Tư tưởng hồ chí minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – nội dung và giá trị (tt)

25 7 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ***** VŨ THỊ KIỀU LY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN – NỢI DUNG VÀ GIÁ TRỊ Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số: 62 31 02 04 TÓM TẮN DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SI CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nợi - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Ngọc Liêu PGS TS Doãn Thị Chín Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp vào hồi ngày tháng năm 2017 - Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Trung tâm thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đạo đức pháp luật yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng hình thái kinh tế - xã hội, có mối quan hệ biện chứng chịu tác động sở hạ tầng; công cụ tổ chức quản lý xã hội, điều chỉnh quan hệ xã hội giữ gìn ổn định, trật tự xã hội Kết hợp đạo đức pháp luật quản lý xã hội nội dung quan trọng, phản ánh trình phát triển lịch sử dân tộc Ở Việt Nam, suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm triều đại phong kiến, chịu ảnh hưởng sâu sắc quan điểm Nho giáo, Phật giáo nên phương thức cai trị xã hội pháp luật hoạt động xây dựng pháp luật bị xem nhẹ Vì vậy, đạo đức giữ vai trò chủ đạo điều chỉnh quan hệ xã hội xây dựng, quản lý nhà nước Tuy nhiên, thời kỳ Tiền Lê, vua Lê Thánh Tông (1442-1497) kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức với pháp luật thuật trị nước mình, đem lại bình yên, thịnh trị cho xã hội Việt Nam Dưới thời kỳ Pháp thuộc, tàn bạo pháp luật làm cho nhân dân xa luật, sợ luật, quyền người không pháp luật bảo vệ, giá trị đạo đức truyền thống bị bóp méo Vượt lên bối cảnh lịch sử đó, Hồ Chí Minh tìm lại đường giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước “đại diện cho số đơng”, khẳng định vai trò, giá trị pháp luật dựng nước giữ nước tảng tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc Ở cương vị 24 năm làm Chủ tịch nước, Người lãnh đạo thành công gương mẫu mực việc kết hợp đạo đức pháp luật vào xây dựng nhà nước dân, dân, dân Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân, nắm bắt cách hệ thống quan điểm Người hợp đạo đức pháp luật mặt đảm bảo quyền lực, quyền lợi, cách thức tổ chức hoạt động quản lý nhà nước qua giai đoạn lịch sử, thấy giá trị to lớn tư tưởng việc xây dựng lý luận kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân, góp phần làm phong phú thêm giá trị tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật lịch sử dân tộc, nhân loại đặc biệt chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời có điều kiện cụ thể để học tập, vận dụng, phát triển vấn đề cần thiết, vai trò, nội dung kết hợp đạo đức pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày nay, sau 30 năm đổi đất nước, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, việc kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân đạt thành tựu quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tầm vóc nước ta với cường quốc giới Tuy nhiên, trình kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phải đối diện với khơng khó khăn, hạn chế, bất cập Tình trạng suy thối đạo đức, lối sống không tuân thủ pháp luật, nhũng nhiễu dân số cán bộ, đảng viên máy nhà nước diễn nghiêm trọng; “nhiều văn luật đời thiếu tính hệ thống, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm vào sống” [54]; quyền lực quyền lợi nhân dân lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa xã hội chưa đảm bảo, làm giảm sút niềm tin nhân dân Đảng Chính vậy, u cầu đặt Đảng Nhà nước phải tiếp tục quán triệt, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Văn kiện Đại hội lần thứ VIII (1996) Đảng rõ cần thiết: “Xây dựng nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức” [24, tr.129]; Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội hiến pháp pháp luật…” [14]; tiếp Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XII (2016) nhấn mạnh việc “hoàn chỉnh hệ thống pháp luật” xác định phương hướng, nhiệm vụ năm tới phải “đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bảo đảm pháp luật vừa công cụ để nhà nước quản lý xã hội, vừa công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng tảng đạo đức xã hội” [29, tr.176-177], sở đó, Chính phủ quan tư pháp, đẩy mạnh cải cách hành cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực hiệu hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt Trước thực tế đó, đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải khơng ngừng nâng cao lực, trình độ phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất phát từ lý trên, chọn lựa vấn đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân – Nội dung giá trị” làm đề tài luận án Tiến sĩ, ngành Chính trị học - Chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích Nghiên cứu cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân, từ luận giải giá trị tư tưởng việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Luận giải giá trị thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về tư liệu: Nghiên cứu tác phẩm, nói, viết thực tiễn lãnh đạo xây dựng nhà nước Hồ Chí Minh - Về nội dung: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Về thời gian: Thời kỳ Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng nhà nước từ năm 1986 đến Cơ sử lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 4.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, số phương pháp nghiên cứu như: Phân tích, tổng hợp, hệ thống, so sánh phương pháp liên ngành khoa học xã hội,v.v… để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu phạm vi đề tài Thứ nhất, phương pháp tiếp cận hệ thống, chủ yếu sử dụng phương pháp lôgics – lịch sử, nhằm làm rõ sở hình thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Thứ hai, phương pháp liên ngành khoa học xã hội nhân văn, sử dụng phương pháp cụ thể như: phân tích, so sánh, tổng hợp để luận chứng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn Những đóng góp đề tài Đề tài có đóng góp khoa học: - Một là, góp phần luận giải, làm rõ sở hình thành nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Hai là, luận giải giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học Đề tài góp phần làm rõ nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy học tập chuyên đề đạo đức pháp luật trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương, 11 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức pháp luật nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân nói riêng đến đề cập nhiều phương diện Trong cơng trình đó, có tác giả Nguyễn Ngọc Minh “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật”[82]; Nguyễn Xuân Tế “Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp luật”[127] Các tác phẩm đề cập đến vấn đề đạo đức pháp luật việc hình thành quan điểm xây dựng nhà nước quản lý xã hội pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Ở góc độ xã hội, nhiều tác giả tiếp cận đạo đức pháp luật theo lát cắt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu có nhóm tác giả Vũ Khiêu, Thành Duy “Đạo đức pháp luật triết lý phát triển Việt Nam”[15]; Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong “Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu Việt Nam”[1] luận giải vị trí, vai trò pháp luật sở để thiết lập củng cố quyền lực nhà nước; phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, bảo đảm trật tự xã hội tạo dựng mối quan hệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) “Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền”[16] luận giải “tính tối cao luật” theo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền đưa điểm khác biệt tư tưởng Hồ Chí Minh chất nhà nước pháp luật Việt Nam, đồng thời, tác giả nhận định nhà nước pháp quyền phải nhà nước chịu trách nhiệm trước dân nhà nước phải quản lý xã hội pháp luật, tôn trọng tuân theo pháp luật Trần Nghị “Tư tưởng Hồ Chí Minh pháp luật việc vận dụng nghiệp đổi nước ta nay”[113] phân tích pháp luật yếu tố chi phối trình tìm đường cứu nước luận giải nhiều nội dung cốt lõi tư tưởng pháp luật Hồ Chí Minh; Vũ Đình Hòe “Pháp quyền - nhân nghĩa Hồ Chí Minh”[45] hồi tưởng hoạt động tư pháp thời kỳ kháng chiến chống Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh Sự hồi tưởng này, ghi nhận cống hiến Hồ Chí Minh q trình lãnh đạo xây dựng nhà nước như: Chú trọng đến mối quan hệ đạo đức pháp luật; mối quan hệ pháp luật với dân chủ tư tưởng hiến Theo tác giả phân tích khẳng định vấn đề tư pháp, vấn đề khác, xét cho cùng, vấn đề đời làm người Ở đời làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp Vì vậy, quan điểm tác giả Vũ Đình Hòe pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi cuối dẫn quan trọng cho công xây dựng nhà nước thời gian qua Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng phát triển ngành tư pháp”[3] bàn tới quyền người luật pháp bảo vệ người làm cán tư pháp phải thật “phụng công, thủ pháp, chí cơng vơ tư” Đáng ý viết tác giả Vũ Khiêu “Hồ Chí Minh mối quan hệ đạo đức pháp luật” Tác giả phân tích vấn đề đạo đức pháp luật qua triều đại lịch sử Việt Nam mối quan hệ chúng để thấy tầm quan trọng đạo đức pháp luật phương tiện, giá trị chuẩn mực xây dựng nhà nước Trịnh Đức Thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh pháp luật, pháp chế vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”[124] khẳng định pháp luật có chữ tâm sâu đậm chữ tâm pháp luật chấp hành nghiêm minh, quản lý xã hội hiệu Bài viết tác giả Nguyễn Đình Bắc “Đức trị pháp trị xây dựng nhà nước”[7] tác giả đặt mối quan hệ đức trị (đạo đức) pháp trị (pháp luật) xây dựng nhà nước quản lý xã hội Xem mối quan hệ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, giá trị chuẩn mực phương tiện để xây dựng củng cố nhà nước Trên sở đó, tác giả nhận định đạo đức pháp luật ln có thống hữu tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý xã hội 1.2.2 Tình hình nghiên cứu giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Có nhiều cơng trình tiêu biểu nghiên cứu giá trị pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh như: Phạm Ngọc Dũng “Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng nhà nước pháp quyền”[19] khẳng định yếu tố pháp luật, “xây dựng thực pháp luật dân chủ yếu tố tất yếu khách quan phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; pháp luật dân chủ phương tiện tổ chức hoạt động, quản lý nhà nước cách có hiệu hoạt động đời sống nhà nước xã hội” [19, Tr.83]; Trần Ngọc Liêu (2013) “Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”[70] đề cập đến quản lý xã hội pháp luật, tổ chức theo nguyên tắc thống quyền lực máy nhà nước, đồng thời khẳng định quyền lực quyền lợi thuộc nhân dân, nhân dân có vị trí quan trọng nhà nước Tác giả Lê Minh Quân “Xây dựng Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”; Lê Quý Đình “Xây dựng nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh dựng nước giữ nước”; Dương Xuân Ngọc “Quá trình xây dựng thể chế nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Cẩm nang tư tưởng Hồ Chí Minh”(2007) Nhóm viết này, chủ yếu trình bày luận điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước kiểu mới; kiến tạo hành nhà nước dân, dân, dân sở đạo đức pháp luật, máy nhà nước người (cán bộ, cơng chức) đóng vai trò quan trọng Nguyễn Văn Mạnh (2006) viết, “quan điểm giải pháp tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh pháp luật pháp chế” nhấn mạnh vấn đề nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh pháp luật phải gắn với hoạt động thực tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh vực xây dựng nhà nước, xây dựng thực pháp luật, tăng cường pháp chế Tác giả Nguyễn Như Phát “Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch hiệu nhà nước pháp quyền Việt Nam”[117] luận bàn việc rà sốt, đánh giá q trình xây dựng pháp luật, sách pháp luật dự thảo quy phạm pháp luật,v.v , việc công bố tổ chức thực pháp luật nước ta để sở thấy vấn đề tồn đọng, vướng mắc tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch hiệu hệ thống pháp luật hành; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Nhóm cơng trình luận giải sâu sắc đạo đức pháp luật nhà nước có tác giả Nguyễn Văn Năm “mối quan hệ đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền”; Hoàng Thị Kim Quế số viết đạo đức pháp luật tạp chí chuyên ngành như: “Mối quan hệ pháp luật với đạo đức với việc điều chỉnh hành vi người quản lý xã hội” đăng Tạp chí Đại học Quốc gia, Chuyên đề khoa học xã hội, (số 4, 1997); “Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 7, 1999); “Một số suy nghĩ trách nhiệm pháp lý trách nhiệm đạo đức”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 3, 2000); “Vấn đề kết hợp quản lý xã hội pháp luật với giáo dục nâng cao đạo đức nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (số 12, 2002); “Những vấn đề hôm pháp luật đạo đức”,Tạp chí Luật học, (số 7, 2006); “Đạo đức, pháp luật, dân chủ tự do”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 9, 2006); “Bản chất đích thực mối quan hệ pháp luật đạo đức”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 1, 2010); “Quyền người, đạo đức pháp luật”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (số 3, 2012); “Mối quan hệ pháp luật đạo đức nhà nước pháp quyền vấn đề đặt Việt Nam nay”, Tạp chí Luật học (số 3, 2013);v.v Đây viết mà tác giả dày công, tâm huyết nghiên cứu vấn đề đạo đức pháp luật nhiều năm công tác, đặc biệt mối quan hệ đạo đức pháp luật việc tham gia vào trình điều chỉnh hành vi người quy phạm pháp luật, tổ chức máy nhà nước Những viết thể tầm nhìn “vận động” đạo đức pháp luật mối quan hệ xã hội trình xây dựng nhà nước pháp quyền Đặc biệt, nhóm viết tác giả đề cập đến yếu tố đạo đức pháp luật, quan hệ đạo đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền theo quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh Vì vậy, nói nhóm tài liệu hữu ích cho luận án kế thừa tiếp thu, vận dụng theo định hướng nghiên cứu 1.3 Đánh giá khái quát kết tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Những kết nghiên cứu đạt Qua việc tổng quan tình hình nghiên cứu cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài luận án, chúng tơi khái quát kết chủ yếu sau: Thứ là, nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu làm rõ mô hình tổ chức, máy cơng tác cán bộ, đặc biệt trọng tới phương thức quản lý nhà nước để mang lại quyền lực quyền lợi thực cho nhân dân, nhân dân làm chủ quyền lực thơng qua hoạt động máy nhà nước, đồng thời cơng trình soi rọi tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân để nhằm khẳng định tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị tinh thần to lớn dân tộc Việt Nam phản ánh khát vọng thời đại Thứ hai là, đạo đức pháp luật, vai trò kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều cơng trình cơng bố, phân tích góc độ cách tiếp cận khác nhau, có điểm chung nhấn mạnh vai trò đạo đức pháp luật quản lý xã hội nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh Coi đạo đức pháp luật công cụ thiếu hoạt động quản lý nhà nước, nhiên, cơng trình khẳng định tùy thuộc vào thời kỳ, điều kiện lịch sử cụ thể để xây dựng phương thức quản lý nhà nước phù hợp với phát triển xã hội Ở phương diện kết hợp vai trò đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân cơng trình bước đầu đề cập đến Thứ ba là, kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhóm cơng trình đề cập Tuy nhiên, cách tiếp cận nghiên cứu lịch sử nhà nước pháp luật có số cơng trình, nhiều nói viết cơng bố kết nghiên cứu mối quan hệ đạo đức pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh, dạng hồi ký, liệt kê kiện thơng qua hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh phân tích góc độ quản lý xã hội nói chung Ở cách tiếp cận Hồ Chí Minh học cơng trình chun sâu nghiên cứu kết hợp Thứ tư là, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân cơng trình cơng bố phương diện liên ngành khoa học xã hội, để sở điểm tương đồng, điểm khác biệt đạo đức pháp luật; tác động biện chứng đạo đức pháp luật; đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân đề xuất số giải pháp vận dụng điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tuy nhiên, phương diện cơng trình hướng đến đích cuối khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn sống Như vậy, trình nghiên cứu, tổng hợp tài liệu liên quan đến luận án, NCS đánh giá cách khái qt cơng trình công bố để thấy mặt đạt khoảng trống để NCS tiếp tục lựa chọn, nghiên cứu theo chuyên ngành Hồ Chí Minh học 1.3.2 Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu Những kết nghiên cứu cơng trình khoa học công bố quan trọng cho luận án kế thừa tiếp thu, bổ sung phát triển Trong thời gian qua, nhiều cơng trình nghiên cứu đạo đức pháp luật bước đầu đề cập đến kết hợp đạo đức pháp luật quản lý xã hội nói chung xây dựng nhà nước dân, dân, dân nói riêng nhiều vấn đề đặt ra, chưa thực có hệ thống, chiều sâu Vì vậy, luận án cần tập trung vào nghiên cứu làm rõ số vấn đề sau: Thứ là, nhiều công trình chưa làm rõ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Do đó, luận án tiếp tục nghiên cứu Hồ Chí Minh kế thừa tiếp thu tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật lịch sử dân tộc Việt Nam; phương Đông, phương Tây chủ 10 nghĩa Mác – Lênin vấn đề xây dựng nhà nước dân, dân, dân; Thứ hai là, nhiều cơng trình đề cập đến kết hợp đạo đức pháp luật quản lý xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiên nội dung kết hợp đạo đức pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân, dân chưa thể sâu sắc có tính hệ thống, đặc biệt chưa phân tích nét đặc thù kết hợp đạo đức pháp luật gắn với đặc điểm trị - xã hội Việt Nam giai đoạn Hồ Chí Minh sống hoạt động cách mạng Vì vậy, luận án tiếp tục nghiên cứu nội dung kết hợp đạo đức pháp luật thực tiễn đạo xây dựng nhà nước dân, dân, dân từ năm 1945 đến năm 1969, đặc biệt giai đoạn Thứ ba là, nhiều cơng trình nghiên cứu kết hợp đạo đức pháp luật quản lý xã hội bước đầu đề cập xây dựng nhà nước dân, dân, dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dừng lại phương hướng vận dụng vào thời kỳ đổi mà chưa rút giá trị Vì vậy, luận án sở nội dung nghiên cứu để khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp xây dựng nhà nước dân, dân, dân việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chương CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 2.1 Mợt số khái niệm 2.1.1 Khái niệm đạo đức, pháp luật; kết hợp đạo đức pháp luật 2.2.2 Khái niệm nhà nước dân, dân, dân; xây dựng nhà nước dân, dân, dân 2.2.3 Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 2.2 Cơ sở hình thành tư tưởng Hờ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 2.2.1 Cơ sở khách quan 2.2.1.1 Tiếp thu tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật lịch sử dân tộc sử Việt Nam 2.2.2.2 Tiếp thu tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật phương Đông, phương Tây 11 2.2.2.3 Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp đạo đức pháp luật 2.2.2 Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 2.2.2.1 Khả tư trí tuệ khoa học Hồ Chí Minh 2.2.2.2 Tinh thần pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh 2.2.2.3 Bản lĩnh trị lực hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh 2.3 Q trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 2.3.1 Thời kỳ trước giành quyền cách mạng năm 1945 2.3.2 Thời kỳ giành quyền xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Thời kỳ Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo cách mạng, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Thời kỳ Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng nhà nước dân, dân, dân Tiểu kết chương 12 Đạo đức pháp luật công cụ, giá trị chuẩn mực xây dựng lý xã hội nhà nước Nghiên cứu sở, trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân, cho thấy, đạo đức pháp luật phương thức quản lý nhà nước giai cấp cầm quyền sử dụng linh hoạt trị đất nước Hồ Chí Minh người kế thừa tiếp thu có chọn lọc phương thức quản lý đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước phù hợp với giai đoạn lịch sử xã hội Vì vậy, chương này, tư tưởng Người khẳng định kết hội tụ truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Người tiếp thu với tinh thần tư độc lập tự chủ, sáng tạo lực hoạt động thực tiễn, lĩnh trị kiên định Chương NỢI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3.1 Quan điểm Hờ Chí Minh cần thiết vai trò kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 3.2.1 Sự cần thiết kết hợp đạo đức pháp luật 3.2.2 Vai trò kết hợp đạo đức pháp luật 3.2.2.1 Đạo đức công cụ hỗ trợ pháp luật việc quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự xã hội phong mỹ tục dân tộc - Đạo đức pháp luật công cụ quản lý xã hội, sở để đảm bảo quyền tự dân chủ cho nhân dân - Đạo đức pháp luật phương tiện giáo dục “con người mới” – người xã hội chủ nghĩa – động, sáng tạo, tự hào dân tộc có ý chí vươn lên Điều này, biểu rõ tư trị - pháp lý Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước vững mạnh, có hiệu lực phải nhà nước pháp quyền “mạnh mẽ sáng suốt” - Đạo đức pháp luật công cụ chứa đựng tình yêu thương đất nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ, bị áp Thương nước, thương dân, thương nhân loại sở đạo đức pháp luật Khơng có đạo đức, khơng có pháp luật khơng có giá trị xã hội theo Hồ Chí Minh, pháp luật phải đủ để làm sở cho người dân, cán tôn trọng thực 3.2.2.2 Pháp luật ghi nhận giá trị chuẩn mực đạo đức công cụ xây dựng, tổ chức quản lý nhà nước 13 - Đạo đức pháp luật khuân mẫu, mực thước, chuẩn mực cho hành vi người Vì đạo đức pháp luật nguyên tắc xử chung, hình thành từ đời sống quay trở lại điều chỉnh mối quan hệ người với người xã hội - Đạo đức lẽ sống, men sống pháp luật chuẩn mực hành vi người xã hội - Đạo đức pháp luật giá trị chuẩn mực chung điều chỉnh hành vi người thông qua giáo dục ý thức thực pháp luật có lối sống phù hợp với đạo đức truyền thống dân tộc Đặc biệt, trình xây dựng nhà nước dân, dân dân, chuẩn mực pháp luật phải gắn liền với chuẩn mực đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” 3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 3.2.1 Kết hợp đạo đức pháp luật bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân 3.2.2 Kết hợp đạo đức pháp luật bảo đảm nhà nước dân làm chủ 3.2.2.1 Những nguyên tắc tổ chức, xây dựng máy nhà nước Một là, tổ chức máy nhà nước đảm bảo quyền lực thực tế thuộc nhân dân, đảm bảo địa vị chủ tư cách làm chủ nhà nước nhân dân, tạo điều kiện hội để nhân dân tích cực tham gia trực tiếp, theo dõi, giám sát kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước Hai là, máy nhà nước tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Hồ Chí Minh lý giải: “Ở nước ta quyền nhân dân, nhân dân làm chủ Nhân dân bầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban kháng chiến hành địa phương, Quốc hội Chính phủ Trung ương Ba là, tổ chức, hoạt động máy nhà nước thực chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 3.2.2.2 Kết hợp đạo đức pháp luật thiết kế máy nhà nước + Về lập pháp + Về hành pháp + Về tư pháp 3.2.2.3 Kết hợp đạo đức pháp luật hoạt động máy nhà nước Thứ nhất, quản lý nhà nước Hiến pháp pháp luật; kết hợp đạo đức pháp luật quản lý nhà nước phản ánh chất dân chủ nhân dân nhà nước 14 Thứ hai, quản lý nhà nước “pháp luật phải dựa vào đạo đức, bảo vệ đạo đức”, đồng thời tuân thủ pháp luật tiêu chuẩn hàng đầu người cán quản lý nhà nước Thứ ba, đạo đức pháp luật thống với hoạt động quản lý nhà nước 3.2.2.4 Kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng đội ngũ cán đảm bảo hiệu lực, hiệu máy nhà nước - Vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước - Xác lập xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, đồng thời chấp hành nghiêm sách pháp luật nhà nước 3.2.3 Kết hợp đạo đức pháp luật đảm bảo việc thực lợi ích đáng nhân dân Trong tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, từ “việc có lợi cho dân, phải làm, việc có hại cho dân, phải tránh” “bất kỳ việc lợi ích nhân dân mà làm chịu trách nhiệm trước nhân dân” 3.3 Quan điểm Hồ Chí Minh phương thức kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân 3.3.1 Kết hợp đạo đức pháp luật vào xây dựng pháp luật theo trình tự xác định đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân Một là, sáng kiến xây dụng pháp luật: “Quốc hội định sửa đổi Hiến pháp 1946”, “quốc hội thơng qua nghị giao cho Chính phủ làm đạo luật Cơng đồn" Hai là, xây dựng dự thảo luật (dự án pháp luật) đưa lấy ý kiến bước quan Trung ương để chỉnh lý lần Ba là, đưa dự thảo (đã chỉnh lý) lấy ý kiến toàn thể nhân dân làm sở chỉnh lý lần Bốn là, đưa dự thảo (chỉnh lý lần 2) thảo luận thông qua Đại hội Năm là, cơng bố văn pháp luật Từ trình tự này, thấy quy trình xây dựng hồn thiện pháp luật nhà nước mang tính tồn diện 3.3.2 Kết hợp đạo đức pháp luật vào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khâu trình thi hành pháp luật có vai trò quan trọng việc tăng cường tính hiệu lực pháp luật việc thực xây dựng nhà nước 15 dân, dân, dân Hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để bảo vệ quyền lợi nhân dân Hồ Chí Minh ln coi trọng cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt đưa pháp luật vào sống đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng 3.3.3 Kết hợp đạo đức pháp luật tổ chức kiểm tra, giám sát thực pháp luật phải công tâm nghiêm minh - Tổ chức thực thi pháp luật phải công tâm - Kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật phải nghiêm minh Tiểu kết chương Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật có nội dung rộng, thể phương diện cần thiết, vai trò, nội dung phương kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Trong trình lãnh đạo xây dựng nhà nước dân, dân, dân, Hồ Chí Minh quan tâm tới vấn đề đạo đức pháp luật, Người thấy cần thiết phải kết hợp đạo đức pháp luật để nhằm mục đích đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước Người coi trọng vai trò đạo đức đề cao vai trò pháp luật, đồng thời coi đạo đức pháp luật giá trị chuẩn mực, công cụ xây dựng nhà nước dân, dân, dân Nội dung kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân mà Hồ Chí Minh bàn tới tập trung chủ yếu vào việc khẳng định địa vị pháp lý người dân thông qua việc tổ chức hoạt động quản lý nhà nước Lập pháp - Hành pháp – Tư pháp Khi chưa có luật pháp, Người nói, “luật pháp cũ, khơng có lợi cho tồn thể dân tộc Việt Nam”, có nhà nước, xây dựng Hiến pháp pháp luật Người khẳng định: “Luật pháp ta bảo vệ quyện lợi cho hàng triệu người lao động, , bảo vệ quyền tự dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động” Có thể thấy, trình trải nghiệm thực tiễn xây dựng nhà nước dân, dân, dân, Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt phương thức kết hợp đạo đức pháp luật vào tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích đáng nhân dân, mang lại hiệu lực hiệu việc thực thi pháp luật đời sống nhân dân Tuy nhiên, để nhà nước thực dân, dân, dân, Hồ Chí Minh quan tâm đến đội ngũ cán máy nhà nước phải có phẩm chất đạo đức lực chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trọng tới đội ngũ cán làm công tác xây dựng pháp luật thực thi pháp luật vào sống phải công tâm nghiêm minh, có phẩm chất đạo đức cách mạng 16 Với cương vị cao nhà nước, Hồ Chí Minh khơng tuyệt đối hóa địa vị độc tôn yếu tố mà kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức pháp luật vào xây dựng nhà nước phù hợp với giai đoạn phát triển lịch sử Những quan điểm Người kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân đến dẫn quan trọng có giá trị to lớn việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Chương GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Giá trị lý luận 4.1.1 Là kế thừa phát triển tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật truyền thống dân tộc, văn hóa nhân loại 4.1.2 Là cụ thể hóa phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp đạo đức pháp luật 4.1.3 Là sở tảng lý luận Đảng Cộng sản việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4.2 Giá trị thực tiễn 4.2.1 Đối với việc xây dựng nhà nước thời kỳ trước đổi - Trong giai đoạn cách mạng năm 1945 – 1954, Đảng ta tập trung chủ yếu vào xây dựng củng cố hệ thống quyền cách mạng - Trong thời kỳ cách mạng năm 1954 – 1969, lãnh đạo Đảng Hồ Chí Minh ln quan tâm dõi theo hoạt động Chính phủ góp ý cho Chính phủ nội dung sắc lệnh, chương trình, kế hoạch cơng tác quan trọng, vừa thực chức giám sát Quốc hội, vừa “nguyện triệt để với Chính phủ đồng tâm nỗ lực làm cho toàn dân kháng chiến Hồ Chủ tịch lãnh đạo mau kết hoàn toàn….để gây hạnh phúc cho toàn thể quốc dân tương lai” [147, tr.179] - Trong giai đoạn năm 1975 – 1986, nghiệp chống Mỹ cứu nước toàn thắng, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa nước 17 4.2.2 Đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam 4.2.2.1 Những vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, thể quyền làm chủ nhân dân - Nhà nước pháp quyền Việt Nam quản lý xã hội pháp luật, bảo đảm vị trí tối thượng pháp luật đời sống xã hội - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền tự công dân, giữ vững mối liên hệ Nhà nước công dân, Nhà nước xã hội Xét chất, cờ bảo vệ quyền người thuộc Nhà nước cách mạng chân chính, nhà nước xã hội chủ nghĩa - Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền: lập pháp, hành pháp tư pháp, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực quyền lực nhà nước - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Ở Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân tất yếu lịch sử tất yếu khách quan 4.2.2.2 Những yêu cầu đặt việc kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực tế, bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần phải giải kịp thời, phù hợp với bối cảnh điều kiện thực tế, đặc biệt tình trạng suy thối đạo đức, lối sống khơng tuân thủ pháp luật, nhũng nhiễu nhân dân số cán bộ, đảng viên máy nhà nước diễn nghiêm trọng, “nhiều văn luật đời thiếu tính hệ thống, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm vào sống” [64]; tình trạng vi phạm kỷ cương xã hội, hành vi làm ăn bất lương, vượt ngồi khn khổ pháp luật, tình trạng tham nhũng ngày gia tăng, v.v - Để xẩy tình trạng trên, thấy bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân pháp luật chưa đầy đủ thiếu chặt chẽ việc thi hành pháp luật chưa nghiêm, chưa cơng “thiếu vắng tầm nhìn chiến lược” 18 - Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, bước vào thời kỳ đổi với tư nhìn thẳng vào thật, Đảng bước điều chỉnh phương thức xây dựng quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế Đặc biệt Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm1996) Đảng đề chủ trương: “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức”[25, tr.129] Có thể nói, việc yêu cầu “tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nâng cao đạo đức” gắn với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn thể tâm mạnh mẽ Đảng việc khơng đề cao vai trò thượng tơn pháp luật mà đẩy mạnh yếu tố đạo đức quản lý xã hội nhà nước, chủ trương sáng suốt phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hội nhập quốc tế Vì vậy, thấy việc kết hợp đạo đức pháp luật điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa yêu cầu đặt Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nhận thức rõ quán triệt sâu rộng điều kiện thực tế 4.2.2.3 Thực trạng kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – thành tựu hạn chế - Những thành tựu Về thực quyền lập pháp, so với thời kỳ trước đổi mới, hoạt động lập pháp có nhiều tiến số lượng chất lượng, bước đáp ứng với yêu cầu nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân Các quan niệm, quan điểm, tư tưởng đạo đức cách mạng, đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc phát huy vai trò tích cực pháp luật Ngược lại, pháp luật có tác động trở lại cách mạnh mẽ tới đạo đức Nhờ có pháp luật, quan niệm quan điểm, chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc củng cố, giữ gìn phát huy; quan niệm đạo đức lạc hậu bị xoá bỏ, suy thoái đạo đức bước ngăn chặn Về thực quyền hành pháp, không ngừng tiến hành đẩy mạnh công cải cách hành bốn thành tố hợp thành: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức máy; cải cách đội ngũ cán công chức cải cách hệ thống quản lý tài cơng, nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Về thực quyền tư pháp, công cải cách tư pháp đẩy mạnh ba mặt: Thể chế; tổ chức đội ngũ cán Vì thế, tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân 19 quan điều tra bước đổi mới; chất lượng điều tra, truy tố xét xử tăng cường - Một số hạn chế: Về hệ thống pháp luật Nhà nước ta hạn chế bất cập, ảnh hưởng đến q trình phát triển kinh tế - xã hội, điều thể số phương diện sau: (i) nhiều văn pháp luật có tính quy phạm thấp, tức thiếu quy tắc xử cụ thể mà chủ thể phải thực Quy trình xây dựng pháp luật chưa tạo cho công chúng tiếp cận tham gia cần thiết Các văn luật, văn luật khác chưa thực tạo thành chỉnh thể với nguyên tắc đạo xuyên suốt mang tính chuyên ngành liên ngành Về phổ biến, giáo dục pháp luật chưa trọng, bị xem nhẹ Cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành luật quan chức nhiều bất cập; kinh nghiệm xây dựng hệ thống pháp luật quản lý xã hội pháp luật nhiều hạn chế 4.2.2.4 Một số giải pháp tiếp tục kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một là, tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hai là, củng cố nâng cao nhận thức vai trò kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Ba là, tiếp tục kết hợp đạo đức pháp luật công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu - Xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam hoàn thiện hướng tới bảo vệ bảo vệ lợi ích nhân dân, bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền công dân - Hệ thống pháp luật Việt Nam phải phản ánh tư tưởng nhân đạo, tư tưởng đạo đức nhân dân ta trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân + Đạo đức xã hội thực hỗ trợ, bổ sung, hoàn thiện cho pháp luật, tạo điều kiện cho pháp luật thực thi nghiêm chỉnh trình hồn thiện nhà nước pháp quyền XHCN + Pháp luật góp phần quan trọng việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy, bảo tồn quan niệm đạo đức tốt đẹp dân tộc, loại trừ tư tưởng lạc hậu, cổ hủ - Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 + Xây dựng hoàn thiện pháp luật kinh tế, trọng tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa + Xây dựng hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động thiết chế hệ thống trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân + Xây dựng hồn thiện pháp luật bảo đảm quyền người, quyền tự do, dân chủ cơng dân + Hồn thiện pháp luật giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, thơng tin, thể thao, dân tộc, tơn giáo, dân số, gia đình, trẻ em sách xã hội Bốn là, tiếp tục kết hợp đạo đức pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước thông qua lập pháp, hành pháp tư pháp Năm là, tiếp tục kết hợp việc đẩy mạnh giáo dục ý thức pháp luật ý thức đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tổ chức pháp luật vào điều kiện thực tế - Kết hợp việc giáo dục ý thức pháp luật với giáo dục ý thức đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nội dung quan trọng điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Hiệu công tác tổ chức thực pháp luật điều kiện thực tế Pháp luật sau ban hành có hiệu lực phải thực thực tế Tiểu kết chương Với giá trị thể nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân có giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc Tư tưởng Người vấn đề góp phần phát triển làm phong phú thêm giá trị kết hợp đạo đức pháp luật truyền thống dân tộc Việt Nam lý luận kết hợp đạo đức pháp luật chủ nghĩa Mác – Lênin Bằng việc vận dụng khóe léo phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quan điểm lý luận toàn diện sâu sắc xây dựng nhà nước dân, dân, dân, từ việc kết hợp đạo đức pháp luật đạo cách mạng giải phóng dân tộc đến việc định hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa; trở thành sở lý luận tảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải số vấn đề thực tiễn đặt nêu số giải pháp kết hợp đạo đức pháp luật 21 công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân nay, thực thắng lợi chủ trương, đường lối Đảng phương diện đời sống xã hội Với giá trị có tính bền vững, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật tiếp tục phát huy giá trị nghiệp cách mạng Đảng Nhân dân Việt Nam Đặc biệt, với tính cách mẫu mực giá trị kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật có giá trị thiết thực việc nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện xã hội xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực thắng lợi nghiệp đổi hội nhập quốc tế KẾT LUẬN - Nghiên cứu kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh nội dung nhận nhiều quan tâm, nghiên cứu tác giả nước Mặc dù, nhiều nghiên cứu, chưa có cơng trình mang tính chuyên biệt, thể tập trung nội dung “kết hợp đạo đức pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân, dân”, song có số cơng trình tiêu biểu thể nội dung liên quan tài liệu quý báu để tác giả tiếp thu, kế thừa luận án - Đạo đức pháp luật công cụ, giá trị chuẩn mực nhân tố chủ yếu điều chỉnh quan hệ xã hội điều hành quản lý nhà nước Điểm khác biệt đạo đức pháp luật thể chỗ, đạo đức hình thành quan điểm, quan niệm người sống, pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm quyền lực nhà nước Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, thấy Người kế thừa tiếp thu chọn lọc giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, tinh hoa pháp lý nhân loại để kết hợp nhuần nhuyễn vào q trình Người lãnh đạo xây dựng thành cơng nhà nước dân, dân, dân - Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân phận quan trọng di sản tư tưởng Hồ Chí Minh Vì vậy, trình lãnh đạo xây dựng nhà nước, tư tưởng kết hợp đạo đức pháp luật Hồ Chí Minh thể sâu sắc khía cạnh từ thiết kế máy, xây dựng công cụ quản lý xây dựng đội ngũ cán cơng chức có 22 trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đến xây dựng máy nhà nước “liêm, chính”, chí cơng vơ tư nhân dân phục vụ - Trước yêu cầu tình hình nước ta nay, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân trở thành giá trị tảng tư tưởng lý luận dẫn quan trọng cho Đảng Cộng sản q trình xây dựng hồn thiện lý luận xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Kiều Ly (2014), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò pháp luật quản lý xã hội”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, số tháng 8, tr 7-10 Vũ Thị Kiều Ly (2015), “Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò pháp luật vấn đề cần hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số tháng 9, tr.81-85 Vũ Thị Kiều Ly (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh thống đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân”, sách “Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn nay” PGS.TS Lại Quốc Khánh (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.190 – 207 Vũ Thị Kiều Ly (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Thu (2015), “Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức pháp luật cho Sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải”- Đề tài NCKH cấp trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, nghiệm thu năm 2015 Vũ Thị Kiều Ly (2016), “Những cống hiến Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 8, tr.6-9 Vũ Thị Kiều Ly (2016), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 12, tr.7-10 Vũ Thị Kiều Ly (2017), “Vai trò đạo đức pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng Đảng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, buổi Tọa đàm Khoa Khoa học Chính trị “Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề đặt nghiên cứu, giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh” (ngày 25/5/2017) 23 Dỗn Thị Chín, Vũ Thị Kiều Ly (2017) “Tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, số tháng 7, tr.3-7 24 ... nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức pháp luật nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật. .. tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Hai là, luận giải giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân việc xây. .. tư ng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức pháp luật xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Luận giải giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – nội dung và giá trị (tt) , Tư tưởng hồ chí minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – nội dung và giá trị (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay