Công nghệ xử lý bùn thải

8 49 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:23

Tổng quan về Công nghệ xử lý bùn thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại, tài liệu thao khảo quá trình xử lý bùn thải, quy chuẩn về xử lý bùn thải, bể nén bùn trọng lực, hệ thống tách nước, bể phân hủy bùn kỵ khí.
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ xử lý bùn thải, Công nghệ xử lý bùn thải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay