Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt)

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN NGHI LỄ THỜ CÚNG NỮ THẦN THÀNH PHỐ NHA TRANG Chuyên ngành: Nhân học Mã số: 62 31 03 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH Hà Nội - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp sở chấm luận án tiến sĩ họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: -Thư viện Quốc gia Việt Nam -Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thực hành nghi lễ ý nghĩa biểu trưng cho niềm tin tôn giáo mà thể thích ứng người với trình chuyển đổi đời sống xã hội Một số nghiên cứu tín ngưỡng thờ nữ thần thường xoay quanh hai trọng tâm biểu hành vi tín ngưỡng, ý nghĩa biểu tượng ý nghĩa thực hành Quan điểm nghi lễ trọng đến tính chủ thể (agency) hậu cảnh xã hội thực hành nghi lễ nhằm khám phá chất nghi lễ, cung cấp nhìn động lực thực hành vai trò nghi lễ cá nhân xã hội đương đại Trong đó, số vấn đề lên tính hiệu nghiệm, trình diễn nghi lễ…vẫn đặt nhiều tranh luận hướng nghiên cứu Trong thời gian tìm hiểu tín ngưỡng thờ nữ thần cư dân ven biển, nhận thấy tầm quan trọng hiệu nghiệm ưu nghi lễ có yếu tố shaman thực hành ngày người dân Từ đó, tơi mở rộng chủ thể đối tượng nghiên cứu để xem xét hiệu nghiệm chiến lược trình diễn thực hành nghi lễ nhóm thờ cúng nữ thần Nha Trang Trong mối liên kết nữ thần với thực hành nghi lễ này, có nữ thần giữ vị trí quan trọng cộng đồng đền phủ tư gia, Thiên Y A Na, hình tượng Liễu Hạnh miền Trung hay Mẫu Thượng Thiên tứ phủ di dân Huế Thiên Y A Na Po Ina Nagar, nữ thần xứ sở người Chăm dư ảnh nữ thần Ấn Độ giáo tháp Po Ina Nagar Trong đa dạng niềm tin thực hành tộc người, hiệu nghiệm lên nhu cầu cần thiết để cá nhân kiến tạo hình ảnh văn hóa, vị trí uy quyền thực hành thờ cúng Từ đây, vấn đề nghiên cứu đặt cách thức sáng tạo hiệu nghiệm nghi lễ người thực hành thờ cúng nữ thần Vấn đề thể qua câu hỏi xuyên suốt sau: Chiến lược sáng tạo hiệu nghiệm nghi lễ thờ cúng nữ thần người thực hành nào? Để giải vấn đề luận án, cần câu hỏi cụ thể sau: Thực hành thờ cúng nữ thần thể nào? Dưới góc độ trình diễn chiến lược thực hành, hiệu nghiệm biểu trình kiến tạo hình ảnh văn hóa, uy quyền cá nhân? Từ vấn đề nghiên cứu trên, khẳng định cần thiết nghiên cứu luận án “Nghi lễ thờ cúng nữ thần thành phố Nha Trang” đặt vấn đề trình sản sinh tính hiệu nghiệm nghi lễ nhìn từ khía cạnh trình diễn chiến lược ngày để hiểu rõ khả thích ứng hành vi nghi lễ với hoàn cảnh xã hội nhằm đạt hiệu tâm lý hiệu xã hội người tham gia Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ chiến lược thực hành nghi lễ tạo nên hiệu nghiệm nghi lễ nhóm người Việt (Kinh) thực hành nghi lễ thờ cúng nữ thần Nha Trang Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: thực hành nghi lễ người Việt (Kinh) thờ cúng nữ thần thành phố Nha Trang 3.2 Giới hạn nghiên cứu Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu phường thành phố Nha Trang gắn liền với sở thờ cúng nữ thần quan trọng Đó phường Vĩnh Phước; Vĩnh Trường Vạn Thạnh Đây nơi diễn nghi lễ tưởng niệm nữ thần ba tộc người Việt Chăm; thờ gắn liền với sở thờ cúng nữ thần cộng đồng tư gia Về chủ thể nghiên cứu: để giải vấn đề nghiên cứu, luận án quan tâm đến số nhóm thực hành ông/bà đồng, ban tế tự nghi lễ (người Việt), cộng đồng cư dân sống gần nơi thờ cúng Về thời gian nghiên cứu: luận án nghiên cứu bối cảnh đương đại, với nghi lễ thực hành Nha Trang vào thời điểm khoảng 20 năm trở lại (cụ thể từ năm 2000 hầu đồng trình diễn cơng khai tháp Po Ina Nagar) số sở thờ cúng tháp Po Ina Nagar số miếu thờ cộng đồng điện phủ tư gia Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp thơng tin từ sách, tạp chí, đăng kỷ yếu làm tảng để hiểu thờ cúng nữ thần, từ tìm vấn đề có tính thiết thực chưa nhiều nghiên cứu đề cập - Phương pháp nghiên cứu định tính: luận án sử dụng công cụ nghiên cứu điền dã Nhân học quan sát tham gia vấn sâu địa bàn nghiên cứu Quan sát tham gia thực hành nghi lễ sở thờ cúng nữ thần vào ngày lễ tưởng niệm nữ thần Phỏng vấn sâu đối tượng nhóm người thực hành nghi lễ thờ cúng nữ thần ông/bà đồng, người ban tế tự cộng đồng làng - Phương pháp xử lý thông tin, tư liệu điền dã: Sau thu thập thông tin sơ cấp thứ cấp, tác giả luận án tiến hành phân loại, phân tích tổng hợp theo chủ điểm nội dung luận án Ý nghĩa khoa học Cung cấp nhận thức thực hành thờ cúng nghi lễ người thờ cúng nữ thần thị tính hiệu nghiệm mối quan hệ với chiến lược thực hành nghi lễ Đóng góp khung phân tích hiệu nghiệm nghi lễ từ q trình tích hợp quan điểm trình diễn nghi lễ uy quyền thực hành nghi lễ Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm sáu chương sau: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận Chương Bối cảnh lịch sử, văn hóa thờ nữ thần Nha Trang Chương Tiến trình nghi lễ thờ cúng nữ thần Nha Trang Chương Sự hiệu nghiệm trình diễn nghi lễ thờ cúng nữ thần Chương 5.Sự hiệu nghiệm nhìn từ chiến lược thực hành đời sống ngày Chương Bàn luận ý nghĩa hiệu nghiệm thực hành nghi lễ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Các khái niệm Các khái niệm bàn luận tơn giáo, tín ngưỡng, nghi lễ, nữ thần, hiệu nghiệm, chiến lược Đây khái niệm xoay quanh chủ đề trọng tâm luận án hiệu nghiệm Trong đó, tơn giáo tín ngưỡng nhìn nhận từ sở niềm tin thực hành biểu hành vi nghi lễ Nghi lễ cụ thể hóa thực hóa niềm tin Trong mối tương quan với tôn giáo, nữ thần biểu thị cho thần linh quy gán giới tính nữ, tượng trưng cho sinh sơi nảy nở Tơn thờ tính nữ tôn thờ phồn thực, sinh sôi Sự hiệu nghiệm nghi lễ kết mong muốn từ hành vi nghi lễ trình mang lại kết mong muốn, bao gồm hiệu nghiệm mang tính giáo thuyết hiệu nghiệm từ thực tế hành động Sự hiệu thật có tác động trực tiếp đến thay đổi cấu trúc vị trí tác nhân 1.2.Tình hình nghiên cứu Một số vấn đề bàn luận nữ thần tín ngưỡng thờ nữ thần giao lưu, tiếp biến văn hóa, giá trị ý nghĩa thờ cúng, tín đồ thực hành, tính hiệu hậu cảnh xã hội thực hành nghi lễ Đầu tiên cách tiếp cận nữ thần thơng qua thần tích để xác định “căn tính” tộc người nữ thần, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Thế Anh số nhà nghiên cứu khác Cách tiếp cận thứ hai xây dựng tính“thuần Việt” đạo mẫu thông qua nghiên cứu Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Hữu Thông miền bắc miền Trung Trong đó, Nguyễn Hữu Thơng lưu ý đến lớp văn hóa thờ mẫu miền Trung văn hóa Chăm, văn hóa Việt văn hóa số tộc người thiểu số miền núi Một cách tiếp cận khác đề cao tính địa phương nữ thần thoát khỏi ảnh hưởng Thiên Y A Na Như vậy, cách tiếp cận nữ thần đa dạng với kiến giải khác trọng đến yếu tố tiếp biến văn hóa song song với tính địa phương nữ thần Trong số nghiên cứu này, Khánh Hòa, có luận án tiến sĩ số cơng bố liên quan trực tiếp đến thờ mẫu, thờ Thiên Y A Na Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Văn Bốn Các tác giả tiếp cận góc độ giao lưu tiếp biến văn hóa vùng văn hóa để giải thích đặc điểm văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Thiên Y A Na Cách tiếp cận hai tác giả đóng góp luận điểm truyền thuyết, di tích thờ cúng, hình thành đạo mẫu, thờ Thiên Y A Na, biểu tín ngưỡng thờ mẫu qua sản phẩm văn hóa dân gian đời sống cư dân Khánh Hòa Cách tiếp cận kết công bố hai tác giả khác với cách tiếp cận tơi tơi tiếp cận thực hành để khám phá hiệu nghiệm nghi lễ Về vấn đề người thực hành, khía cạnh có nhiều bàn luận sơi nổi, tín đồ đạo mẫu Các tác giả Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Mai xây dựng tiêu chí để xác định nhóm tín đồ đạo mẫu thơng qua mức độ bệnh tật tâm sinh lý, suy sụp làm ăn sinh kế mong muốn trở thành ông/bà đồng để có sống tốt Ngồi yếu tố bệnh tật vấn đề tâm sinh lý, tác giả nhấn mạnh đến ảnh hưởng kinh tế thị trường dẫn đến động trình đồng số ơng/bà đồng Tính hiệu thực hành nghi lễ lên đồng vấn đề quan trọng nhiều nghiên cứu đề cập Trực tiếp trị liệu tâm sinh lý thông qua thực hành nghi lễ nhờ âm nhạc, môi trường sinh hoạt hầu đồng Nguyễn Kim Hiền, Phan Minh Diệu Các tác giả đề xuất cách hiểu khác vấn đề bệnh tật tín đồ đạo mẫu với hệ thống giải thích bệnh ngồi y học thơng thường Một số góc cạnh khác thực hành nghi lễ thờ mẫu tính đại trình diễn, an ninh tinh thần, xây dựng mạng lưới xã hội quyền lực giới tác giả Kristen Endres, Oscar Salemink, Philip Taylor đóng góp kiến giải đa chiều tín đồ đạo mẫu, tín đồ thờ nữ thần phát triển động kinh tế thị trường Sau xem xét luận điểm bàn luận trên, nhận thấy góc nhìn khác tính hiệu nghiệm trình diễn chiến lược ngày nhiều tranh luận để tiếp tục nghiên cứu, chiến lược thực hành nhóm tín đồ thờ nữ thần, bao gồm thờ mẫu, liên quan đến chủ thể tính quyền lực họ 1.3.Cơ sở lý luận Luận án vận dụng quan điểm uy quyền cá nhân mối quan hệ ngày để giải thích q trình tạo lập uy quyền ông/bà đồng đây, quan tâm đến hai loại uy quyền uy quyền phép thuật uy quyền trải nghiệm xã hội để giải thích chiến lược thực hành mang lại hiệu nghiệm Để phân tích chiến lược chiến lược trình diễn, tơi vận dụng luận điểm frame (khung hành động) Goffman; means (phương tiện) strategy (chiến lược) Scheffelin Với quan điểm trình diễn, tơi tập trung vào trải nghiệm người thực hành tham gia nhà nghiên cứu với tư cách người trải nghiệm, tham gia từ hiểu thêm hiệu kiến tạo thực nghi lễ chiều kích trình diễn Thơng thường, luận điểm trình diễn xem nghi lễ kiện tập trung phân tích biểu hiện, lên kiện ý đến hậu cảnh trình diễn Cách phân tích thường dẫn đến lý giải kiến tạo cách giản đơn thực xã hội dường đứng “bên lề” thuyết kiến tạo Trình diễn nghi lễ khác với nghệ thuật sân khấu, người trình diễn sống thực tưởng tượng cách chân thực người tham gia khơng nghi ngờ thực Dù vậy, để hiểu rõ chất hiệu nghiệm nghi lễ thơng qua trình diễn cần phải có nhìn hậu cảnh trình diễn Nhất bối cảnh đa tộc người xun văn hóa, tính chuyển đổi nghi lễ trải nghiệm cá nhân trước sau trình diễn cung cấp nhiều thông tin thực chất động lực động thực hành văn hóa Nghi lễ phân tích chiến lược trình diễn đời sống ngày đặt hai chế tế thần shaman Tiểu kết chương Từ trình phân tích, tổng hợp luận điểm khái niệm, tình hình nghiên cứu theo chủ đề, qua phát vấn đề cần tiếp tục khai thác nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ cúng nữ thần Nhờ tổng hợp phân tích tình hình nghiên cứu, tơi nhận thấy cần thiết nghiên cứu thực hành nghi lễ quan điểm hiệu nghiệm nghi lễ thơng qua phân tích uy quyền tính trình diễn, chuyển đổi chiến lược thực hành Trong chương này, tơi tích hợp luận điểm có tính lý thuyết để giải thích chiến lược thực hành thờ cúng tạo nên hiệu nghiệm nghi lễ thơng qua xây dựng hình ảnh văn hóa quyền lực, thể diện, uy tín người hành nghi lễ Từ vấn đề nghiên cứu cách tiếp cận trên, luận án sử dụng công cụ quan sát, vấn sâu, khai thác câu chuyện trần thuật giai đoạn đời người thực hành tham gia vào hoạt động nghi lễ cộng đồng số không gian thờ cúng khác CHƯƠNG BỐI CẢNH LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ THỜ NỮ THẦN NHA TRANG 2.1 Bối cảnh lịch sử văn hóa 2.1.1 Dân cư Người Việt (Kinh): Người Việt từ vùng Thuận Quảng di cư vào Khánh Hòa theo nhiều giai đoạn khác Trong có giai đoạn di cư đặt biệt quan trọng, đánh dấu phát triển vùng đất khía cạnh kinh tế, xã hội tơn giáo tín ngưỡng Sau năm 1653, chúa Nguyễn tiến hành duyệt tuyển quan trọng để tập hợp dân cư, vào năm 1669 1726 Từ đây, phận cư dân từ dinh trấn thuộc Thuận Quảng di cư vào phủ Thái Khang Diên Ninh sinh sống Ban đầu họ sống dọc sông lớn Ninh Hòa, Nha Trang sơng Dinh, sơng Cái vùng ven biển Đầm Môn, Vạn Giã, Cửa Bé… Cho đến cuối kỉ 18 đầu kỉ 19, tiếp tục diễn nhiều đợt di dân từ tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (gọi tắt “Nam, Ngãi, Bình, Phú”) vào Nha Trang Từ cuối kỉ 19 năm đầu kỉ 20, dòng di dân tiếp tục diễn ra, có nhóm người Huế đồng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mang theo hình thức thờ mẫu tam - tứ phủ vào Nha Trang Tại Nha Trang có ba đền/điện tứ phủ quan trọng điện Định Phước, điện Bà Năm Chà đền Sòng Sơn Trong đó, điện Định Phước đời cách 80 năm, đền Sòng Sơn muộn khoảng sau năm 1975 Ban đầu, nhóm cư dân trì phát triển nghi lễ hầu đồng phạm vi gia đình sau phát triển thành nhóm ơng/bà đồng khác Người Chăm: cư dân xứ Kauthara cũ, trước người Việt người Hoa Sau người Việt vào Nha Trang tiếp quản khu đền tháp Po Ina Nagar ôn hòa, người Chăm di chuyển vào vùng đất phía nam xứ Kauthara (thuộc Panduranga), ngày Ninh Thuận Bình Thuận Người Chăm thờ cúng Po Ina Nagar làng họ, thời gian gần đây, nhóm người Chăm hành hương đền tháp Po Ina Nagar để cúng tạ ơn vào ngày lễ tưởng niệm năm Người Chăm người Việt chia sẻ không gian biểu tượng thờ cúng tháp Po Ina Nagar Nha Trang Người Hoa: Tại Khánh Hòa, người Hoa cư trú huyện Ninh Hòa Nha Trang với khoảng 3.034 người (năm 2009) Tại Nha Trang, họ cư trú rải rác xen kẽ với người Việt số phường; họ có sở thờ cúng Thiên Hậu kiêm chức hội quán phường Ngọc Hiệp Nghề nghiệp người Hoa buôn bán, kinh doanh số ngành nghề khác Họ trì ngành nghề truyền thống gia đình, điển hình nghề làm thuốc Hiện nay, số gia đình giữ nghề truyền thống, phần lại tham gia vào hoạt động sinh kế đa dạng giống người Việt từ kinh doanh viên chức lao động, dịch vụ… 2.1.2 Bối cảnh hình thành làng/vạn Nha Trang Di dân đến Nha Trang từ năm 1653 bao gồm nhiều thành phần khác nhau, có binh lính người bị lưu đày Những di dân đến lập làng vùng đất ven biển phát triển nghề biển với thiết chế thờ cúng cá Ông dọc địa điểm Xa vào đất liền, di dân đến lập làng số vùng ven sông Cái phát triển nghề làm ruộng và/hoặc biển Theo kết khảo sát thiết chế thờ cúng số làng Trường Đông (phường Vĩnh Trường), Cù Lao (phường Vĩnh Thọ), Xương Huân (phường Xương Huân), Vạn Thạnh Phương Sài, cho thấy làng cư dân làm nghề biển Trường Đơng, Cù Lao, Xương Huân, cư dân thờ cúng làng (Thành Hoàng, Thiên Y A Na nữ thần, nam thần khác) thần Nam Hải Vạn Thạnh Phương Sài làng khơng cư dân làm nghề biển, họ thờ Thành Hoàng bổn xứ, Thiên Y A Na…Ngoài ra, gần tổ hợp thờ cúng làng có chùa thờ Phật miếu thờ khác quy tụ xung quanh Bên cạnh đó, phường này, có am hay điện thờ mẫu tư nhân, Định Phước Điện phường Vạn Thạnh 2.2 Các nữ thần thờ cúng Nha Trang 2.2.1 Nữ thần xứ sở Thiên Y A Na/ Po Ina Nagar Nữ thần Mahisamardini (Bhagavati) Ấn Độ giáo: Trong Ấn Độ giáo, nữ thần Mahisamardini đại diện cho lượng âm tính (nữ tính) nam thần, hay có tên khác Uma, Bhagavati, Parvati, Shakti, chức nữ thần diệt trừ ác quỷ Ấn Độ giáo tôn thờ ba đấng tối cao Brahma, Visnu Shiva, vị thầnnữ thần vợ, đồng thời nguồn lượng âm tính họ Trong đó, Mahisamardini tên gọi Bhagavati vợ thần Shiva thờ tháp Po Ina Nagar thời gian Ấn Độ giáo phát triển huy hoàng Champa Như vậy, ảnh hưởng Ấn Độ giáo trung tâm tôn giáo xứ Kauthara soi chiếu qua nữ thần Bhagavati, lưu dấu nữ thần văn khắc với nhiều lần phong tặng tước hiệu hoàng gia Champa (Yan Pu Nagara – nữ thần bảo hộ vương quốc) tượng Bhagavati lại tháp Po Ina Nagar Nha Trang Thần mẹ xứ sở người Chăm (Po Ina Nagar): Po Ina Nagar hay thần mẹ xứ sở (nữ thần xứ sở) thần linh huyền thoại người Chăm xứ Panduranga Po Ina Nagar giữ vị trí quan trọng hệ thống thần linh người Chăm trước, sau thời kỳ ảnh hưởng Ấn Độ giáo xứ sở phía nam thuộc Champa, có du nhập biểu tượng nữ thần văn hóa Ấn Độ Hồi giáo Tại Ninh Thuận, người Chăm ảnh hưởng Bàlamôn (Chăm Ahier) cho Po Ina Nagar có vai trò vị thần sáng tạo dạy dỗ dân Huyền thoại Bhagavati Ấn Độ giáo biến văn hóa Chăm, thay vào đó, huyền thoại Po Ina Nagar liên quan trực tiếp đến chức sáng người Chăm lưu truyền rộng rãi Thiên Y A Na người Việt: Thiên Y A Na biểu tượng trình “việt hóa” nữ thần Chăm từ tên gọi, thần tích nghi lễ Từ truyền thuyết Thiên Y A Na lưu truyền tản mác dân chúng Khánh Hòa, Thượng thư Phan Thanh Giản tập hợp ghi lại câu chuyện Thiên Y A Na chữ Hán khắc bia đá Tháp Po Ina Nagar Thần tích Thiên Y A Na người Việt sáng tạo khác với thần tích Po Ina Nagar Huyền thoại phản ánh góc nhìn người Việt Thiên Y A Na, tích hợp lồng ghép tình tiết tích Liễu Hạnh với tích nữ thần Chăm (nữ thần trầm hương) Bên cạnh sáng tạo thần tích, người Việt sáng tạo cách thức thờ cúng nhiều hình thức khác Trực tiếp họ mặc lên người Bhagavati loại áo, mão, vòng vàng trang sức đắt tiền, trang trí trấn, triền, tàng, lọng nữ thần miếu thờ cộng đồng hay điện tư gia Đặc biệt, màu áo Bhagavati hay Thiên Y A Na màu vàng chịu ảnh hưởng trực tiếp loại màu sắc đặc trưng Phật giáo Cũng tháp Po Ina Nagar, Thiên Y A Na xem vị phật, chứng tượng Bhagavati tháp lại phần thân giống với hình ảnh Mahisamardini phù điêu, phần đầu người Việt tạc lại theo hình ảnh Phật bà quan âm với vẻ mặt hiền từ 2.2.2 Các nữ thần thuộc thiết chế tam - tứ phủ 2.2.2.1 Nữ thần thuộc thiết chế tứ phủ Bắc Các nữ thần thuộc tứ phủ Bắc đền Sòng Sơn mơ lại mơ hình mẫu tứ phủ đồng Bắc Bộ, cao Tam Tòa Thánh Mẫu (Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn Mẫu Thoải), bên Tứ phủ chầu bà, Tứ phủ thánh cô (12 vị) Tương ứng với nữ thần hệ thống nam thần tứ phủ Ngũ vị tôn ông, Tứ phủ quan hoàng (10 vị), Tứ phủ thánh cậu, Đức Thánh Trần vị khác thuộc Trần triều Không mang theo mơ hình thiết chế, di dân miền Bắc mang theo quan niệm, thần tích văn chầu kể tích nữ thần nam thần Cao Tam tòa Thánh Mẫu Mẫu Thượng Thiên với Liễu Hạnh hóa thân, đại diện cho tứ Mẫu Thượng Thiên sáng tạo bầu trời làm chủ tứ pháp (mây, mưa, sấm, chớp) Mẫu Thượng ngàn cai quản vùng rừng núi Mẫu Thoải cai quản vùng sơng nước Các hóa thân ba vị Thánh Mẫu có hành trạng kết hợp thiên thần nhân thần nhân vật kết hợp lịch sử huyền thoại Trong tam phủ miền Bắc bao gồm phủ thứ tư phủ đất, nữ thần cai quản phủ Địa tiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh hóa thân 2.2.2.2 Nữ thần thuộc thiết chế tứ phủ Huế Di dân người Huế mang mơ hình tứ phủ vào Nha Trang họ giữ nguyên quan niệm nữ thần, nam thần, khác biệt đôi chút nội dung văn chầu Các nữ thần thiết chế tứ phủ Huế Định Phước điện bao gồm Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải Mẫu Trung Thiên Mẫu Thượng Thiên hay Liễu Hạnh tứ phủ Huế thay Thiên Y A Na hay nói cách khác, Thiên Y A Na trở thành nữ thần cao cai quản nội cung đồng thời đại diện cho Liễu Hạnh miền Trung Tính chất dung hợp thể qua ngày tưởng niệm Thiên Y A Na tứ phủ Huế ngày tưởng niệm Liễu Hạnh Như vậy, Liễu Hạnh theo dòng di dân có mơ hình tam tứ phủ vào Nha Trang với hai hình thức cụ thể: Liễu Hạnh từ miền Bắc qua Huế trở thành Thiên Y A Na vào Nha Trang; Liễu Hạnh từ miền Bắc vào trực tiếp Nha Trang giữ nguyên nguồn gốc ban đầu Mẫu Thượng Ngàn Mẫu Thoải giữ đặc điểm nguyên sơ cai quản vùng rừng núi sông nước Mẫu Trung Thiên cai quản ngoại cung tương quan với nội cung Tam Tòa Thánh Mẫu, sáng tạo khác biệt tứ phủ Huế so với cội nguồn tứ phủ ban đầu Cõi thứ tư cõi Trung Thiên Mẫu Trung Thiên cai quản Khi vào Nha Trang, di dân Huế ứng dụng quan niệm vào điện thờ gọi thần linh thuộc cõi Trung Thiên lực lượng linh thần (spirits) khuất mặt chi phối trực tiếp đời sống người 2.2.3 Các nữ thần khác người Việt (Kinh) Nha Trang Ngoài nữ thần kể nữ thần thuộc tôn giáo lớn Phật giáo, Cơng giáo, Nha Trang có số nữ thần khác Ngũ Hành, Bà Chúa Đảo, Đệ Bát tiên nương, Bà Hỏa…Ngũ Hành bao gồm năm yếu tố Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, cư dân tôn sùng thờ cúng phổ biến miếu nữ thần cộng đồng khuôn viên với đình/lăng, chẳng hạn dinh Ngũ Hành làng Trường Đông (phường Vĩnh Trường), điện Năm Bà phường Phương Sơn 2.2.4 Nữ thần Thiên Hậu người Hoa Thiên Hậu nữ hải thần cư dân tỉnh Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam (Trung Quốc) thờ cúng Bà nhân vật truyền thuyết dân gian lưu truyền với lai lịch cụ thể họ Lâm tên Mặc, người làng My Châu, huyện Bồ Điền, phủ Hưng Hóa, tỉnh Phúc Kiến Bà sinh ngày 23 tháng năm Canh thân (năm 960 dương lịch) Sau chết, Bà dân gian hóa thần thờ cúng để phù trợ cho người biển Những người lại biển cư dân sống ven biển thường cầu xin Bà phù hộ bình an thuận lợi hải trình 2.3 Tính nữ tương quan thờ cúng nam thần nữ thần bà bóng dòng tộc phụ nữ có “căn đồng” múa dâng thần linh 3.2.2 Nghi lễ tưởng niệm Thiên Y A Na cộng đồng làng Trình tự lễ tế Thiên Y A Na đình Vạn Thạnh quan sát vào ngày 23/3 âm lịch năm 2016 theo chu trình gồm lễ mộc dục lễ tế thuộc vào chu trình tế lễ chung Lễ tế gồm ba phần giống lễ tế tháp Po Ina Nagar Ban nữ tế dâng hương lần, dâng trà lần dâng rượu lần, tổng số lần lạy tạ 12 lần Họ có người tham gia tế, khơng có đơng tây xướng giống tháp Po Ina Nagar Mỗi hành động nữ chánh tế học trò lễ điều khiển người đọc xướng Các hành động quỳ, lạy, đứng dậy, quỳ xuống hay dâng hương, rượu trà chánh tế thủ tục văn hóa thực theo lời người đọc xướng 3.2.3 Nghi lễ thờ cúng Thiên Y A Na/Mẫu Thượng Thiên Định Phước điện Tiến trình nghi lễ tưởng niệm Thiên Y A Na diễn theo giai đoạn: lễ mộc dục (tắm tượng, thay y dọn dẹp, trang trí điện thờ, từ bỏ đồ lễ cũ thay đồ lễ mới, hoa tươi); tế lễ hầu lễ Lên đồng với tính chất hầu vui nghi lễ quan trọng chu trình nghi lễ tưởng niệm Thiên Y A Na/Mẫu Thượng Thiên Định Phước điện bao gồm giai đoạn sau: -Lễ tẩy uế đền điện thầy cúng -Tế lễ -Hầu lễ: trình diễn lên đồng - Kết thúc hầu lễ 3.3.4 Nghi lễ tưởng niệm Liễu Hạnh đền Sòng Sơn Đền Sòng Sơn nơi có hệ thống cung vị, thần linh phản ánh đặc trưng tứ phủ Bắc đồng Bắc Bộ Tôi tham dự trực tiếp nghi lễ tưởng niệm Liễu Hạnh vào ngày 3/3 âm lịch năm 2016 hai nghi lễ hầu đồng khác đệ tử đồng thầy đền Sòng Sơn diễn tháng âm lịch năm 2016 Trong nghi lễ tưởng niệm, đồng thầy, đồng đền người trực tiếp trình diễn hầu đồng Trình tự nghi lễ lên đồng tứ phủ Bắc đền Sòng Sơn tuân thủ theo bước sau: tắm tượng, thay y, trang trí lại đền thờ; đọc kinh để thơng báo mời hội đồng tứ phủ dự lễ, cúng cô hồn; hầu lễ lễ tiễn đàn Trong ngày tưởng niệm Liễu Hạnh mà quan sát, họ không thực tế lễ giống tứ phủ Huế Thay vào đó, đồng thầy thầy cúng mặc áo the đen đọc kinh cầu Tiếp theo hát văn kể lại tích ca ngợi cơng đức Liễu Hạnh Sau hát văn thời gian nghỉ ngơi ăn uống Sau thời gian này, hầu lễ thức diễn Hầu lễ diễn theo tiến trình hai cấp độ cấp độ tổng thể, ba giá mẫu giáng không hầu, giá trần triều, ngũ vị tôn ông, thánh bà, ơng hồng, thánh thánh cậu cấp độ giá đồng, tiến trình giá đồng diễn theo trình tự trước sau trùm khăn phủ diện 3.2 Những điểm chung nghi lễ thờ Thiên Y A Na/Po Ina Nagar Liễu Hạnh/Mẫu Thượng Thiên 11 Nghi lễ tưởng niệm Thiên Y A Na cộng đồng người Việt diễn theo tiến trình: thay y, tế thức cuối chiêu đãi Nghi lễ tưởng niệm Po Ina Nagar người Chăm tháp Po Ina Nagar Nha Trang dựa hai loại chế nghi lễ tế thần shaman Xem xét tiến trình nghi lễ thờ cúng nữ thần nhóm thực hành nghi lễ thuộc hai tộc người Việt, Chăm diễn Nha Trang cho thấy số điểm chung sau: nghi lễ xuất phát từ tảng chế tế thần shaman Với người Việt, tùy theo không gian thờ cúng mà hai chế bật hẳn chế lại Đặc điểm phân biệt hai chế nghi lễ khả kiến tạo “thực tưởng tượng” Tiến trình nghi lễ thờ cúng nữ thần tộc người diễn cộng đồng theo bước chung sau: 1) lễ mộc dục, 2) tế, 3) hầu Mộc dục lễ tắm tượng, thay y chuẩn bị cho lễ tế hầu thức Tế cúng thần linh diễn với mục đích dâng lễ vật tạ ơn thần linh Hầu chịu quy định chế nghi lễ: nghi lễ có yếu tố shaman giáo lên đồng người Việt nghi lễ ma thuật người Chăm, người trình diễn hóa thân thần linh kiến tạo giao tiếp, thông ngôn; với nghi lễ tế thần giàu chất tín lý miếu cộng đồng, có khơng có nghi thức hầu lễ; ngồi ra, có hát bội, múa bóng, múa dâng hương Tiểu kết chương Bằng mô tả dân tộc học, chương phác họa lại nghi lễ tưởng niệm, thờ cúng Thiên Y A Na/Po Ina Nagar Liễu Hạnh số sở thờ tự Với nghi lễ tưởng niệm Thiên Y A Na, miếu cộng đồng mộc dục, tế thần; tháp Po Ina Nagar tổng hợp loại nghi lễ khác nhau, lên nghi lễ mộc dục tế, ngồi có hầu vui, múa bóng…; điện tứ phủ Huế tế lễ, hầu lễ (hầu vui) Với nghi lễ tưởng niệm Liễu Hạnh tứ phủ Bắc hầu đồng Từ liệu mô tả phản ánh đa dạng dung hợp tôn giáo thực hành thờ cúng nữ thần Bên cạnh đó, tính đại, tục trình diễn thể rõ rệt không gian thiêng Một số thay đổi lễ vật số hình thức nghi lễ, diễn xướng biến bị cải biên múa dâng bông; hầu đồng gắn liền với hiệu giải trí; trình diễn phục vụ du lịch…tại tháp Po Ina Nagar, chứng tỏ biến đổi theo chiều hướng tích cực tiêu cực nghi lễ đời sống tinh thần cá nhân cộng đồng CHƯƠNG SỰ HIỆU NGHIỆM TRONG TRÌNH DIỄN NGHI LỄ THỜ CÚNG NỮ THẦN 4.1 Sự bộc lộ tính hiệu nghiệm nghi lễ theo khơng gian 12 Tính hiệu nghiệm trình diễn lên đồng khái niệm có tính tương đối, phụ thuộc vào góc nhìn người trình diễn tham gia nghi lễ Tính hiệu nghiệm thể cách linh hoạt dễ thay đổi theo không gian thờ cúng khác Tùy theo nhu cầu biểu đạt hình ảnh khơng gian này, tính hiệu nghiệm nghi lễ gắn với mục đích biểu đạt Chẳng hạn, cộng hưởng với hiệu giải trí thẩm mĩ khơng gian cần đến quảng bá hình ảnh văn hóa tộc người du lịch; kết hợp với nhu cầu thể hình ảnh “thương hiệu” cá nhân… 4.2 Chiến lược sáng tạo hiệu nghiệm trình diễn nghi lễ có yếu tố shaman 4.2.1 Hiệu ứng trình diễn nghi lễ có yếu tố shaman Hiệu ứng trình diễn nghi lễ có yếu tố shaman sản xuất dựa số chiến lược như: sử dụng phương tiện tạo hiệu ứng “xung lượng” cho hành động, quy luật chuyển đổi khung hành động, tăng cường đàm thoại Trong trình trên, chuyển tiếp tình trạng giai đoạn “ngưỡng” với thuộc tính nguồn lực sáng tạo tiếp nối hành động chịu chi phối từ thiên hướng người trình diễn Nhóm người thực hành thực nghi lễ có yếu tố shaman người Việt lên đồng và/hoặc trình đồng thầy đồng, hầu dâng, thầy cúng…; với người Chăm tháp Po Ina Nagar bà bóng, ơng bóng… nghi lễ ma thuật 4.2.2 Chiến lược sáng tạo hiệu nghiệm nghi lễ trình đồng Tơi chọn phân tích kỹ nghi lễ trình đồng tảng tiến trình nghi lễ thu thập từ trình điền dã số lý sau đây: nghi lễ trình đồng thể đầy đủ tiến trình đặc điểm nghi lễ lên đồng thông thường; bộc lộ rõ rệt động lực thực hành trình diễn; thể chiến lược thực hành theo hiệu ứng shaman; đảm bảo tham chiếu trước sau đối chiếu với trải nghiệm ông/bà đồng chương tiếp theo; loại nghi lễ phản ánh tác động yếu tố xã hội uy quyền, khẳng định địa vị, kinh tế quy luật cung - cầu… Các trình tự chiến lược sáng tạo hiệu nghiệm trình diễn sau: - Nghi lễ “thục mạng” dành cho phụ nữ - Sự chuyển đổi mang tính cá nhân thơng qua “ngưỡng” - Khung nghi lễ tảng trình chuyển đổi bối cảnh - Sự diện thần linh “thực tưởng tượng”: diện thần linh giá đồng, “say bóng”, xung lượng hành động qua lời hát văn/chầu văn nhạc cụ; hiệu lực ngơn hành qua đàm thoại Chiến lược mang tính văn hóa nhóm tác nhân thể thơng qua phương tiện tạo hiệu ứng nghi lễ có yếu tố shaman như: âm nhạc, hát tạo xung lượng cho hành động để đạt đến trạng thái xuất thần; diện thần linh “thực tưởng tượng” làm tăng độ chân thật giá đồng; hiệu lực lời nói đàm thoại người tham gia người trình diễn… Hiệu ứng trình diễn nghi lễ trình đồng kiến tạo hình ảnh văn hóa hiệu 13 nghiệm tác động lên người tham gia Tất hiệu ứng phục vụ cho mục đích cuối chuyển đổi cá nhân bối cảnh Quá trình chuyển đổi thành công hay thất bại phụ thuộc vào khả sáng tạo hiệu nghiệm đồng thầy 4.3 Sự hiệu nghiệm nghi lễ thờ nữ thần cộng đồng Trong giai đoạn nghi lễ, tính thiêng, chuẩn mực, nghiêm túc khn phép đề cao Vì đề cao tính thiêng người tham gia thực nghi lễ phải thực nhiều kiêng kị trước ngày diễn nghi lễ Chẳng hạn, số người ban tế tự có tang chế, họ phải nhanh chóng thay người khác, đàn ông kiêng kị hoạt động tính dục giữ cho tinh khiết tinh thần thể xác Chiến lược tái tạo khơng khí đình làng nhằm mang lại hiệu nghiệm tính cộng cảm cần đến trang trọng hành vi, công thức theo khuôn khổ âm nhạc, lời xướng, phục tùng kính cẩn Nghi lễ tế thần xúc tiến trải nghiệm lòng biết ơn thần linh, tổ tiên không trọng đối thoại nghi lễ Tính cộng cảm khơng xuất sống đương đại người cần “căn tính” truyền thống mà xuất sớm thời gian lưu dân vừa di chuyển đến vùng đất xa lạ, thoát khỏi cấu trúc làng xã cũ để thành lập làng Lúc này, tập hợp cộng đồng quanh miếu Thiên Y A Na hay nữ thần xứ sở sở tảng phát sinh tính cộng cảm Tính cộng cảm giúp người vượt qua ranh giới cấu trúc văn hóa khác biệt để hình thành cộng đồng Trong nghi lễ tế thần, hành vi chánh tế hành vi có tính đại diện, tượng trưng cho cộng đồng Sự hưởng lộc vào cuối buổi tế thần ông chánh tế không dành riêng cho cá nhân ông ta mà tượng trưng đại diện cho cộng đồng Khi lễ kết thúc, tính cộng cảm đẩy lên mức cao hành vi đồng bái lạy tất dân cư làng xã 4.4 Sự hiệu nghiệm tính “kịch” trình diễn Tùy theo chiến lược trình diễn nhóm thực hành nghi lễ thờ cúng Thiên Y A Na Liễu Hạnh, hiệu nghiệm bộc lộ theo nhiều cách khác không gian khác theo nhiều mục đích cúng tế Các nghi lễ trình diễn theo khung hành động có trước Tính chất “kịch bản” thể theo nhiều mức độ khác Trong nghi lễ trình đồng, tính “kịch bản” thể thông qua thủ tục ấn định xếp để đạt đạt mục tiêu chuyển đổi cá nhân bối cảnh Tuy nhiên, tính “kịch bản” bị lấn át sáng tạo người trình diễn, họ linh hoạt đẩy nhanh thay đổi giai đoạn chuyển đổi tùy theo thiên hướng đồng tân Khác với nghi lễ chứa yếu tố shaman, nghi lễ tế thần túy có tính chất “kịch bản”, đó, dễ dàng mơ nhiều không gian với nhiều thần linh khác Nghi lễ tế thần khơng trực tiếp sản sinh tính hiệu nghiệm mà thơng qua cách trình diễn gợi lên khơng khí cộng cảm, tác động đến tâm thức làng tinh thần cộng cảm người tham dự, làm phương tiện để chuyển tải hiệu nghiệm Như vậy, khác với quan 14 điểm trình diễn thơng thường, tồn tính “kịch” khơng phải tham số phổ biến cho tất nghi lễ Tiểu kết chương Thông qua so sánh thực hành nghi lễ nhóm thực hành, thể uy quyền gắn với thực hành nghi lễ có biểu đa dạng, phản ánh bối cảnh văn hóa - xã hội cộng đồng làng/vạn khía cạnh tộc người Mỗi nhóm thực hành sở hữu uy nghi lễ theo nhiều cách khác Những người đại diện cho cộng đồng khơng gian đình làng thực nghi lễ theo quy cách sẵn có củng cố tinh thần cộng cảm cách gắn kết hành vi nghi lễ với biểu thiêng liêng Tùy theo không gian, hiệu nghiệm nghi lễ tế hầu bộc lộ theo nhiều cách thức khác tính đại nhu cầu mang tính dịch vụ nghi lễ khu vực đô thị giảm thiêng không gian thờ cúng CHƯƠNG SỰ HIỆU NGHIỆM NHÌN TỪ CÁC CHIẾN LƯỢC THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 5.1 Sự hiệu nghiệm niềm tin tính tộc người 5.1.1 Biểu tính tộc người Thiên Y A Na/Po Ina Nagar qua quan niệm người thực hành Cùng thờ cúng nữ thần Thiên Y A Na hay Po Ina Nagar, người Việt với người Chăm với người Việt có cách hiểu riêng nữ thần Hay nói cách khác họ xác định “căn tính” tộc người Thiên Y A Na thông qua niềm tin Thơng qua câu chuyện nhóm người thực hành thờ cúng, có ba loại niềm tin “căn tính” tộc người Thiên Y A Na: Thiên Y A Na nữ thần Chăm, Thiên Y A Na nữ thần Chăm - Việt Thiên Y A Na nữ thần phù hộ chung, không quan trọng nguồn gốc tộc người Niềm tin vào nữ thần tạo nên hiệu nghiệm riêng khả ma thuật phù trợ nữ thần, vậy, với người có kiến tạo riêng tính tộc người nữ thần 5.1.2 Niềm tin vào “oai lực” Thiên Y A Na 5.1.2.1 Sự phù hộ: Sự phù hộ nữ thần mang lại hiệu nghiệm niềm tin không phản ánh trực tiếp tính chất lợi lạc nhờ cầu may mà tạo nên động lực cho người thờ cúng vươn lên vượt qua khó khăn 5.1.2.2 Sự trừng phạt: Để trì lòng biết ơn thể thức thờ cúng, nhóm thực hành thờ cúng tự đặt kiêng kị nghiêm cấm xúc phạm Thiên Y A Na Khi người xúc phạm Thiên Y A Na, thân người tự cảm thấy tội lỗi phải làm lễ dâng cúng để tạ tội 5.1.2.3 Trách nhiệm thực hành nghi lễ: Niềm tin nỗi sợ hãi tạo nên trách nhiệm thờ cúng nữ thần Trách nhiệm thờ cúng trở thành trải nghiệm thường ngày thực hành văn hóa cá nhân cộng đồng 5.2 Chiến lược sáng tạo tính hiệu nghiệm nhóm thực hành 5.2.1 Chiến lược thực hành ơng/bà đồng 5.2.1.1 Hồn cảnh xã hội, tâm thay đổi sau trình đồng 15 Điểm chung câu chuyện đời ông/bà đồng Nha Trang vào thời điểm trước trình đồng, trình thay đổi từ sống bình thường đến sống đầy khó khăn gặp phải số cố làm ăn thất bại, phá sản, bệnh tật…Những khó khăn xảy liên tiếp khiến họ lâm vào trạng thái khủng hoảng phải tìm đến tơn giáo, tín ngưỡng cứu cánh 5.2.1.2 Các chiến lược thực hành sáng tạo hiệu nghiệm a)Xây dựng vốn biểu tượng uy quyền cá nhân đồng thầy *Cách thức ứng xử với thử thách ông/bà đồng: Thầy đồng Khang cho nữ thần phù trợ đồng thời thử thách sống ông/bà đồng Đây tính hai mặt cần thiết trải nghiệm sống ơng/bà đồng sau trình đồng Từ trở thành ông đồng, Khang bước vào sống gắn liền với trách nhiệm thờ cúng thực hành nghi lễ thách thức sống không giảm mà tăng lên Nhưng lúc này, thầy đồng Khang tâm chủ động hoàn toàn Với trải nghiệm sâu sắc hầu đồng thất bại, trả giá hành trình tâm linh mình, cho phép Khang tổng kết tảng nâng đỡ sống ông/bà đồng đạo đức tu dưỡng hướng thiện *Vốn biểu tượng uy quyền cá nhân Các kĩ năng, kiến thức liên quan đến tổ chức nghi lễ, cầu khấn…của thầy đồng Khang trở thành loại vốn biểu tượng, cụ thể gọi vốn “tâm linh” Thầy đồng Khang sử dụng loại vốn biểu tượng vào sống để tạo nên hiệu nghiệm cho nghi lễ trình đồng giải mã kiến thức Nhờ trở nên khác biệt so với ông/bà đồng khác -Uy quyền phép thuật: Một biểu vốn biểu tượng có khả tạo nên uy quyền Khang khả chữa bệnh thực hành nghi lễ giúp người khác vượt qua trạng thái căng thẳng tâm lý lời khuyên Khi vận dụng khả vào thực tế sống ngày đạt nhiều thành công, thầy đồng Khang thu nhận thêm nhiều đệ tử Với khả sáng tạo “thực tưởng tượng” qua “giao tiếp với thần linh” Khang giúp danh tiếng Khang đến tai nhiều người Họ gặp Khang để nhờ tư vấn chuyện làm ăn, nhà cửa, đất đai, trả nợ cầu số đề Trước tư vấn, người có nhu cầu phải dâng lên cho thần linh mâm lễ vật gồm trầu cau, trái tiền lộc Cách trình diễn uy quyền phép thuật Khang đơn giản khấn xin nữ thần nhập đồng Cách thực Khang dẫn dắt theo thiên hướng người có lực shaman -Uy quyền trải nghiệm thực hành: Trong đời sống ngày, mối quan hệ đồng thầy đệ tử dựa uy tín thể uy quyền Thầy đồng Khang dễ dàng huy động người tham gia để tổ chức nghi lễ trình đồng Nghi lễ cầu nối liên kết mối quan hệ Một ông/bà đồng thông thường từ bỏ trình diễn nghi lễ loại trách nhiệm quan trọng Để thực hành nghi lễ trở nên hiệu nghiệm cho cá nhân tham gia, Khang 16 nỗ lực để sở hữu ưu nghi lễ kiến thức có sẵn học hỏi thêm từ đồng thầy, thầy cúng có uy tín Hai loại uy quyền phép thuật uy quyền trải nghiệm thực hành cố kết vào nghi lễ trình đồng Nghi lễ ghi dấn ấn với “bản sắc” riêng Khang nhờ ưu này, Khang “địa chỉ” tin cậy cho người muốn “mở căn” tìm đến Vị Khang nâng cao thông qua mối quan hệ với đệ tử nhờ biểu uy quyền Nhờ đó, Khang có nguồn lực để trì thực hành nghi lễ, tiện lợi tiếp tục củng cố uy tín danh tiếng Khang Việc bộc lộ vốn biểu tượng vận dụng sống ngày giúp ông/bà đồng tạo nên uy tín tăng cường hiệu nghiệm thực hành nghi lễ *Phát triển mối liên kết cá nhân: -Liên kết đồng thầy với đệ tử -Liên kết đồng thầy với thầy cúng Những mối quan hệ mang tính uy quyền ln đặt thỏa thuận để đạt mục đích riêng quyền lợi, khẳng định thân, nâng cao danh tiếng uy tín Do đó, để sáng tạo nên hiệu nghiệm nghi lễ mong muốn nhận công nhận người tham gia, số đồng thầy Khang, bà Kim ln tìm cách phát triển liên kết b)Phát triển ảnh hưởng ngồi nhóm ơng/bà đồng: : trường hợp bà đồng Kim người giữ vai trò trợ giúp tâm linh cho người biển c)Tìm kiếm nơi phù hợp để trình đồng: trường hợp chị Kiều một“đồng nghèo“ theo cách tự gọi chị, nhờ vào kĩ phẩm chất tốt với mối quan biết, khả học hỏi tốt giúp chị trình đồng với số tiền thấp nhiều lần so với trình đồng thơng thường.Từ gợi lên phân tầng cạnh tranh giới hầu đồng đền phủ d)Tìm kiếm hiệu nghiệm bên ranh giới tộc người: trường hợp bà đồng Nhung hai lần mở trở thành đồng thầy tứ phủ đồng thời trở thành bà bóng tộc họ người Chăm thờ thần A Poli Bà đồng Nhung thực hành hai văn hóa Chăm Việt nghi lễ lên đồng theo phong cách tứ phủ trình tìm kiếm hiệu nghiệm thể tầm quan trọng liên kết tộc người thực hành shaman 5.2.2 Chiến lược thực hành người thờ cúng miếu cộng đồng 5.2.2.1 Uy tín tính đại diện người thực hành nghi lễ cộng đồng Khác với ông/bà đồng, người đại diện cho làng/vạn trực tiếp thực nghi lễ thờ cúng Thiên Y A Na nữ thần khác cộng đồng làng/vạn đề cử dựa uy tín, đạo đức tiềm lực kinh tế họ Họ có uy tín trước cộng đồng trao cho sở hữu nghi lễ có uy quyền tổ chức nghi lễ Tiêu chuẩn chánh tế phản ánh góc nhìn cộng đồng người có nghĩa vụ đại diện cộng đồng cúng tế thần linh, đồng thời tiêu chuẩn gửi gắm mong ước họ Họ mang mong ước lồng ghép vào tiêu chuẩn người phụng cộng đồng thần linh Ngoài tiêu chí trên, người làm chánh tế trưởng ban quản lý đình, miếu ơng Dương có kiến thức 17 thờ cúng, hiểu biết lai lịch vị thần có khả giải mã số kiến thức thực hành nghi lễ Cũng giống ông/bà đồng, người làm chánh tế người có vốn văn hóa, vốn biểu tượng phạm vi hoạt động họ từ cộng đồng nể trọng 5.2.2.2 Quá trình tìm kiếm hiệu nghiệm Khi hội nhập vào đình làng, Thiên Y A Na mối tương quan với nam thần vị thần nghề nghiệp khác không đánh vị trí chủ quản điện thần Với ngư dân người buôn bán, thực hành thờ cúng Thiên Y A Na trải nghiệm sống thường ngày Trong hoạt động thường khởi hành khơi, mở cửa hàng buôn bán, thu mua cá, trả nợ… gặp gian nan trắc trở, họ gửi lời cầu khấn tới Thiên Y A Na Những câu chuyện người biển người buôn bán phường Xương Huân Vĩnh Trường sống đời thường có “bóng dáng” Thiên Y A Na hay nói cách khác q trình định, họ viện dẫn nữ thần xứ sở để hợp thức hóa cho hành động dựa an toàn tin tưởng Viện dẫn thần linh để định cho công việc tượng phổ biến tâm thức tín ngưỡng tơn giáo Tuy nhiên, câu chuyện này, họ không vào giấc mơ ám thị tâm lý mà thực hành nghi lễ cá nhân với tính chọn lọc lý Với thần linh làng, ngồi ơng Nam Hải vị thần phù trợ cho người biển Thiên Y A Na nữ thần gắn liền với giải pháp nghi lễ thiết thực thực thầy cúng Vì vậy, lựa chọn Thiên Y A Na lựa chọn đầy tính lý người biển buôn bán * Truy tìm hiệu nghiệm theo cách thức “vay lộc – trả lộc”: trường hợp vợ chồng chị Ngà người tham gia vào tổ chức nghi lễ cộng đồng ln truy tìm hiệu nghiệm từ nghi lễ có yếu tố shaman thực dâng lễ vật cho thần linh theo kiểu “vay lộc – trả lộc” cách để trì lòng biết ơn thực hành ngày, đồng thời giúp ích cho họ trình định *Mối quan hệ ông/bà đồng người làm nghề biển q trình tìm kiếm tính hiệu nghiệm nghi lễ: trường hợp cụ thể bà đồng Kim với chị Ngà nghi lễ cúng ghe để chống lại “trù ếm” cách để tìm giải pháp thay cho vấn đề phát sinh từ sinh kế mùa, khó khăn đánh bắt cá Sự thực hành nghi lễ vợ chồng chị Ngà biểu thị cho tính hai mặt hành vi nghi lễ, mặt họ trì tưởng niệm thờ cúng thần linh cộng đồng cách thức mặt khác họ ln truy tìm hình thức nghi lễ giàu tính hiệu nghiệm để áp ứng trực tiếp nhu cầu thường ngày họ từ trả nợ, buôn bán, làm ăn công việc quan trọng khác Từ cho thấy trội nghi lễ có yếu tố shaman mà hiệu ứng mang lại cảm nhận trực tiếp cho người tham gia Tiểu kết chương Ngoài khả kiến tạo hiệu nghiệm, uy quyền danh tiếng, ơng/bà đồng có chiến lược thực tế đời sống cách xây 18 dựng mối liên kết nhân để trì thực hành nghi lễ Từ uy tín danh tiếng khả sáng tạo hiệu nghiệm an tồn sinh kế, ơng/bà đồng huy động nguồn lực để trì thực hành nghi lễ xây dựng điện thờ Như tồn mối quan hệ hai chiều thực hành nghi lễ nguồn lực Các nguồn lực giúp trì sở hữu nghi lễ Ngược lại sở hữu nghi lễ với khả sáng tạo tính hiệu nghiệm an tồn giúp trì nguồn lực Cùng tìm kiếm hiệu nghiệm thực hành nghi lễ, nhóm thờ cúng Thiên Y A Na cộng đồng làng có nhiều cách thức khác kể liên kết với đồng thầy Đó tính hai mặt thực hành nghi lễ họ Tính hai mặt nghi lễ người phụ nữ đàn ông cộng đồng làng phản ánh cách thức lựa chọn nghi lễ theo tính hiệu nghiệm thực tế Cũng ông/bà đồng, động lực thực hành nghi lễ họ gắn liền với hiệu nghiệm Là khía cạnh chìm ẩn, tồn bên sinh hoạt thờ cúng thức, ngư dân người buôn bán phường ven biển tìm đến giải pháp nghi lễ thay nhằm quản lý kiểm soát rủi ro xảy thường ngày CHƯƠNG BÀN LUẬN VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ HIỆU NGHIỆM TRONG THỰC HÀNH NGHI LỄ 6.1 Sự hiệu nghiệm động lực thực hành nghi lễ Sự hiệu nghiệm liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy người thực hành nghi lễ lựa chọn thủ tục trình đồng Chẳng hạn, chị Mai, chị Linh, chị Nhung, bà đồng Trà đồng tân, đồng cựu có xuất phát điểm khác nhau, có số điểm giống động trình đồng lý mong muốn tìm kiếm giải pháp tốt đẹp cho sống sau thất bại liên tiếp công việc làm ăn Những người bà đồng Thi, basaih Lương hay bà bóng Họa trở thành người phụng thần linh mối tương quan với thờ cúng tổ tiên phụng dòng tộc Hình thức lên đồng hay shaman giáo lựa chọn để đáp ứng tính hiệu nghiệm thờ cúng hình thức “giao tiếp với thần linh” “thực tưởng tượng” Nghi lễ cấu thành hợp thức thể chế hóa thức hóa cơng nhận vị trí đồng tân thơng qua nghi lễ lên đồng củng cố hình ảnh uy tín đồng thầy nghi lễ hầu vui sở thờ cúng tiếng Bên cạnh nhu cầu khác, hiệu nghiệm động lực thực hành nghi lễ Tất trình trước sau trình đồng, trước sau hội nhập vào đời sống xã hội, ông/bà đồng sử dụng nghi lễ cách thức để hợp thức hóa vị trí khả trình diễn 6.2 Sự hiệu nghiệm kiểm soát rủi ro thực hành nghi lễ Rủi ro xuất khắp nơi đời sống ngày sinh hoạt nghi lễ Nghi lễ lên đồng có tính chất trình diễn hàm chứa nhiều rủi ro nhóm tác nhân khơng thỏa thuận hợp lý vận hành nghi lễ khơng đạt chuyển đổi trình đồng…Trong đời sống ngày, ông/bà đồng đối mặt với thách thức dễ làm gián đoạn đường trở thành đồng thầy uy tín 19 Nhiều người quay lại điểm xuất phát ban đầu trở lại tình trạng bệnh tật…Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế, xã hội tác động đến sinh kế hoàn cảnh cá nhân họ Nhất họ chẳng may mối quan hệ xã hội với đệ tử với đồng thầy khác…Những rủi ro thường trực tạo nên thách thức trực tiếp cho đồng thầy Bên cạnh chiến lược thực hành mang tính văn hóa ngồi trình diễn nghi lễ, ln tồn rủi ro nhiều khía cạnh khác Trình diễn nghi lễ trình kiến tạo hình ảnh cá nhân chiến lược củng cố vốn biểu tượng uy quyền cá nhân tác động tích cực đến kiến tạo ngược lại Thực hành nghi lễ nhóm ơng/bà đồng có tác dụng quản lý kiểm sốt rủi ro phát sinh đời sống ngày 6.3 Vai trò nghi lễ có yếu tố shaman Những ngư dân người buôn bán chọn đình, miếu vào dịp lễ vía để van vái “vay lộc - trả lộc” bên cạnh giải pháp thực hành nghi lễ thay am/điện tư nhân Những không gian thờ cúng riêng biệt khác tính thiêng tiếng, điều định ngư dân số người bn bán tìm đến địa điểm thờ cúng phụ thuộc vào có mặt thầy cúng, ơng/bà đồng shaman có khả tạo hiệu nghiệm nghi lễ Những người có uy quyền định thực hành nghi lễ ngư dân họ sở hữu số ưu nghi lễ sở hữu nghi lễ có ưu khía cạnh shaman khía cạnh ma thuật Với nghi lễ thờ cúng nữ thần nhóm người thực hành, có nghi lễ tạo nên ưu hẳn so với nghi lễ khác theo chế Những nghi lễ tạo nên từ chế shaman có hiệu chữa bệnh gắn kết với hội cầu may tính rủi ro tăng cao… Nghi lễ tồn hai mặt, mặt gắn liền với an toàn, mặt khác thúc đẩy rủi ro 6.4 Ảnh hưởng chế nghi lễ thể uy quyền cá nhân Nguồn gốc xã hội shaman phù hợp phần với thầy Basaih người Chăm họ dòng tộc lựa chọn làm thầy có trách nhiệm trì địa vị cấu trúc dòng tộc dựa vị trí chức sắc tơn giáo Thế khơng phải tất chức sắc có thiên hướng shaman Với vị trí chức sắc, họ có uy quyền giao tiếp tác động lên “thế giới khác” chuyển tải thông điệp thần linh đến với người Trong số nhóm người thực hành thờ cúng nữ thần cộng đồng làng, có ơng chánh tế vài người ban tế tự cộng đồng chọn lựa họ đồng thời người quản lý đình, miếu Tuy nhiên, họ người trực tiếp tạo nên hiệu nghiệm nghi lễ cá nhân cộng đồng không nhiều uy quyền tục Trong đó, ông/bà đồng thầy cúng shaman với nghi lễ tồn cách phi thức suốt thời gian dài Vì vậy, vị trí uy quyền họ khơng hình thành từ cấu xã hội hệ thống thứ bậc 6.5 Những vấn đề đặt từ tương quan hiệu nghiệm vai trò thực hành nghi lễ 20 Từ tính hiệu nghiệm nhìn thấy chuyển đổi mạnh mẽ quan niệm thực hành nghi lễ, trọng nhiều đến hình thức nhanh chóng đáp ứng phương tiện nghi lễ Trong vài trường hợp, niềm tin khơng chỗ dựa cho thực hành mà thực hành dần chia tách với niềm tin, chẳng hạn giải pháp nghi lễ thay mang tính chất đáp ứng tức thời Không gian nghi lễ thực hành thờ cúng bị xé lẻ, chia nhỏ cách méo mó phát triển đô thị Các quy hoạch đảm bảo bảo tồn không gian thờ cúng đảm bảo trước tốc độ xây dựng sở hạ tầng, du lịch thay đổi lối sống thị dân Đó chưa kể đến phục hồi nghi lễ/lễ hội với tăng cường nhiều bên tham gia khác nhau, từ nghi lễ nhiều tơn giáo tín ngưỡng khác tổng hợp sản sinh từ uy quyền đa phương Nhìn từ quan niệm ơng/bà đồng “nghề nghiệp” đồng thầy trình truy tìm hiệu nghiệm người xem “khách hàng”, chuyển đổi quan niệm thực hành nghi lễ chịu tác động liên hoàn nhiều yếu tố phát triển đô thị xen cài vào Trong bối cảnh này, tính chủ thể (agency) người thực hành trỗi dậy mạnh mẽ, đồng thầy có uy quyền sáng tạo hiệu nghiệm “khách hàng” hay người thực hành khác có uy quyền chọn lựa thay đổi điểm đến để tìm kiếm hội phù hợp Tiểu kết chương Nội dung chương bàn luận tính hiệu nghiệm tương quan với động lực thực hành, giá trị nghi lễ vai trò nghi lễ Khi hiệu nghiệm động lực thực hành, người thực hành có quyền chủ động với thay đổi thân sức khỏe, vị trí vị Tuy thực hành nghi lễ có tác dụng giảm thiểu lo âu rủi ro thực hành nghi lễ lại hàm chứa nhiều nguy rủi ro với sức khỏe uy tín Thực hành nghi lễ cách chấp nhận rủi ro kiểm sốt để đạt tính hiệu nghiệm Trong loại nghi lễ, nghi lễ có yếu tố shaman có nhiều ưu giàu khả sản xuất hiệu ứng từ tính thẩm mĩ, âm nhạc, khung hành động kiến tạo thực Quá trình sở hữu ưu tạo nên uy quyền cho người sở hữu KẾT LUẬN Nội dung luận án tập trung vào giải vấn đề nghiên cứu đặt tính hiệu nghiệm nghi lễ thờ cúng nữ thần nhóm thực hành thành phố Nha Trang: biểu chiến lược sáng tạo tính hiệu nghiệm 21 trình diễn đời sống thường ngày Với vấn đề này, luận án tập trung làm rõ khía cạnh sau: tính chất thờ cúng nữ thần tính dung hợp lan tỏa văn hóa; loại nghi lễ tưởng niệm nữ thần; sản xuất tính hiệu nghiệm trình diễn từ hiệu ứng shaman hiệu ứng cộng cảm; chiến lược thực hành kiến tạo hiệu nghiệm từ uy quyền, kĩ vốn biểu tượng; tổng kết đặc điểm hiệu nghiệm tương quan với động lực thực hành, kiểm soát rủi ro chuyển đổi thực hành nghi lễ 1.Tính dung hợp thờ nữ thần Nha Trang Thờ cúng Thiên Y A Na/Po Ina Nagar Liễu Hạnh/Mẫu Thượng Thiên người Việt (Kinh) Nha Trang diễn bối cảnh giao lưu văn hóa, lịch sử hai tộc người Chăm Việt Thiên Y A Na/Po Ina Nagar hình thành từ trình tích hợp yếu tố văn hóa đa tộc người, bao gồm Ấn Độ giáo, Chăm Việt Trong đó, Bhagavati, tượng trưng cho lượng âm tính nam thần Shiva Ấn Độ giáo, Po Ina Nagar thần mẹ xứ sở người Chăm Thiên Y A Na hình ảnh Liễu Hạnh/Mẫu Thượng Thiên, đồng thời Phật bà quan âm theo quan niệm cư dân Liễu Hạnh/Mẫu Thượng Thiên dòng di dân từ Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa số tỉnh khác miền Bắc mang đến Nha Trang qua nhiều thời kì khác với hai hình thức Liễu Hạnh với tư cách Mẫu Thượng Thiên Tam Tòa Thánh Mẫu Liễu Hạnh thay Thiên Y A Na qua Huế Khi đến Nha Trang, nữ thần di dân hội nhập với Po Ina Nagar linh thần địa phương làm biến đổi cách quan niệm thiết chế thờ cúng thực hành nghi lễ Riêng nghi lễ, hai chế hiến tế shaman phát triển hình thức thờ cúng nữ thần Mỗi nữ thầnnghi lễ riêng biệt khác từ cách thức cúng tế, lễ vật, người thực hành rơi vào hai chế Có ba đường hình thành nghi lễ: thứ nhất, hình thức nghi lễ nảy sinh từ chất nội hóa shaman thơng qua thủ tục “giao tiếp với thần linh”, hầu thiêng; thứ hai, tiếp biến với thực hành nghi lễ người Chăm, múa bóng (múa dâng bơng) xuất phát từ nghi lễ múa bà bóng khu vực đền tháp Chăm; thứ ba, lan tỏa văn hóa vùng miền kéo theo thiết chế thờ thần linh làng thiết chế tứ phủ với mô nghi lễ tế thần sinh hoạt hầu đồng tứ phủ Tuy nhiên, trình phát triển, hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần không phân tách rõ ràng mà đan cài vào nhau, đồng thời kết hợp với yếu tố tơn giáo tín ngưỡng khác Vì thế, ngày nay, thờ cúng Thiên Y A Na tháp Po Ina Nagar người Việt, nhìn thấy hỗn dung tổng hợp nhiều nghi lễ khác tế thần, hầu đồng - múa bóng, hầu đồng tứ phủ, nghi lễ Phật giáo… nghi lễ tạ ơn người Chăm Sự trưng bày trình diễn nghi lễ cách tổng hợp nhằm thể tính cố kết tộc người, tính truyền thống tính địa phương trung tâm tôn giáo liên vùng Tại số điện tứ phủ miếu cộng đồng, hình thức nghi lễ phản ánh đặc thù riêng chất gắn liền với không gian thiêng để đạt hiệu nghiệm riêng tinh thần cộng cảm hiệu ứng shaman với tác dụng chữa bệnh tâm 22 lý Trong thực đa dạng nghi lễ, người thực hành truy tìm tính hiệu nghiệm với mong muốn thân tốt đẹp hơn, trình gắn liền với bộc lộ tính chủ thể uy quyền 2.Chiến lược thực hành sáng tạo hiệu nghiệm Trước hết, thực hành nghi lễ thờ nữ thần diễn số không gian miếu, tháp cộng đồng (dưới quản lý Sở Văn hóa, thơng tin du lịch) điện phủ tư gia Hai khơng gian liên quan đến tính thức phi thức, khơng gian mở có tính cộng đồng, đặc biệt có tham gia nhiều bên khác phát triển du lịch (tháp Po Ina Nagar) không gian khép kín nội nhóm gia đình Với khơng gian, có nhóm người thực hành khác nhóm ơng/bà đồng tứ phủ, hầu thiêng Ban nghi lễ cộng đồng Tiếp theo, nhóm ông/bà đồng tứ phủ Huế sáng tạo hiệu nghiệm thơng qua trình diễn chiến lược ngày Trong trình diễn nghi lễ có hiệu ứng shaman, chiến lược trình diễn làm bộc lộ tính thẩm mĩ, chân thật trình diễn thơng qua đối thoại, kiến tạo “thực tưởng tượng”, từ ơng/bà đồng đạt hiệu nghiệm nâng cao uy tín, hình ảnh văn hóa cá nhân Trong chiến lược ngày, ông/bà đồng tạo lập uy quyền phép thuật uy quyền trải nghiệm để củng cố vị thế, danh tiếng tạo nên hài hòa cân đối thu hút huy động nguồn lực để trì thực hành nghi lễ Đặc biệt họ trì mối liên kết xã hội với thầy cúng giỏi để hỗ trợ tổ chức thực hành nghi lễ Một số ông/bà đồng thuộc tứ phủ Huế xuất phát từ hầu thiêng sở hữu lực shaman tiếp thu thêm kiến thức thờ cúng tứ phủ để nâng cao lực uy tín trở thành đồng thầy Từ trình sáng tạo hiệu nghiệm, nhận thấy kĩ chuyên môn số đồng thầy, phần dựa lực shaman phần lớn dựa thực hành trải nghiệm xã hội, đó, số kiến thức văn tế, sớ cúng phải thông qua kết hợp với thầy cúng thầy chùa, kể đồng thầy tứ phủ Huế Bắc Sự chuyển đổi kinh tế - xã hội trình phát triển thị tạo nên nhiều thay đổi động trình đồng bn bán, kinh doanh thua lỗ, dẫn đến áp lực, trầm cảm trình đồng để mong muốn có “lộc lá” từ nhà thánh…Một vài bà đồng nghiên cứu trình đồng hai lần thời gian ngắn để tìm kiếm đền phủ đồng thầy phù hợp quan trọng tìm kiếm nghi lễ trình đồng tạo hiệu nghiệm Sự đa dạng chiến lược tìm kiếm hiệu nghiệm đặt sinh hoạt hầu đồng thay đổi tích cực tiêu cực, đồng thầy quan niệm việc làm loại “nghề nghiệp” thịnh suy theo thời Bên cạnh đó, nhóm thực hành miếu cộng đồng chủ yếu tạo lập tính cộng cảm trì tinh thần cố kết cộng đồng phạm vi trách nhiệm uy tín họ cộng đồng tin tưởng Trong cách ứng xử với thực hành nghi lễ, họ thể rõ nét tính chất hai mặt hành vi, mặt gắn kết tâm thức làng với tính cộng cảm, mặt khác tìm kiếm hiệu nghiệm riêng từ nghi lễ khơng 23 thức cho nhu cầu làm ăn, bn bán, trả nợ, bệnh tật…Họ truy tìm hiệu nghiệm từ nghi lễ có yếu tố shaman ơng/bà đồng kể người Chăm người Việt giải pháp thay trước rủi ro thất thường sinh kế, môi trường sức khỏe Như vậy, thờ cúng nữ thần, nghi lễ shaman trở thành loại nghi lễ có tính ưu nhất, có tính chất kết nối nhóm thực hành, ngư dân với ông/bà đồng, ông/bà đồng người Việt với chức sắc, thầy cúng bà bóng người Chăm Sự thực hành nghi lễ có hai mặt tác động đến người thực hành, mặt mang lại hiệu nghiệm, mặt khác ẩn chứa nhiều rủi ro sức khỏe, sinh kế…Vì thế, người thực hành nghi lễ tâm chấp nhập kiểm sốt rủi ro Bên cạnh đó, điều họ đạt uy tín, danh dự trải nghiệm xã hội Có thể thấy tính hiệu nghiệm khơng tồn độc lập mà cố kết vào động lực thực hành q trình tái kiến tạo chủ thể tính cá nhân Nhìn chung, luận án số đóng góp thực hành nghi lễ thờ cúng nữ thần nhìn góc độ sáng tạo tính hiệu nghiệm trình diễn chiến lược ngày Từ hiểu thêm nhóm người thực hành ông/bà đồng người thực hành khác chủ động để sở hữu trì thực hành theo nhiều phương thức khác bộc lộ tính thực chất lực kĩ người thực hành với mối quan tâm họ bối cảnh chuyển đổi Luận án dự đoán xu hướng thay đổi hầu đồng Nha Trang nhiều ơng/bà đồng hầu thiêng ứng dụng mơ hình tứ phủ gắn kết chiến lược thực hành vào tính chuẩn hóa thẩm mĩ hầu đồng tứ phủ đảm bảo cho tính hợp thức danh tiếng Do đó, hợp thức biến số tiêu chí tham chiếu quan trọng tính hiệu nghiệm Đồng thời, xu hướng tính thị trường nghi lễ trở thành thực tế động, bối cảnh đa tộc người Nha Trang Mặc dù luận án giải vấn đề câu hỏi đặt vài thiếu sót Do vậy, số hướng phát triển nghiên cứu đặt hiệu nghiệm vào tính thị trường nghi lễ tôn giáo; hiệu nghiệm tương quan với chuyển đổi thực hành nghi lễ thờ cúng nữ thần… DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 24 Nguyễn Thị Thanh Xuyên (2015), “Biến đổi” hay “Tạo dựng” truyền thống: Giá trị sinh hoạt tín ngưỡng du lịch (nghiên cứu hai phường thành phố Nha Trang)”, Khoa học xã hội miền Trung 4, tr.56-63 Nguyễn Thị Thanh Xuyên (2016), “Hợp thức hóa sáng tạo truyền thống bảo tồn nghi lễ thờ cúng nữ thần Nha Trang”, Khoa học xã hội miền Trung 2, tr.30-39 Nguyễn Thị Thanh Xun (2016), “Phân tích tiến trình nghi lễ lên đồng (Nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)”, Khoa học xã hội miền Trung 5, tr.32-42 Nguyễn Thị Thanh Xuyên (2016), Tín ngưỡng thờ nữ thần cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa, NXB Mỹ Thuật Nguyễn Thị Thanh Xuyên (2017), “Phân tích tính hiệu nghi lễ lên đồng đời sống ông/bà đồng thành phố Nha Trang”, Khoa học xã hội miền Trung 2, tr.56-64 25 ... cảnh lịch sử, văn hóa thờ nữ thần Nha Trang Chương Tiến trình nghi lễ thờ cúng nữ thần Nha Trang Chương Sự hiệu nghi m trình diễn nghi lễ thờ cúng nữ thần Chương 5.Sự hiệu nghi m nhìn từ chiến lược... vi nghi n cứu 3.1 Đối tượng nghi n cứu: thực hành nghi lễ người Việt (Kinh) thờ cúng nữ thần thành phố Nha Trang 3.2 Giới hạn nghi n cứu Về không gian nghi n cứu: nghi n cứu phường thành phố Nha. .. Trang gắn liền với sở thờ cúng nữ thần quan trọng Đó phường Vĩnh Phước; Vĩnh Trường Vạn Thạnh Đây nơi diễn nghi lễ tưởng niệm nữ thần ba tộc người Việt Chăm; thờ gắn liền với sở thờ cúng nữ thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt) , Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố nha trang (tt) , CHƯƠNG 2. BỐI CẢNH LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ THỜ NỮ THẦN Ở NHA TRANG, Tiểu kết chương 2., Tiểu kết chương 3., Tiểu kết chương 5, Tiểu kết chương 6.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay