Hồ chí minh với việc xây dựng thể chế chính trị việt nam dân chủ cộng hòa (tt)

27 11 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Thị Lan Phương HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA Chun ngành: Chính trị học Mã số: 62.31.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội – 2017 Cơng trình hồn thành tại: Khoa Khoa học trị, trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê Phản biện : Phản biện : Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội, vào hồi … … ngày … tháng… năm… Có thể tìm hiểu luận án : - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tác giả lựa chọn đề tài “Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế trị Việt Nam Dân chủ cộng hòa” xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, thể chế trị vấn đề quan trọng quốc gia, đặc biệt với Việt Nam cơng đổi tồn diện đất nước Thứ hai, thể chế trị dân chủ cộng hòa xây dựng Việt Nam sau ngày độc lập gắn liền với vai trò xây dựng Hồ Chí Minh có giá trị lý luận thực tiễn lớn Thứ ba, tình cảm nhân dân Việt Nam hướng Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đạo xây dựng Hồ Chí Minh nguyên vẹn ngày Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Luận án tập trung làm rõ số vấn đề sau: - Mơ hình thể chế trị dân chủ cộng hòa dành cho Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh mơ hình tiến bộ, chứa đựng quan điểm sáng tạo Người - Thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng sau năm 1945, có đóng góp vơ quan trọng Hồ Chí Minh - Q trình Hồ Chí Minh xây dựng thể chế trị dân chủ cộng hòa Việt Nam có giá trị lý luận thực tiễn to lớn 2.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: - Làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh mơ hình thể chế trị dân chủ cộng hòa dành cho Việt Nam - Làm rõ trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đạo xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa - Làm rõ giá trị lý luận thực tiễn thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Luận án tập trung nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam cống hiến thực tiễn Người q trình xây dựng thể chế trị Việt Nam Dân chủ cộng hòa 3.2 Phạm vi 3.2.1 Về nội dung: Thể chế trị khái niệm rộng, liên quan đến nhiều loại thể chế khác nhau: thể chế Đảng, thể chế nhà nước, thể chế tổ chức trị-xã hội… Tuy nhiên, luận án xin tập trung nghiên cứu thể chế nhà nước thể chế Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước lý sau: Thứ nhất, loại thể chế tổ chức trị, thể chế nhà nước coi thể chế trung tâm Thứ hai, phân biệt loại hình thể chế trị, người ta thường vào yếu tố nhà nước Không phải ngẫu nhiên, tên gọi thể nhà nước tên gọi thể chế trị Thứ ba, giai đoạn 1945-1969, việc xây dựng thể chế trị Việt Nam, thể chế nhà nước chứa đựng nhiều điểm đặc biệt thể tài lãnh đạo Hồ Chí Minh rõ nét 3.2.2 Về thời gian Luận án triển khai nội dung nghiên cứu giai đoạn tính từ năm 1911 (khi Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước) đến năm 1969 (khi Người qua đời) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Tác giả luận án lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam trị, nhà nước để xem xét đánh giá nội dung liên quan đến đề tài 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án dựa phương pháp luận mác xít, xem xét vấn đề theo lập trường, quan điểm phép vật biện chứng Luận án sử dụng số phương pháp cụ thể sau: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp lôgich, lịch sử, Đóng góp luận án 5.1 Về góc độ tiếp cận Trong luận án có đan xen, tích hợp góc độ tiếp cận khoa học khác nhau: trị, luật, lịch sử Nhưng cần khẳng định luận án thuộc chuyên ngành trị học nên cách tiếp cận trị bao trùm 5.2 Về nội dung Thứ nhất, luận án nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh thể chế trị dành cho Việt Nam, tập trung thể chế nhà nước Thứ hai, luận án có kết hợp song song phần lý thuyết thực tiễn Luận án làm rõ vai trò Hồ Chí Minh trình đạo xây dựng nhánh quyền lực máy nhà nước: lập pháp (quốc hội), hành pháp (chính phủ) tư pháp (tòa án) chi tiết Thứ ba, luận án phân tích giá trị lý luận thực tiễn q trình Hồ Chí Minh hình thành quan điểm đạo xây dựng thể chế trị cộng hòa dân chủ nhân dân dành cho Việt Nam, từ năm 1911 đến năm 1969 Từ liên hệ với cơng đổi thể chế trị Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài lời lời mở đầu, kết luận, luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Một số vấn đề lý luận thể chế trị, thể chế trị cộng hòa quan điểm Hồ Chí Minh mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam Chương 3: Q trình Hồ Chí Minh đạo xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa Chương 4: Giá trị mơ hình thể chế trị dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh lựa chọn đạo xây dựng Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu vấn đề chung thể chế trị 1.1.1.1 Nhóm cơng trình tác giả nước ngồi Nghiên cứu mơ hình thể chế trị khơng thể đề cập đến tác phẩm mang tính chất kinh điển: tác phẩm “Chính trị luận” Aristotle; “Cộng hòa” Plato; “Qn Vương” “Discourses on Livy” Machiavelli Machiavelli Để thực quyền lực mình, giai cấp cầm quyền thời kỳ lịch sử chọn lựa cho mơ hình nhà nước riêng Về bản, giới có hai loại: nhà nước quân chủ nhà nước cộng hòa Các nhà tư tưởng có nhìn tích cực nhà nước cộng hòa dân chủ, nơi quyền lực thuộc số đông, quản lý xã hội luật pháp Trên tảng quan điểm nhà triết học, trị học thời cổ đại mơ hình nhà nước thực tế, dần hình thành nên lý thuyết trị đại Tác giả luận án quan tâm tới tác phẩm đề cập trực tiếp đến vấn đề thể chế trị góc độ lý thuyết lẫn thực tiễn: “Tại quốc gia thất bại” hai tác giả Daron Acemoglu James Robinson xuất năm 2010; Cuốn Political Institutions Ellen M Immergut xuất năm 2010 Dù tên gọi cách phân loại có khác nhìn chung thống có hai loại thể chế trị quân chủ thể chế trị cộng hòa Thể chế cộng hòa có ưu điểm trội tạo giá trị dân chủ rộng rãi, tiến xã hội, tạo động lực dẫn tới phát triển kinh tế, quốc gia Đảng tổ chức trị xuất sau này, có tác động quan trọng đến việc thực thi quyền lực nhà nước Các nhà nghiên cứu đại đề cập đến thể chế trị khơng bỏ qua thể chế Đảng cầm quyền Năm 1996, Nhà xuất Routledge cho phát hành A History of Western Political Thought J.S McClelland; Rolf H.W Theen Frank L Wilson viết tác phẩm Comparative Politics: An Introduction to Seven Countries xuất năm 2001 1.1.1.2 Nhóm cơng trình tác giả nước Tại Việt Nam, gần có nhiều cơng trình nghiên cứu thể chế trị: Dương Xuân Ngọc – Lưu Văn An (đồng chủ biên): “Thể chế trị giới đương đại”,; Nguyễn Đăng Dung: “Thể chế trị”; Phạm Quang Minh: “Tìm hiểu Thể chế trị giới; GS TS Tạ Ngọc Tấn với tác phẩm “Thể chế trị - Một số kinh nghiệm giới; “Thể chế trị nước châu Âu” PGS.TS Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS Nguyễn Đăng Dung Nguyễn Chu Dương sưu tầm biên soạn Đáng lưu ý sách chun khảo “Các loại hình thể chế trị đương đại giá trị tham khảo cho Việt Nam nay” GS.TS Lưu Văn Sùng (Chủ biên) Những cơng trình trình bày vấn đề lý luận liên quan đến thể chế trị, đặc biệt thể chế trị cộng hòa Việt Nam quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa nên xem xét vấn đề thể chế trị thể chế nhà nước, khơng thể không nghiên cứu quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước GS.TS Lưu Văn Sùng có viết “Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa”; TS Trần Ngọc Liêu có tác phẩm “Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Đề cập đến đảng trị, đảng cầm quyền nhiều nhà nghiên cứu nước tìm hiểu góc độ lý luận lẫn thực tiễn Cuốn “Một số đảng trị giới” Ngơ Đức Tính; “Đảng Chính trị nước tư chủ nghĩa” Ngô Huy Đức; Đặng Đình Tân viết cuốn“Thể chế Đảng cầm quyền – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”; tác giả Lưu Văn Sùng với “Đảng Cộng sản – Những vấn đề lý luận mơ hình tổ chức máy” “Các mơ hình hệ thống trị” tác giả Vũ Hồng Cơng… Trong đề cập đến đảng trị, tác giả có phân tích chế đảng cầm quyền quốc gia theo chế độ tư chủ nghĩa hay theo chế độ xã hội chủ nghĩa Mỗi quốc gia có lựa chọn khác thể chế Đảng cầm quyền Khơng có mơ hình bất biến cho quốc gia 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu thể chế trị Việt Nam Năm 2000, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hồn thiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quá trình hình thành phát triển thể chế trị Việt Nam (kể từ 1945 đến nay)” PGS TS Lưu Văn An nhà nghiên cứu chuyên sâu vấn đề thể chế trị Việt Nam Hai sách ơng “Thể chế trị Việt Nam trước cách mạng tháng Tám góc nhìn đại” “Thể chế trị Việt Nam – Lịch sử hình thành phát triển” phân tích thể chế trị Việt Nam theo dòng lịch sử Thể chế trị quốc gia nội dung quan trọng nhất, bắt buộc đề cập Hiến pháp Nhà xuất Khoa học xã hội năm 1983 xuất “Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam (từ cách mạng tháng Tám đến nay) ; tác giả Vũ Thị Phụng với “Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến cách mạng tháng Tám” ; “Lịch sử lập hiến Việt Nam” tác giả Thái Vĩnh Thắng; hay sách“Hiến pháp năm 1946 kế thừa, phát triển hiến pháp Việt Nam”; tác giả Lê Minh Thông với viết “55 năm xây dựng phát triển thể chế nhà nước ta” đăng tạp chí Nhà nước pháp luật năm 2000… Khi nghiên cứu thể chế trị góc độ tổ chức tác giả tìm hiểu nhiều nhà nước tổ chức trung tâm hệ thống trị Có nhiều cơng trình như: Nhà nước cách mạng kiểu Việt Nam Nguyễn Trọng Phúc; Chính phủ Việt Nam 1945-2003 Dương Đức Quảng; Quốc hội Việt Nam tổ chức, hoạt động đổi Phan Trung Lý… Đáng lưu ý hai cơng trình lớn đề cập đến quan lập pháp hành pháp Việt Nam: “Lịch sử Quốc hội Việt Nam” gồm tập “Lịch sử Chính phủ Việt Nam” gồm tập Đảng Cộng sản Việt Nam đời năm 1930 lãnh đạo đấu tranh giành quyền nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Nhiều cơng trình Tìm hiểu vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp cách mạng Việt Nam Đinh Xuân Lý; Mối quan hệ Đảng, nhà nước tổ chức trị-xã hội hệ thống trị Việt Nam Lê Hữu Nghĩa; Đảng cộng sản Việt Nam trang sử vẻ vang (1930-2002) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn; Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống trị Trần Đình Huỳnh Mạch Quang Thắng… Trong nhiều nội dung, tác giả có đề cập đến mối quan hệ Đảng Nhà nước đặc biệt thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước Việt Nam 1.1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước, Đảng Những hệ lãnh đạo cách mạng Việt Nam có nhiều tác phẩm như: “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” (Tập 1+2) “Chủ tịch Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam” Trường Chinh; “Những nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh” Phạm Văn Đồng; “Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam” Võ Ngun Giáp… Nhiều cơng trình chuyên sâu tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước: “Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu – Sự hình thành phát triển” GS.Hồng Văn Hảo; “Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân” - đề tài cấp nhà nước KX 02.13; Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu Việt Nam” hai tác giả Phạm Ngọc Anh Bùi Đình Phong; “Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền” PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) Ngoài ra, có nhiều sách chuyên khảo khác “Tư tưởng Hồ Chí 10 xây dựng thể chế trị Việt Nam Dân chủ cộng hòa đặc biệt thể chế nhà nước mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỘNG HỊA VÀ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ MƠ HÌNH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ DÀNH CHO VIỆT NAM 2.1 Một số vấn đề lý luận thể chế trị 2.1.1 Khái niệm 2.1.1.1 Thể chế Một mặt thể chế quy định, chuẩn mực, quy chế, quy phạm, luật lệ mối quan hệ phận tổng thể chỉnh thể Mặt khác thể chế coi dạng thức, cấu trúc có tính tổ chức, mà phân bố chúng theo mối quan hệ chức định 2.1.1.2 Chính trị Chính trị công việc nhà nước, hoạt động liên quan trực tiếp gián tiếp đến công việc nhà nước, quyền lực nhà nước, lợi ích nhà nước 2.1.1.3 Thể chế trị Kết hợp hai thuật ngữ “thể chế” “chính trị”, đưa cách hiểu thể chế trị: mặt, quy định, quy chế, chuẩn mực, quy phạm, nguyên tắc, luật lệ… nhằm điều chỉnh xác lập quan hệ trị; mặt khác, dạng thức cấu trúc tổ chức, phận chức cấu thành một chủ thể trị hay hệ thống trị 2.1.2 Phân loại 2.1.2.1 Thể chế quân chủ 13 Thể chế quân chủ thể chế mà quyền lực nhà nước truyền từ hệ sang hệ khác dòng họ Người đứng đầu quốc gia cá nhân, thông thường gọi vua (có nơi gọi hồng đế, nữ hồng…) Vua người giữ quyền lực cao nhất, tuyệt đối, hình thành theo nguyên tắc tập quyền 2.1.2.2 Thể chế cộng hòa Thể chế cộng hòa thể chế quyền lực nhà nước thuộc số đông Những người nắm quyền lực nhà nước công dân lựa chọn theo nguyên tắc bầu cử Quyền lực nhà nước có phân chia thành ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp 2.2 Một số mơ hình thể chế trị cộng hòa giới 2.2.1 Thể chế cộng hòa tổng thống Trong thể chế cộng hòa tổng thống, người đứng đầu nhà nước Tổng thống Nhà nước chia thành ba nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp tư pháp Tổng thống người đứng đầu quan hành pháp Quyền lực Tổng thống lớn Tổng thống đông đảo nhân dân trực tiếp hay gián tiếp bầu Trong cộng hòa tổng thống, mơ hình tổ chức nhà nước áp dụng tuyệt đối học thuyết phân chia quyền lực 2.2.2 Thể chế cộng hòa đại nghị Thể chế cộng hòa đại nghị, hay gọi cộng hòa nghị viện Giữa quan quyền lực nhà nước có phân cơng kiểm soát lẫn Sự phân quyền diễn mềm dẻo, không tách biệt cứng nhắc giống thể chế cộng hòa Tổng thống Người đứng đầu Nhà nước vị Vua, nguyên thủ quốc gia, thay mặt cho nhà nước đối nội đối ngoại Tuy nhiên, nguyên thủ quốc gia hệ thống thể chế 14 khơng có thực quyền Ngun thủ quốc gia không đứng đầu quan hành pháp 2.2.3 Thể chế cộng hòa lưỡng tính Thể chế cộng hòa lưỡng tính gọi thể chế cộng hòa hỗn hợp Gọi hỗn hợp kết hợp thể chế cộng hòa tổng thống thể chế cộng hòa đại nghị Thể chế xuất sau theo lẽ đương nhiên việc tiếp thu điểm mạnh hạn chế nhược điểm loại thể chế trước 2.2.4 Thể chế cộng hòa Xô viết Tất quyền lực nhà nước tập trung vào tay Xô viết giai cấp công nhân, nơng dân binh sĩ Cộng hòa Xơ viết áp dụng nguyên tắc tập trung quyền lực Một điều đặc biệt thể chế cộng hòa Xơ viết vai trò Đảng Nhà nước cộng hòa Xơ viết xây dựng sở lãnh đạo Đảng Đảng Cộng sản 2.3 Quan điểm Hồ Chí Minh thể chế trị dành cho Việt Nam 2.3.1 Mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam sau ngày độc lập thể chế cộng hòa dân chủ nhân dân Tháng năm 1941, Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8, chủ trì trực tiếp Nguyễn Ái Quốc thay hiệu thành lập Chính phủ cơng nơng binh thành Chính phủ nhân dân Đây bước chuyển lớn tư tưởng Hồ Chí Minh mơ hình thể chế trị Việt Nam Thể chế trị dành cho Việt Nam sau ngày độc lập Hồ Chí Minh lựa chọn thể chế trị cộng hòa dân chủ nhân dân 2.3.2 Nhà nước chuyên quyền phi pháp quyền Từ phản đối quyền thực dân Pháp Việt Nam, Hồ Chí Minh sớm hình thành mong muốn mơ hình nhà nước sau 15 Việt Nam có độc lập, chủ quyền là: nhà nước phải tuân theo nguyên tắc pháp quyền 2.3.3 Chủ thể quyền lực nhân dân Quan điểm Hồ Chí Minh chủ thể quyền lực toàn nhân dân nước Nhà nước phải đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, làm việc lợi ích nhân dân 2.3.4 Nhà nước gồm nhánh quyền lực tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lực 2.3.4.1 Về tổ chức máy nhà nước Hồ Chí Minh nhiều lần nêu quan điểm ba phận cấu thành quan trọng nhà nước: Quốc hội (Nghị viện nhân dân) - quan lập pháp; Chính phủ - quan hành pháp; Tòa án - quan tư pháp Quốc hội Việt Nam quan nhân dân bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu Đây quan có quyền lập pháp Nhánh quyền lực thứ hai hành pháp – Chính phủ, có nhiệm vụ thực thi luật nhánh lập pháp đề Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng Chính phủ mạnh để thực quyền mạnh mẽ sáng suốt nhân dân Tư pháp ba nhánh quyền lực nhà nước Cơ quan tư pháp phải có trách nhiệm bảo đảm người dân bảo vệ pháp luật Hồ Chí Minh có quan điểm phải xây dựng quan tư pháp độc lập 2.3.4.2 Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung quyền lực Trong quan điểm Hồ Chí Minh máy nhà nước tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lưc Quốc hội quan dân cử Quyền lực nhà nước tập trung Quốc hội Giữa quan lập pháp, hành pháp tư pháp phải đảm bảo phân công minh bạch 16 2.3.5 Đảm bảo lãnh đạo Đảng nhà nước Hồ Chí Minh khẳng định lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định dẫn đến thắng lợi cách mạng Việt Nam Khi Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền lãnh đạo Đảng Nhà nước bắt buộc phải đảm bảo Chương Q TRÌNH HỒ CHÍ MINH CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỊA 3.1 Chỉ đạo thiết lập mơ hình quyền trước ngày Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời Điểm sáng tạo Hồ Chí Minh không đợi tới Tổng khởi nghĩa giành quyền thành cơng, tổ chức tương ứng với quan quyền lực nhà nước thiết lập: Đại hội quốc dân Tân trào mang tầm vóc Quốc hội nước Việt Nam mới; Ủy ban dân tộc giải phóng có tính chất phủ Lâm thời Hồ Chí Minh làm Chủ tịch với Phó chủ tịch 13 ủy viên 3.2 Chỉ đạo soạn thảo, ban hành hai Hiến pháp, góp phần hình thành hệ thống luật pháp nước Việt Nam Là trưởng ban soạn thảo hai Hiến pháp, Hồ Chí Minh có vai trò định trực tiếp đến quy định cách thức tổ chức hoạt động quan lập pháp, hành pháp tư pháp nước Việt Nam 3.2.1 Hiến pháp 1946 Hồ Chí Minh người đóng vai trò quan trọng định đến thời điểm đời, cách thức đời nội dung Hiến pháp năm 1946, 3.2.2 Hiến pháp 1959 17 Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng việc đời Hiến pháp 1959 nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 3.2.3 Góp phần hình thành sở cho hệ thống luật pháp dân chủ Trong bối cảnh Quốc hội Chính phủ non trẻ, việc ban hành điều luật vô hạn chế, sắc lệnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành trở thành nguồn pháp luật chủ yếu nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đặt móng cho pháp luật Việt Nam sau 3.3 Tham gia xây dựng trực tiếp thực Chế định Chủ tịch nước 3.3.1 Tham gia xây dựng Chế định Chủ tịch nước hai Hiến pháp Hiến pháp năm 1946 đời quy định nguyên thủ quốc gia Việt Nam Chủ tịch nước Hiến pháp năm 1946 để Chủ tịch nước quyền lực lớn Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chế định Chủ tịch nước Hiến pháp năm 1959 có thay đổi Chủ tịch nước người đứng đầu quốc gia, quyền hạn khơng lớn Hiến pháp 1946 3.3.2 Trực tiếp thực Chế định Chủ tịch nước Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa giữ cương vị đến Người qua đời năm 1969 Dưới thực trực tiếp Hồ Chí Minh, chế định phát huy hiệu thực tế 3.4 Chỉ đạo xây dựng quan lập pháp 3.4.1 Tham gia xây dựng quy định Nghị viện (Quốc hội) 3.4.1.1 Về thẩm quyền Quốc hội Quốc hội quan có chức lập pháp 18 Quốc hội có quyền lập phủ, có quyền giám sát Ban thường vụ Quốc hội Chính phủ Quốc hội có quyền định vấn đề quan trọng đất nước 3.4.1.2 Về cách thức thành lập Quốc hội Việt Nam Dân chủ cộng hòa hình thành chế độ phổ thơng đầu phiếu Tính dân chủ rộng rãi quy định đảm bảo Hiến pháp 3.4.2 Chỉ đạo tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Vai trò Hồ Chí Minh thể đậm nét Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 Cuộc Tổng tuyển cử tiếng tạo thực thi dân chủ rộng rãi Việt Nam điều kiện vơ khó khăn Giá trị dân chủ có Hồ Chí Minh tạo dựng liệt, chủ động cá nhân 3.5 Chỉ đạo xây dựng tăng cường sức mạnh cho quan hành pháp 3.5.1 Tham gia xây dựng quy định quan hành pháp Hiến pháp 1946 xác định Chính phủ quan hành cao nhà nước Hiến pháp 1959 bổ sung thêm Hội đồng Chính phủ quan chấp hành quan quyền lực nhà nước cao quan hành nhà nước cao Việc thành lập Chính phủ hay Hội đồng Chính phủ Nghị viện (Quốc hội) định 3.5.2 Tạo dựng Chính phủ nhân dân Hồ Chí Minh có vai trò vơ quan trọng việc tạo dựng từ đầu Chính phủ nhân dân rộng rãi Việt Nam Đặt lợi ích dân tộc lên hết, Hồ Chí Minh Đảng phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm nhân dân 3.6 Chỉ đạo xây dựng quan tư pháp 19 3.6.1 Xây dựng quy định quan tư pháp Trong Hiến pháp năm 1946, Điều 63 quy định hệ thống tòa án Việt Nam có Tòa án tối cao, tòa án phúc thẩm, tòa án đệ nhị cấp sơ cấp Theo Hiến pháp 1959, quan xét xử gồm tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân địa phương, tòa án quân Từ Hiến pháp 1959, quan tư pháp có Viện kiểm sát Viện kiểm sát thành lập thay cho Viện công tố 3.6.2 Chỉ đạo xây dựng, hồn thiện hệ thống tòa án nhân dân Trong giai đoạn 1945-1954, loạt sắc lệnh, Hồ Chí Minh góp phần quan trọng hình thành nên hệ thống tòa án thống nước 3.7 Đảm bảo nguyên tắc tập trung quyền lực, phân công rõ ràng, rành mạch ba nhánh quyền lực 3.7.1 Xây dựng nguyên tắc Quốc hội quan quyền lực cao Cách thức tổ chức máy nhà nước hai Hiến pháp tuân theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống Cơ quan quyền lực nhà nước cao Quốc hội, quan nhân dân bầu 3.7.2 Trực tiếp thực nguyên tắc tập trung quyền lực Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa Nhưng trường hợp Người ln đảm bảo nguyên tắc Quốc hội quan quyền lực cao nhất, định vấn đề quan trọng quốc gia 3.8 Đảm bảo lãnh đạo Đảng Nhà nước 3.8.1 Tiến hành thể chế hóa lãnh đạo Đảng nhà nước Hiến pháp Trong Hiến pháp 1946, 1959 khơng có quy định đảm bảo lãnh đạo Đảng với Nhà nước Nhưng người ta hoàn toàn nhận 20 thấy đường lối Đảng thể nhiều điều khoản ghi Hiến pháp 1946 Hiến pháp 1959 3.8.2 Trực tiếp đảm bảo lãnh đạo Đảng Nhà nước điều kiện Đảng giải tán rút lui vào hoạt động bí mật Từ năm 1946 đến năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, lãnh đạo Đảng việc tổ chức quyền lực nhà nước đảm bảo xuyên suốt Mọi lãnh đạo Đảng ẩn thơng qua vai trò Quốc hội, Chính phủ đặc biệt qua Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, người đứng đầu nhà nước thủ lĩnh Đảng Năm 1951 Đảng hoạt động công khai lấy tên Đảng Lao Động Việt Nam Sự lãnh đạo Đảng với máy nhà nước điều dễ dàng thực đảm bảo Chương GIÁ TRỊ CỦA MƠ HÌNH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ CỘNG HỊA ĐƯỢC HỒ CHÍ MINH LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 4.1 Làm phong phú thêm lý thuyết thể chế trị cộng hòa giới 4.1.1 Xét từ quan điểm chủ thể quyền lực nhà nước Quyền lực rơi vào tay người, người đứng đầu nhà nước hình thành theo ngun tắc tập thể chế trị quân chủ Nếu quyền lực tay số đông, người đứng đầu nhà nước hình thành theo ngun tắc phổ thơng đầu phiếu thể chế trị cộng hòa Nhưng rõ ràng vào việc xác định chủ thể quyền lực Hồ Chí Minh làm xuất thêm loại hình thể chế cộng hòa Nó khơng giống mơ hình thể chế cộng hòa nước tư bản, 21 khơng giống mơ hình thể chế cộng hòa nước xã hội chủ nghĩa, điển hình cộng hòa Xơ viết Chủ thể quyền lực nhà nước Việt Nam mở rộng nhiều Đó tồn thể dân tộc Việt Nam Nhà nước kiểu xây dựng Việt Nam nhà nước mang “tính nhân dân”, “tính dân tộc”, bao gồm không phận giai cấp vô sản mà người dân Việt Nam yêu nước, phấn đấu mục tiêu chung dân tộc 4.1.2 Xét từ Chế định Chủ tịch nước mối quan hệ hai nhánh lập pháp hành pháp Hiến pháp 1946 Q trình Hồ Chí Minh thể chế hóa quan điểm mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam vào Hiến pháp 1946 tạo dấu ấn loại thể chế cộng hòa Điều liên quan đến Chế định Chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia quy định mối quan hệ hai nhánh lập pháp hành pháp Trên giới, nhắc đến xuất thể chế cộng hòa lưỡng tính, người ta thường nhắc đến thể chế trị Pháp Nhưng thể chế cộng hòa lưỡng tính xuất Pháp vào năm 1958 Trong Việt Nam, từ năm 1946, Việt Nam xây dựng thể chế trị cộng hòa dân chủ chứa đựng đặc trưng mơ hình Đây sáng tạo Hồ Chí Minh q trình xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa 4.1.3 Nhận thức nguyên tắc tập trung quyền lực Gần đây, có nhiều người hình thành quan niệm quyền lực nhà nước thống vào nhân dân không vào Quốc hội.Chúng ta cần thống quan điểm nhân dân phạm trù thống Nhân dân tổ chức nhà nước, ủy thác quyền lực cho nhà nước nên 22 nhân dân sở thống quyền lực nhà nước quyền lực nhà nước thống nhân dân 4.2 Tạo sức mạnh dân tộc thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam Thể chế trị phù hợp làm cho đất nước phát triển, ngược lại lực cản cho đà phát triển xã hội Sự phù hợp mơ hình nhà nước, quy định tiến Hiến pháp 1946, Hiến pháp năm 1959, trình Người trực tiếp đạo xây dựng thể chế Nhà nước Việt nam Dân chủ cộng hòa giai đoạn 19451969, góp phần huy động sức mạnh tồn thể dân tộc Sức mạnh chế độ dân chủ giúp thực nhiệm vụ quan trọng đất nước giai đoạn tiến hành thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xóa bỏ tàn dư, tàn tích chế độ phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân, góp phần thực thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau 4.3 Tạo dựng dân chủ rộng rãi Việt Nam Nền dân chủ mà Nhà nước Việt Nam tạo dựng thể vô rõ nét sinh động thông qua Tổng tuyển cử năm 1946 trì liên tục kỳ Tổng tuyển cử sau Khơng tùy tiện kết luận linh hồn toàn q trình Chủ tịch Hồ Chí Minh Khơng giải khó khăn kinh tế, văn hóa, xã hội, tài Điểm đáng bàn dân chủ triệt để thực thi nước có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế vô yếu Việt Nam sau năm 1945 4.4 Cung cấp học kinh nghiệm cho cơng cải cách thể chế trị Việt Nam 4.4.1 Xây dựng máy nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả, tránh chồng chéo chức Đảng Nhà nước 23 4.4.2 Xây dựng mối quan hệ cá nhân với tập thể 4.4.3 Cung cấp sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam KẾT LUẬN CHUNG Nghiên cứu Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa, thấy Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt với việc hình thành phát triển thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa Thứ nhất, Hồ Chí Minh lên ý tưởng, đưa loạt quan điểm mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam sau ngày độc lập Thứ hai, Người đóng vai trò định việc thể chế hóa quan điểm thành quy định Hiến pháp 1946, 1959 – văn đề cập đến vấn đề thể quốc gia Thứ ba, sở quy định Hiến pháp, sở giữ cương vị quan trọng máy nhà nước, Đảng, Hồ Chí Minh đạo xây dựng quan quyền lực máy nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Mơ hình thể chế trị Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng Việt Nam sau ngày độc lập mang tính đại, phù hợp với xu hướng xây dựng thể chế trị giới lúc đó: thể chế trị cộng hòa Đương nhiên, mơ hình thể chế trị phù hợp với Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng Hồ Chí Minh Người tìm đường cứu nước Nhưng khơng áp dụng ngun xi mơ hình thể chế trị cộng hòa nào, Hồ Chí Minh tạo dấu ấn riêng thiết kế xây dựng thể chế trị dân chủ cộng hòa Việt Nam Trên góc độ lý luận thực tiễn, Người làm xuất yếu tố mới, sáng tạo lịch sử loại hình thể chế trị giới Khi quan điểm chủ thể quyền lực thể chế trị dành cho Việt Nam tồn thể nhân dân, Hồ Chí Minh khơng theo mơ hình thể chế cộng hòa nước tư hay thể chế cộng hòa Xơ 24 Viết Chủ thể quyền lực mở rộng Hồ Chí Minh gọi nhà nước dành cho Việt Nam nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Khi đưa Chế định Chủ tịch nước, quy định mối quan hệ nguyên thủ quốc gia, nhánh hành pháp, nhánh lập pháp Hiến pháp 1946, thể chế trị Việt Nam khơng giống mơ hình thể chế trị cộng hòa dù tổng thống, đại nghị hay cộng hòa Xơ Viết Nó mang dấu ấn thể chế cộng hòa lưỡng tính xuất nước Pháp sau Hiến pháp 1958 Với vấn đề thể chế trị, cho khẳng định chắn nữa, Hồ Chí Minh chưa người cứng nhắc Tính sáng tạo, thích ứng với hồn cảnh lịch sử nét bật Người thể tư tưởng hành động Quan điểm quyền lực nước thuộc nhân dân Hồ Chí Minh trở thành cốt lõi để xây dựng nên hệ thống quan điểm Người nhà nước dân chủ cộng hòa dành cho Việt Nam Đây trở thành ngun tắc để hình thành nên thể chế trị Việt Nam Dân chủ cộng hòa Hiến pháp Đây nguyên tắc trình Hồ Chí Minh đạo xây dựng nhánh quyền lực máy nhà nước Thơng qua phân tích vai trò Hồ Chí Minh việc đạo biên soạn Hiến pháp, với việc đạo tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội, xây dựng Chính phủ Tòa án nhân dân - thiết chế trị máy nhà nước, lại rút nhiều học Một Nhà nước dân, dân, dân xây dựng Việt Nam Tư tưởng độc lập – tự do, quyền nhân dân giai đoạn thực nghiêm túc Ngày nay, đất nước độc lập, tự nhiều quan có trách nhiệm lại chưa thực thi đầy đủ quyền dân chủ dân, chí nhiều đại biểu Quốc hội chưa biết phát huy quyền nghĩa vụ với nhận thức quan quyền lực cao nhất, đại diện cao nhân dân Xã hội phát triển, dân trí cao đòi hỏi dân chủ thực thi dân chủ lớn Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đánh giá nhà nước tiến bộ, dân chủ lịch sử dân tộc Việt Nam tính đến thời điểm Ngay thời kỳ đổi nước Việt Nam, có nhiều quan điểm học giả, người dân nhiều nhà lãnh đạo cho nên để tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa Có nhiều ngun nhân để lý 25 giải vấn đề Nhưng quan trọng giá trị dân chủ triển khai thực mơ hình thể chế trị lãnh đạo Đảng mà linh hồn Chủ tịch nước Hồ Chí Minh Vai trò Hồ Chí Minh chủ chốt, xuyên suốt việc hình thành lên tư tưởng xây dựng thể chế trị cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam đặc biệt thời điểm bắt đầu Sẽ có ý kiến cho rằng, chủ trương, đường lối, sách sản phẩm tập thể, tổ chức, nước Việt Nam Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nhưng khơng vơ lý khẳng định vai trò quan trọng, định Hồ Chí Minh hình thành thể chế trị Việt Nam Dân chủ cộng hòa Người nhà lãnh tụ/thủ lĩnh có nhãn quang trị vơ sắc bén, có khả đặc biệt việc thu thập nhân tâm người Giá trị ý nghĩa chiến lược thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa, khơng hồn tồn thuộc cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà chỗ Người dùng nhiều người tài giỏi, sức mạnh dân tộc Việt Nam để thành lập Quốc hội toàn dân, Chính phủ nhân dân, Hiến pháp dân chủ - NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN Từ thực tiễn q trình Hồ Chí Minh xây dựng thể chế trị nói chung thể chế Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nói chung nói riêng cho nhiều học công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam, q trình đổi thể chế trị để thực mục tiêu xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa đất nước 26 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Lan Phương (Viết chung) (2002), Hồ Chí Minh với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc kháng chiến chống Pháp, Tạp chí Giáo dục lý luận (số7), tr 52-55 Nguyễn Thị Lan Phương (2010), Củng cố kiện toàn tổ chức phủ từ sau Cách mạng tháng đến trước ngày tồn quốc kháng chiến, Tạp chí Lịch sử qn (số 224), tr 19-23 Nguyễn Thị Lan Phương (2013), Hồ Chí Minh với việc xây dựng phủ nhân dân (8/1945 đến 3/1946), Tạp chí Giáo dục lý luận (số 201), tr 3-7 Nguyễn Thị Lan Phương (2015),Vai trò Hồ Chí Minh việc xây dựng củng cố mặt trận dân tộc thống năm 1945-1946, Tạp chí Giáo dục lý luận (số 230), tr 19-21, tr 24 Nguyễn Thị Lan Phương (2016),Tính dân tộc đại Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Tạp chí Lý luận trị, (số tháng 4), tr 80-85 Nguyễn Thị Lan Phương (2017), Q trình Hồ Chí Minh tìm tòi, khảo nghiệm lựa chọn mơ hình nhà nước Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, (số 320), tr 74-78 ... cứu Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa, thấy Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt với việc hình thành phát triển thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa Thứ nhất, Hồ Chí. .. luận thể chế trị, thể chế trị cộng hòa quan điểm Hồ Chí Minh mơ hình thể chế trị dành cho Việt Nam Chương 3: Q trình Hồ Chí Minh đạo xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa Chương 4: Giá trị. .. thể chế trị dân chủ cộng hòa dành cho Việt Nam - Làm rõ trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đạo xây dựng thể chế trị Việt Nam dân chủ cộng hòa - Làm rõ giá trị lý luận thực tiễn thể chế trị Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ chí minh với việc xây dựng thể chế chính trị việt nam dân chủ cộng hòa (tt) , Hồ chí minh với việc xây dựng thể chế chính trị việt nam dân chủ cộng hòa (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay