Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020

55 132 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:51

Chuyên đề này gồm có các phần chính như sau: Một số kỹ năng về phát triển cộng đồng. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững – trong đó có Chương trình 135 là dự án thành phần). Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 ở thôn, ở xã. ... đoạn 20 16 -20 20; Quyết định số 1 722 /QĐ-TTg ngày 02/ 9 /20 16 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 20 1 620 20; • • Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 /6 /20 17... • • Nghị số 56 /20 16/NQ-HĐND ngày 22 / 12/ 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nơng Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 20 1 620 20; Nghị số 03 /20 17/NQ-HĐND ngày 26 /7 /20 17 Hội đồng nhân... giai đoạn 20 16 -20 20 địa bàn tỉnh Đắk Nơng; • Nghị số 28 /20 15/NQ-HĐND ngày 10/ 12/ 2015 Hội đồng nhân dân tỉnh, sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị số 21 /20 13/NQHĐND ngày 19/7 /20 13 HĐND
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020, Bài giảng Powerpoint Chuyên đề 2: CÁC KỸ NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG KHÂU Bài giảng LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 20162020, Căn cứ pháp lý do tỉnh ban hành:, Họp kế hoạch thôn: - Thành lập đơn vị lập kế hoạch:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay