Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải (Khóa luận tốt nghiệp)

66 11 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:23

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiNghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU ng d n Sinh viên NG : ThS Ph m Th Minh Thúy : Bùi Th Hà H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGHIÊN C U CH T O THAN HO T TÍNH T V TR U B NG D NG LÀM CH T H P PH TRONG X C TH I KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU ng d n Sinh viên NG : ThS Ph m Th Minh Thúy : Bùi Th Hà H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Bùi Th Hà Mã SV: 1212301002 L p: MT1601 Ngành: K thu tài: Nghiên c u ch t o than ho t tính t v tr u b oxi hóa ng d ng làm ch t h p ph x ng c th i NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ): - Ch t o v t li u h p ph t v tr u - Tìm y u t t p ph Mangan c a v t li u h p ph Các s li u c n thi thi t k , tính tốn: - S li u th c nghi gian h p ph , kh n trình thí nghi ng v t li u h p ph , t i tr ng h p ph , gi i h m th c t p t t nghi p Phòng thí nghi i h c Dân l p H i Phòng i CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Ph m Th Minh Thúy H c hàm, h c v : Th c s i h c Dân l p H i Phòng N ng d ng d n th Nghiên c u ch t o than ho t tính t v tr u b ng ng d ng làm ch t h p ph x c th hai: H tên: H c hàm, h c v tài t t ngi c giao Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n Bùi Th Hà ThS Ph m Th Minh Thúy H i Phòng, ngày HI NG N H U NGH CÁN B Tinh th NG D TÀI T T NGHI P c - tài t t ngi p: , ch u khó h c h i, tích c c nghiên c u tài li u ph c v cho q trình làm khóa lu n t t nghi p - S p x p th i gian h p lý, làm vi c khoa h c ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t tài t t nghi p m t lu n, th c ti n, tính tốn s li u ): - t yêu c u c a m t khóa lu n t t nghi p m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (H tên ch ký) ThS Ph m Th Minh Thúy Khóa lu n t t nghi p L IC V i lòng bi Thúy tài t tài khóa lu n c em xin chân thành c m Th Minh ng d n em su t trình em th c hi n il ic ng toàn th th H i Phòng t u ki i t t c th y cô khoa K thu t Mơi y em su t khóa h c t cg il ic ib em vi c hồn thành khóa lu n ng viên Do h n ch v th hi u bi tài nghiên c u khơng tránh kh i thi u sót Em r t mong nh c s ch b góp c a th b n khóa lu n c hồn thi Em xin chân thành c H 2016 Sinh viên Bùi Th Hà Sinh viên: Bùi Th Hà Khóa lu n t t nghi p M CL C M U NG QUAN c s ô nhi m ngu c b i kim lo i n ng c 1.1.1 Vai trò c 1.1.2 Tình tr ng ô nhi 1.1.3 M t s ngu n gây ô nhi m kim lo i n ng [6] 1.1.3.1 Ho c b i kim lo i n ng [6] ng khai thác m 1.1.3.2 Công nghi p m , luy n kim 1.1.3.3 Công nghi p s n xu t h p ch 1.1.4 Quy chu n k c th i công nghi p (QCVN thu t qu c gia v 40:2011/BTNMT) [17] 1.1.4.1 Ph u ch nh ng áp d ng 1.1.4.3 Gi i thích thu t ng nh k thu t 1.2.1 kh Tác d ng sinh hóa c a kim lo i n iv ng s c i [6] 1.2.2 kim lo i n ng tiêu bi u ng c a chúng 10 1.2.2.1 Asen [1,16] 10 1.2.2.2 Th y ngân [1,16] 13 1.2.2.3 Chì [1,10,16] 15 1.2.2.4 Cadimium [1,13] 16 1.2.2.5 S t [1,3,13] 18 1.2.2.6 Mangan [1] 19 1.3 M t s 1.3.1 Sinh viên: Bùi Th Hà ngu c b ô nhi m kim lo i n ng 20 t t a [12] 20 Khóa lu n t t nghi p 1.3.2 i ion [3,12] 20 1.3.3 n hóa [12] 21 1.3.4 [3,12] 21 1.3.5 c [12] 21 1.3.6 p ph [3,12] 21 1.3.6.1 Hi ng h p ph 21 1.3.6.2 H p ph c 23 ng h c h p ph 24 1.3.6.4 Cân b ng h p ph 1.3.6.5 M t s y u t 1.3.6.6 ng d ng c ng nhi t h p ph 25 n trình h p ph [4,9] 28 p ph vi c x 1.4 M t s c th i 29 ng kim lo i 29 tích [2,11] 29 c quang [2,7,8] 30 1.4.2 1.4.2.1 Nguyên t c 30 ng b ng tr c quang 31 1.5 T ng quan v than ho t tính [5] 32 1.5.1 Thành ph a than ho t tính 32 t o than ho t tính[4] 33 1.5.3 ng d ng c a than ho t tính [15] 33 1.6 Gi i thi u v v t li u h p ph 34 1.6.1 M t s ng nghiên c u s d ng ph ph m nông nghi p làm v t li u h p ph 34 1.6.2 Gi i thi u v v tr u [4,14] 34 C NGHI M 36 2.1 D ng c hóa ch t 36 2.1.1 D ng c 36 2.1.2 Hóa ch t 36 Sinh viên: Bùi Th Hà Khóa lu n t t nghi p nh Mangan 36 2.2.1 Nguyên t c 36 2.2.2 Trình t phân tích 37 2.3 Xây d ng chu n c a Mangan 37 2.4 Ch t o v t li u h p ph t v tr u 39 2.5 Kh o sát kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph 40 2.6 Kh o sát y u t ph n kh h p ph c a v t li u h p 40 ng c a th t cân b ng h p ph 40 2.6.1 Kh o sát 2.6.2 Kh o sát ph 41 2.6.3 Kh o sát 2.6.4 Kh o sát s ph thu c tr ng t i h p ph vào n 2.6.5 Kh o sát kh ng c a kh ng v t li n trình h p n trình h p ph 41 ng c cân b ng 41 i h p tái sinh c a v t li u h p ph 42 2.6.5.1 Kh o sát kh i h p 42 2.6.5.2 Kh o sát kh 42 T QU TH O LU N 43 3.1 K t qu kh o sát kh 3.2 K t qu kh o sát p ph c a nguyên li u v t li u h p ph 43 ng c a th t cân b ng h p ph n trình h p ph 43 3.3 K t qu kh o sát ph ng c a kh ng v t li n trình h p 45 3.4 K t qu kh o sát ng c n trình h p ph 46 3.5 K t qu kh o sát s ph thu c tr ng t i h p ph vào n cân b ng Mangan 47 3.6 K t qu kh o sát kh i h p tái sinh c a v t li u h p ph 49 K T LU N 52 TÀI LI U THAM KH O 53 Sinh viên: Bùi Th Hà Khóa lu n t t nghi p Hình 2.4 V tr u sau x tr thành than 2.5 Kh o sát kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph so sánh kh p ph c a nguyên li u (v tr khô) v t li u h p ph ta ti c r a s ch s y - Chu n b bình tam giác có dung u - Cho vào bình 1g nguyên li u (v tr u) bình l i cho 1g v t li u h p ph - Thêm vào m i bình 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l - L c bình máy l c kho ng th hành l c b ng gi y l c cl cr trình t phân tích 2.6 Kh o sát y u t ph 2.6.1 Kh o sát n kh ng c a th kh o sát ng c a th n trình h p ph , ta ti p ph c a v t li u h p t cân b ng h p ph t cân b ng h p ph c a v t li u - Chu n b - Cho vào m i bình 1g v t li u h p ph - Thêm vào m i bình 100ml dung d ch Mn2+ n Sinh viên: Bùi Th Hà n u 100mg/l 40 Khóa lu n t t nghi p - L c bình máy l c kho ng th i gian khác nhau: 20; 40; n hành l c r i thu dung d ch l nh trình t phân tích - T k t qu 2.6.2 Kh o sát kh o sát c tìm th ng c a kh ng c a kh t cân b ng h p ph ng v t li n trình h p ph ng v t li n trình h p ph , ta ti - Chu n b t bình - Cho vào m i bình l t 0,3; 0,5; 1; 1,5; 1,8; 2; 2,5 (g) v t li u h p ph thêm 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l nh th i gian t i t thí nghi m ti n hành l c máy l c kho ng th t cân b ng h p ph nh n mangan c a dung d ch sau x - T k t qu phân tích ta xác 2.6.3 Kh o sát ng c c kh ng v t li u h p ph t i n trình h p ph M t nh ng y u t quan tr ng ng t i kh v t li kh o sát ng c a pH ta ti p ph c a - Chu n b bình tam gi t bình - Cho vào bình 100ml dung d ch Mn2+ n pH khác m i bình: 1; 2; 3; 4; - Cho vào m i bình kh n u ch nh ng v t li u h p ph t c kho ng th u c a dung d ch - T k t qu 100mg/l r nh pH t t cân b ng h p ph trình h p ph t hi u su t t t nh t 2.6.4 Kh o sát s ph thu c tr ng t i h p ph vào n kh o sát s ph thu c tr ng t i h p ph vào n cân b ng cân b ng c a v t li u ta ti - Chu n b Sinh viên: Bùi Th Hà t bình 41 Khóa lu n t t nghi p - Pha dung d ch Mn2+ v i n 300, 350, 400 mg/l khác nhau: 50, 100, 150, 200, 250, - Cho vào m i bình 100ml dung d ch Mn2+ n v pH t ng v t li u h p ph t - Ti n hành l c kho ng th nh n dung d ch sau x n - T k t qu ta v cân b ng, t 2.6.5 Kh o sát kh 2.6.5.1 Kh o sát kh t cân b ng h p ph u ch nh c th bi u di n s ph thu c c a t i tr ng h p ph vào i tr ng h p ph c i i h p tái sinh c a v t li u h p ph ih p L y 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l vào bình tam giác dung tích 250ml, ch nh v pH t ng v t li u h p ph t l c kho ng th t cân b ng h p ph L dung d ch c sau x lý, t ng Mn2+ mà v t li u h p ph c n hành gi i h p tách Mn2+ kh i v t li u b ng v t li p ph vào 100ml dung d ch NaOH 1M 30 phút, cho trình gi i h c ti n hành l nh n Mn2+ dung d ch trình t phân tích T ng Mn2+ cr a gi i 2.6.5.2 Kh o sát kh L y 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l vào bình tam giác dung tích 250ml, ch nh v pH t ng v t li u h p ph t i h p L c kho ng th t cân b ng h p ph Sau n sau x lý, so sánh kh p ph sau gi i h p v i kh p ph u, t c v t li u có kh Sinh viên: Bùi Th Hà 42 Khóa lu n t t nghi p T QU TH O LU N 3.1 K t qu kh o sát kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph L th t , cho vào bình th nh t 1g nguyên li u v tr u bình th hai 1g v t li u h p ph Thêm vào m i bình 100ml dung d ch Mn2+ n c máy l c 60 phút r i l c L y 10ml dung d ch sau l c, ti trình t phân tích mangan K t qu c th hi n b ng 3.1 B ng 3.1 Thông s h p ph c a nguyên li u v t li u h p ph Ch t h p ph Co (mg/l) ABS Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) Nguyên li u 100 0,459 6,96 69,58 30,42 V t li u 100 0,31 4,74 47,41 52,59 b ng 3.1 cho th y c nguyên li u v t li u h p ph u có K t qu kh p ph Mn2+ Tuy nhiên, hi u su t h p ph c a v t li u h p ph cao g p 1,73 l n so v i nguyên li u ch ng t nguyên li c bi n tính b thành v t li u h p ph x nguyên li u v tr u, di n tích b m t v t li u ti p xúc v i dung d ch l p ph t t h 3.2 K t qu kh o sát trình h p ph ng c a th t cân b ng h p ph n L th t Cho vào m i bình 1g v t li u h p ph 100ml dung d ch Mn2+ n c bình máy l c kho ng th i gian khác nhau: 20; 40; 60; 80; 100; c thu dung d ch sau l c, l K t qu Sinh viên: Bùi Th Hà c b ng 3.2 43 Khóa lu n t t nghi p B ng 3.2 nh STT Co (mg/l) ng c a th n trình h p ph Th i gian (phút) ABS Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) 100 20 0,401 6,10 60,1 39,05 100 40 0,34 5,19 51,9 48,13 100 60 0,312 4,77 47,7 52,29 100 80 0,256 3,94 39,4 60,63 100 100 0,248 3,82 38,18 61,82 100 120 0,241 3,71 37,14 62,86 100 140 0,239 3,68 36,85 63,15 th bi u di n s ph thu c kh T k t qu Mangan dung d ch theo th i gian h p ph p ph 65 60 55 50 45 40 35 20 Hình 3.1 Sinh viên: Bùi Th Hà 40 60 ng c a th 80 100 120 140 160 n trình h p ph 44 Khóa lu n t t nghi p K t qu th i gian h ph hi u su ch n th th c nghi m cho th y hi u su t c a trình h p ph n, p ph n 80 phút.Khi ti p t c kéo dài th i gian h p t q trình h p ph tí V y ta t cân b ng h p ph 80 phút cho nghiên c u ti p theo 3.3 K t qu kh o sát ph ng c a kh ng v t li n trình h p L th t Cho vào m i bình l n l t 0,3; 0,5; 1; 1,5; 1,8; 2g v t li u h p ph 100ml dung d ch Mn2+ n ng c bình máy l c thu dung d ch sau l c, l K t qu c B ng 3.3 b ng 3.3 ng c a kh ng v t li STT Co (mg/l) Kh ng v t li u h p ph (g) ABS 100 0,3 100 n trình h p ph Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) 0,405 6,15 61,55 38,45 0,5 0,346 5,28 52,77 47,23 100 0,259 3,98 39,82 60,18 100 1,5 0,223 3,45 34,46 65,54 100 1,8 0,191 2,97 29,70 70,30 100 0,178 2,78 27,77 72,23 100 2,5 0,169 2,64 26,43 73,57 th bi u di n s ph thu c kh T k t qu Mangan dung d ch theo kh ng v t li u h p ph Sinh viên: Bùi Th Hà p ph 45 Khóa lu n t t nghi p 75 65 55 45 35 0.5 Hình 3.2 ng c a kh 1.5 ng v t li 2.5 n trình h p ph K t qu th c nghi m cho th y: hi u su t trình h p ph kh ng v t li n 1,8g Khi ti p t ng v t li u hi u su t trình h p ph V y ch n giá tr kh ng c a v t li u b ng 1,8g cho nghiên c u ti p theo 3.4 K t qu kh o sát ng c n trình h p ph L th t Cho vào m i bình 1,8g v t li u h p ph 100ml dung d ch Mn2+ n c bình máy l c thu dung d ch sau l c, l y t qu c b ng 3.4 B ng 3.4 ng c n trình h p ph STT Co (mg/l) pH ABS Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) 100 0,201 3,12 31,19 68,81 100 0,142 2,24 22,41 77,59 100 0,103 1,66 16,61 83,39 100 0,073 1,21 12,14 87,86 100 0,051 0,89 8,87 91,13 Sinh viên: Bùi Th Hà 46 Khóa lu n t t nghi p T k t qu th bi u di n s ph thu c kh Mangan dung d ch theo pH p ph 95 85 75 65 Hình 3.3 ng c pH n trình h p ph K t qu cho th p ph mangan c a v t li u -12,8 (hi u su t trình x mà n Mn(OH)2 = 10 Mn2+ 100mg/l nên pH>2 Mn2+ k t t a nên hi u su t c a trình x Mangan b ng v t li u h p ph không xác (vì Mn2+ v a k t t a v a b h p ph ) Vì v y ch n pH = cho trình nghiên c u ti p theo 3.5 K t qu kh o sát s ph thu c tr ng t i h p ph vào n Mangan cân b ng L th t Pha dung d ch Mangan v i n khác nhau: 50; 120; 180; 210; 260; 300; 350; 400ml/l Cho vào m i bình 1,8g v t li u h p ph 100nl dung d ch có n Ch nh v c bình máy l c thu dung d ch sau l c, l ân tích K t qu Sinh viên: Bùi Th Hà c b ng 3.5 47 Khóa lu n t t nghi p B ng 3.5.K t qu kh o sát s ph thu c t i tr ng h p ph vào n cân b ng Mangan STT Co (mg/l) ABS Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) T i tr ng h p ph q (mg/g) T l Cf/q 50 0,031 0,59 5,89 2,45 2,40 120 0,106 1,71 17,05 5,72 3,98 180 0,193 3,00 30,00 8,33 3,60 210 0,255 3,92 39,23 9,49 4,13 260 0,367 5,59 55,89 11,34 4,93 300 0,482 7,3 73,01 12,61 5,79 350 0,664 10,01 100,09 13,88 7,21 400 0,829 12,46 124,64 15,30 8,15 T k t qu ta v vào n cân b ng Cf c vào n cân b ng Cf th bi u di n s ph thu c t i tr ng h p ph q th bi u di n s ph thu c c a Cf/q 16 12 Cf 0 20 40 60 80 100 Hình 3.4: S ph thu c t i tr ng h p ph q vào n Sinh viên: Bùi Th Hà 120 140 cân b ng Cf 48 Khóa lu n t t nghi p y = 0.0491x + 2.1611 R² = 0.9985 20 40 60 80 100 120 140 Cf Hình 3.5 S ph thu c c a Cf/q vào n K t qu th c nghi m cho th y s h p ph i t t b ng mơ hình h p ph ng nhi t Langmuir vùng có n th p ng nhi T 0,0491 T cân b ng Cf c miêu t c vùng có n cao max u di n s ph thu c c a Cf/q vào Cf c: : qmax = 20,36 (mg/g) V y t i tr ng h p ph c 3.6 K t qu kh o sát kh i c a v t li i v i mangan 20.36 (mg/g) i h p tái sinh c a v t li u h p ph L y 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l vào bình tam giác dung tích 250ml, ch nh v pH = cho vào 1,8g v t li u h p ph , r c kho ng th t cân b ng h p ph 80 phút L dung d ch c sau x lý, t ng Mn2+ mà v t li u h p ph c K t qu c th hi n b ng 3.6 Sinh viên: Bùi Th Hà 49 Khóa lu n t t nghi p B ng 3.6 K t qu h p ph mangan b ng v t li u h p ph Nguyên t Co (mg/l) ABS Cf (mg/l) Mn 100 0,144 2,27 Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) 22,7 77,3 n hành gi i h p tách Mn2+ kh i v t li u b ng v t li p ph vào 100ml dung d ch NaOH 1M 30 phút, cho trình gi i h c ti n hành l nh n Mn2+ dung d ch NaOH trình t phân tích T ng Mn2+ cr a gi i K t qu th hi n b ng 3.7 B ng 3.7 K t qu gi i h p v t li u h p ph b ng NaOH 1M STT S l n r a L n1 ng Mn h p ph v t li u c r a gi i Hi u su t (%) 77,29 34,17 44,20 L n2 43,12 28,36 80,90 L n3 14,76 12,29 96,80 a v t li u h p ph b ng NaOH 1M D a vào b ng s li u kh t u v t li u h p ph ch cr a3l n ch l i 2,47mg Mn , hi u su t 96,8% Tái sinh v t li u t li u h p ph ta l y 100ml dung d ch Mn2+ n 100mg/l ch nh v pH t ng v t li u h p ph t t cân b ng h p ph ih p L c kho ng th i sau x K t qu th hi n b ng 3.8 Sinh viên: Bùi Th Hà 50 Khóa lu n t t nghi p B ng 3.8: K t qu tái sinh v t li u h p ph b ng NaOH 1M V t li u h p ph sau tái sinh Co (mg/l) ABS Cf (mg/l) Cf dd sau x (mg/l) Hi u su t (%) 100 0,185 2.88 28,81 71,19 K t qu cho th y kh p ph c a v t li u h p ph sau gi i h p v n kh quan, hi u su t 71,19%.V y v t li u h p ph có kh sinh cao Sinh viên: Bùi Th Hà 51 Khóa lu n t t nghi p K T LU N Qua q trình th c hi n khóa lu n Nghiên c u ch t o than ho t tính t v tr u b c th ng d ng làm ch t h p ph x c m t s k t qu t c v t li u h p ph t ngu n nguyên li u ph ph m nông nghi p v tr u thơng qua q trình x hóa h c b c Natri hidrocacbonat h o sát kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph i v i ion Mn2+ K t qu cho th y c nguyên li u v t li u h p ph c ion kim lo i dung d ch Tuy nhiên, kh p ph c a v t li u t t i nguyên li u (g p 1,73 l n) h o sát ng c a th n trình h p ph Mangan K t qu th c nghi m cho th y th t cân b ng h p ph c a v t li u 80 phút h o sát ng c a kh Mangan K t qu th c nghi m cho th y kh g h o sát ng c qu th c nghi m cho th y pH t ng v t li n trình h p ph ng v t li u h p ph t n trình h p ph Mangan K t Mơ t q trình h p ph c a v t li i v i ion Mn2+ theo mơ hình c giá tr t i tr ng ph p ph c i qmax = 20,36 (mg/g) Kh o sát trình h p ph v t li u t t V t li u sau gi i h Sinh viên: Bùi Th Hà ng c a v t li u, kh p ph c a c h p ph l i v i hi u su t 71,73% 52 Khóa lu n t t nghi p TÀI LI U THAM KH O Lê Huy Bá, ch H Chí Minh, 2000 ng, Nhà xu t b ng hóa h c, Nhà xu t b n giáo Nguy n Tinh Dung, d c Hà N i, 2002 c, Hóa h c phân tích Nguy i h c qu c gia Thành ph i h c Thái Nguyên, 2008 ng Th Hu -MT1201, Lu n án t t nghi p i h c dân l p H i Phòng, 2012 C m nang thi t b m h m lò, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t Hà N i, 2009 Hoàng MT1201, Lu n án t t nghi p i h c dân l p H i Phòng, 2012 Ph m Lu n, thuy i h c qu c gia Hà N i, 1999 Ph m Lu n, qu c gia Hà N i, 2006 quang h c, Nhà xu t b n nguyên t , Nhà xu t b Nguy n Xuân Nguyên, cth i công ngh x Khoa h c K thu t Hà N i, 2003 10 Hoàng Nhâm, Hóa h c th i, Nhà xu t b n p 3, Nhà xu t b n giáo d c Hà N i, 2001 11 Tr n Th c S u, Nguy 2, Nhà xu t b n giáo d c, 2004 , Giáo trình hóa t p 12 Tr Nga, Giáo trình cơng ngh x xu t b n Khoa h c K thu t Hà N i, 2002 13 Tr n Th Thanh, ch c i h c qu c gia Hà N i, 2001 ih c ng s c kh c th i, Nhà i, Nhà xu t b n 14 http://vaas.vn/kienthuc/caylua/12/38_trau.htm 15.http://thanhoattinhad.com/Newscat/Than-hoat-tinh-la-gi-thanh-phan-vacong-dung-c a-than-hoat-tinh/43/175.html Sinh viên: Bùi Th Hà 53 Khóa lu n t t nghi p 16 Ti u lu n: Kim lo i n ng cho phép Nhóm 5- c sinh ho t: Tác h i h c Nông nghi p Hà N i 17 Quy chu n Vi t Nam, Quy chu n k thu t qu c gia v nghi p (QCVN 40:2011/BTNMT) Sinh viên: Bùi Th Hà c th i công 54 ... tài: Nghiên c u ch t o than ho t tính t v tr u b oxi hóa ng d ng làm ch t h p ph x ng c th i NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính. .. c quang 31 1.5 T ng quan v than ho t tính [5] 32 1.5.1 Thành ph a than ho t tính 32 t o than ho t tính[ 4] 33 1.5.3 ng d ng c a than ho t tính [15] 33 1.6 Gi i... tích c c nghiên c u tài li u ph c v cho q trình làm khóa lu n t t nghi p - S p x p th i gian h p lý, làm vi c khoa h c ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t tài t t nghi p m t lý lu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay