Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

53 40 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:21

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng ... Vang 13 ng m c tiêu nghiên c u ng nghiên c u a C -D - amin PP, A, D, B1, B2, B12, c 2.1.2 M c tiêu nghiên c u C C dòng + 34 C Sinh vi m Vang 14 - C 4 + 3- dòng NH4+ dòng PO43- dòng u o sát th a,... Nguyên lý ho ng c a bãi l c tr ng dòng ch ng[7] , COD, Sinh vi , m Vang 11 Hình 1.2 , , N, , , , nitrat hóa - Sinh vi m Vang 12 , 1.6.3 M t s nghiên c cây[ 7] i n hình v x c th i b ng bãi l c... cellulase , , , H Hãng , BOD: 98%) Photpho , , 1.6 câydòng ch 1.6 m n i b t c a vi c x ng c c th i b ng bãi l c tr ng c a bãi l c tr ng câydòng ch ng , , chi , , , , , Sinh vi m Vang 10 [6]:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay