Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con” (Khóa luận tốt nghiệp)

70 13 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:51

Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con”Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con” B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : ng d n: ThS Nguy n Th C m Thu H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C TS NG T I NG NG C A D TRANG TR KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : ng d n: ThS Nguy n Th C m Thu H I PHÒNG - 2016 GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG B NHI M V Sinh viên: TÀI T T NGHI P Linh Mã SV: 1212301004 L p: MT1601 Nghiên c Ngành: K thu ts ng trang tr ng t ng ng c a d án NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p NG D CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Th C m Thu H c hàm, h c v : Th an công tác: N p H i Phòng ng d n: Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ng Yêu c u ph c n nhi m v mv Sinh viên ng d n H i Phòng, ngày tháng Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B NG D N Tinh th c ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lý lu n, th c ti n, tính tốn s nhi m v li m c a cán b tài t t nghi p: ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) Trong trình h c t p hồn thành lu c ng d quý báu c a th y cô, anh ch b n V i lòng kính tr ng bi c bày t l i c i Ban Giám hi i h c Dân l p H u ki n cho em su t trình h c t p Xin chân thành c ng, nh ng c ti p gi ng d y, truy t l i cho em nh ng ki n th c b tr vơ có ích nh c v a qua Em xin chân thành c n Th C ng d tài Trong trình làm lu nt b o cho em th c hi tài, giúp em q trình hồn thành lu Xin chân thành c em nh y cô h lu ng ch m lu nh H i Phòng, ngày Sinh viên i tr c ti p ng d n ch M CL C C 1.1 Tên d án .2 1.2 Ch d án 1.3 V a lý c a d án 1.4 N i dung ch y u c a d án 1.4.1 t m c tiêu c a d án ng quy h ng m c cơng trình c a d án 1.4.2 Kh .8 1.4.4 Công ngh s n xu t .9 1.4.5 Nguyên, nhiên v t li 1.4.5.1 u vào) s n ph u ra) c a d án .11 11 1.4.5 16 1.4.6 Ti th c hi n d án .16 1.4.7 V .16 1.4.8 Thơng tin c a d án .17 2: 19 n chu n b D án 19 .19 2.1 19 n thi công xây d ng l t thi t b c a D án .19 21 2.2.1 21 2.2.1 26 2.2.1 .28 2.2.1 .29 2.2.1 30 30 30 2.2.2 .31 2.2.2 31 2.2.2 32 ng t n v n hành c a D án 32 33 2.3.1 33 2.3.1 42 2.3.1 .45 46 2.3.1 47 48 2.3.2 .48 2.3.2 48 ng gây nên b i r i ro, s c c a d án .48 48 49 3: 52 52 53 K T LU N 57 TÀI LI U THAM KH O 58 13 13 14 15 B 17 20 23 24 25 25 26 28 30 30 32 34 34 35 36 39 40 42 44 44 47 Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng c th c th i t khu v c r a tay chân c thu vào h sinh h c c thu vào b t ho x lý iv c th i sinh ho t t nhà v sinh, theo h s phát th i ô nhi m c a T ch c Y t th gi i (WHO), t ng ch t ô nhi m c a m i phát ng sau B ng 2.18 T Stt ng ch t c th i sinh ho t Kh Ch t ô nhi m ng i/ngày) Kh ng trung i/ngày) BOD5 45 54 49,5 COD 72 102 87 Ch t r 70 145 107,5 D um 10 30 20 T 12 Amoni (N-NH4) 2,4 - 4,8 3,6 T ng Phospho ng (TSS) 0,8 - 4,0 2,4 Ngu n: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993 V is ng cán b công nhân Trang tr i t ch t nhi c th i sinh ho c tính tốn b ng sau: B ng 2.19 T ng n ch t ô nhi c th i sinh ho t N TT (mg/lít) BOD5 495 COD 870 TSS 1075 D um 200 T ng N 90 Amoni 36 T ng P 24 c th i sinh ho t t khu v c x lý s ng tiêu c ng ng ch t h c ti p nh u Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng c, ch t h hôi th n d ch b c th i s c x lý qua b t ho c th i ngu n ti p nh n y s gây mùi ng v y, th ng h sinh h c y tràn Theo th ng kê c a T ch c Y t th gi i (WHO) n ch t nhi t nhi u so v c th i, có kho ng 0,05 1,5 mg/l N, 0,004-0,03 mg/l P, 10 20mg/l COD 10 20 mg/l TSS Vì v y, khơng c n x lý thành ph n nhi c có th b ô nhi m cu t cát, cây, d u m , th a, phân l ng ao h , khu v c Vì v y, ch t ô nhi m cu n ch t ô nhi m cho ngu c ti p nh n này, gây i s ng sinh v t th y sinh Tuy nhiên, m t b ng c a d tác v sinh b cu 2.3.1 c bê tơng hóa m t ph n, n u cơng ng ch t ô nhi m phát c gi m thi ng ch t th i r n a Ch t th i r th Ch t th i r n phát sinh t ho a, v bao bì th y u phân l n, ng b h + Phân: L n l a tu i khác nhu c u th ng phân th ( theo Tài li u t p hu n Công ngh khí sinh h c c a B Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn) M t l n nái s th i kho ng kg phân/ngày M t l n s th i kho ng 0,3 kg phân/ngày V is ng l n c a trang tr i m t ngày s th i kho ng 2.400 x + 23.760 x 0,3 = 11.928 kg/ngày Thành ph n hóa h c c a ch t th i r ph thu c vào ngu n g c ch t th u ki ng, l a tu i tình tr ng s c kh e c n ng ch t th i n c x lý phù h p s gây mùi th i, nhi ng khơng khí khu v c, m t khác s lan truy n vi khu n gây b nh khơng khí, n s c kh e c i c a l n, làm gi m t ch y, D án s thu gom x lý phân l n t i h m biogas Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng ng th a l n: Nhu c u th n c a trang tr ic t V ng th thu gom hoàn tr l ngh Nông thôn a l d ng 130.336 v ng th n s c trang tr i cung c p Công ty C ph n phát tri n Công + Thi t b sinh không nhi nguy h i v ng ch t th x lý ch t th i sinh ho t ng): ng ch t th i phát i ch t th c trang tr i thu gom + Bùn th i t b biogas: Bùn th i t h m biogas s phân c a trang tr i nh k n o hút v n chuy n khu v c b Ch t th i r n sinh ho t Rác th i sinh ho t c a 66 cán b cơng nhân viên Trang tr i có thành ph n c a rác sinh ho t g m: ch t h c ph m, gi y v nh m c phát th i rác c a côn c l y b ng 1,3 kg/ngày ( nh m c c a Quy nh s -BXD); công nhân t i trang tr i làm theo ca (8h/ca), nên l nh m c b ng phát th i c a B Xây d ng T kg/ngày ng rác th i sinh ho c tính: 1,3 x 66 x 1/3 = 28,6 ng rác có th gây nhi n ki n gây b gom ký h ng v i thu gom rác th i c m, tránh gây ng 2.3.1 ng v t gây h i D án s có bi n pháp thu n thu gom hàng ng s c kh e ng ch t th i nguy h i Ch t th i nguy h i phát sinh trình ho ng c a D án g m có: - Xác l n ch t b b nh: L n ch t b nh m t nh ng ngu n gây ô nhi ng, tác nhân gây b nh s truy n nhi i v ng l n ch t ch y u t p trung th u l n nh , t l l n ch t kho ng 0,2%, v u l n s l n ch t phát sinh kho ng 4-5 ng v t ni b ch t ph thu c tình hình d ch b ng l n ch t phát sinh khơng th d c Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng - Thu c thú y th a (theo s liêu tham kh o th c t c a trang tr i l n có quy ng thu c thú y th c tính kho ng t Ngoài ra, ho ng c a D án gi lau máy móc dính d u; d u th i (qu m th nh quang th i, phát sinh ch t th i nguy h t th ng máy móc, a ch a, b ng, tu; V thùng d u c quy th i ng ch t th i nguy h i phát sinh t ho ng c a D án có th c tính kh B ng 2.20 Kh Stt ng ch t th i nguy h i Tr ng thái t n t i Tên ch t th i S ng Gi lau dính d u m R n kg/tháng D u m th i L ng kg/tháng 10 V thùng d u m th i R n kg/tháng R n kg/tháng R n kg/tháng R n kg/tháng kg/tháng 24 nh quang th i c quy th i Vacxin h n, v thu c kháng sinh T ng ch t th i nguy h i ng ch t th i nguy h i, n u kh c x lý s gây ô nhi ng c khu v c Ch t th i nguy h i có th tr c ti p ho c theo m xu t, hồ vào dòng ch y m t gây ô nhi ng ti p nh n Vì v y, ch D án s có bi n pháp qu ng ch t th i 2.3.1 t Ch t th i cây, bón cho cây, rau c r t nguy hi m Nhi u nghiên c u cho th y kh t, c có th gây b v ng ru thi u ô nhi t t ngu n ch t th x lý ch t th i qua h m b d ng cho tr ng tr t ng v t n t i c a m m b nh c bi t b nh gi m án s có bi n pháp thu gom i bón cho tr ng Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng n ch t th i ng c a ngu n không liên quan 2.3.2.1 Ti ng Ti ng y u t ti ng v n Ti ng v t ng b i nhi u s gây nh ng ti ng n l n tác uc ng t i ch y nghi p nên ch ch trình c th , t o cho l n thói n u ng, sinh ho t, v y, ti ng n t ngu n l c gi m thi 2.3.2.2 Nhi ng nuôi ng nhi t sinh q trình hơ h p c n, v i kh ng l n nuôi 2.400 s làm nhi khu v c tr t ng t khó ch u t ni, ng t i s c kh e c n Vì v y, D án s có bi n pháp gi m thi u ngu n ô nhi m n kinh t - xã h i khu v c d án M ts h i c a khu v ng c a d c tóm t ng t ng kinh t xã M t tích c c: + T o chuy n bi tr + T o vi c làm u ngành s n xu t nông nghi p c a nh cho m t s + Hình thành trang tr n ki u m u theo hình khép kín; M t tiêu c c: + N u công tác x lý ch t th i v ng xung quanh khu v c; + Khu v c nhà công nhân n nh ng t n b c, tr m c mb os nh c qu n lý t t có th x y ng gây nên b i r i ro, s c c a d án n chu n b , san l p m t b ng xây d ng D án a) Tai n ng Các tai n ng có th x y c n gi t, b t n ng ho c s c nh n, công nhân không tuân th k lu t n ng xây d ng ng o Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng ngh , kinh nghi m ho b n, công c m b o an tồn Ngồi ph ng s b t c n c y m t s không h p lý ng (c u, t i ) trang phòng tai n n giao thông khu v c công ng lái tu ti n s d ng xe ng XD), b trí ng v n t ng b) S c s t lún cơng trình n xây d ng d án s có kh y s t l t, s t lún cơng trình q trình gia c m b o ch ng Ngồi ra, vi c khơng ti n hành kh o sát k a ch t khu v c d c nhà th u thi công s c s u hồn tồn có kh y S c s t lún cơng trình x y s ng sinh thái khu v c, gây n tính m ng cơng nhân xây d ng làm gi m hi u qu kinh t t ng công trình c) Các s c u ki n khí h u c có th gây s c sau: -S n ti b cơng trình xây d th c hi n d án k t, gây t n th t m sét có th gây hi ng ch n, th m chí có th nguy hi m t i tính m ng c ng n, cháy n thi t ng Khí h u nóng m có th ng t i s c kho ng ng xây d ng Ph bi n bi u hi n m t m i làm gi t ng; b c m ho c ng t làm vi u ki n n ng nóng; b ch ng bão, tình tr ng s c kho c ng không t t; u ki n làm vi c b o h , n có th gây h i, s có k t c u v ng ch c gây thi t h i tính m i tài s n d) Các s c cháy n Các s c n có th x y h th ng d n thi t b n ng gây nguy hi m t i tính m ng co i thi t h i v tài s n Nguyên nhân c a s c v t c m b o (quá t i h th ng d n; ch n thi t b ) n v n hành D án a) S c , r i ro t h th ng x c th Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng - Ho ng c a b biogas có th x y m t s r thoát ra, h th ng rãnh d c th i b v B biogas b th ng ho c b phá v yb s ng c r t nguy hi m ng khí tích t b l n, l i có kh c th i t c x lý có th ch y tràn ngồi mơi ng, ngun nhân rãnh d c th i ho c b l ng ch c v , ho c c th i t b biogas b rò r ng m m t ph n vào ao sinh h c, làm gi m kh lý c a h th ng ao sinh h c b) S c , r i ro t d ch b nh Vi c kh m b o có th mang ngu n b nh vào khu v c c n m t b nhi m b nh s làm c khu v c chu lây nhi m b nh, th m chí ng t i c u nh ng r t l n t i kinh t c a ch v t ni tiêm phòng vacxin h t s c c n thi t M t s lo i d ch b ng g p l n là: B t huy u l n, d ch l m m long móng, d ch tai xanh th ch t , + Trong nh ng b nh trên, b nh d ch t ng g p m i l a tu i l n, b nh ng m c l a tu i tháng tu i, b nh t huy t trùng, ul ng m c l a tu i t tháng tr lên B nh t huy t trùng l n ng hay x c cu t vào nh ng ngày i v i nh ng b nh khác có th x tc m + D ch l m m long móng virut gây ra, v y b nh có th x y quanh c t nh ng x y nhi u th i gian c sau t n tháng âm l ch t th i ti t có nhi th p sau chuy dài, v n ý th phát hi n b c bi t c, sau nh + D ch tai xanh: T m thu n l i nh t cho d ch b c bi t th i ti i, s t o u ki n thu n l i cho virus gây b nh tai xanh m m b nh khác phát tri n Các lo i d ch b nh l ng có kh t nhanh, t nhi m b nh ch m t th i gian r t ng n lây nhi m c m chí c khu v c xung quanh gây thi t h i n ng n ni Vì v y cơng tác phòng tr d ch b n r t quan tr ng trình ho ng c a trang tr i Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng c) S c cháy n S c ch y n x y nguyên nhân: - S c ch n t i h th n chu ng nuôi, h th m b o an toàn, ch n thiên tai, s m sét n - Cháy n t khu v c thu khí gas c a b biogas, khí biogas có 50-70% khí mêtan (CH4) m t khí r t d cháy N u khơng có bi n pháp thu h p lý bi n pháp phòng ch ng cháy n thích h p r t d x y s c nhiêm tr ng - Do hút thu c ho c s d ng l a (khu v c ch u) khu v S c v cháy n s gây thi t h i l n v s có bi n pháp phòng ng a s c d) Các s c cao i tài s án u ki n khí h u c có th gây s c sau: - Làm g u hành b c i vào cơng trình chu ng tr m sét có th gây hi ng ch n, th m chí có th nguy hi m t i tính m ng c a, n, cháy n thi t ng e) Các s c kho ch a th Kho ch a th m m m b nh Th m th p, ng p l ng th c c b o qu n t t b chu t b t n công f) S c ng c th c ph m Trong trình sinh ho t c a công nhân t i d án, ý th c gi gìn v sinh khơng cao d n ng c th c ph m ng th c ph b nhi m khu n, gây ng tr c ti n s c kh e c ng i) S c t i chu ng nuôi kh ng h p s ng l n sinh nhi u, chu ng nuôi không ng nhu c u v ch c n K t lu n: Sau trình bày n i dung chung c a d ng môi n xây d ng ho ng d án y u t ng c n ph n xây d ng; v v phát sinh mùi, ch t th c th i ti ng n giai ut c u ng, ngu n th ch b ut c có bi n pháp x lý hi u qu nh t Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng 3: HÀNH ng c a d ng xu t phát t vi c th i ch t ô nhi t tiêu chu ng s c phát sinh trình ho ng c a d án Do v gi m thi ng c a d n ng c n ph i kh ng ch ô nhi m t ngu n th i h n ch nm c th p nh t kh y s c làm ô nhi ng Vi c kh ng ch gi m thi u ô nhi m ch t th i c a d c ti n hành b ng cách k t h p bi - Bi n pháp qu n lý - Bi a ô nhi m s c ; - Bi n pháp k thu t kh ng ch ô nhi m x lý ch t th i; 3.1 Bi n pháp gi m thi ng c a b i khí th i a Bi n pháp x lý b i khí th i phát sinh t ho n * B i, khí th ng xuyên v sinh chu ng tr i ch t th i r n phân l n Hàng ngày ti n hành v sinh chu ng tr i l c r a chu ng tr i s rãnh thu gom, ch y vào b c xây b ng bê tơng có n tránh b ng c th i xu t n ngu c ng m - Cách ly khu v c x lý ch t th i b ng bi n pháp che ch n tr ng xanh v i m u hòa khơng khí khu v n ch c mùi phát sinh t trình phân h y c a ph th i c a l c ti u) -L t h th ng qu t thơng gió t i m i khu v c chu ng nuôi - S d ng ch ph m vi sinh phun tr c ti p vào khu v c chu ch ph m EM c, phun tr c ti p cho 100m2), s giúp phân h y nhanh ch t phân, c ch s phát tri n c a vi khu n gây b nh, kh c mùi hôi ch t th i - Xây d kh i khu v c tr i ng rào cao m nh m tránh s khu ch tán khí mùi ng t - Trang b ng b oh ng (qu pm * Khí th i t h th ng x lý ch t th i: - t h th ng x c th i v trí cu ng gió; Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng - Tr ng xanh xung quanh khu v c nhà sinh h c v i m tr ng m/cây - ng khí gas sinh h c t b cs d th n cho Trang tr i th * Khí th i t phân, b thu, b biogas h u n v n chuy n h n ch ng khí th i Ch D án s b gi xe vào nh n hàng h p lý * Khí th i t n, ho - Ch D án s b chu ng tr i, nh m tránh ng nhà b p n t i khu v c riêng, xa khu v c ng c a khí th i, ti ng n v t nuôi - L a ch n lo i t t t nhà s n xu khí th t tiêu chu n cho phép - nh ng xuyên b o trì b phát sinh q trình ch háp h p th c vơi ns lý b ng cx - Trang tr i s k t h p tr ng xanh xung quanh khu v c nhà b p, ch y h p ph ng CO2 hi u qu c a bi n pháp * - m: + Các bi n pháp d th c hi n; + H n ch c phát tán khí nhi +T nd - c ngu n khí th i làm ch ng; t ti t ki m: c t b biogas có th - Tính kh thi: d áp d ng Bi n pháp x a) c nhiên li u c th i c th i sinh ho t t khu v sinh c th i sinh ho t t khu v sinh s cx Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng c th i v sinh B ph H sinh h c Kênh C Hình 3.1 Dung tích b t ho h th ng x c th i sinh ho t nh theo công th c sau : W = W1 + W2 (Ngu n tài li u tham kh o: Hoàng Hu , X h c xây d ng, Hà N i, 1996) c th i, Nhà xu t b W1: th tích ph n l ng c a b (m3) W2: th tích ph n ch a bùn c a b (m3) Th tích ph n l ng: Th tích ph n ch a bùn: Th tích t ng c ng: W = W1 + W2 a: Tiêu chu n th N: S is d i T: Th , l y T = ngày b: Tiêu chu b = 45 ng l y b i i; i Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng Thay s vào tính tốn W = W1 + W2 = (45×66×5 + 45×66)/1000 = 17,82 m Hình 3.2 c u t o b ph B t ho i cơng trình x c nh hai trình l ng c n phân h y b ng vi sinh v t Do t c qua b r t ch m nên q trình l ng c n b có th i tác d ng tr ng l c b n thân c a h t c n (cát, bùn, phân) l ng d n xu ,t th b phân h y nh ho ng c a vi sinh v t k khí C n l c phân hu làm gi m mùi hôi, thu h p th tích b ch ng th i gi c tác nhân gây ô nhi ng Hi u qu x lý làm s ch c a b t ho t 30-50% tính theo BOD 50iv ic ng (TSS) Các m m b nh có c lo i b m t ph n b t ho i, ch y u nh h p ph lên c n l ng xu ng, ho c ch c b l n, ng s ng khơng thích h p T phân hu ch t h ch m ph thu c vào nhi pH c c th ng vi sinh v t có m t l p c n u c a b s c d n vào h sinh h c x lý ti h n cho phép c a QCVN 14:2008/BTNMT v c th i sinh ho kho ng 12 tháng/l n ch d án s có ch v n chuy lý b) t gi i nh k ph t c th i khu v c nhà b p c th i khu v p ch y u ch a thành ph n ch t h u c th i khu v c s cx c th cx qua b tách m cm ,5m; rông 0,5 m; dài m Nguyên lý ho ng c a b c th i t song ch lo i b nh ng rác th cl c ch y vào b tách m T i b tách m ng m có l c th c tách riêng d a nguyên lý kh ng riêng c a m nh ng riêng c c Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng T nh , váng m nh b c thu gom; ch t c n l ng s l ng xu trình tách m s ti p t c ch vào h th ng h sinh h ti p t c x lý c) n i m t thoáng c a c th i sau ng ng d n Và ch y y tràn y tràn m t b ng D d c t nhiên, m t ph n s ng m xu i tiêu cho tr ng, m t ph n s thu gom v h sinh h s d i tiêu cho tr ng Trang tr i h n ch ch t ô nhi m cu D án s ti n hành - ng xuyên quét d n, v sinh m t b ng Trang tr i - t th i, nguyên li - Các khu ch a ch t th i, nguyên li lý ch t ch th t thoát g d u) m t b ng sân u xây d c qu n Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng K T LU N Qua trình th c hi ng t ng c a d tài khóa lu n: Nghiên c ng trang tr c k t qu sau: D án xây d ng trang tr nhi ng t t v m t kinh t - xã h i Nh c s c kh e c ng tiêu c u t s tác n, quy n c a Bà Phan Th Thúy Bình có ng m c th p, ph m vi t, ng r t nh Ch ng tác viên xây d ng d án trang tr i cam k t th c hi n t t bi n pháp gi m thi u ô nhi m ho Th cm ts v ng c a D án là: c - B i, khí th i ho - Ch t th i r n phát sinh ho nhân viên; - c ki m soát ch t ch q trình n giao thơng; t c a công c th i sinh ho t; - Ch t th i nguy h i; - Các s c liên qu ng, phòng ch ng cháy n Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng TÀI LI U THAM KH O S tay th c hành k t c u cơng trình c Chí Minh i h c ki n trúc thành ph H Tiêu chu n TCXDVN 33:2006 Enviromental Assenssment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Enviroment, World Bank, Washington D.C 8/1991 ng khơng khí Ph m Ng t b n khoa h c k thu t QCVN 06:2009/BTNMT QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT ng d n CKMT BTNMT; Nguy n Th Hoa lý, 2005 D ng trang tr 10 Trung tâm K thu Khu công nghi p, 2007 11 Ohio State University, U.S.A 12 Theo Donham & Gustafson, 1992 13 Tài li u t p hu n cơng ngh khí sinh h c tri n nơng thôn B Nông nghi p Phát 14 Http://nongnghiep.vn 15 Http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan 16 Tr n M nh H i Vi n Công ngh ng 17 Rapid Enviromental Assessment, WHO, 1993 nh m c c a Quy nh s BXD ... án .2 1.2 Ch d án 1.3 V a lý c a d án 1.4 N i dung ch y u c a d án 1.4.1 Mô t m c tiêu c a d án ng quy mô h ng m c cơng trình c a d án. .. cháo ngày n nuôi 42-45 ngày 2,3 2,7 n tách 5-8 ngày Trung bình H n h p viên cho l n nái nuôi H16 H n h p cho l n RTD H3 (Theo Trung tâm Nghiên c u Khoa h c Nông V n) Quy mô trang tr i 2.400 tr i... lu n t t nghi p p H i Phòng 2: n chu n b D án p c a v trí d án a Tính phù h p c a d án v u ki ng t nhiên c a khu v c - Khu v c xây d ng d án: n, quy mô 2.400 t i xã B ng, huy n Tiên Lãng hi n khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con” (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 2.400 con” (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay