Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

53 11 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:21

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng - ISO 9001 : 2008 NGÀNH: Sinh viên : : - 2016 - NGÀNH: Sinh viên : I PHÒNG - 2016 N Sinh viên: MT1601 Mã SV:1212301020 Ngành: - gq - - : COD, SS, NH4+ COD, PO43- NH4+ - H tên: Bùi Th V H c hàm, h c v : Th c s C quan công tác: B môn Môi tr N i dung h ng, Tr ng i h c Dân l p H i Phòng ng d n: - 16 Sinh viên GS.TS.NG Ng P Á - Sinh viên - Sinh viên - 2016 V i lòng bi t n sâu s c, em xin chân thành c m n giáo Ths ã t n tình giúp em hồn thành lu n v n Em c ng xin chân thành c m n t i Th y ban lãnh tr ng, phòng Qu n khoa h c tr ng ã t o i u ki n giúp o nhà i ngo i, th y B mơn Mơi cho em su t q trình th c hi n tài n gia n trình báo cáo n n! Sinh viên 10 10 11 13 14 14 14 14 15 15 2.2.2 15 2.2.3 24 28 28 + , PO43- 29 3.2.1 29 3.2.2 NH4+ 30 PO43- 31 3.2.3 3.3 + , PO43- 32 32 + 33 3.3 3.3.3 4 3- 34 + , PO43- 35 35 + 37 3- 38 4 39 18 20 21 23 28 29 + 30 PO43- 31 32 + 33 3- 34 36 + 37 3- 38 - hình bên 1- :1 nhánh nhánh - :làm 21, sát : vào thùng Khi n vào bã h ngày, sau i Ngoài Sinh vi m Vang 27 3.1 K t qu c th i s n xu t m m c a Công ty C ph n d ch v S n xu t m m Cát H i 3.1 COD (mg/l) NH4+(mg/l) PO43- (mg/l) TSS(mg/l) 04/05 420 126.91 - 290 1.47 17/05 210 153.46 - 480 1.225 23/05 326 59.28 11.856 310 2.26 28/05 304 87.55 4.748 540 1.074 04/06 278 83.72 4.642 240 1.141 10/06 307.5 139.13 9.006 460 1.86 18/06 320 183.1 14.52 160 3.4 Trung bình 309.36 119.02 8.95 354,28 1.77 80 20 - 100 - QCVN 08- (%) mg/l, Amoni 119.02mg/l Sinh vi m Vang 28 3.2 K t qu kh o sát PO433.2.1 ng c ng c m n hi u su t kh COD, NH4+, m n hi u su t kh COD 3.2 hình 3.1 CODra(mg/l) CODvào (%) (mg/l) Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 0.34 97 14.55 13.58 12.61 85 86 87 0.61 105 7.35 5.25 2.1 93 95 98 0.73 210 46.2 14.7 21 78 93 90 1.074 304 100.32 48.64 36.48 67 84 88 1.13 163 66.83 32.6 19.56 59 80 88 1.24 205 84.05 84.05 41 59 59 80 1.41 278 225.18 139 80.62 19 50 71 1.7 160 134.4 108.8 57.6 16 32 64 Hình 3.1 34 Sinh vi m Vang 29 0.61% 0.73 3.2.2 ng c m n hi u su t kh NH4+ + 3.3 hình 3.2 (%) NH4+vào (mg/l) 0.34 0.61 0.73 1.074 1.13 1.24 1.41 1.7 30.82 76.73 63.455 87.55 83.64 92.75 83.72 91.54 NH4+ra(mg/l) ngày 2.47 1.53 1.27 13.13 27.60 43.59 56.09 64.99 ngày 4.31 6.14 3.17 24.51 27.60 45.45 48.56 61.33 ngày 4.93 7.67 6.35 34.14 35.97 46.38 56.93 63.16 ngày 92 98 98 85 67 53 33 29 ngày 86 92 95 72 67 51 42 33 + (%) ngày 84 90 90 61 57 50 32 31 + Hình 3.2 Sinh vi + m Vang 30 hình , 4% cao 98% amoni % % 0.73% ngày % 3.2.3 ng c 0.73% + n hi u su t kh PO43- m 4 3- + 34 3.4 hình 3.3 PO43- (%) PO4 PO43-vào(mg/l) 1.074 1.13 1.24 1.41 1.7 4.748 5.928 6.04 4.642 7.26 3- PO43- ra(mg/l) (%) Ngày Ngày Ngày Ngày 0.998 0.534 2.174 2.042 3.92 0.902 0.414 1.208 1.764 3.34 79 91 64 56 46 81 93 80 62 54 Hình 3.3 .3 T 1.074% Sinh vi H 1.13% C m Vang 31 3.3 3.3.1 n hi u su t kh COD, NH4+, PO43n hi u su t kh COD ng c a th ng c a th o sát CODra(mg/l) CODvào Ngày Ngày (%) Ngày (mg/l) 97 105 160 163 205 210 278 304 14.55 7.35 134.4 66.83 84.05 46.2 225.18 100.32 142 192 13.58 5.25 108.8 32.6 84.05 14.7 139 48.64 Hình 3.4 Sinh vi 130 190 12.61 2.1 57.6 19.56 41 21 80.62 36.48 112 184 Ngày Ngày 85 93 16 59 59 78 19 67 86 95 32 80 59 93 50 84 Ngày 87 98 64 88 80 90 71 88 COD m Vang 32 3.3.2 n hi u su t kh NH4+ ng c a th + 3.6 hình 3.5 + NH4+vào (mg/l) Ngày 30.82 63.455 76.73 83.64 83.72 87.55 91.54 92.75 2.47 1.27 1.53 27.60 56.09 13.13 64.99 90.9 43.59 72.27 NH4+ra (mg/l) Ngày + (%) Ngày Ngày Ngày Ngày Hình 3.5 Sinh vi 4.31 3.17 6.14 27.60 48.56 24.51 61.33 45.45 58.27 88.1 4.93 6.35 7.67 35.97 56.93 34.14 63.16 83.1 46.38 56.12 92 98 98 67 33 85 29 53 86 95 92 67 42 72 33 51 m Vang 84 90 90 57 32 61 31 50 + 33 + 98% 4 + ày + oxi n 3.3.3 n hi u su t kh PO43- ng c a th 3- 3.7 hình 3.6 PO43- 3- H PO43vào (mg/l) Ngày Ngày Ngày Ngày 4.748 0.998 0.902 79 81 5.928 0.534 0.414 91 93 6.04 2.174 1.208 64 80 4.642 2.042 1.764 56 62 7.26 3.92 3.34 46 54 Hình 3.6 Sinh vi m Vang 34 tphat 50% hông 3.4 K t qu kh o sát ng n + hi u su t kh COD, NH4 , PO433.4.1 ng c a n ch t h ch t h c th n n hi u su t kh COD 3.8 hình 3.7 Sinh vi m Vang 35 COD ban (mg/l) COD sau pha (mg/l) (%) pha loãng loãng Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày (mg/l) 291 97 14.55 13.58 12.61 85 86 87 210 105 7.35 5.25 2.1 93 95 98 320 160 134.4 108.8 57.6 16 32 64 326 163 66.83 32.6 19.56 59 80 88 307.5 1.5 205 84.05 84.05 41 59 59 80 420 210 46.2 14.7 21 78 93 90 278 278 225.18 139 80.62 19 50 71 304 304 100.32 48.64 36.48 67 84 88 COD vào (mg/l) Hình 3.7 Sinh vi m Vang 36 mg/l Do 3.4.2 ng c a n n hi u su t kh NH4+ ch t h + 3.9 hình 3.8 ng 3.9 COD NH4+ 97 210 105 163 278 304 160 205 vào 30.82 63.455 76.73 83.64 83.72 87.55 91.54 92.75 NH4+ Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 2.47 1.27 1.53 27.60 56.09 13.13 64.99 43.59 4.31 3.17 6.14 27.60 48.56 24.51 61.33 45.45 4.93 6.35 7.67 35.97 56.93 34.14 63.16 46.38 92 98 98 67 33 85 29 53 86 95 92 67 42 72 33 51 + + (%) Ngày 84 90 90 57 32 61 31 50 CODvào (mg/l) Hình 3.8 Sinh vi m Vang 37 97, 105 210 30.82, 76.73, 63.455 3.4.3 ng c a n n hi u su t kh PO43- ch t h 34 10 PO43lý (mg/l) Ngày Ngày COD PO4 160 7.26 3.92 3.34 46 54 163 5.928 0.534 0.414 91 93 205 6.04 2.174 1.208 64 80 278 4.642 2.042 1.764 56 62 304 4.642 0.998 0.902 79 81 3- 3- PO43- (%) Ngày Ngày CODvào(mg/l) Hình 3.9 Sinh vi m Vang 38 Trong trình n C + , PO43- - sau: a i 42 183 mg/l b - v % - 4 + + - 3- 1.3% không cao - - - Sinh vi m Vang 39 n COD, NH4+, PO434 + , PO43- :N : - Sinh vi :N m Vang 40 , Bài 2014 - , - Minh , - - Nguyên , - Sinh vi m Vang 41 ... Vang 13 ng m c tiêu nghiên c u ng nghiên c u a C -D - amin PP, A, D, B1, B2, B12, c 2.1.2 M c tiêu nghiên c u C C dòng + 34 C Sinh vi m Vang 14 - C 4 + 3- dòng NH4+ dòng PO43- dòng u o sát th a,... Nguyên lý ho ng c a bãi l c tr ng dòng ch ng[7] , COD, Sinh vi , m Vang 11 Hình 1.2 , , N, , , , nitrat hóa - Sinh vi m Vang 12 , 1.6.3 M t s nghiên c cây[ 7] i n hình v x c th i b ng bãi l c... cellulase , , , H Hãng , BOD: 98%) Photpho , , 1.6 câydòng ch 1.6 m n i b t c a vi c x ng c c th i b ng bãi l c tr ng c a bãi l c tr ng câydòng ch ng , , chi , , , , , Sinh vi m Vang 10 [6]:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay