Văn chương khoa cử trong thi hội, thi đình triều nguyễn (tt)

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:30

... nói chung văn chương khoa cử đại khoa triều Nguyễn nói riêng Luận án làm rõ hệ thống văn thi Hội, thi Đình triều Nguyễn, bao gồm tổng quan tình hình văn văn thi Hội, thi Đình triều Nguyễn, đánh... lượng văn thi Hội, thi Đình triều Nguyễn lưu trữ (chủ yếu quan lưu trữ Hà Nội) Thứ hai, làm rõ thể chế văn thể khoa cử đại khoa triều Nguyễn, bao gồm thi Hội, thi Đình khoa thi Tiến sĩ Văn thể khoa. .. triều trước khơng có Có thể nói, văn chương khoa cử triều Nguyễn “đa sắc mầu” lịch sử văn chương khoa cử Việt Nam Nghiên cứu văn chương khoa cử thông qua hệ thống văn khoa cử đại khoa triều Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn chương khoa cử trong thi hội, thi đình triều nguyễn (tt) , Văn chương khoa cử trong thi hội, thi đình triều nguyễn (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay