Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020

55 64 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:51

Chuyên đề này gồm có các phần chính như sau: Một số kỹ năng về phát triển cộng đồng. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững – trong đó có Chương trình 135 là dự án thành phần). Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 ở thôn, ở xã. Chuyên đề CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 2016-2020 Người thực • • Chuyên viên - Lê Xn Cường Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Cư Jút 54 cộng đồng Dân tộc Việt Nam Nội dung cụ thể: • • • Chuyên đề gồm có phần sau: • - Việc tổ chức triển khai thực Chương trình 135 thôn, xã - Một số kỹ phát triển cộng đồng - Tăng cường tham gia cộng đồng khâu lập kế hoạch triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn Giảm nghèo bền vững – có Chương trình 135 dự án thành phần) • • • • I Một số pháp lý tài liệu tham khảo: • Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm; Do Trung ương ban hành: Luật Đầu tư công năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư cơng; • • • Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 Chính phủ Giám sát đánh giá đầu tư; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Chính phủ Cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực chương trình mục tiêu quốc gia; • • Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020; • • Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Thơng tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực chương trình mục tiêu quốc gia • • Thơng tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết thực Dự án (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 • Sổ tay Hướng dẫn Phát triển cộng đồng – Tài liệu quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ xuất – Nhiều tác giả - Chủ biên: PGS.TS Lê Văn An; TS Ngô Tùng Đức – NXB Thanh Niên Căn pháp lý tỉnh ban hành: Họp kế hoạch thôn: - Thành lập đơn vị lập kế hoạch: • • • • Để lập kế hoạch đầu tư cơng trung hạn/hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia, UBND nhân dân xã phải thành lập đơn vị lập Kế hoạch, gồm: Tổ kế hoạch thôn/buôn/bon: có từ 03-05 thành viên, Trưởng thơn làm Tổ trưởng đề xuất thêm thành viên khác (có thể gồm Trưởng đồn thể thơn, tùy theo tình hình cụ thể thơn), trường hợp có tổ chức tương đương cơng nhận tổ chức Tổ kế hoạch thơn Sau thành lập, Trưởng thôn báo cáo danh sách lên UBND xã, thấy chưa phù hợp UBND xã đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh sách, danh sách Tổ kế hoạch thôn thông báo rộng rãi hệ thống đài phát xã, thôn để người dân biết Tổ kế hoạch hoạch thơn có trách nhiệm, rà sốt cơng trình, dự án thôn dự kiến đầu tư trung hạn/hàng năm, tổ chức họp kế hoạch thôn Thành lập Ban quản lý cấp xã thực chương trình mục tiêu quốc gia (Ban quản lý xã), Ban có trách nhiệm lập kế hoạch cấp xã Thành phần Ban quản lý xã Chủ tịch UBND xã định Ban có trách nhiệm giúp Tổ kế hoạch thơn lập kế hoạch đầu tư thơn • • - Chuẩn bị lập kế hoạch: • + Chuẩn bị nội dung: Dự kiến kế hoạch nội dung thực địa bàn thôn thôn + Công tác chuẩn bị để lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mục đích chuẩn bị điều kiện cần thiết trước tiến hành lập kế hoạch • • + Chuẩn bị lập kế hoạch, bao gồm: định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện; định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm xã); đề án xây dựng nông thôn xã; thông tin Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới, Giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, thơn tin nguồn vốn + Chuẩn bị biên cần thiết hội nghị (Biên họp Tổ kế hoạch thôn, Biên họp Kế hoạch Ban Quản lý xã; Chuẩn bị danh mục cơng trình, dự án đầu tư Tổ kế hoạch thôn họp đề xuất; chuẩn bị văn nội dung khác có liên quan.v.v) - Họp kế hoạch cấp thơn: • • +Tổ chức họp có tham gia tất đại diện hộ gia đình sinh sống địa bàn thơn (ít phải có 50% đại diện số hộ tham gia họp để tiến hành biểu thống cách thức thực hiện, phương thức huy động, chế độ miễn giảm đóng góp hộ nghèo, hộ cận nghèo) + Người đại diện tổ chức họp Tổ kế hoạch thôn (nếu chưa thành lập Tổ kế hoạch Ban Tự quản thơn + Chi ủy Chi thơn đứng chủ trì tổ chức họp), có mời đại diện xã Ban Quản lý xã để đạo, định hướng nội dung cần đưa thảo luận họp • • + Thành phần tham gia dự họp: Chi ủy Chi thôn; ban chấp hành đồn thể thơn (Đồn niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Ban Công tác mặt trận, ); đại diện cho hộ gia đình sinh sơng địa bàn thôn + Công tác tổ chức chuẩn bị cho họp kế hoạch thôn: Tổ Kế hoạch thôn Ban Tự quản thôn phải thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp cho toàn thể nhân dân thôn cho đại biểu dự kiến mời dự họp trước 01 ngày, đồng thời chuẩn bị tài liệu, báo cáo có liên quan bước nói trên, có danh mục dự kiến cơng trình, dự án đầu tư thôn, gợi ý nội dung thảo luận (như huy động tham gia đóng góp người dân.v.v.), chuẩn bị sở vật chất tài liệu liên quan khác đến nội dung họp.v.v IV Tổ chức thực Chương trình 135 (dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020): • Việc tổ chức thực nội dung này, chủ yếu hướng dẫn việc triển khai thực Chương trình có tham gia người dân theo quy định Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Chính phủ Cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; • theo quy quy định Nghị số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh, sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị số 21/2013/NQ - HĐND ngày 19/7/2013 HĐND tỉnh, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho số nội dung, công việc thực CTMTQG Xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 20132020; số 29/2015/NQ - HĐND ngày 10/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định cấu nguồn vốn thực Chương trình kiên cố hóa kênh mương giao thơng nơng thơn giai đoạn 2016-2020 • • • • • • • Quy định dự án có tham gia người dân theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP: Là dự án có nội dung sau đây: (1) Thuộc nội dung đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; (2) Tổng mức đầu tư 05 tỷ đồng; (3) Dự án nằm địa bàn 01 xã Ủy ban nhân dân xã quản lý; (4) Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; (5) Sử dụng phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí lại nhân dân đóng góp nguồn khác, có tham gia thực giám sát người dân Phần kinh phí đóng góp nhân dân tiền vật, ngày công lao động quy đổi thành tiền; (6) Thuộc danh mục loại dự án áp dụng chế đặc thù Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành • * Trong thời gian tới, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì điều chỉnh số nội dung Nghị định theo hướng gọn phù hợp với tình hình thực tế địa phương • Việc triển khai thực cơng trình dự án nói theo trình tự thủ tục rút gọn, áp dụng theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo danh mục dự án UBND tỉnh ban hành (tại Quyết định số: 703/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 888/QĐ-UBND ngày 30/5/2017) • • Các dự án, cơng trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 dự án thành phần triển khai thực theo hình thức quy định trên, Ban Quản lý xã cử người hướng dẫn Tổ kế hoạch thôn tiến hành họp dân, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để triển khai thực Đối với việc triển khai dự án giao thông nông thôn (đường thôn, xóm, đường khu sản xuất, đường liên thơn ) nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, theo quy định tỉnh phải áp dụng chế hỗ trợ đầu tư theo Nghị số 29/2015/NĐ-CP, cụ thể hỗ trợ sau: • • • • Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa theo định mức 1km đường bê tông xi măng (được quy định tiền) khu vực - Khu vực đặc biệt khó khăn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 138 xi măng; 425 m3 đá 1x2; 219 m3 cát xây; lại nguồn vốn huy động - Khu vực khó khăn: + Đối với thơn, bon, bn thuộc xã: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 138 xi măng; 212 m3 đá 1x2; 219 m3 cát xây; lại nguồn huy động • • • + Đối với Tổ dân phố thuộc phường thị trấn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 138 xi măng; 106 m3 đá 1x2; 109 m3 cát xây; lại nguồn vốn huy động * Chú ý: Riêng bon, bn, thơn có từ 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số trở lên, chưa đạt từ 1-2km nhựa bê tơng xi măng hỗ trợ: 138 xi măng, 425 m3 đá 1x2; 438 m3 cát xây; 4,5 ca máy đầm bàn bê tông; 4,6 ca máy trộn bê tơng (dung tích 250 lít); lại chi phí khác huy động nguồn lực nhân dân Để thực tính tốn định mức đòi hỏi cán thơn (Tổ kế hoạch thôn – người làm công tác phát triển cộng đồng) cần phải có rà sốt, thống kê báo cáo trạng dự án giao thơng nơi hoạt động, sinh sống; đồng thời cần phải có tuyên truyền cho người dân hiểu chủ trương, sách cấp để người dân hiểu, với nhà nước triển khai thực người dân thụ hưởng • * Việc huy động nguồn lực người dân phải thực tinh thần tự nguyện, có họp bàn bạc thống hình thức đóng góp, mức đóng góp, thống việc miễn, giảm đối tượng khó khăn Việc thực huy động nguồn lực người dân phải phù hợp với quy định Điều “đóng góp cộng đồng người dân” Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết thực Dự án (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 • * Định mức để tham khảo áp dụng tính tốn cho 01km đường bê tơng thực Chương trình 135 theo Nghị số 29/2015/NQ-HĐND tỉnh từ định mức hỗ trợ Xin chân thành cảm ơn quan tâm theo dõi đồng chí • CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ KHỎE - HẠNH PHÚC VÀ GẶP NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG ... đoạn 20 16 -20 20; Quyết định số 1 722 /QĐ-TTg ngày 02/ 9 /20 16 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20 1 620 20; • • Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 /6 /20 17... • • Nghị số 56 /20 16/NQ-HĐND ngày 22 / 12/ 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 20 1 620 20; Nghị số 03 /20 17/NQ-HĐND ngày 26 /7 /20 17 Hội đồng nhân... giai đoạn 20 16 -20 20 địa bàn tỉnh Đắk Nơng; • Nghị số 28 /20 15/NQ-HĐND ngày 10/ 12/ 2015 Hội đồng nhân dân tỉnh, sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị số 21 /20 13/NQHĐND ngày 19/7 /20 13 HĐND
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020, Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020, Căn cứ pháp lý do tỉnh ban hành:, Họp kế hoạch thôn: - Thành lập đơn vị lập kế hoạch:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay