Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH

30 46 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:54

Quyết định 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020.Thông tư số 152017TTBTC ngày 1522017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; và Thông tư số 012017TTBKHĐT ngày 14022017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG.Quyết định 1722QĐTTg ngày 0292016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020.Thông tư số 152017TTBTC ngày 1522017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; và Thông tư số 012017TTBKHĐT ngày 14022017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG.Thông tư 462014TTBNN ngày 05122014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551QĐTTg ngày 0442013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;Quyết định số 900QĐTTg ngày 2062017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; và Quyết định số 414QĐUBDT ngày 1172017 của UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 20172020. HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ NHÂN RỘNG HÌNH GIẢM NGHÈO Người thực • • Lê Xn Cường - Chun Viên Chính Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông I Các lập dự án • • Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Thông số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 Bộ Tài quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp thực CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Thông số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu cấp xã thực Chương trình MTQG • • Thơng 46/2014/TT-BNN ngày 05/12/2014 Bộ Nông nghiệp PTNT việc Hướng dẫn thực số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chương trình 135 hỗ trợ đầu sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tồn khu, thơn, đặc biệt khó khăn; Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tồn khu vào diện đầu chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 UBDT phê duyệt danh sách thơn đặc biệt khó khăn vào diện đầu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 • • • • Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Nghị số 03/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 địa bàn tỉnh Đắk Nông Quyết định 481/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 UBND tỉnh Đắk Nông việc công bố kết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đan chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 Căn quy hoạch xây dựng nông thôn xã II Đối tượng, nội dung định mức hỗ trợ phát triển sản xuất • • • • Đối tượng hỗ trợ • - Nhóm hộ thành lập UBND xã định, nhóm có 01 trưởng nhóm hộ bầu để quản lý điều hành hoạt động nhóm, nhóm trưởng người có uy tín thơn, có khả tiếp thu, truyền đạt tiến khoa học kỹ thuật cho thành viên nhóm (ưu tiên phụ nữ làm trưởng nhóm); `a) Các hộ nghèo cận nghèo, hộ thoát nghèo theo quy định hành b) Nhóm hộ: - Được lựa chọn cơng khai, dân chủ sở tự nguyện, gồm hộ nghèo, cận nghèo hộ khác; • • • - Trong nhóm số hộ khơng phải hộ nghèo, cận nghèo khơng q 20% tổng số hộ nhóm phải có trí thống hộ nghèo, cận nghèo; - Nhóm hộ hoạt động có cam kết quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thực kế hoạch, dự án sản xuất xác định sử dụng hiệu nguồn vốn nhằm tăng thu nhập cho thành viên; xây dựng nội quy hoạt động trưởng thôn đồng thuận Chủ tịch UBND xã phê duyệt c) Tổ chứcnhân có liên quan: HTX, doanh nghiệp… liên kết với hộ nghèo • • Nội dung hỗ trợ Căn vào quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn nhu cầu hỗ trợ người dân để xây dựng phương án, dự án phát triển sản xuất với nội dung cho phù hợp, thiết thực (phát huy tối đa lợi địa phương, hướng người dân vào sản xuất hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo tính bền vững thu nhập, gắn liên kết với doanh nghiệp phát triển HTX, THT) Việc đầu cần tập trung để mang lại hiệu quả, tránh đầu dàn trải, đầu nhiều nội dung địa phương • • a) Hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, ngư nghiệp: • - Đối với dự án chăn nuôi: Hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm phòng, chuồng trại, máy chế biến thức ăn chăn ni • - Đối với dự án trồng trọt: Hỗ trợ giống trồng, phân bón, thuốc BVTV, máy móc, nông cụ sx, sơ chế nông sản - Đối với dự án nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, thuốc trừ bệnh, máy móc, nơng cụ, cải tạo diện tích ni • • a) Hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, ngư nghiệp: - Đối với dự án trồng trọt: Hỗ trợ giống trồng, phân bón, thuốc BVTV, máy móc, nơng cụ sx, sơ chế nơng sản • - Đối với dự án chăn ni: Hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm phòng, chuồng trại, máy chế biến thức ăn chăn ni • - Đối với dự án nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, thuốc trừ bệnh, máy móc, nơng cụ, cải tạo diện tích ni • • • • b) Chi hộ nghèo tham gia hình • 3.4 Các nội dung chi khác như: chi phí quản lý dự án; chi phí tập huấn; chi cơng tác quản lý giảm nghèo cấp xã; chi cho Tổ kế kế hoạch thôn thực theo quy định hành - Hộ nghèo: Hỗ trợ 05 triệu đồng/hộ/năm - Hộ cận nghèo: Hỗ trợ 03 triệu đồng/hộ/năm - Hộ thoát nghèo (kể từ thoát nghèo 12 tháng trợ lại): Hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ/năm III Trình tự lập, thẩm định phê duyệt dự án • • Bước 1: Tổ chức họp thơn • - Cơng tác chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch tổ chức họp thôn (Nội dung, địa điểm, thời gian, điều kiện cần thiết phục vụ họp…) tiến hành mời hộ theo thời gian, địa điểm quy định • • Trưởng thơn, sau tiếp thu ý kiến xã tiến hành tổ chức họp thôn, Nội dung họp thôn bao gồm: - Tổ chức họp thôn + Điểm danh hộ tham gia; • • • + Phân cơng thư ký họp; • + Xin ý kiến tổng hợp ý kiến hộ tham gia; trả lời giải thích ý kiến hộ dân; • + Nêu lý mục đích, yêu cầu họp; + Trình bày nội dung triển khai (các chủ trương định hướng phát triển sản xuất; sách hỗ trợ dự kiến đầu sản xuất thôn đảm bảo theo quy hoạch, định hướng phát triển); + Thống phát đơn đăngtham gia dự án (theo mẫu 01) Trưởng thôn hướng dẫn hộ dân điền vào mẫu đơn + Căn đơn đăng ký hộ, tổ chức bình xét đối tượng hưởng lợi (do nhu cầu hỗ trợ lớn, nguồn kinh phí có hạn nên trưởng thơn phải tổ chức cho hộ bình xét nhu cầu đăng ký để thống danh sách người hỗ trợ) Sau thống bình xét hình thức biểu quyết; trưởng thơn tổng hợp kết luận nội dung hỗ trợ đối tượng hỗ trợ • + Kết luận thơng qua biên họp (theo mẫu biên 02); • • - Kết thúc họp Trưởng thơn, hồn thiện hồ sơ họp gồm Đơn đăng ký hộ; biên họp thơn danh sách bình xét kèm theo gửi UBND xã tổng hợp chung vào dự án xã (danh sách theo mẫu 04) • • Bước Xây dựng dự án Ủy ban nhân dân cấp xã hồ sơ thôn gửi lên tổng hợp chung thành dự án xã, thông qua Thường trực HĐND xã cho ý kiến, BQL dự án xã chỉnh sửa hồn thiện trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt (Mẫu dự án 03) • • Bước 3: Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: • - Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án; • • • • 3.1 Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 01 (một) hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn) trực tiếp qua đường bưu điện Hồ sơ gồm: - Đơn đănghộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; - Biên họp thơn, bản; - Danh sách hộ, nhóm hộ đăngdự án hỗ trợ phát triển sản xuất; - Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất • • 3.2 Ủy ban nhân dân cấp huyện • - Tiếp nhận hồ sơ trả giấy biên nhận hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp nộp trực tiếp) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời văn tính hợp lệ hồ sơ để tiến hành thẩm định không thẩm định; - Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp chung danh mục dự án địa bàn huyện, thống danh mục đầu với Sở Nông nghiệp PTNT Sở, ngành có liên quan để đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển chung tỉnh • • • • • - Chủ trì thẩm định nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; - Sau có kết thẩm định, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trả kết Ủy ban nhân dân cấp xã 02 (hai) ngày làm việc 3.3 Tổ chức, triển khai thực dự án phê duyệt Ủy ban nhân dân cấp xã: - Thông báo cho người dân nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; chế độ sách hỗ trợ; danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án; • • - Tổ chức thực dự án theo nội dung phê duyệt; - Cử cán kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát suốt trình thực dự án; • - Tổng hợp, đánh giá báo cáo kết thực dự án (theo mẫu 05) • • IV Hồ sơ, chứng từ toán • • a) Đối với nội dung chi bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật: • Hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công giúp người dân nâng cao kiến thức phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận tín dụng, thơng tin thị trường, sử dụng đất đai có hiệu Chứng từ toán gồm: Bảng chứng từ toán; Kế hoạch tập huấn; giấy mời tập huấn; Chứng từ chi phí cơng tác tổ chức: Chứng từ in ấn, giáo trình phục vụ lớp học; hóa đơn mua văn phòng phẩm; nước uống; hợp đồng, lý, phiếu thu hóa đơn thuê hội trường đơn vị cho thuê chứng từ mua vật thực hành (nếu có) • • Chứng từ chi học viên: danh sách cấp phát tiền ăn, tài liệu có xác nhận nơi tổ chức; danh sách cấp phát tiền lại (nếu có) có xác nhận nơi tổ chức lớp; hợp đồng, lý hóa đơn thuê phòng nghỉ học viên (nếu có) Chứng từ chi phí giảng viên, hướng dẫn viên thực hành: Hợp đồng, lý hợp đồng thuê giảng viên, giấy biên nhận bồi dưỡng giảng viên, chứng tiểu giáo viên (phô tô); chứng từ toán tiền lại, tiền giảng viên , hướng dẫn viên thực hành (nếu có) • • b) Đối với nội dung chi tổ chức thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm sản xuất ngồi địa phương: Chứng từ tốn gồm: Quyết định UBND huyện cho tổ chức tham quan; Kế hoạch tham quan, giấy mời, lịch trình tham quan có xác nhận địa điểm đến tham quan, danh sách cấp phát tiền ăn có xác nhận đơn vị tổ chức người cấp phát, chứng từ mua nước uống, hố đơn th phòng nghỉ, hợp đồng lý thuê xe, hoá đơn thuê xe vận tải hành khách, báo cáo chuyến tham quan Hỗ trợ giống, trồng, vật ni, vật sản xuất: • • Hồ sơ chứng từ toán gồm: Kế hoạch chi tiết; giấy báo giá đơn vị cung cấp dịch vụ, thẩm định giá, thủ tục đấu thầu, thầu theo quy định; hợp đồng, lý hoá đơn mua giống, vật tư; biên giao nhận chủ đầu đơn vị cung cấp dịch vụ, danh sách cấp phát cho hộ nông dân; hợp đồng, lý hoá đơn vận chuyển Đối với hàng hóa mua dân phải có bảng mua hàng ghi đủ số lượng, chủng loại, quy cách, kinh phí, có xác nhận người mua, người bán, trưởng thơn UBND xã nơi bán hàng hóa Đối với gói hàng hóa có giá trị đến 100 triệu phải tổ chức thầu chào hàng cạnh tranh; 100 triệu đồng tổ chức đấu thầu theo quy định hành Hỗ trợ xây dựng dự án hình trình diễn phổ biến nhân rộng hình: • • Hồ sơ tốn gồm: Kế hoạch chi tiết hình; báo giá, thẩm định, hồ sơ thầu, hợp đồng, lý hoá đơn mua giống, vật tư; biên giao nhận chủ đầu đơn vị cung cấp dịch vụ, danh sách cấp phát cho hộ nông dân; hợp đồng, lý hoá đơn vận chuyển; hợp đồng, lý thuê cán đạo có xác nhận quyền địa phương; cam kết thực hình hộ Báo cáo tổng kết hình, dự án - Đối với nội dung tập huấn, tổng kết hình: Hồ sơ tốn áp dụng theo tiết a, điểm 1, mục IV Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị máy móc, cơng cụ sản xuất chế biến bảo quản sản phẩm: • • Hồ sơ thanh, toán gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự toán chi tiết, văn lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị hợp đồng chủ đầu nhà thầu UBND huyện phê duyệt (trong trường hợp phải đấu thầu mua sắm); giấy báo giá; Chứng thư định giá (trong trường hợp phải thẩm định giá); biên giao nhận máy móc, thiết bị chủ đầu đơn vị cung cấp dịch vụ; hợp đồng, lý hoá đơn vận chuyển; danh sách cấp phát máy móc cho hộ, nhóm hộ; quy chế sử dụng tài sản dùng chung loại máy móc, thiết bị quy nhóm hộ cam kết hộ máy móc, thiết bị quy hộ   ... chỉnh sửa hồn thiện trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt (Mẫu dự án 03) • • Bước 3: Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: • - Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân... 14/02/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực Chương trình MTQG • • Thơng tư 46/2014/TT-BNN ngày 05/12/2014 Bộ Nông nghiệp PTNT việc Hướng dẫn thực số nội dung hỗ... hoạch định hướng phát triển chung tỉnh • • • • • - Chủ trì thẩm định nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; - Sau có kết thẩm định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH, Bài giảng PowerPoint Chương trình 135 năm 2017: HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÌNH TỰ, THẨM ĐỊNH, I. Các căn cứ lập dự án., II. Đối tượng, nội dung và định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, III. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay