Báo cáo thực tập Cấu hình Captive Portal cho tổng đài pfSense

31 195 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:47

Waiting period to restore passthrough credits. (Hours)  Logout popup window : Khi client xác thực thành công trên portal, một popup sẽ xuất hiện để cho client ngắt kết nối tới portal khi cần thiết.  Concurent user logins : Bật thiết lập này sẽ cho phép chỉ một kết nối tới portal trên mỗi user. Điều này sẽ ngăn users thực hiện nhiều kết nối sử dụng username và password giống nhau  Logout popup windows: xuất hiện 1 popup thông báo cho ipusermac  Redirect URL: địa chỉ URL mà người dùng sẽ được direct tới sau khi đăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Cấu hình Captive Portal cho tổng đài pfSense, Báo cáo thực tập Cấu hình Captive Portal cho tổng đài pfSense, b. Tại sao lại phải sử dụng Captive Portal., Quản lý truy cập Wireless bằng Captive Portal, II. Cài đặt và cách cấu hình, Cấu hình Captive Portal trên pfSense, a. Xác thực bằng user., b. Xác thực bằng voucher

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay