Thông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Khóa luận tốt nghiệp)

118 11 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:31

Thông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiThông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Th Th o Nguyên ng d n: ThS Hoàng Th Thúy H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - L NG CHO D ÁN "THÔNG LU NG, N O VÉT T I KHU V C C A SA C N SÔNG TRÀ B NG THU C KHU KINH T DUNG QU T, HUY , T NH QU NG NGÃI" KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Th Th o Nguyên ng d n: ThS Hoàng Th Thúy H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Tr n Th Th o Nguyên Mã SV: 1212301010 L p: MT1601 Ngành: K thu T tài: L ng môi ng ng cho d án "Thông lu ng, n o vét t i khu v c c a Sa C n - sông Trà B ng thu c khu kinh t Dung Qu t, huy , t nh Qu ng Ngãi" NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính toán b n v ) L ng cho d án "Thông lu ng, n o vét t i khu v c c a Sa C n - sông Trà B ng thu c khu kinh t Dung Qu t, huy n Bình , t nh Qu ng d n c a s 27/2015/TTBTNMT ngày 29/5/2015 c a B ng v ng chi ng k ho ch b o v ng Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Hoàng Th Thúy H c hàm, h c v : Th c s ng N i h c Dân L p H i Phòng ng d n: Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ng Yêu c u ph c n nhi m v mv Sinh viên ng d n Tr n Th Th o Nguyên Hoàng Th Thúy H i Phòng, Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: tài t t nghi p v i: - nghiêm túc, c u th , h c h n i dung khóa lu n hồn thi n - Nhi t tình trách nhi m cao cơng vi c l y s li u - Làm vi i dung công vi c - Ch n th c v ng vàng làm vi - Có quan h t nhi m v c giao p v i ch d án ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lý lu n, th c ti n, tính tốn s li - Phù h p v i n i dung, yêu c - Hi n d án n o vét c a Sa C c ch v y ch n có th tham kh o thơng tin s li u c a khóa lu h tr , b sung trình l - c s li u c n thi t - B c c phù h - Nh n di ng d n c nh ng có h i nh ng l i ích c a d án mang l i, i pháp kh c ph c m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC V i lòng bi c em xin chân thành c Hoàng Th ng d n, truy t ki n th em su t trình h c t p, nghiên c em hồn thành t t khóa lu n ng th i em xin g i l i c ng toàn th th Dân L p H i Phòng n th y, giáo khoa Mơi y em su t khóa h c t ih c il ic i cán b Ban qu n ý Khu kinh t Dung Qu t u ki n cung c p s li u th c ti n báo cáo l i cu i em xin g i l i c ib n ng viên t u ki em vi c hồn thành khóa lu n Do h n ch v th khơng tránh kh i thi u sót Em r t mong nh th y, c hồn thi hi u bi t nên khóa lu n c s ch b a Em xin chân thành c H Sinh viên Tr n Th Th o Nguyên M CL C U M Xu t x c a D án 1.1.Tóm t t v xu t x c a D án ch c có th m quy n phê t D 1.3 M i quan h c a D án v i quy ho ch phát tri n 1.4 H t KKT Dung Qu t Qu ng Ngãi pháp lu t k thu t c a vi c th c hi ng trình l T ch c th c hi TM TÓM T T D ÁN 11 1.1 Tên D án 11 1.2 Ch D án 11 1.3 V a lý c a D án 11 1.4 N i dung ch y u c a D án 13 1.4.1 M c tiêu c a D án 13 1.4.2 Kh ng qui mô h ng m c c a D án 14 1.4.3 Bi n pháp, kh ng thi cơng xây d ng cơng trình c a D án 14 1.4.4 Công ngh s n xu t v n hành 16 1.4.5 Danh m c máy móc thi t b 18 1.4.6 Nguyên, nhiên, v t li u vào) ch ng lo i s n ph u ra) c a D án 19 1.4.7 Ti th c hi n 19 1.4.8 V 20 1.4.9 T ch c qu n lý th c hi n D án 21 U KI H I KHU V C TH C HI N D u ki NG T NHIÊN VÀ KINH T - XÃ ÁN 23 ng t nhiên 23 u ki n v u ki n v khí h a ch t 23 ng 25 u ki n th y h 2.1.4 Hi n tr ng ch 27 ng thành ph c, khơng khí 28 2.1.5 Hi n tr ng tài nguyên sinh v t 33 u ki n kinh t - xã h i 34 u ki n v kinh t 34 u ki n v xã h i 36 D NG C A ÁN 38 ng 38 n chu n b D án 38 n ho ng/v n hành c a D án 40 3.1.3 o vét, thông lu ng) 60 ng gây nên b i r i ro, s c c a D án 63 3.2 Nh n xét v m chi ti tin c y c a k t qu báo 69 N PHÁP PHÒNG NG A, GI M THI NG TIÊU C C VÀ PHỊNG NG A, NG PHĨ R I RO, S C C A D ÁN 73 4.1 Bi n pháp phòng ng a, gi m thi ng tiêu c c c a D án 73 4.1.1 Bi n pháp phòng ng a, gi m thi ng tiêu c c c a D án n chu n b 73 4.1.2 Bi n pháp phòng ng a, gi m thi ng tiêu c c c a D án n v n hành 75 4.1.3 Bi n pháp phòng ng a, gi m thi ng tiêu c c c a D án n khác (sau D án hoàn thành/sau n o vét) 84 4.2 Bi n pháp qu n lý, phòng ng a ng phó s c c a D án 84 4.2.1 Bi n pháp qu n lý, phòng ng a ng phó s c c a D án giai n chu n b 84 4.2.2 Bi n pháp qu n lý, phòng ng a ng phó s c c a D án giai n v n hành 85 4.2.3 Bi n pháp qu n lý, phòng ng a ng phó r i ro, s c c a D án n khác (sau D án hoàn thành/sau n o vét) 88 4.3 ch c th c hi n cơng trình, bi n pháp b o v ng 89 4.3.1 D tốn kinh phí cho cơng trình, bi n pháp b o v ng 89 4.3.2 T ch c, b máy v n hành cơng trình bi n pháp b o v ng 90 N LÝ VÀ GIÁM SÁT NG 91 ng 91 ng 95 5.2.1 Các y u t giám sát quan tr c 95 5.2.2 Kinh phí quan tr ng 96 NC NG 98 6.1 Tóm t t v trình t ch c th c hi n tham v n c ng 98 6.1.1 Tóm t t v q trình t ch c tham v n UBND c p xã, t ch c ch u tác ng tr c ti p b i D án 98 6.1.2 Tóm t t v trình t ch c h p tham v n c u tác ng tr c ti p b i D án 98 6.2 K t qu tham v n c ng 99 6.2.1 Ý ki n c a UBND c p xã 99 6.2.2 Ý ki n c a UBND m t tr n t qu c xã h i 100 6.2.3 Ý ki n c a ch 100 K T LU N, KI N NGH VÀ CAM K T 101 K t lu n 101 Ki n ngh 101 Cam k t 102 CÁC TÀI LI U D LI U THAM KH O 104 Khóa lu n t t nghi p 4.3.2 T ch c, b máy v n hành cơng trình bi n pháp b o v môi ng ng n chu n b : n ch u trách nhi m ch D án Tuy ng ph i ý th c b o v ng an tồn tính m ng cho b n thân nh cao D án Dung Qu v D án Hình 4.3 /ho ng n khác (sau D án hoàn thành) Ban qu n lý khu kinh t Dung Qu t, c ng v Hàng h i Qu ng Ngãi, c c h i quan Qu ng Ngãi s ph i h p ch t ch v i quy nh m b o an toàn vào bi n thu a ph n c a Sa C n sông Trà B ng Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 90 Khóa lu n t t nghi p ng N LÝ VÀ GIÁM SÁT NG ng ng bao g ng c n thi t ho m v nghiên c u môi ng th c hi n su t th i gian chu n b thi t k , thi công v n hành D án Bao g m n i dung sau: ng g n ti n hành D án Ph i h p v chuyên môn ti nh k su t trình ho t ng c a D án Th c hi n bi n pháp b o v ng nêu báo cáo c phê t tuân th tiêu chu n, qui chu n v Ph i h p v ng i quy t tranh ch p, u n i x y ô nhi ng ho ng c a D án Phòng ng a, h n ch ng x iv ng t ho t ng c a D án Xây d m tra, b ng, b o trì máy móc Tun truy n, giáo d c, nâng cao ý th c b o v ng cho cán b ng Xây d mb ng, v k ho ch phòng ch ng, kh c ph c s c Th c hi n ch ng, ng báo cáo v nh c a pháp lu t c thi t l k t qu c a i d ng b Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 91 Khóa lu n t t nghi p B ng 5.1 Tóm t Các giai n c a D án Các ho t ng c a D án n lý ho Các tác ng mơi ng Các cơng trình, bi n pháp b o v ng Kinh phí th c hi n cơng trình, bi n pháp b o v ng Th i Trách gian nhi m Trách th c t nhi m hi n ch c giám th c sát hoàn hi n thành I Chu n b m t b ng, khoanh vùng ranh gi i n o vét phát quang c , xây d gi n n bù thi t h i cho tàu b nh ng (tàu nh t g nb t m th i b m t n chu n b D án Suy gi m + V n chuy n + 30 tri u ng c phát quang ng c, + Bi n báo hi u, +D khơng khí nh v 30 tri u ng + Thùng ch a ng i s ng rác th i c a công + 500 nghìn kinh t xã nhân ng/thùng h i, an + n bù cho ch a rác toàn lao i dân b nh + ng ng nh xác bàn b c v i ng ng c a D án Ch D án Trong Ch D án su t th i gian v n hành Ch D án quy n b t) Ch t th i t ho ng n o vét, tàu hút cát, tàu xà lan v n chuy n Ch t th i t ho ng sinh ho t c a công nhân tu n Ch D án II V n hành/ho ng n ch t ng thi công ngu n b c (s c g ng kh c ph c kho n cho rõ ràng c D án b u tri n khai) ng D án ng ban ngày) Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 92 Khóa lu n t t nghi p Các giai n c a D án Các ho t ng c a D án ng Các tác ng mơi ng Các cơng trình, bi n pháp b o v ng + thùng ch a rác 50 lít + có ch gom, x lý ho Kinh phí th c hi n cơng trình, bi n pháp b o v ng Th i Trách gian nhi m Trách th c t nhi m hi n ch c giám th c sát hoàn hi n thành + Thùng rác 50 lít t n d ng l i n chu n b + Phí thu ch t th i r n sinh ho t Trong Ch su t D án th i gian v n hành Ch D án Trong Ch su t D án th i gian v n hành Ch D án Trong Ch th i D án gian ho t ng Ch D án Ch D án Ch D án nghìn , BTNMT m i thùng có m i mã CTNH + rung cơng nhân + + Ơng khói n i v i máy phát n Thi t k h th ng b t ho i di ng l ng Mua thùng ch a 500 nghìn ng/thùng Phí thu ch t th i nguy h i 36: 2015 BTNMT + Trang b b o h lao ng kho n 16 tri ng + ng khói tri u ng D tính 50 tri u ng v n Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 93 Khóa lu n t t nghi p Các giai n c a D án Các ho t ng c a D án ng Các tác ng môi ng Các công trình, bi n pháp b o v ng S c tràn d u, s t l , thiên tai tai n n giao thông ng xuyên giám sát k p th i ng phó s c Kinh phí th c hi n cơng trình, bi n pháp b o v ng Th i gian th c hi n hoàn thành hành Trong giai n v n hành thi công T uyên truy n, ki m tra, giám sát Trách nhi m Trách t nhi m ch c giám th c sát hi n Ch D án Ch D án Ch D án Ch D án BQL khu kinh t Dung Qu t BQL khu kinh t Dung Qu t v n hành D án c ph n Luy n K th pv i quy a vi c qu n lý công ng III G n khác (sau D án hoàn hành) ng xuyên M i giám sát, theo dõi ngày k p th i ng sau phó s c n, gia X ph t hành vi D án c th i, ch t th i gây nhi m hồn (nh t ch t th i ch a d u) thành Tai n ng th y Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 94 Khóa lu n t t nghi p ng ng Vi c giám sát ch ng m t nh ng ch tr ng c a công tác qu công tác t nh ng ph n ch y u Ch D án k t h p v ng ti b o v môi nh k ch nh k hàng 5.2.1 Các y u t giám sát quan tr c a Giám sát ch cm t Ti n hành giám sát ch cm t v trí: v trí t i c a Sa C n, v trí t i c u Trà B ng (cách c a Sa C n 3km) xã Bình Th nh, huy n Bình Các thơng s m n, d u m , coliform, COD, BOD Tiêu chu n so sánh: QCVN 08:2008 ch qui chu n k thu t Qu c gia v c m t T n su t giám sát: l b Giám sát ch c bi n ven b T i khu v c n o vét s ti n hành giám sát ch trí: v trí t i b bi n khu du l ch c bi n 2v , thôn Trung An; v trí t i thơn H i Ninh, thơn thu c xã Bình Th nh khu D án Các thông s m n, d u m , coliform, COD, BOD Tiêu chu n so sánh: QCVN 10:2008 ch qui chu n k thu t Qu c gia v c bi n ven b T n su t giám sát: 4l c Giám sát ch ng khơng khí xung quanh V trí giám sát: Trên b v trí t i khu du l ch An; v trí t i thơn H i Ninh, xã Bình Th nh, huy n , thôn Trung Các thông s giám sát: B i, NO2, CO, SO2, y u t vi khí h u (nhi t , gió) Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 95 Khóa lu n t t nghi p ng Tiêu chu n so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT Quy chu n k thu t Qu c gia v ch ng khơng khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chu n k thu t Qu c gia v m t s ch c h i khơng khí xung quanh T n su t giám sát: l d Giám sát ti ng n V trí giám sát: v ng; v trí t i b bi n Tiêu chu n so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chu n k thu t Qu c gia v ti ng n T n su t giám sát: l c th i sinh ho t V trí giám sát: v trí t i c a x c x th Các thông s c th i sinh ho t khu lán tr i cơng ng thu c xã Bình Th nh, huy n giám sát: pH, BOD5, COD, t ng photpho, coliform, SS, t ng d u m Tiêu chu n so sánh: Qui chu n k thu t Qu c gia v c th i sinh ho t QCVN 14:2008/BTNMT T n su t giám sát: l f Giám sát ch t th i sinh ho t V trí giám sát: v trí t i khu lán tr i c a cơng nhân (xã Bình Th nh, huy n ) T n su t giám sát: l g Ki m tra kh i xói, nhi m m n nh k giám sát, ch nh c a b bi dòng ki m tra q trình s t l , b i xói xâm nh p m n vùng c a sông Trà B ng T n su t giám sát: l 5.2.2 Kinh phí quan tr ng Trong trình th c hi n D án, ch dành m t kho Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 trích m t ph n kinh phí ng 96 Khóa lu n t t nghi p c tính kinh phí dùng cho vi ng ng kho ng 33 tri B ng 5.2 D tốn kinh phí quan tr Lo i m u S ng h ng giá Thành ti n cm t (v trí) * (l tri u/m u tri u c bi n (v trí) * (l tri u/m u tri u c th i sinh ho t (v trí) * (l tri u/m u tri u 1,5 tri u/m u tri u Khơng khí, ti ng n (v trí) * (l Ch t th i r n (v trí) * (l 0,5 tri u/m u tri u m n, xói l (v trí) * (l 0,8 tri u/m u 6,4 tri u T ng c ng 34 m u T ng c ng b ng ch Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 32,4 tri u tri u b ng 97 Khóa lu n t t nghi p ng THAM V N C NG 6.1 Tóm t t v trình t ch c th c hi n tham v n c ng 6.1.1 Tóm t t v trình t ch c tham v n UBND c p xã, t ch c ch ng tr c ti p b i D án thông lu ng, n o vét t i c a Sa C n , t nh Qu ng Ngãi c nh t i m sông Trà B ng thu c huy n C ph n Luy u 21 c a Lu t B o v c C ng hòa xã h i ch c Qu c h i Vi t Nam thông qua ngày 23/06/2014 có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2015 theo yêu c u c s 27/2015/TT- BTNMT ngày 29/05/2015 c a B m ts nh chi ti t u c a ngh -CP ngày 14/02/2015 c a Chính ph quy nh v quy ho ch b o v Ch D án g ng n s 35 09 L v vi c xin góp ý ki n t i UBND xã Bình Th nh, huy n Ngãi , t nh Qu ng c g i kèm b c a D án ngh ng n ph n h i b Ngày n UBND xã Bình Th nh 3214a/UBND l is CNXH v vi c ý ki n tham v n D án 6.1.2 Tóm t t v trình t ch c h p tham v n c u tác ng tr c ti p b i D án Vi c h p tham v n c th c hi n vào lúc 8h sáng ngày 10 tháng 11 ng tr c ti p b i D án ih c ng UBND xã Bình Th nh I Thành ph n tham d i di n UBND xã Bình Th nh Ch D án i di n): Ông Nguy n Huy Hi p c Công ty n: i bi u tham d : Ban qu n lý khu kinh t Dung Qu t c c ng v hàng h i Qu ng Ngãi II N i dung cu c h p Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 98 Khóa lu n t t nghi p Ch t ch UBND xã Bình Th nh thơng báo lý cu c h tham v n báo cáo ng l y ý ki n c a D án thông lu ng, n o vét t i c a Sa C n Trà B ng thu c huy n , t nh Qu ng Ngãi Ch D án trình bày tóm t t sông C ph n Luy n c a D án i bi u tham d th o lu n, cho ý ki n Ch t ch UBND xã Bình Th nh k t lu n, tuyên b k t thúc cu c h p 6.2 K t qu tham v n c ng 6.2.1 Ý ki n c a UBND c p xã T ng h p ý ki n c a UBND xã Bình Th nh, huy n Ý ki n v xã h : ng x u c a D án ng ý v i n ng t nhiên kinh t c trình bày b n báo cáo c a ch D án Tuy nhiên ch D án nên xem xét l v : Xâm nh p m n, kh ng ng c a t l , b i t cách c th Ý ki n v gi i pháp, bi n pháp gi m thi ng x u c a D án ng t nhiên, kinh t xã h i: Ngoài bi n pháp gi m thi b n thông báo, ch D án c n quan tâm có bi n pháp h n ch s t l , b i t sông Trà B ng ti n hành D án; xây kè ch ng s t l b sông, b bi n Ki n ngh i v i ch D án tr kinh phí cho s n khai thác g n b ch u ng ti n hành D án Ph i h p ch t ch v i quy t ch c l y ý ki i tho i tuyên truy n v D án cho cán b nhân dân hi u rõ có s th ng nh t n i dung tuyên truy n gi a ch D án quy Bình Th nh Ch D án ph i có trách nhi gây n s c kh m b o tránh gây ô nhi ng, i s ng s n xu t c a nhân dân khu v c xung quanh Trong trình th c hi n, ch D án ph i cam k t th c hi hi u qu bi n pháp, gi i pháp x Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 i dung 99 Khóa lu n t t nghi p b ng báo cáo ng Ch D án ph i ch u trách nhi n x y v v ô nhi c pháp lu t b ng thi t h i ng 6.2.2 Ý ki n c a UBND m t tr n t qu c xã h i y ban m t tr n t qu c xã Bình Th nh xã, ch p nh n cho D án ho nh ng ch D án i UBND ng khuôn kh pháp lý th c hi t 6.2.3 Ý ki n c a ch Ch n th y ý ki UBMTTQ xã Bình Th nh h p lý Ch a UBND n cam k t s th c hi n nghiêm ch nh yêu c u c a UBND UBMTTQ xã thu c khu v c D án Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 100 Khóa lu n t t nghi p K T LU N, KI N NGH VÀ CAM K T ng K t lu n Sau nghiên c u nh ng tài li n D án; sau ti n u tra, kh o sát vùng D án t qu thu th p, c p nh t nh ng thông tin, d li u m i v y u t t ng, KT XH vùng D án thông lu ng, n o vét t i c a Sa C n sông Trà D án x lý t ng h p tài li u có th rút k t lu n sau: Báo cáo B ng thu c huy n , t nh Qu ng Ngãi n thành l p nh lu t b o v ng d n l p ng Vi t Nam theo Vi c tri n khai th c hi n D án nh m góp ph n khai thơng dòng ch y, ng kh t m thi u ng p l t vùng h Trà B ng, u ki n thu n l i cho tàu, thuy n vào tránh trú bão D án c tri n khai th c hi n m phù h p v i qui ho ch ch a t nh Qu ng Ngãi Ho KT ng c a D án có th gây m t s XH ng tiêu c kh ng ch ô nhi n ng tiêu c c t u ki n ng n u bi n pháp ng h n ch ng có h i Ch D án s ph i h p v k p th tk u ch nh, gi m thi u m chu n, quy chu n ô nhi m nh t tiêu nh phòng ch ng s c ng x y Các bi n pháp kh ng ch ô nhi m h n ch t ng có h i c a D án ng bi n pháp kh thi, có th mb t tiêu chu n, quy chu n ng Vi t Nam Ki n ngh Ch u quan qu v i Ch D án qu ph n Luy ng t nh Qu ng Ngãi ng xuyên theo dõi giám sát m i ho ng, phát hi n k p th i s c Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 n ngh v i h p ng c a D án, nh m h n ch nm c 101 Khóa lu n t t nghi p th p nh ng có h i c a D án t i s c kh e Ch ng ng ph n Luy n ngh quy n ng, tuyên truy n, ph bi n ch ích c a vi c th c hi n D án cho nh l i i xung quanh khu v c D án; ph i h p v i ch D án vi c h tr , xây d i ng thi t h i ngu n l i th y s n t i khu v c D án t o thu n l i cho m b o công tác an ninh i c a công nhân Cam k t Ch D án Công ty C ph n Luy t th c hi n nghiêm ch nh bi n pháp gi m thi lu ng, n o vét t i khu v c c a Sa C n t nh Qu ng Ngãi ng x u c a D án sông Trà B ng, thu c KKT Dung Qu t, ng t nhiên KT XH khu v c D án g m: iv ng khơng khí QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chu n k thu t Qu c gia v ti ng n QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chu n k thu t Qu c gia v m t s ch t c h i khơng khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chu n k thu t Qu c gia v ch ng khơng khí xung quanh iv c S d ng công ngh tàu hút cát hi n o vét cát nh m h n ch kh c L p t nhà v sinh t ho i t i khu lán tr i D án, tránh x tr c ti th i sinh ho ng m b o ch Qu c gia v ch c m t theo QCVN 08:2008 c th i sinh ho t theo QCVN 14:2008 chu n k thu t Qu c gia v ch thu t Qu c gia v ch Quy chu n k thu t c m t m b o ch m b o ch c Quy c th i sinh ho t c bi n theo QCVN 10:2008 Quy chu n k c bi n ven b B trí thùng thu gom rác sinh ho t rác th i nguy h i t i khu v c D Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 102 Khóa lu n t t nghi p án, rác th ng ng xung quanh Th c hi qu n lý ch t th i nguy h i B trí k ho ch thi cơng khai thác h p lý Tuân th t i m i nguyên ng, phòng cháy ch a cháy, lu Ch ng th y n thi t k HPT) cam k t ch u trách nhi m n công B n xây d ng x y s c s t l trình thi ov Cam k t h tr b ng thi t h i ngu n l i th y s ng t i khu v c D án Ti n hành quan tr c giám sát ch su t trình n ng khu v c D án n su Báo cáo b nh n lý Nhà c v b o v môi nh hi n hành c a Pháp lu t Vi t Nam Ch D án cam k t ch u trách nhi ph c Pháp lu t Vi t Nam n u vi c Qu c t , Lu t, tiêu chu n, quy chu n Vi t Nam n u x y s c Ch D án cam k t th c hi n i dung báo cáo nh c a Lu t B o v nh c a B khác v b o v V y, ng Vi t Nam ng qui ch ng c a T nh Qu ng Ngãi ngh UBND T nh/ S Ngãi xem xét, làm th t c th nh c p quy ng t nh Qu ng nh phê chu n báo cáo Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 103 Khóa lu n t t nghi p CÁC TÀI LI U D ng LI U THAM KH O GS.TS Lê Th c Cán t p th tác gi ng: n kinh nghi m th c ti n Nhà xu t b n (NXB) khoa h c k thu t, Hà N i, 1994 GS.TS Ph m Ng Sách ng không khí, NXB Khoa h c k thu t Hà N i, 2005 Vi n K thu t Nhi i B o v Trung tâm công ngh ng thành ph H Chí Minh ng, 2006 Tr n Ng c Ch n, Ơ nhi m khơng khí x lý khí th i, NXB Khoa h c k thu t, Hà N i 1999 Tr cH ,x c th i sinh ho t qui mô v a nh NXB Khoa h c k thu t Hà N i, 2006 Ph n, d báo th m Ng c H , giáo trình i 2002 i H c Qu c gia Hà N i, 1998 Tài li nhanh c a t ch c Y t th gi i WHO, 1993 Sv: Tr n Th Th o Nguyên - MT 1601 104 ... T tài: L ng môi ng ng cho d án "Thông lu ng, n o vét t i khu v c c a Sa C n - sông Trà B ng thu c khu kinh t Dung Qu t, huy , t nh Qu ng Ngãi" NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi... H I PHÒNG - L NG CHO D ÁN "THÔNG LU NG, N O VÉT T I KHU V C C A SA C N SÔNG TRÀ B NG THU C KHU KINH T DUNG QU T, HUY , T NH QU NG NGÃI" KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH:... ti n, s li u c n tính tốn b n v ) L ng cho d án "Thông lu ng, n o vét t i khu v c c a Sa C n - sông Trà B ng thu c khu kinh t Dung Qu t, huy n Bình , t nh Qu ng d n c a s 27/2015/TTBTNMT ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Khóa luận tốt nghiệp), Thông luồng, nạo vét tại khu vực cửa Sa Cần sông Trà Bồng thuộc khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay