Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH

30 196 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:54

Quyết định 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020.Thông tư số 152017TTBTC ngày 1522017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; và Thông tư số 012017TTBKHĐT ngày 14022017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG.Quyết định 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020.Thông tư số 152017TTBTC ngày 1522017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; và Thông tư số 012017TTBKHĐT ngày 14022017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG.Thông tư 462014TTBNN ngày 05122014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551QĐTTg ngày 0442013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;Quyết định số 900QĐTTg ngày 2062017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; và Quyết định số 414QĐUBDT ngày 1172017 của UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 20172020. ... chỉnh sửa hồn thiện trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt (Mẫu dự án 03) • • Bước 3: Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: • - Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân... 14/02/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực Chương trình MTQG • • Thơng tư 46/2014/TT-BNN ngày 05/12/2014 Bộ Nông nghiệp PTNT việc Hướng dẫn thực số nội dung hỗ... hoạch định hướng phát triển chung tỉnh • • • • • - Chủ trì thẩm định nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; - Sau có kết thẩm định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH, Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH, I. Các căn cứ lập dự án., II. Đối tượng, nội dung và định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, III. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay