900 cau giao tiep thong dung tieng trung

62 16 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:34

900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụng900 câu giao tiếp tiếng trung thông dụngĐàm thoại tiếng trung thông dụng STT Tiếng Việt Xin chào! Chào buổi sáng sớm! Chào buổi chiều! Chào buổi tối! 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếng Trung 你好! 早晨(下午/晚上)好! Tôi làKathy King 我是凯西.金。 Bạn làPeter Smith phải không? Vâng, làPeter Smith Không, Peter Smith Bạn khỏe khơng? Rất khỏe, cảm ơn, bạn? Tơi khỏe 你是彼得.史密斯吗? 是,我是。/ 不,我不是。 Phiên âm nǐ hǎo zǎochén(xià wǔ/wǎn shàng ) hǎo! wǒ shìkǎi xī jīn 。 nǐ shìbǐ déshǐ mì sī ma ? shì,wǒ shì。/ bù,wǒ búshì。 nǐ hǎo ma ? hěn hǎo , 很好,谢谢,你呢? xièxie ,nǐ ne ? 我也很好。 wǒ yě hěn hǎo 。 ài mǐ hǎo ma ?/nǐ Amy khỏe không? Vợ 爱米好吗?/你妻子好吗?/ qī zǐ hǎo ma?/nǐ bạn khỏe không? Chồng zhàng fu hǎo 你丈夫好吗? bạn khỏe không? ma ? tā hěn hǎo ,xiè Côta khỏe, cảm ơn 她很好,谢谢。 xie 。 Ngủ ngon nhé, Jane 晚安,简。 wǎn'ān ,jiǎn。 zàijiàn ,mài Tạm biệt, Mike 再见,迈克。 kè。 Mai gặp lại 明天见。 míngtiān jiàn 。 Chút gặp 待会儿见。 dài hr jiàn 。 Tơi phải 我必须走了。 wǒ bì xū zǒu le 。 wǒ néng jì nlái Tơi vào chứ? 我能进来吗? ma ? Mời ngồi 请坐。 qǐng z。 Mời vào 请进。 qǐng jìn 。 shàngkèshí Bắt đầu vào học 上课时间到了。 jiāndào le 。 dǎ kāi shū ,fān Mở sách sang trang 20 打开书,翻到第 20 页。 dì20 。 你好吗? 21 Tơi điểm danh đầu 课前我要点名。 22 Có 到! 23 Mỗi người cócótài liệu tay chưa? 每个人都拿到材料了吗? 24 25 26 27 Cóýkiến khơng đồng ý khơng? Các bạn cótheo kịp giảng không? Tôi giảng bạn hiểu chưa? Bạn cóthể nói lại lần khơng? 有不同意见吗? 你们跟上我讲的了吗? 我讲明白了吗? 你能再说一遍吗? 28 Cóvấn đề gìkhơng? 有什么问题吗? 29 Hôm giảng đến 今天就讲到这里。 30 Trước bạn nộp luận văn 请在离开前将论文交上。 Đây làcái ? Làchiếc bút Đây làchiếc túi xách bạn à? Khơng, nókhơng làcủa tơi Vâng, nólàcủa 这是什么? 是支笔。 35 Đây làbút ai? 这是谁的笔? 36 Làcủa Kate Kia làmột xe phải không? 是凯特的。 31 32 33 34 37 38 Khơng, làmột xe buýt 这是你的手提包吗? 不,它不是。/ 是的,它 是。 那是一辆小汽车吗? 不,那是一辆公共汽车。 kèqián wǒ yào diǎnmíng 。 ! měi ge dōu ná cáiliào le ma? yǒu bútóng jiàn ma ? nǐmen gēn shàng wǒ jiǎng de le ma? wǒ jiǎng míngbai le ma ? nǐ néng zài shuō yí biàn ma ? yǒu shén me wèn tíma ? jīntiān jiùjiǎng zhèlǐ 。 qǐng zài lí kāi qián jiāng lùnwén jiāoshàng 。 zhèshìshénme ? shìzhī bǐ 。 zhèshìnǐ de shǒutíbāo ma ? bù,tā búshì。/ shìde ,tā shì。 zhèshìshde bǐ ? shìkǎi tède 。 nàshìliàng xiǎo qìchē ma ? bù,nàshì liàng gōnggòng qìchē 。 39 Cái Tiếng Anh nói nào? 这个用英语怎么说? 40 Quyển sách bạn màu ? 你的新书是什么颜色的? Căn phòng rộng bao nhiêu? Con đường dài bao xa? 你的房子有多大? 43 Con mèo tên làgì ? 这猫叫什么名字? 44 Cơng ty đâu? 那个公司在哪儿? 41 42 这条街有多长? 46 Kích thước đúng? Đây làcái ? 47 Đây làđiều hòa 这是空调。 48 Đây làcủa bạn à? 这是你的吗? 49 Phải, làcủa 是的,是我的。 50 Chiếc kí nh tơi đâu rồi? 我的眼镜在哪儿? 51 Bạn biết kính tơi để đâu khơng? 你知道我把眼镜搁哪儿了 吗? Ở Trên bàn Đây làbút bạn phải không? Tôi nhặt gầm bàn Không phải, bút màu xanh lam 在那边。 在桌上。 Túi làcủa bạn? 哪个是你的包? 45 52 53 54 55 56 哪个尺码是对的? 这是什么? 这是你的笔吗?我在桌下 捡的。 不是。我的是蓝的。 zhège yòng yīng yǔ zěn me shuō? nǐ de xīn shū shì shénme yánsè de? nǐ de fángzi yǒu duō dà? zhètiáo jiē yǒu duō cháng ? zhèmāo jiào shénme míng zì? nàge gōngsī zài nǎr ? nǎ gèchǐmǎ shì duìde ? zhèshìshén me ? zhèshì kōngtiáo 。 zhèshìnǐ de ma ? shìde ,shìwǒ de 。 wǒ de yǎnjìng zài nǎr ? nǐ zhī wǒ bǎ yǎnjìng gē nǎr le ma ? zài nàbiān 。 zài zhuōshàng 。 zhèshìnǐ de bǐ ma ?wǒ zài zhuōxiàjiǎn de 。 búshì。wǒ de shì lán de 。 nǎ gèshìnǐ de bāo ? 57 Cái to làcủa 大些的那个。 58 Cái bên phải bạn 你右边的那个。 59 Những sách tồn làcủa bạn phải khơng? 这些书全是你的吗? 60 Một phần làcủa 一部分是我的。 61 62 Bạn làai? Tôi làJim Người đàng làai thế? Anh ta làBob Côbékia làhọc sinh phải không? Không, côta học sinh 你是谁? 我是吉姆。 67 Bạn làm nghề ? 你是做什么的? 68 Tôi lànông dân 我是个农民。 69 Anh ta làm nghề ? 他是干什么的? 70 Anh ta làgiám đốc Chắc chắn côta người mẫu, phải không? 他是个经理。 72 Tôi thật 我真不知道。 73 Tôi chẳng biết chút gìcả 我一点都不知道。 74 Cóthể cơta làtài xế 她可能是个司机吗? 75 Phải, cho 是的,我认为是。 76 Bạn tên làgì ? 你叫什么名字? 63 64 65 66 71 那边那个人是谁? 他是鲍勃。 那个女孩是学生吗? 不,她不是。 她一定是个模特,不是 吗? dàxiē de nàge 。 nǐ u biān de nàge 。 zhèxiē shū qn shìnǐ de ma ? bùfen shìwǒ de 。 nǐ shìsh? wǒ shìjímǔ 。 nàbiān nàge shìsh? tā shìbào bó。 nàgènǚhái shì xshēng ma ? bù,tā búshì。 nǐ shìzshénme de ? wǒ shìge nóngmín 。 tā shìgàn shén me de ? tā shìge jīng lǐ 。 tā dì ng shìgè mótè,búshì ma? wǒ zhēn bùzhī 。 wǒ yìdiǎn dōu bú zhī 。 tā kěnéng shìge sījī ma ? shìde ,wǒ rèn wéi shì。 nǐ jiào shénme míngzì? 77 Cóthể cho biết tên bạn không? 能告诉我你的名字吗? 78 Tôi tên làThomas 我叫汤姆斯。 79 Hãy gọi làTom 就叫我汤姆吧。 80 Bạn họ ? Họ tơi Ayneswonth Phiên âm nào? 你姓什么? 83 Cômặc trắng ai? 穿白衣服的那位小姐是 谁? 84 Bạn cóthể giới thiệu tơi 你能把我介绍给她吗? cho côta không? 85 Rose, để giới thiệu chút bạn 罗斯,让我介绍一下我的 朋友。 86 Đây làTom, bạn học 这是汤姆。我的同学。 87 Rất vui quen biết bạn 很高兴认识你。 认识你我也很高兴。 90 Quen biết bạn vui Để giới thiệu thân chút Xin chào! 91 Hôm thứ mấy? 今天星期几? 92 Hôm thứ hai 今天是星期一。 93 Hôm mồng mấy? 今天是几号? 94 Hôm ngày 15 tháng 今天是 1999 年 月 15 năm 1999 日。 81 82 88 89 我姓安尼思华斯。 怎么拼? 让我自己介绍一下。 你好! néng gàosu wǒ nǐ de míngzi ma? wǒ jiào tāng mǔ sī 。 jiùjiào wǒ tāng mǔ ba 。 nǐ xì ng shén me ? wǒ xì ng ān nísī huásī 。 zěn me pīn ? chuān bái yī fu de nàwèi xiǎo jiě shì sh? nǐ néng bǎ wǒ jièshào gěi tā ma ? Luósī ,ràng wǒ jièshào xiàwǒ de péng yǒu 。 zhèshìtāng mǔ 。 wǒ de tóng x。 hěn gāo xì ng rèn shínǐ 。 rèn shínǐ wǒ yě hěn gāo xì ng 。 ràng wǒ zìjǐ jiè shào xià。 nǐ hǎo ! jīn tiān xīng qī jǐ ? jīn tiān shìxīng qī yī 。 jīn tiān shìjǐ hào ? jīn tiān shì1999 nián yuè15 rì。 xiàn zài shìjǐ y? xiàn zài shìshíèr Bây làtháng mười 96 现在是十二月。 hai yuè。 jīn nián shìnǎ yī 97 Năm lànăm nào? 今年是哪一年? nián ? jīn nián shì1999 98 Năm lànăm 1999 今年是 1999 年。 nián 。 zhèzhōumònǐ gàn Cuối tuần bạn làm 99 这周末你干什么? ? shén me ? zhèjiā diàn pí ngrì Cửa hàng bình shìzǎo shàng 这家店平日是早上 点开 100 thường mở lúc diǎn kāi mén 门吗? sáng khơng? ma ? pí ng rìshàng wǔ Bình thường mở lúc 平日上午 点开,但周末 diǎn kāi ,dàn 101 sáng, cuối tuần mở zhōu mò9 diǎn 点开。 lúc sáng kāi 。 hòu tiān nǐ gàn 102 Ngày bạn làm gì? 后天你干什么? shén me ? shàng shàng xīng Tuần trước bạn làm qī nǐ gàn le shén 103 上上星期你干了什么? ? me ? wǒ o gōng z5 我要工作 天(从明天算 Tơi phải làm việc tiān (cóng míng 104 ngày (tính từ ngày mai) 起) tiān suàn qǐ ) wǒ yǐ nián méi Đã năm không 105 我已 年没见你了。 gặp bạn jiàn nǐ le 。 nǐ yǒu jìsuàn jī 106 Bạn cómáy tính khơng? 你有计算机吗? ma ? shìde ,wǒ 107 Có, tơi cómáy tính 是的,我有。 yǒu 。 tā yǒu nàběn Anh ta cóquyển sách 108 他有那本书,是吗? đó, khơng? shū ,shìma ? bù,tā méi Khơng, khơng 109 不,他没有。 có yǒu 。 110 Bạn cóanh chị em gái nǐ yǒu xiōng dì 你有兄弟或姐妹吗? 95 Bây làtháng mấy? 现在是几月? khơng? Khơng có, tơi làcon 111 112 Máy tính bạn cócơng cụ giải mãkhơng? Ở cóbán dầu gội đầu không? Vườn hoa bạn thật 114 làđẹp 113 没有,我是独生子。 你的电脑有调制解调器 吗? 这儿有香波卖吗? 你的花园真漂亮。 115 Còn thừa vénào khơng? 有剩票吗? 116 Bạn cóhồ dán khơng? Chỗ tơi cần chút 117 Tơi thừa chút 你有胶水吗?我这里需要 一点。 我剩下一些。 118 Nếu bạn cónhiều, cho tơi 如果你有多的,请给我。 119 Cóphải bạn lấy bút chìcủa tơi khơng? 你拿了我的铅笔吗? 120 Đúng vậy, tơi lấy cục tẩy bạn 是的,我还拿了你的橡 皮。 121 Bây giờ? 现在几点? 122 Bây hai 现在两点。 Bây là5 15 现在是五点一刻。 phút Bây là4 10 124 现在差十分四点。 phút 123 125 Bây là9 rưỡi 现在是九点半。 126 Bây làđúng 现在一点整。 huòjiě mèi ma ? méi yǒu ,wǒ shì dúshēng zǐ 。 nǐ de diàn nǎo yǒu tiáo zhìjiě tiáo qì ma ? zhèr yǒu xiāng bō mài ma ? nǐ de huā yuán zhēn piào liàng 。 yǒu shèng piào ma ? nǐ yǒu jiāo shuǐ ma ?wǒ zhèlǐ xū yào yìdiǎn 。 wǒ shèng xiàyì xiē 。 rúguǒ nǐ yǒu duō de ,qǐng gěi wǒ。 nǐ nále wǒ de qiān bǐ ma ? shìde ,wǒ hái ná le nǐ de xiàng pí。 xiàn zài jǐ diǎn ? xiàn zài liǎng diǎn 。 xiàn zài shìwǔ diǎn kè。 xiàn zài chà shífēn sìdiǎn 。 xiàn zài shìjiǔ diǎn bàn 。 xiàn zài yī diǎn zhěng 。 127 Vẫn chưa đến mà 还没到四点呢。 128 Đồng hồ là2 Đồng hồ nhanh phút Đồng hồ bạn 130 rồi? 129 131 Chúng ta phải đến 132 Chỉ lại phút thơi 133 Bạn cóthể làm xong trước công việc không? 我的表是两点钟。 我的表快了两分钟。 你的表几点了? 我们必须准时到那儿。 只剩两分钟了。 你能提前完成工作吗? Máy bay cất cánh muộn 飞机晚点起飞。 chút 135 Hội nghị bị delay 会议延期了。 134 136 Hôm thứ mấy? 今天星期几? 137 Hôm thứ hai 今天星期一。 138 Hôm mồng mấy? 今天几号? Hôm ngày 21 tháng 139 今天是五月二十一号。 140 Bạn sinh vào lúc nào? 141 Tôi sinh vào ngày tháng năm 1976 你什么时候出生的? 我出生在 1976 年 月 日。 142 Lúc nào? 什么时候? 143 Bạn chọn thời gian 你定时间吧。 144 Ngày mai gặp 我们明天见面。 hái méi sìdiǎn ne 。 wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。 wǒ de biǎo kuài le liǎng fèn zhōng。 nǐ de biǎo jǐ diǎn le ? wǒ men bìxū zhǔn shídào nàr 。 zhǐ shèng liǎng fēn zhōng le 。 nǐ néng tíqián wán chéng gōng zuòma ? fēi jī wǎn diǎn qǐ fēi 。 huìyìyán qī le 。 jīn tiān xīng qī jǐ ? jīn tiān xīng qī yī 。 jīn tiān jǐ hào ? jīn tiān shìwǔ y èr shíyī hào 。 nǐ shén me shíhòu chū shēng de? wǒ chū shēng zài 1976 nián y1 rì。 shén me shí hòu ? nǐ dì ng shíjiān ba 。 wǒ men míng tiān mặt Bạn cóbiết ngày chí nh 145 xác không? Mời bạn đối chiếu 146 chút ngày 147 Lúc năm ngối bạn làm gì? Bán hàng giảm giákéo dài bao lâu? 149 Chỉ ngày Năm ngày sau trở 150 148 151 Xin chào, tơi cóthể gặp ơng Green khơng? Bạn cóhẹn trước khơng? Xin lỗi, tơi khơng có 153 hẹn trước 152 154 Có, tơi cóhẹn vào lúc chiều Xin lỗi, ông 155 Green gặp bạn 156 157 158 159 160 Anh ta gọi điện thoại Bạn cóthể đợi chút khơng? Bạn muốn uống chút khơng? Tơi uống chút trà Ơng Green, ơng Smith 你知道确切日期吗? 请核实一下日期。 去年这时候你在干什么? 折价销售多久? 仅三天。 我五天之后回来。 你好,我能见格林先生 吗? 你有预约吗? 对不起,我没有。 是的,约的是下午 点。 对不起,格林先生现在不 能见您。 他在打电话。 您能在这里等一下吗? 您想喝点什么吗? 我喝点茶吧。 格林先生,史密斯先生在 jiàn miàn 。 nǐ zhī quèqiē rìqī ma ? qǐng héshíxià rìqī 。 qùnián zhèshí hòu nǐ zài gàn shén me ? zhéjiàxiāo shòu duō jiǔ ? jǐn sān tiān 。 wǒ wǔ tiān zhī hòu hlái 。 nǐ hǎo ,wǒ néng jiàn gélín xiān shēng ma ? nǐ yǒu yùyuē ma ? duìbúqǐ ,wǒ méi yǒu 。 shìde ,yuē de shìxiàwǔ diǎn。 dbùqǐ ,gélí n xiān shēng xiàn zài búnéng jiàn ní n。 tā zài dǎ diàn huà。 ní n néng zài zhèlǐ děng yíxiàma? ní n xiǎng hē diǎn shén me ma ? wǒ hē diǎn chá ba 。 gélí n xiān shēng ,shǐ mìsī 这里。 Ơng cóthể vào Thật làvui gặp 162 bạn, bạn cũ Mấy năm bạn 163 nào? Bạn khơng thay đổi 164 gìcả 161 您可以进去了。 真高兴见到你,我的老朋 友。 这些年你怎么样? 你一点也没变。 165 Bạn nhớ lễ Giáng sinh chứ? 你还记得那个圣诞节吗? 166 Bạn biết nói Tiếng Anh khơng? 你会说英语吗? 167 Biết nói chút 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Bạn học Tiếng Anh rồi? Anh ta nói Tiếng Anh lưu loát Tiếng Anh bạn tốt Bạn nói Tiếng Anh tốt Tiếng mẹ đẻ bạn Tiếng Anh phải không? Tiếng mẹ đẻ tơi Tiếng Trung Anh ta cóchút giọng London Khẩu âm nặng Tiếng Địa phương nặng Tơi diễn đạt cóchút khó 会讲一点。 你学英语多久了? 他讲英语很流利。 你的英语很好。 你的英语讲的很好。 你的母语是英语吗? 我的母语是汉语。 他带点伦敦口音。 xiān shēng zài zhè lǐ 。 ní n kě yǐ jìn qù le 。 zhēn gāo xì ng jiàn nǐ ,wǒ de lǎo péng yǒu 。 zhèxiē nián nǐ zěn me yàng ? nǐ yìdiǎn yě méi biàn 。 nǐ hái jìdénàgè shèng dàn jié ma? nǐ huìshuō yīng yǔ ma ? huìjiǎng yì diǎn 。 nǐ xuéyīng yǔ duō jiǔ le ? tā jiǎng yīng yǔ hěn liúlì。 nǐ de yīng yǔ hěn hǎo 。 nǐ de yīng yǔ jiǎng de hěn hǎo 。 nǐ de mǔ yǔ shì yīng yǔ ma ? wǒ de mǔ yǔ shì hàn yǔ 。 tā dài diǎn lún dūn kǒu yīn 。 他口音很重。 tā kǒu yīn hěn zhòng 。 我表达起来有点困难。 wǒ biǎo dáqǐ lái khơng hài lòng 719 Bạn nghĩ sao? 满意。 你怎么想? 720 Nói chung tơi đồng ý với cách nhì n bạn 我大体上同意你的看法。 721 Bạn cóthể mở cửa hộ tơi khơng? 你能替我开门吗? 722 Sẵn lòng giúp đỡ 723 724 725 726 727 728 729 乐意帮忙。 Bạn vui lòng mở cửa sổ chứ? Một chút khơng Khơng biết bạn cóthể mua hộ tơi bút chìđược khơng? Tất nhiên Bạn cóthể cho tơi mượn tiền không? Không vấn đề, bạn muốn bao nhiêu? 你介意开窗吗? Tôi hy vọng làkhông làm phiền bạn 我希望我没有打扰你。 Tôi hy vọng không 730 làm phiền bạn nhiều 一点儿也不。 我不知道你是否能替我买 铅笔? 当然。 你能借我一点儿钱吗? 没问题,你要多少? 我希望那不会给你太多麻 烦。 731 Tôi vôcùng cảm ơn giúp đỡ bạn 我非常感谢你的帮助。 732 Tôi không muốn làm phiền bạn 我不想麻烦你。 733 Xin lỗi, bạn cóthể giúp tơi khơng? 对不起,你能帮我个忙 吗? 734 Tơi sẵn lòng giúp đỡ 我乐意帮忙。 qǐ lái bìng búlì ng mǎn 。 nǐ zěn me xiǎng ? wǒ dàtǐ shàng tóng yìnǐ de kàn fǎ 。 nǐ néng tìwǒ kāi mén ma ? lèyìbāng máng 。 nǐ jièyìkāi chuāng ma ? yìdiǎnr yě bù。 wǒ bùzhī nǐ shìfǒu néng tìwǒ mǎi qiān bǐ ? dāng rán 。 nǐ néng jièwǒ diǎnr qián ma ? méi wèn tí,nǐ o duō shǎo ? wǒ xī wàng wǒ méi yǒu dǎ rǎo nǐ 。 wǒ xī wàng nàbú huìgěi nǐ tài duō máfan 。 wǒ fēi cháng gǎn xiènǐ de bāng zhù。 wǒ bùxiǎng má fan nǐ 。 duìbúqǐ ,nǐ néng bāng wǒ ge máng ma ? wǒ lèbāng 735 Bạn cóthể gửi hộ thư không? 你能替我寄这封信吗? Trước tơi 我走之前还有很多事情要 736 nhiều việc cần phải 做。 làm 737 Tôi phải đến ngân hàng rút tiền 738 Phiếu du lịch tiện lợi 旅行支票对于长途旅行很 du lịch đường dài 方便。 我得到银行去取一下钱。 Bạn cóđồ gìmuốn trì nh 你有什么东西要向海关申 739 báo với hải quan 报的吗? không? 740 Bạn bắt buộc phải đăng kýlàm hộ chiếu trước 你必须提前申请护照。 741 Đồ cánhân không cần phải nộp thuế 个人物品不需要关税。 Đợi tiếng rưỡi nhé, chúng tơi phải 742 chuẩn bị thêm đồ ăn 743 Chúng ta cónên gọi Betty không? 等一个半小时吧,我们还 得多准备些食物。 我们应该叫贝蒂一起去 吗? 744 Tơi làm theo lời bạn 我按你说的办。 Bác cóthể cho tơi biết 745 số điện thoại tra địa điểm không? 您能告诉我问讯处的电话 号码吗? máng 。 nǐ néng tìwǒ jì zhèfēng xìn ma ? wǒ zǒu zhī qián hái yǒu hěn duō shìqí ng o z。 wǒ děi n háng qùqǔ xià qián。 lǚ xí ng zhī piào dcháng túlǚ xí ng hěn fāng biàn 。 nǐ yǒu shén me dōng xī yào xiàng hǎi guān shēn bào de ma ? nǐ bìxū tíqián shēn qǐng hù zhào 。 gèrén wùpǐn bù xū o guān sh。 děng ge bàn xiǎo shíba ,wǒ men hái děi duō zhǔn bèi xiē shí wù。 wǒ men yīng gāi jiào bèi dìyìqǐ qù ma? wǒ àn nǐ shuō de bàn 。 ní n néng gào sù wǒ wèn xùn chù de diàn huàhào Bạn muốn ngồi xe bì nh 746 thường hay làxe tốc hành? Tơi mua végiường 747 nằm 你想坐普通车还是特快 车? 748 Bạn đặt véchưa? 你订票了吗? Nếu bạn không nhắc 749 tới, chắn không nghĩ tới 如果不是你提起的话,我 肯定想不到。 Tôi đến sân bay đón bạn 751 Bạn đến từ đâu? 750 我买了张卧铺票。 我会去机场送你。 你来自哪儿? 752 Bạn quốc tịch ? 你是什么国籍? 753 Tổ quốc bạn đâu? 你祖国是哪儿? Bạn làngười gốc 754 địa Trung Quốc phải không? 你是土生土长的中国人 吗? 755 Dân số Trung Quốc bao 中国有多少人口? nhiêu? Nước bạn cóbao nhiêu Tỉnh? Thủ đô nước bạn làở 757 đâu? 758 Tôi đến từ Nhật Bản 756 你国家有多少个省? 贵国首都是哪儿? 我来自日本。 759 Tôi sinh Việt Nam, lớn lên nước Mỹ 我出生在越南,在美国长 大。 760 Diện tích nước ta 500,000 km vng 我国面积五十万平方公 里。 761 Thủ đô nước ta làHà 我国首都是河内。 mǎ ma ? nǐ xiǎng zpǔ tōng chē hái shìtè ki chē ? wǒ mǎi le zhāng wòpùpiào 。 nǐ dì ng piào le ma ? rúguǒ búshìnǐ tí qǐ de huà,wǒ kěn dìng xiǎng bú 。 wǒ huìqùjī chǎng sòng nǐ 。 nǐ lái zìnǎr ? nǐ shìshén me g jí? nǐ zǔ gshì nǎr ? nǐ shìtǔ shēng tǔ zhǎng de zhōng guórén ma ? zhōng guóyǒu duō shǎo kǒu ? nǐ guójiā yǒu duō shǎo ge shěng ? ggshǒu dū shìnǎr ? wǒ lái zìrìběn 。 wǒ chū shēng zài yuènán ,zài měi guózhǎng dà。 wǒ gmiàn jī wǔ shíwàn pí ng fāng gōng lǐ 。 wǒ gshǒu dōu Nội 762 Chúng tơi có54 Tỉnh 我们有 54 个省。 763 Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú 我国自然资源丰富。 764 Nước tiếng ngành du lịch 那个国家以旅游业闻名。 765 Ngày Tết lớn nước ta làTết Xn 我国最大的节日是春节。 Từ vị tríđịa lýmànói, 766 Trung Quốc nằm Bắc bán cầu 从地理位置上说,中国位 于北半球。 767 Thời tiết nước làkhắc nghiệt 在这个国家,天气通常十 分恶劣。 768 Đây làmột Đất nước đẹp nhiều núi 这是一个多山的美丽国 度。 769 Đất nước tiếng giới ao hồ đẹp 这个国家以其美丽的湖泊 而闻名于世。 Khu đất khô 这片土地十分干燥。 cằn Men theo đường bờ biển Bắc Đại lục 沿该大陆的北海岸线上有 771 córất nhiều vách núi 许多峭壁。 dựng đứng 770 772 Rừng rậm cổ Brazil bảo tồn tốt 在巴西,古老的森林保存 十分完好。 773 Ở số nước không phát triển, ngành chặt 在一些不发达的国家,伐 木业十分重要。 shìhénèi 。 wǒ men yǒu 54 ge shěng 。 wǒ gzìrán zī yn fēng fù。 nàgègjiā yǐ lǚ u wén míng 。 wǒ gzdàde jiérìshìchūn jiē 。 cóng dìlǐ wèi zhì shàng shuō , zhōng gwèi běi bàn qiú。 zài zhègèg jiā ,tiān qìtōng cháng shífèn è liè。 zhèshìgèduō shān de měi lìg dù。 zhègègjiā yǐ qí měi lìde húbóér wén míng shì。 zhèpiàn tǔ dìshí fēn gān zào 。 n gāi dàlùde běi hǎi àn xiàn shàng yǒu xǔ duō qiào bì。 zài bā xī ,gǔ lǎo de sēn lí n bǎo cún shífēn wán hǎo 。 zài xiē búfā dá de gjiā ,fámù phárừng quan trọng Một số đảo nhỏ Thái 774 Bình Dương cảnh sắc đẹp 775 776 777 778 779 Khíhậu Đất nước nào? Ở vùng phía Tây nước Mỹ córất nhiều hang sâu vàvách núi Con sông Việt nam dài nhất? Mùa hèở mưa có nhiều khơng? Bờ sơng vùng đồng cótiện cho phát triển nơng nghiệp khơng? Mỗi năm vào lúc này, 780 London lạnh nhiều sương Mỗi người phải nhận 781 chí n năm nghĩa vụ giáo dục, Trẻ em tuổi học tiểu 782 học 783 Một số học sinh vìkhó khăn nên phải bỏ học Cạnh tranh thi đại học khốc liệt Anh ta chun ngành 785 máy tính Cơta học hai văn 786 Tiếng Anh Kinh tế 784 太平洋上一些小岛的景色 十分优美。 这个国家的气候如何? 在美国西部有许多高峰和 深谷。 越南哪条河流最长? 这里夏天雨水多吗? 河畔的平原易于发展农业 吗? 在每年的这个时候,伦敦 寒冷而多雾。 每人必须接受九年的义务 教育。 孩子们 岁进小学。 一些学生因贫困而辍学。 高考竞争激烈。 他主修计算机。 她正在修英语和经济双学 位。 shífēn zhòng o 。 tài pí ng ng shàng xiē xiǎo dǎo de jǐng sèshí fēn yōu měi 。 zhègègjiā de qìhòu rúhé? zài měi gxī bù yǒu xǔ duō gāo fēng héshēn gǔ 。 yuènán nǎ tiáo liúzuìcháng ? zhèlǐ xiàtiān yǔ shuǐ duō ma ? hépàn de pí ng yn fā zhǎn nóng ma ? zài měi nián de zhègèshíhòu , lún dūn hán lěng ér duō wù。 měi bìxū jiē shòu jiǔ nián de wùjiào ý。 hái zi men sjì n xiǎo x。 xiē xshēng yīn pí n kùn ér chx。 gāo kǎo jì ng zhēng jī liè。 tā zhǔ xiū jìsuàn jī 。 tā zhèng zài xiū yīng yǔ héjīng jì 787 Tơi tốt nghiệp Đại học HàNội năm trước Đăng kýđược vào Trường tốt khiến nhiều 788 người mong mong ước tới Mary làsinh viên Đại 789 học năm thứ Bây Lợi Lợi làsinh 790 viên Đại học năm thứ hai Mike làsinh viên 791 Đại học năm thứ ba 五年前,我从河内大学毕 业。 申请好学校是令人向往 的。 shēn qǐng hǎo xué xiào shìlìng xiàng wǎng de 。 玛丽大学一年级。 mǎ lìdàxyī nián jí。 莉莉现在大学二年级。 lìlìxiàn zài dàx èr nián jí。 迈克已经大学三年级了。 Làsinh viên Đại học 作为大学四年级学生,彼 792 năm thứ tư, Peter viết luận văn tốt nghiệp 得正在写毕业论文。 793 Ông Green làgiáo viên Đại học 格林先生是大学教员。 794 Ở Nước Anh cótrường Đại học mở 在英国,有成人大学。 795 Córất nhiều lớp bồi dưỡng vàlớp buổi tối 有许多培训班与夜校。 796 Bố bạn làm nghề ? shuāng xuéwèi 。 wǔ nián qián ,wǒ cóng hénèi dàx bì。 你父亲做什么工作? 797 Anh ta làbác sỹ, tự mở phòng khám 他是个医生,他自己开 业。 798 Bạn códự định gìtrong tương lai khơng? 你对未来有什么计划吗? mài kèyǐ jīng dà xsān nián jí le 。 zwéi dàxsì nián jíx shēng ,bǐ dé zhèng zài xiě bì lùn wén 。 gélí n xiān shēng shìdàxjiào yn。 zài yīng guó, yǒu chéng dà xué。 yǒu xǔ duō péi xùn bān yǔ yè xiào 。 nǐ fùqīn zuòshén me gōng z? tā shìgèyī shēng ,tā zìjǐ kāi 。 nǐ dwèi lái yǒu shén me jìh Nếu cóthể thìtơi muốn làm phi cơng 如果可能的话,我想做个 飞行员。 Tơi hy vọng cómột 800 cơng việc vừa cóthể diện màlại lương cao 我希望有一份既体面,收 入又高的工作。 801 Tuần tới thi 我下周要参加考试。 Khi bạn học Tom miệt mài học 802 tập Trường thìanh ta cósự nghiệp riêng 当汤姆的同学还在学校苦 读时,他已经开始了自己 的事业。 799 Tơi thích hợp tác 我喜欢协作但不愿以此为 803 khơng muốn lấy làm 职业。 nghề nghiệp 804 Mùa hènăm ngối tơi thực tập cơng ty 去年夏天我在那家商行实 习。 Anh ta làmột người 805 cónăng lực, tự kiêu 他是个很有能力的人,但 是有点骄傲。 Công việc kinh doanh 806 thành công 他的商务生涯十分成功。 807 Anh trai vừa thăng chức thượng tá 我表兄刚被提升为上校。 808 Anh ta làgiám đốc công ty tiếng 他是一家著名公司的经 理。 ma ? rúguǒ kě néng de huà,wǒ xiǎng zuògèfēi xí ng yuán 。 wǒ xī wàng yǒu yí fèn jìtǐ miàn , shōu rùu gāo de gōng z。 wǒ xiàzhōu yào cān jiā kǎo shì。 dāng tāng mǔ de tóng xhái zài xxiào kǔ dú shí,tā yǐ jīng kāi shǐ le zìjǐ de shì 。 wǒ xǐ huān xiéz dàn búyuàn yǐ cǐ wéi zhíyè。 qùnián xiàtiān wǒ zài nàjiā shāng háng shí xí。 tā shìgèhěn yǒu néng lìde , dàn shìyǒu diǎn jiāo 。 tā de shāng wù shēng yáshífēn chéng gōng 。 wǒ biǎo xiōng gāng bèi tíshēng wéi shàng xiào 。 tā shìyī jiā zhù míng gōng sī de jīng lǐ。 Vị trị gia 809 nghỉ hưu làthị trưởng New York 那位政治家退休时是纽约 市市长。 Cách không lâu anh 他最近被任命为那个革命 ta bổ nhiệm làm 810 thủ lĩnh hội cách 会的总裁。 mạng 811 Vùng đất tiếng đất đai màu mỡ 这个地区以土壤肥沃著 称。 Vùng đất quánhiều 812 gạch đá, khơng thích hợp trồng trọt cày kéo 这地方太多石块,不适合 耕种。 Ở vùng quêbằng phẳng này, người trồng 813 lúa mì,chăn ni gia súc 在这平坦的乡间,人们种 植小麦,饲养牲畜。 他为村里买了 10 台拖拉 机。 814 Anh ta mua 10 máy cày cho thôn 815 Đặc sản vùng 这个地区典型的农产品是 ? 什么? Mỗi năm vào lúc này, 816 nơng dân bắt đầu cày bừa Bạn vắt sữa chưa? Cho đống cỏ khôsang 818 bên Xưởng bạn trung bì nh năm sản xuất 819 oto? 820 Ngành công nghiệp gia 817 每年这个时候,农民们开 始犁地。 你已经挤过奶了吗? 把干草堆到边上。 你们厂平均年产汽车多少 辆? 肉类加工业发展迅速。 nàwèi zhèng zhì jiā txiū shíshì niǔ yuē shìshì zhǎng 。 tā zjì n bèi rèn mìng wéi nàgègé mìng huìde zǒng 。 zhègèdìqū yǐ tǔ rǎng féi wòzhù chēng 。 zhèdìfāng tài duō shíki ,búshì hégēng zhòng 。 zài zhèpí ng tǎn de xiāng jiān ,rén men zhòng zhí xiǎo mài ,sìyǎng shēng chù。 tā wèi cūn lǐ mǎi le 10 tái tuō lā jī 。 zhègèdìqū diǎn xí ng de nóng chǎn pǐn shìshén me ? měi nián zhègè shíhòu ,nóng mín men kāi shǐ lí dì。 nǐ yǐ jīng jǐ guònǎi le ma ? bǎ gān cǎo duī biān shàng 。 nǐ men chǎng píng jūn nián chǎn qì chē duō shǎo liàng ? ròu lèi jiā gōng cơng thịt phát triển nhanh chóng Nhàmáy chế tạo oto 821 trải qua ngày tháng không tốt đẹp fā zhǎn xùn sù。 汽车制造商的日子不好 过。 822 Doanh nghiệp nhànước 国有企业开始走上坡路。 bắt đầu xuống dốc 823 Xưởng bạn cóbao nhiêu gian chế tạo xe? Ngành máy tính phất lên Ngành công nghệ thông 825 tin thúc đẩy phát triển kinh tế tồn cầu Bạn cósở thích 826 khơng? 824 827 Bạn thích thúvới ? 828 Sở thích bạn làgì ? 你们厂有多少车间? 计算机业繁荣起来。 信息业推进全球经济发 展。 你有什么爱好吗? 你对什么比较感兴趣? 你的爱好是什么? 829 Bạn làm gìlúc rảnh rỗi? 空闲时间你干什么? 830 Bạn làm gìlúc buổi tối? 夜生活你都是怎么过的? 831 832 833 834 835 Rất nhiều người thích sưu tập tem Tơi làfan hơm mộ Michael Jordan Bạn thích phim khơng? Bạn cóthường dã ngoại khơng? Tơi thí ch văn hóa 许多人喜欢集邮。 我是迈克尔乔丹迷。 你喜欢他的电影吗? 你常去郊游吗? 我对英国文学情有独钟。 qìchē zhìzào shāng de rìzi bù hǎo g。 guóyǒu qǐ yèkāi shǐ zǒu shàng pō lù。 nǐ men chǎng yǒu duō shǎo chē jiān ? jìsuàn jī yèfán róng qǐ lái 。 xì n xī tuī jì n quán qiújīng jìfā zhǎn。 nǐ yǒu shén me ài hào ma ? nǐ duìshén me bǐ jiào gǎn xì ng qù? nǐ de ài hào shì shén me ? kōng xián shíjiān nǐ gàn shén me ? shēng hnǐ dōu shìzěn me gde ? xǔ duō xǐ huān jíu 。 wǒ shìmài kè ěr qiáo dān mí。 nǐ xǐ huān tā de diàn yǐng ma ? nǐ cháng qùjiāo u ma ? wǒ dyīng g nước Anh Bóng đá cógìthúvị? 836 Con gái chúng tơi khơng thích bóng đá 837 Anh ta yêu thí ch hội họa 足球有什么意思?我们女 生不喜欢它。 她特别爱好绘画。 Tôi thường thông qua 838 đọc tiểu thuyết để khỏi đầu óc cơng việc 通常我通过阅读小说使我 的注意力从工作上转移过 来。 Anh ta chơi Violon đơn 839 giản làthúvui tao nhã 他拉小提琴只是为了自娱 自乐。 840 Quay phim làmột mơn cần cóđam mê 摄影是门花费很多的爱 好。 841 Bạn thích hoạt động ? 你最喜欢什么活动? 842 Tơi thích bóng đá 我最喜欢足球。 843 Bạn đá vị trínào? 你踢什么位置? 844 Tơi làcầu thủ bắt bóng (trong mơn bóng chày) 我是个接球员(垒球运动 中)。 845 Hơm qua đội đánh thắng đội họ 昨天,我们队打败了他们 队。 846 Nhất định đánh thắng bọn họ 我们一定会打败他们。 847 Bạn đánh bóng bàn bao 你打乒乓球多少年了? wén xqí ng yǒu dúzhōng 。 zúqiúyǒu shén me yìsī ?wǒ men nǚ shēng búxǐ huan tā 。 tā tèbiéài hào huì huà。 tōng cháng wǒ tōng guòyuèdú xiǎo shuō shǐ wǒ de zhùlìcóng gōng zshàng zhuǎn g lái 。 tā lā xiǎo tíqí n zhī shìwéi le zìzì lè。 shèyǐng shìmén huā fèi hěn duō de ài hǎo 。 nǐ zuìxǐ huān shén me hdòng ? wǒ zxǐ huan zú qiú。 nǐ tī shén me wèi zhì? wǒ shìgèjiē qiú yuán (lěi qiúýn dòng zhōng )。 ztiān ,wǒ men ddǎ le tā men d。 wǒ men dìng hdǎ tā men 。 nǐ dǎ pīng pāng nhiêu năm rồi? 848 Tôi thích mơn thể thao trượt tuyết 我最喜欢的运动是滑雪。 849 Trận chung kết bóng rổ lần kí ch thích 那次篮球冠军赛真激动人 心。 850 Mười năm trước, đội điền kinh 十年前,我在田径队。 851 So với mơn bơi lội tơi thí ch câu cáhơn 比起游泳,我更喜欢钓 鱼。 852 Cơta làthành viên câu lạc trượt tuyết 她是滑雪俱乐部的成员。 Điều khólàm 853 chí nh làlàm người thua 最难学的一点是做一个输 的起的人。 854 Mùa hènăm ngối chúng tơi cắm trại 855 Anh ta giỏi mơn cử tạ Năm ngối tơi đặt nhiều tạp chítháng Buổi chiều Tom đọc 857 báo 856 去年夏天我们班去露营 了。 他善于举重。 去年我订了许多期刊。 汤姆下午读报。 858 Bạn đọc báo loại ? 你读什么样的报纸? Báo vàtạp chítháng 859 khiến tơi biết nhiều việc Bạn thích chuyên 860 mục gì? Tin tức vàbì nh luận bạn 861 thích nhất? 报纸和期刊让我了解时 事。 你最喜欢哪个栏目? 新闻和评论你最喜欢看哪 个? qiúduō shǎo nián le ? wǒ zxǐ huan de ýn dòng shìh xuě 。 nàcìlán qiúgn jūn sài zhēn jī dòng xīn 。 shínián qián ,wǒ zài tián jì ng d。 bǐ qǐ u yǒng , wǒ gèng xǐ huan diào yú。 tā shìhuáxuě jùlè bùde chéng yuán。 zuìnán xde diǎn shìzgè shū de qǐ de 。 qùnián xiàtiān wǒ men bān qùlù yíng le 。 tā shàn jǔ zhòng 。 qùnián wǒ dìng le xǔ duō qī kān 。 tāng mǔ xiàwǔ dú bào 。 nǐ dúshén me yàng de bào zhǐ ? bào zhǐ héqī kān ràng wǒ liǎo jiě shíshì。 nǐ zxǐ huan nǎ gèlán mù? xīn wén hépí ng lùn nǐ zxǐ huan 862 Bạn xem quảng cáo à? 你也看广告吗? 我向你推荐《时代》和 Tôi giới thiệu với bạn 863 báo Thời đại vàTạp chí 《新闻周刊》,它们很 tuần hay 棒。 864 Thời trang làTạp chírất 《时尚》是美国很流行的 thịnh hành Mỹ 杂志。 865 Tạp chínày lượng phát hành nào? Vìsao khơng đăng 866 quảng cáo bán xe cũ báo? 这杂志发行量怎么样? 为什么不在报上登广告卖 旧车呢? 867 Tôi làm thêm phân phát báo tối 我曾干过送晚报的兼职。 868 Bạn xem viết cứu tin chưa? 你看了关于营救人质的文 章了吗? 869 Báo sáng hơm có nhiều tin tức 今天的晨报上有许多新 闻。 Tom bạn tơi làphóng 870 viên tờ Thời báo New York 我朋友汤姆是《纽约时 报》的记者。 Bây bạn xem tin tức nào? Cómột tin tức tivi 872 trận đấu vòng tròn NBA 871 现在你在看哪个新闻? 有个 NBA 联赛的电视报 道。 kàn nǎ gè? nǐ yě kàn guǎng gào ma ? wǒ xiàng nǐ tuī jiàn 《shídài 》hé 《xīn wén zhōu kān 》,tā men hěn bàng 。 《shíshàng 》shì měi ghěn liú xí ng de zázhì。 zhèzázhìfā xí ng liàng zěn me yàng? wéi shén me bú zài bào shàng dēng guǎng gào mài jiù chē ne ? wǒ céng gàn g sòng wǎn bào de jiān zhí。 nǐ kàn le guān ng jiùrén zhìde wén zhāng le ma ? jīn tiān de chén bào shàng yǒu xǔ duō xīn wén 。 wǒ péng yǒu tāng mǔ shì《niǔ yuē shíbào 》de jì zhě 。 xiàn zài nǐ zài kàn nǎ gèxīn wén ? yǒu gèNBA lián sài de diàn shìbào 。 Bạn cólịch chiếu 873 chương trì nh tivi khơng? Hai phút sau bạn lên 874 tivi 你有电视节目吗? 两分钟以后你会上电视。 875 Kênh ngừng phát sóng 五频道已经停止播放。 876 Bạn bật volume to lên chút 请你把收音机开响一点 儿。 877 Màn hì nh tivi chúng 我们的电视机图象有问 tơi cóvấn đề 题。 878 Chiếc đài cóthể thu 这个收音机能收短波吗? sóng ngắn khơng? Nếu bạn lắp đặt awngten ngồi trời 879 hiệu thu sóng tivi bạn tốt chút 880 Hãy vặn nhỏ volume xuống Cuối tuần 881 xem loạt phim linh tinh 如果你安装了室外天线, 你的电视接受效果会好 点。 请放低音量。 这周末我们会在电视上看 到一系列肥皂剧。 Mời bạn chúýđón nghe 请下次收听。 lần sau Chúng tơi phát sóng từ 883 我们从越南播放。 Việt Nam 882 Bạn cóthể thu sóng tiết 884 mục chúng tơi theo tần số 37.5MH 你可在短波 37.5 赫兹上收 到我们的节目。 nǐ yǒu diàn shìjié mùma ? liǎng fēn zhōng yǐ hòu nǐ hshàng diàn shì。 wǔ pí n yǐ jīng tí ng zhǐ bō fàng 。 qǐng nǐ bǎ shōu yīn jī kāi xiǎng yī diǎnr。 wǒ men de diàn shìjī túxiàng yǒu wèn tí。 zhègèshōu yīn jī néng shōu duǎn bō ma ? rúguǒ nǐ ān zhuāng le shìwài tiān xiàn,nǐ de diàn shìjiē shòu xiào guǒ hhǎo diǎn 。 qǐng fàng dī yīn liàng 。 zhèzhōu mòwǒ men hzài diàn shìshàng kàn xìlièféi zào jù。 qǐng xiàcìshōu tīng wǒ men cóng yuè nán bō fàng 。 nǐ kě zài duǎn bō 37.5 hèzī shàng shōu wǒ men de jiémù。 885 Qnhiễu Bạn thích âm nhạc 886 nhất? 干扰太大。 你最喜欢什么音乐? 887 Bạn cóthường nghe buổi âm nhạc khơng? 888 Tôi ghét nhạc Jazz, 我讨厌爵士,太吵了。 ồn áo 889 Bạn thích nghe nhạc Pop khơng? 你喜欢流行音乐吗? 890 Tơi chưa nghe qua này, viết vậy? 我从没听过这首曲子,谁 写的? 891 Bạn thấy kỹ thuật diễn tấu họ nào? 你觉得他们演奏技术如 何? 你经常去听音乐会吗? Tôi cảm thấy âm nhạc 892 cổ điển hợp với lànhạc Rock 我觉得古典音乐会比摇滚 音乐会更合我胃口。 Tôi chưa đọc qua 893 câu chuyện cảm động 我从来没读过比这更令人 激动的故事。 Anh ta đam mêvăn học Tác phẩm côta thu 895 hút 894 他很热衷于文学。 她的作品更吸引我。 Hàng ngày xem tiểu 我每天看小说,但从没厌 896 thuyết, chưa 烦过。 thấy chán Chủ nhật thường 897 xem số sách thư viện 星期天我经常在图书馆看 些书。 gàn rǎo tài dà。 nǐ zuìxǐ huan shén me yīn lè? nǐ jīng cháng qù tīng yīn yuèhuì ma ? wǒ tǎo yàn jué shì,tài chǎo le 。 nǐ xǐ huan liúxí ng yīn yuèma ? wǒ cóng méi tīng gzhèshǒu qǔ zǐ,shxiě de ? nǐ júe de tā men yǎn zòu jìshùrú hé? wǒ júe de gǔ diǎn yīn lèhuìbǐ yáo gǔn yīn lèhuì gèng héwǒ wèi kǒu 。 wǒ cóng lái méi dúgbǐ zhègèng lì ng jī dòng de gùshì。 tā hěn rèzhōng wén xué。 tā de zuòpǐn gèng xī yǐn wǒ 。 wǒ měi tiān kàn xiǎo shuō ,dàn cóng méi yàn fán guò。 xīng qī tiān wǒ jīng cháng zài tú shū guǎn kàn xiē 898 Bạn thấy thơ 你觉得这首诗怎么样? nào? 899 So với cơta thìtơi thí ch 与她比起来,我更喜欢 他。 900 Bạn biết tác phẩm côta? 她的作品你知道多少? shū 。 nǐ júe de zhèshǒu shī zěn me yàng ? yǔ tā bǐ qǐ lái , wǒ gèng xǐ huan tā 。 tā de zuòpǐn nǐ zhī duō shǎo ? ... Tiếng Anh bạn tốt Bạn nói Tiếng Anh tốt Tiếng mẹ đẻ bạn Tiếng Anh phải không? Tiếng mẹ đẻ tơi Tiếng Trung Anh ta cóchút giọng London Khẩu âm nặng Tiếng Địa phương nặng Tôi diễn đạt cóchút khó 会讲一点。... 天气允许的话,我会去滑 雪。 我想我明年完成此工程。 我不知道。 由你决定。 我想买套房子。 你好,杰克,这学期你选 什么课? 你好,露西,我想选法语 和经济。 462 Tôi chọn tiếng Trung 我将选中文和历史。 vàLịch sử 463 Bạn dự định làm thuê 打算打工吗? à? nǐ zhēn xiǎng zhī wǒ zěn me xiǎng ma
- Xem thêm -

Xem thêm: 900 cau giao tiep thong dung tieng trung, 900 cau giao tiep thong dung tieng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay