than ng xi 1l n kh p ph Mangan lanh 10ml bình tam giác 100ml Lót i ng 0,5g than, ti p t c lót l p bơng phía l p than Rót t t dung d ch Mangan chu n cho dung d ch ch y qua Sau t, b cl u ch ng 5ml, b u thu dung d ch sau l c T ch y sau l c trung bình 0,6 ml/phút n, m i c 30ml, th i gian trung bình c a m n 50phút M i n n hành th c hi nh n c sau m c phân tích ng chu Mangan sau h p ph , cơng th c (2 K t qu h p ph c n l c ti n i v i Mangan 1) tính hi u su t h p ph c b ng: B ng 3.6:K t qu sau trình h p ph Mangan c a m u than tr Ch t h p ph n ng CMn sau h p ph Hi u su t (mg/l) H(%) Abs 50 0,448 62,542 37,458 100 0,458 63,901 36,099 150 0,471 65,666 34,334 200 0,479 66,753 33,247 50 0,479 66,753 33,247 100 0,446 62,271 37,729 150 0,476 66,345 33,655 200 0,493 68,654 31,346 50 0,415 58,061 41,939 100 0,432 60,369 39,631 150 0,443 61,863 38,137 200 0,456 63,629 36,371 50 0,426 59,555 40,445 100 0,435 60,777 39,223 150 0,446 62,271 37,729 Than nguyên li u Than bi n tính Than ơxi hóa M u siêu âm 1h 200 0,45 62,814 37,186 50 0,423 59,147 40,853 100 0,415 58,061 41,939 150 0,439 61,32 38,68 200 0,44 61,456 38,544 50 0,453 63,222 36,778 100 0,429 59,962 40,038 150 0,475 66,209 33,791 200 0,502 69,876 30,124 50 0,46 64,172 35,828 100 0,439 61,32 38,68 150 0,456 63,629 36,371 200 0,477 66,481 33,519 M u siêu âm 2h M u siêu âm 3h M u siêu âm 4h T b ng 3.6 n kh th bi u di n s ph thu c theo th i gian p ph Mangan c a m i m u than tr ng: than ơxi hóa Hình 3.6: ng c a th tr n kh ng p ph Mn2+ ng T b ng s li u 3.6 bi 3.6 cho th y m h p ph Mn2+ tr nh ng tùy vào m u than kh ng 100 phút t lúc b p ph t t u h p ph , có s m u kh ph t t t 50 phút t lúc b p u h p ph n u ti p t c l c hi u su t trình h p ph gi m d n Theo bi h p ph Mn2+ tr u có kh m u siêu âm 2h m u có kh ng t t nh t ng h p h p ph Mn2+ tr ng than ho t tính h p ph Mn2+ có th có b n ch t ho c ph thu c nhi h p ph hóa h c hi u su t h p ph Mn2+ tr cao than ho t tính có t ng s tâm axit b m t than nhi u K T LU N Qua trình th c hi n khóa lu n t t nghi ng c tài u nh n q trình bi n tính than ho t tính b ng axit , k t qu c: c v t li u h p ph t nguyên li u vào than ho t tính b ng cách x lý hóa h c: ngâm H2SO4 1M 16h ngâm NaOH 0,1M 24h o m u than ơxi hóa qua q trình x lý than ho t tính u ki ngâm axit H2SO4 1M 24h ngâm axit H2SO4 1M ng sóng siêu âm v i th i gian khác Q trình ơxi hóa than ho t tính b ng axit m ng siêu âm làm n tích b m t riêng c a than l n nh t th n ng s tâm axit b m t than nhi u nh t th i gian n 2h K t qu kh o sát kh Mn2+ tr p ph c a m u than v i ion Fe3+ ion ng tr ng thái u có kh cho th y t t c m u than p ph ion kim lo i dung d ch Dù h p ph ion Fe3+ hay ion Mn2+ kh p ph ion kim lo i tr ng v nt Trong tr t t nh t 10 tr i gian t kh 15 phút Trong tr Fe3+ t t nh t 50 phút k t lúc b ng, th tr h p ph ion u h p ph th ion Mn2+ t t nh t 50 100 phút t lúc b Dù p ph ion kim lo i h p ph u h p ph h p ph ion Fe3+ có th ph thu c nhi u vào h p ph v t lý di n tích b m t riêng c a than l n kh h p ph Fe3+ cao h p ph ion Mn2+ có th ph thu c nhi u vào h p ph hóa h c t ng s tâm axit b m t than nhi u kh h p ph Mn2+ t t K t qu c m t ph n b n ch t h p ph c a kim lo i n ng khác than ho t tính TÀI LI U THAM KH O [1] http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-o-nhiem-kim-loai-nang-9193/ [2] Ph p (2008), Nghiên c u s (Cd) chì (Pb) lồi Corbicula sp N ng, Khóa lu n t t nghi p, T [3] i n ng cadimium vùng c a sông t i thành ph ng H m ch H ng H qu c gia TP.HCM [4] Nguy p (2009), Nghiên c u s kim lo i n ng Cadmium (Cd) Chì (Pb) c a loài H n (Corbicula sp.) vùng c a sơng thành ph ng, T p chí Khoa h c cơng ngh H ng [5] http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/kim-loai-nang-trong-nuoc-118332.html [6] Hồng (2012), Tìm hi u kh ph ch t o t p ph s t c a v t li u h p Khóa lu n t t nghi [7] Tr nh Th ch p H i Phòng ng s c kh i, NXB H qu c gia Hà N i [8] Nguy c(2008), Hóa h [9] Tr Nga (2002), Giáo trình cơng ngh x NXB Khoa h [10] H Thái Nguyên c th i, t Hà N i http://thanhoattinhtad.com/Newscat/Than-hoat-tinh/Than-hoat-tinh-la-gi- thanh-phan-va-cong-dung-cua-than-hoat-tinh/43/175.html [11] Tr nh Xuân i (2010), Nghiên c u bi n tính than ho t tính làm v t li u h p ph x lý amoni kim lo i n H Khoa h c T nhiên [12] Bansal R.C., Goyal M.(2005), Activated Carbon Adsorption, Taylor & Francis Group, USB [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound [14] http://bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/208-26-633361770972601250/Vatly/Song-sieu-am-la-gi.htm [15] Kumar Atul, Awatar Maurya Ram(2008), Efficient Synthesis of Hantzsch Esters and Polyhydroquinoline Derivatives in Aqueous Micelles [16] Henglein, A., & Gutierrez, M (1993) Sonochemistry and sonoluminescence: Effects of external pressure J Phys Chem [17] Azar, Lawrence (2009, February) Cavitation in ultrasonic cleaning and cell disruption Controlled Environments, http://www.absotecthailand.com/Cavitation.pdf Retrieved from ... 1.3.2.2 Sóng siêu âm Sóng siêu âm ng c n trình h p ph kHz, co y 20 k siêu âm ng siêu âm y khoa, Trong hóa 100 sóng siêu âm thâm 5000oK ( = 4727oC) 2000psi ( = 1361atm) 10-6 giây a trình phá... Nhóm cacbon ôxy b m t than ng c a 16 n tính than ho t tính 17 1.3.2 Gi i thi 1.3.2.1 Bi n tính than ho t tính b ng axit sulfuric 17 1.3.2.2 Sóng siêu âm ng c n trình h p ph 18 C NGHI... phân c c v i kh nghiên c u v kh p ph cation kim lo i, c c a nhóm ch c có tính axit b m t than ho t tính sau bi n tính than b ng axit sulfuric u ki u ki ng hay u ki n sóng siêu âm v i th i gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình biến tính than hoạt tính bằng axit sulfuric (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay