Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

33 14 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:21

Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng giám sát chất lượng vật liệu xây dựng bộ xây dựng kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu xây dựng thi công nghiệm thu công trình (Tài liệu dùng cho kỹ s t vấn giám sát chất lợng xây dựng) Biên tập: pgs Ts Cao Duy Tiến, TS Nguyễn Đức Thắng, ThS Trơng Thị Hồng Thuý, TS Thái Bá Chu, KS Nguyễn Thị Nghiêm Viện KHCN Xây Dựng Hà nội, 2003 mục lục Lời nói đầu Chơng I 1.1 1.2 1.3 Nguyên tắc chung để giám sát Yêu cầu ngời thiết kế Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật Yêu cầu riêng chủ đầu t Chơng II Giám sát chất lợng bê tông nặng thông thờng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.2.5 2.4.2.6 2.5 (m¸c C10-40) C¸c kh¸i niƯm Yêu cầu thiết kế Các tiêu chuẩn Việt nam vật liệu bê tông Trình tự nội dung giám sát Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công Kiểm tra vật liệu chế tạo bê tông Kiểm tra thành phần bê tông thí nghiệm Giám sát thi công Giám sát trộn hỗn hợp bê tông Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu Giám sát bảo dỡng bê tông Giám sát thí nghiệm thử độ sụt, lấy mẫu thử cờng độ Chấp nhận bê tông ®ỉ NghiƯm thu 7 9 12 14 14 16 17 19 19 21 22 Ch−¬ng III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 Bê tông đặc biệt Bê tông cờng độ cao (C50-80) Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chịu uốn Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chống thÊm n−íc KiĨm tra vËt liƯu tr−íc thi c«ng Giám sát thi công Bê tông bơm Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông kéo dài thời gian ninh kết 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 27 27 27 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 KiĨm tra vËt liƯu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông tháo cốp pha, đà giáo sớm Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công 28 28 28 28 28 Ch−¬ng IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Khối xây Thông tin cần biết Các điều kiện tiên để khối xây đạt chất lợng Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Nghiệm thu 29 29 29 31 31 32 Ch−¬ng V 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 Vữa đặc biệt Vữa trát chống thấm Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Vữa chèn không co Vữa phun khô 33 33 33 33 33 34 Ch−¬ng VI 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 Thép cốt bê tông Thông tin cần biết Phân loại Thực tế thép cốt bê tông sử dụng ViƯt nam ThÐp s¶n xt n−íc ThÐp nhËp cđa nớc Kiểm tra chất lợng Tiêu chuẩn chất lợng 36 36 36 37 37 38 39 39 Ch−¬ng VII 7.1 7.2 Ngói lợp, lợp 43 Các thông tin cần biết Kiểm tra chất lợng 43 43 Sơn - vôi 44 Các thông tin cần biết Kiểm tra chất lợng 44 44 Chơng VIII 8.1 8.2 Lời nói đầu Vật liệu xây dựng thành phần quan trọng tạo nên chất lợng công trình xây dựng Vật liệu xây dựng đa dạng chủng loại Để đảm bảo đợc chất lợng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất lợng chúng đa vào sử dụng Tài liệu đa nguyên tắc kiểm tra chất lợng vật liệu xây dựng nói chung đề cập cụ thể tới trình tự nội dung giám sát loại vật liệu chính, thờng sử dụng công trình xây dựng nh: Bê tông nặng thông thờng (mác C10-40) Bê tông đặc biệt: - Loại mác cao (C50-60); - Bê tông chống thấm; - Bê tông chịu uốn; - Bê tông bơm; - Bê tông kéo dài thời gian ninh kết; - Bê tông cho kết cấu cần tháo đà giáo sớm Khối xây thông thờng; Vữa đặc biệt; Thép cốt bê tông; Ngói lợp, lợp; Sơn, vôi Chơng I nguyên tắc chung để Giám sát 1.1 Yêu cầu bớc giám sát Việc kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu thi công nghiệm thu công trình hoạt động công tác quản lý chất lợng xây dựng Việc quản lý chất lợng xây dựng nói chung vật liệu xây dựng nói riêng phải tuân theo qui định nhà nớc thể Quy định quản lý chất lợng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 17/2000QĐ-BXD ngày 02/08/2000 Bộ trởng Bộ Xây dựng Trong có số điều khoản cần lu ý việc giám sát thi công nghiệm thu công trình nh sau: - Yêu cầu công tác giám sát (điều 14) phải tiến hành thờng xuyên, liên tục, có hệ thống nhằm ngăn ngừa sai phạm kỹ thuật đảm bảo việc nghiệm thu khối lợng chất lợng công tác xây lắp nhà thầu đợc thực theo thiết kế đợc duyệt, Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật đợc áp dụng, qui định an toàn lao động phù hợp với hợp đồng giao nhận thầu - Trách nhiệm giám sát đợc qui định theo giai đoạn thi công (điều 17): a Giai đoạn chuẩn bị thi công: Kiểm tra danh mục, qui cách, chủng loại tính vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị sử dụng công trình nhà thầu xây lắp lập b Giai đoạn thùc hiƯn thi c«ng: KiĨm tra vËt liƯu, cÊu kiƯn, sản phẩm xây dựng trờng; không cho phép đa vật liệu , cấu kiện, sản phẩm xây dựng không phù hợp với tiêu chuẩn chất lợng qui cách vào sử dụng công trình Khi cần thiết, phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm định chất lợng tính vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng c Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình Kiểm tra, tập hợp toàn hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lợng công trình Nh vậy, tuân thủ theo Quy định quản lý chất lợng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 17/2000QĐ-BXD, việc kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu phải đạt đợc mục đích ngăn ngừa sai phạm cần đợc thực theo bớc sau: Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công; Giám sát sử dụng vật liệu trình thi công; Nghiệm thu tài liệu quản lý chất lợng vật liệu sau thi công Bớc bớc áp dụng cho tất loại vật liệu Bớc áp dụng cho loại vật liệu thay đổi có tính chất hình thành hoàn chỉnh sau trình thi công 1.2 Căn để giám sát Căn pháp lý kỹ thuật mà ngời kỹ s lấy làm chuẩn để giám sát là: Yêu cầu thiết kế; Các tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật đợc duyệt yêu cầu riêng chủ đầu t 1.2.1 Yêu cầu thiết kế Các yêu cầu vật liệu thờng đợc thể trực tiếp vẽ (ví dụ: bê tông C30 MPa, cốt thép CII Ra 300 N/mm2 ), yêu cầu khác đợc dẫn tuân thủ theo số tiêu chuẩn quy phạm tài liệu kỹ thuật biên soạn riêng 1.2.2 Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật + Tiêu chuẩn, quy phạm Khi thiết kế định trực tiếp vẽ Ví dô: ThÐp CIII TCVN 1651-85; thÐp SD 490 JIS G 3112 - 91 giám sát vật liệu đợc thực theo tiêu chuẩn thiết kế quy định Khi thiết kế không định trực tiếp vẽ Khi giám sát vật liệu đợc thực theo quy tắc: Thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn quốc gia vật liệu đợc kiểm tra giám sát theo tiêu chuẩn quốc gia + Tài liệu kỹ thuật số công trình lớn, đặc biệt công trình nớc thiết kế theo tiêu chuẩn nớc ngoài, ngời thiết kế soạn thảo tài liệu kỹ thuật riêng dới dạng trích yếu nội dung, yêu cầu từ tiêu chuẩn, quy phạm cần đợc áp dụng Tài liệu thông tin chung yêu cầu ngời thiết kế Cách làm tránh đợc việc ghi nhiều yêu cầu vẽ lặp lại thông tin nhiều vẽ Một vài ví dụ: - Specification for concrete work (điều kiện cho công tác bê tông) - Specification for grouting (điều kiện cho công tác vữa rót) - Điều kiện kỹ thuật công tác sản xuất bê tông thuỷ điện Hoà bình Thực chất tài liệu kỹ thuật tập hợp tiêu chuẩn quy phạm xây dựng dới dạng rút gọn Đây bắt buộc phải áp dụng cho công tác giám sát 1.2.3 Yêu cầu riêng chủ đầu t Thông thờng, nhiệm vụ BQLDA giao cho phận kỹ thuật trực thuộc hợp đồng giao cho tổ chức giám sát khác yêu cầu đảm bảo việc giám sát thi công thực theo thiết kế đọc duyệt, phù hợp tiêu chuẩn, quy phạm tài liệu kỹ thuật đợc duyệt Bên cạnh chủ đầu t đặt số yêu cầu riêng buộc công tác thi công phải tuân thủ Các yêu cầu thờng vào điều kiện thực tế công trình, làm thành văn quy định riêng không trái với tiêu chuẩn quy phạm yêu cầu thiết kế Ví dụ: Cũng thực công việc thi công bê tông C30, chủ đầu t yêu cầu số tất hạng mục phải sử dụng bê tông thơng phẩm bê tông bơm quy định nguồn vật t cung cấp đạt chất lợng gần điểm thi công để đảm bảo hiệu kinh tế dự án, v.v Đây kỹ thuật để giám sát Tóm lại: Căn pháp lý, kỹ thuật để giám sát tập hợp yêu cầu kỹ thuật thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm tài liệu kỹ thuật cần đợc áp dụng số yêu cầu riêng chủ đầu t Chơng II Giám sát chất lợng bê tông nặng thông thờng (mác C10 - 40) 2.1 Các khái niệm - Mác bê tông: Cờng độ nén bê tông tuổi nghiệm thu; Cờng độ nén: Chỉ số biểu thị khả bê tông chống lại ngoại lực nén ép bị phá hoại Đơn vị tính MPa (N/mm2) daN/cm2 (kG/cm2) Cờng độ nén đợc xác định theo công thức: P R = α F Trong ®ã: P - Tải trọng phá hoại, daN F - Diện tích chịu nén viên mẫu, cm2 - Hệ số tính đổi kết thử nén viên mẫu bê tông có kích thớc khác viên chuẩn cờng độ cđa viªn mÉu chn kÝch th−íc 150x150x150(mm); P F - C−êng ®é uèn (c−êng ®é kÐo uèn): ChØ sè biểu thị khả bê tông chống lại ngoại lực uốn gãy Đơn vị tính MPa (N/mm2) daN/cm2 (kG/cm2) Cờng độ kéo uốn đợc xác định theo công thức: P.l Rku= -a.b2 l Trong đó: P - Tải trọng uốn gãy mẫu, daN; l - Khoảng cách hai gối tựa, cm; a - ChiỊu réng tiÕt diƯn gang cđa mÉu, cm; b - ChiỊu cao tiÕt diƯn ngang cđa mÉu, cm; γ - HƯ sè tÝnh ®ỉi c−êng ®é kÐo uốn từ viên mẫu khác chuẩn viên mẫu chn cã kÝch th−íc 150x150x600(mm); - §é chèng thÊm n−íc: Khả bê tông ngăn không cho nớc thấm qua dới áp lực thủy tĩnh định Đơn vị tính atm Độ chống thấm nớc áp lực lớn mà 4/6 viên cha bị nớc thấm qua - 18cm tuỳ theo khoảng cách chiều cao bơm; chèn khe, hốc, mối nối nhỏ không đầm đợc: 18 ữ 22 cm Khi thời gian thi công cần kéo dài thêm 30ữ45 phút, độ sụt chọn cao 2ữ3 cm so với giá trị ghi bảng c Đủ sản lợng: Thành phần bê tông thí nghiệm phải đảm bảo đủ thể tích cho 1m3 bê tông sử dụng (tính vật liệu khô) Điều đợc kiểm tra công thức: X γaX + N + C - + § γaC γa§ = 1000 , lít (1) Trong đó: X, N, C, Đ lợng dùng xi măng , nớc, cát, đá (sỏi) cho 1m3 bê tông trạng thái khô; aX , - Khối lợng riêng xi măng, giá trị trung bình với xi măng Poóc lăng 3,1g/cm3 aC, aĐ - Khối lợng thể tích cát, đá sỏi cho 1m3 bê tông, giá trị thờng gặp: aC = 2,62 - 2,65 g/cm3 với cát sông, aĐ = 2,63-2,68 g/cm3 với đá dăm gốc đá vôi; 2,7-2,8 g/cm3 với đá dăm granít; 2,63-2,66 g/cm3 với sỏi Ví dụ: Bê tông mác 20 (MPa) thờng gặp Thành phần 1m3 bê t«ng 1: X1 = 340 kg; C1 = 685 kg; Đ1 = 1180 Kg; N1 = 185 lít Thành phần 1m3 bê tông 2: X2 = 390 kg; C2 = 780 kg; §2 = 1360 Kg; N2 = 210 lÝt Thể tích bê tông thực theo công thức là: V1 = 340/3,1 + 685/2,63 + 1180/2,65 + 185 = 1000 lÝt = 1m3 V2 = 390/3,1 + 780/2,63 + 1360/2,65 1,145m3 + 210 = 1145 lÝt = Nh− vËy thành phần có lợng dùng xi măng lớn so với thành phần nhng thực chất thể tích chúng lại lớn m3 nên thành phần cần đợc hiệu chỉnh qui 1m3: V2/V1 = 1,145/1 = 1,145 Xcp2 = X2/1,145 = 340 kg §cp2 = §2/1,145 = 1188 kg Ccp2 = C2/1,145 = 681 kg Ncp2 = N2/1,145 = 183 kg Thµnh phần 1m3 bê tông 2: X2 = 340 kg; C2 = 681 kg; §2 = 1188 Kg; N2 = 183 lít d Đạt mác mẫu thí nghiệm thành phần: Mẫu bê tông sau đúc đợc thí nghiệm kiểm tra cờng độ nén đợc quy đổi c−êng ®é mÉu chn kÝch th−íc 150x150x150 mm C−êng ®é nén viên mẫu bê tông đợc tính theo công thøc: R = α P/F (2) Trong ®ã: P - Tải trọng phá hoại, tính daN; F - Diện tích chịu lực nén viên mẫu, tính cm2; - Hệ số tính đổi kết thử nén viên mẫu bê tông kích thớc khác viên mẫu chuẩn cờng độ viên mẫu kích thớc 150x150x150mm Giá trị lấy theo bảng Bảng Hình dáng kích thớc mẫu (mm) Mẫu lập phơng 100x100x100 150x150x150 200x200x200 300x300x300 MÉu trơ 71,4x143 vµ 100x200 150x300 200x400 HƯ sè tÝnh ®ỉi α 0,91 1,00 1,05 1,10 1,16 1,20 1,24 Cờng độ nén thành phần bê tông thí nghiệm trung bình số học cờng độ nén viên mẫu (chi tiết xem TCVN 3118-93) Thành phần bê tông thí nghiệm đợc coi đạt có mức dự phòng cho thi công nh sau: - Trong trờng hợp đong xô, xe cải tiến, trộn xẻng, đầm tay: cờng độ nén trung bình vợt mác bê tông thiết kế 18-20%; Trong trờng hợp đong xe cải tiến vạch mức xác, hộc đong thể tích xác, trộn máy, đầm máy: cờng độ nén trung bình vợt mác thiết kế 13-15%; Trong trờng hợp cân tự động, trộn máy, đầm máy: cờng độ nén trung bình vợt mác bê tông thiết kế 10-12% - - e Đạt mác theo tiêu khác thiết kế có yêu cầu: cờng độ chịu uốn, mác chống thấm, cờng độ tuổi công nghệ Sau kiểm tra đầy đủ thấy đạt tất yêu cầu kể (tõ a-e) cã thĨ tiÕn hµnh chÊp nhËn cho sư dụng thành phần thí nghiệm để chế tạo bê tông kết cấu 2.4.2 Giám sát thi công Bao gồm giám sát công đoạn trộn, vận chuyển, đổ đầm, bảo dỡng, lấy mẫu thử lý sử lý khuyết tật (nếu có) 2.4.2.1 Giám sát trộn hỗn hợp bê tông: Mục tiêu cần dạt: Sử dụng vật liệu, phù hợp với thành phần bê tông thí nghiệm đợc chấp thuận Trộn bê tông theo công nghệ khác nhau: thủ công (cân đong thủ công), bán giới (cân đông thủ công, trộn may), giới (cân đong tự động , trộn máy) ảnh hởng tới mức đồng tính chất lý bê tông dao động mức 7-20% Các nội dung giám sát chính: Thành phần mẻ trộn: Trình tự xác định khối lợng thành phần mẻ trộn phù hợp dung tÝch m¸y trén nh− sau: * TÝnh hƯ sè bê tông = Trong đó: X,C,Đ -X + C + § vx vc vđ (3) - Khối lợng xi măng, cát, đá (sỏi) 1m3 bê tông, Kg ; vx, vc, vđ (vs) - Khối lợng thể tích xốp (đổ đống) xi măng, cát, đá ( sỏi ), Kg/m3 Số liệu thờng gặp vx = 1100 ữ 1300 Kg/m3; vc =1350 ữ1450 Kg/m3; vđ = 1350 ữ 1450 Kg/m3; vs = 1500 ữ 1550Kg/m3 * Tính thể tích bê tông Vmẻ tối đa trộn mẻ thùng máy dung tích Vmáy Vmẻ = Vmáy (4) * Vật liệu thực tế cho mẻ trộn máy X1,, C1 , §1 , N1 , PG X1 C1 §1 N1 PG = X VmỴ = C Vmẻ = Đ Vmẻ = N Vmẻ = PG Vmẻ (5 ) (6) (7) (8) (9) Năng lực máy trộn: máy trộn rơi tự áp dụng cho DS ≥ 4-5cm M¸y trén c−ìng bøc ¸p dơng cho loại độ sụt Điều chỉnh thành phần mẻ trộn: Khi cốt liệu ẩm: - Thí nghiệm xác định độ ẩm vật liệu - Căn vào thành phần bê tông phòng thí nghiệm cấp, điều chỉnh thành phần bê tông trờng phù hợp với độ Èm thùc tÕ cđa vËt liƯu Xh =X Ch = C (1 + Wc/100) Đh = Đ (1 + Wđ/100) Nh = N - C Wc/100 - ĐWđ/100 (10) (11) (12) (13) Xh ,Ch ,Đh ,Nh :-Khối lợng xi măng,cát đá ,nớc thành phần điều chỉnh, Kg X, C , Đ , N : -Khối lợng xi măng, cát đá, nớc thành phần vật liệu khô, Kg Wc , Wđ : - Độ ẩm tơng ứng cát, đá, % - Khi ớc tính đợc độ ẩm cát, đá, cần khống chế chặt chẽ lợng nớc trộn Nh đảm bảo hỗn hợp trộn cho độ sụt thành phần thí nghiệm Khi cát lẫn sỏi: - Lợng sỏi cát xác định lợng cỡ hạt > 5mm Thành phần bê tông trờng đợc hiệu chỉnh nh sau: Xi măng nớc giữ nguyên, lợng cát đá đợc hiệu chỉnh theo công thức 14 15: Ch = C (1 + Shc/100) (14) §h = § - C Shc/100) (15) Trong đó: Ch ,Đh : Khối lợng cát, đá thành phần trờng, Kg Shc : Lợng sỏi cát sót lại sàng 5mm , xác định qua thí nghiệm,% C , Đ : Khối lợng cát, đá thành phần thí nghiệm,Kg - Nếu thành phần thiết kế, lợng sỏi cát đợc tính bù vào cát cần so sánh lợng sỏi cát thực tế trờng Shs với lợng sỏi thành phần thí nghiệm Ss Khi giá trị Shs công thức 13 14 đợc thay (Shs Ss) 2.4.2.2 Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông Mục tiêu cần đạt: đảm bảo hỗn hợp bê tông cửa máy bơm vị trí đổ bê tông có độ sụt phù hợp yêu cầu ghi mục 2.4.1.2 (b) Từ yêu cầu ghi mục 2.4.1.2.b mức tổn thất độ sụt trung bình 2-3 cm cho 30 mïa hÌ vµ 45 vỊ mïa đông cho phép sử dụng thành phần thí nghiệm điều chỉnh độ sụt trạm trộn theo nguyên tắc: Đồng thời tăng nớc tăng xi măng (giữ nguyên tỷ lệ N/X lợng cốt liệu) Một thông số khác cần giám sát trình vận chuyển phân ly hỗn hợp bê tông, tức tợng cốt liệu lớn chìm xuống tách khỏi mẻ trộn, xi măng nớc lên Điều thờng xảy với hỗn hợp bê tông có độ sụt lớn, vận chuyển xe ben đờng xóc bê tông xi măng (180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp bê tông cần đợc yêu cầu đảo lại xẻng trớc đổ vào kết cấu 2.4.2.3 Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để bê tông kết cấu bị rỗ phân tầng Giới hạn cho phép thi công không bị rỗ a) Độ sụt: - Đầm dùi: DSmin = 2-3 cm víi kÕt cÊu lín hc Ýt cèt thép; DSmin = 4-5 cm với kết cấu mảnh dµy cèt thÐp DSmin = 5-6 cm víi kÕt cÊu lín hc Ýt cèt thÐp; DSmin = 7-8 cm víi kết cấu mảnh dày cốt thép - Đầm tay: b) Kích thớc đá: Đờng kính hạt lớn đá (sỏi), Dmax, để thi công kết cấu cụ thể cần đảm bảo đồng thời điều kiện: Không vợt 1/5 kích thớc nhỏ mặt ván khuôn; - Không vợt 1/3 chiều dày tấm, bản; - Không vợt 3/4 kích thớc thông thuỷ cốt thép liền kề c) Đổ, đầm theo lớp, quy định TCVN 4453-95 Lu ý: -Tránh xả hỗn hợp bê tông trực tiếp từ bunke vòi bơm vào kết cấu cao( cột, ) -Tránh dùng đầm để san bê tông -Tránh đầm sót đầm lâu, lặp lại nhiều lần vị trí (bê tông bị phân tầng) - Hình 2.3 Thi công bơm bê tông đổ bê tông sàn Hình 2.4 Thi công bê tông bơm Hình 2.5 Đổ đầm bê tông bơm d) Chủ động sử lý mạch ngừng Đối với kết cấu lớn khối tích diện tích cần lực thi công thực tế chủ động đặt mạch ngừng Để tránh rỗ cho mạch ngừng nên rải lớp vữa XM:C mỏng (2-3cm) có tỷ lệ tờng tự nh XM:C thành phần bê tông vào mạch ngừng trớc đổ lớp bê tông e) Có dự phòng thời tiết: nắng gắt, ma, gió lớn 2.4.2.4 Giám sát bảo dỡng bê tông Mục tiêu cần đạt: Bê tông phát triển cờng độ thuận lợi, chống nứt co ngót - Hình thức bảo dỡng: Phđ Èm hỈc phun phđ chÊt chèng mÊt n−íc; Phun nớc theo chu kỳ; Ngâm nớc Khi bê tông không đợc baỏ dỡng cờng độ nén, kéo bê tông bị suy giảm 10-30%, kết cấu bề mặt rộng, đổ bê tông bơm dễ bị nứt co ngót Các dạng vết nứt co ngót thòng gặp: - Nứt mặt không theo hớng xác định - Nøt däc theo c¸c cèt thÐp; - Nøt theo khoảng cách 6-12 m/vết kết cấu dài Thời gian bảo dỡng ẩm cần thiết theo qui định TCVN 5592-91 (bảng 3) - Bảng Thời gian bảo dỡng ẩm cần thiết (TCVN 5592:1991) Vùng khí hậu bảo dỡng BT Tên mùa Tháng Từ Diễn châu Bắc Hè Đông Khô Ma Khô Ma Từ Diễn châu đến Thuận hải phía Đông Trờng sơn Tây nguyên Nam 2.4.2.5 4-9 10-3 2-7 8-1 Cờng độ bảo dỡng tới hạn, %R28 50-55 40-50 55-60 35-40 Thời gian bảo dỡng cần thiết, ngày đêm 4 12-4 5-11 70 30 Gi¸m sát thí nghiệm thử độ sụt, lấy mẫu thử cờng ®é: Thư ®é sơt: - KiĨm tra ®é sơt cđa hỗn hợp bê tông nhằm giám sát phù hợp chúng công nghệ yêu cầu - Dụng cụ thí nghiệm độ sụt: côn hình nón que chọc theo yêu cầu TCVN 3106: 1993 - Lu ý thực hiện: Côn thử phải đợc giữ cố định, không lắc ngang Nhắc côn phải nhẹ nhàng, theo phơng thẳng đứng Lấy mẫu thử cờng độ: - Các mẫu kiểm tra cờng độ bê tông đợc lấy nơi đổ bê tông đợc bảo dỡng ẩm tơng tự kÕt cÊu theo TCVN 3105:1993 Khèi l−ỵng lÊy mÉu ≥ 1,5 V cần lấy Đúc mẫu: kích thớc viên mẫu tuỳ thuộc vào Dmax cốt liệu lấy theo bảng Dmax cốt liệu, mm Bảng Kích thớc viên mẫu lập phơng, mm 10 20 100 50 150 70 200 100 300 - Yêu cầu: Mẫu lấy đợc đảm bảo không bị nớc; không bị tác động nhiệt độ - Thử cờng độ bê tông theo TCVN 3118:1993 Hình 2.6 Lấy mẫu kiểm tra chất lợng bê tông trờng Hình 2.7 Nén - kiểm tra cờng độ bê tông mẫu hình lập phơng (trái) Uốn - kiểm tra cờng độ nén bê tông mẫu hình lăng trụ (phải) - Các thông số ảnh hởng tới cờng độ nén bê tông Rb28 = A.Rx (X/N - 0,5) X/N ≤ 2,5 Rb28 = A1.Rx (X/N + 0,5) X/N > 2,5 (16) (17) Trong ®ã: Rb28 - cờng độ nén bê tông tuổi 28 ngày đêm, MPa; Rx - cờng độ thực tế xi măng, MPa; X - Lợng xi măng dùng 1m3 bê tông, Kg; N - Lợng nớc dùng 1m3 bê tông,lít ; A, A1 - hệ số chất lợng vật liệu sử dụng Mức ảnh hởng cđa Rx, N/X cã thĨ 30-50%, møc ¶nh h−ëng cèt liệu (A, A1) có mức 5-10% Giám sát cần ý thay đổi loại xi măng, trộn thêm nớc cách tuỳ tiện 2.4.2.6 Chấp nhận bê tông đổ - Bê tông đợc sản xuất vật liệu thành phần thiết kế (hoặc phù hợp có điều chỉnh) - Các công đoạn thi công vận chuyển, đổ, đầm, bảo dỡng đợc thực hiệnđúng yêu cầu - Cốp pha, gông định vị, chi tiết chờ không bị xê dịch - Bề mặt bê tông sau đổ nhẵn phẳng, không bị rỗ, không bị phân tầng Các khuyết tật có đợc sử lý : Rỗ mặt ngoài: Trám vá Rỗ sâu bên trong: khoan, bơm ép hồ xi măng 2.5 Nghiệm thu Công việc nghiệm thu vật liệu bê tông đợc dựa cứ: - Chấp thuận vật liệu, thành phần trớc thi công; - Chấp thuận chất lợng bê tông sản xuất đổ; - Chấp thuận phiếu thử nghiệm cờng độ (và số tiêu khác thiết kế yêu cầu) bê tông khối đổ; - Bê tông đợc xử lý hết khuyết tật sau tháo cốp pha Chơng III Bê tông đặc biệt 3.1 Bê tông cờng độ cao (C50-80) Ngoài yêu cầu phải giám sát nh bê tông nặng thông thờng, bê tông cờng độ cao cần lu ý bổ sung giám sát vấn đề sau: 3.1.1 Kiểm tra trớc thi công Mác xi măng: Thông thờng xi măng dùng cao cấp cờng độ so với bê tông tốt Trong trờng hợp có xi măng PC40, PC 50 theo TCVN 2692:1999 để chế tạo bê tông C(50-60) cần dùng kết hợp loại phụ gia có khả giảm nớc (xem Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế thành phần bê tông loại) - - - Với bê tông mác 50: Dùng xi măng cờng độ 50ữ55 (MPa) kết hợp với tối thiểu loại phụ gia dẻo hoá Dùng xi măng cờng độ 40ữ45 (MPa) kết hợp với tối thiểu loại phụ gia dẻo hoá cao cho bê tông có độ sụt thấp (ĐS 10 cm), kết hợp với tối thiểu loại phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao (ĐS = 12 ữ18cm) Với bê tông mác 60: Dùng xi măng cờng độ 50ữ55 (MPa) kết hợp với tối thiểu loại phụ gia dẻo hoá cao cho bê tông có độ sụt thấp (ĐS 10 cm), kết hợp với tối thiểu loại phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao (ĐS = 12 ữ18cm) Dùng xi măng cờng độ 40ữ45 (MPa) kết hợp với tối thiểu loại phụ gia siêu dẻo có khả giảm nớc mạnh cho bê tông có yêu cầu độ sụt thấp (ĐS 10 cm), không dùng xi măng để chế tạo bê tông mác 60 (MPa) có độ sụt cao (ĐS = 12 ữ18cm) Với bê tông mác 70-80: Dùng xi măng cờng độ 50-55 MPa kết hợp phụ gia siêu dẻo silicafume Phụ gia: Sử dụng loại phụ gia có khả giảm nớc từ trung bình tới cao Một số loại phụ gia thờng gặp: Bảng Tên phụ gia Hãng SX Hiệu giảm Hàm lợng, nớc,% %XM LK1 ViÖn KHCN XD 10-12 1-1,5 Cosu ViÖn KHCN XD 15-20 Mighty 150 KAO - NhËt 15-20 Rheobuild 716 MBT - Thơy sÜ 15-20 Sika R4 SIKAb- Thơy sÜ 15-25 §aracem 100 Grace - Mỹ 15-25 Cờng độ đá cần đảm bảo lớn gấp lần mác bê tông yêu cầu thiết dăm có nguồn gốc đá vôi lớn gấp 1,5 lần 1-1,5 0,6-1,2 0,7-1,2 0,6-2,3 0,6-1,2 kế, riêng đá Chỉ dùng đá dăm, không nên dùng sỏi Sỏi có cờng độ cao nhng bề mặt trơn nhẵn nên lực liên kết sỏi đá xi măng thấp dẫn đến cờng độ thờng không đạt yêu cầu (Sỏi dùng chế tạo BT mác 40 MPa) Chất lợng cát, đá * Đá: Chọn loại chất lợng cao - Thành phần hạt nằm biểu đồ cấp phối chuẩn TCVN 1771:1986 - Nên dùng đá rửa trớc dùng (hàm lợng bùn, bụi, sét dới 0,5%) Khử sét bám bề mặt viên đá - Lợng hạt thoi dẹt dới 15% Các yêu cầu khác theo TCVN 1771: 1986 * Cát - Chọn loại chất lợng cao - Chỉ nên dùng cát có cấp phối hạt nằm biểu đồ chuẩn TCVN 1770 :1986 Nên chọn cát Mdl = 2,4 ữ 2,7 chế tạo bê tông mác cao - Chọn cát rửa trớc dùng (hàm lợng bùn, bụi sét dới 1%), cát lẫn tạp chất Các tiêu khác theo TCVN 1770 : 1986 - Khả gây phản ứng kiềm - silíc, hàm lợng Cl- khống chế theo 1.2.1 3.1.2 Giám sát thi công Đảm bảo tính đồng Hỗn hợp bê tông phải đảm bảo độ đồng cao Nên dùng cân đong tự động trộn cỡng Nhìn mắt thờng bê tông mầu sắc đêu, hạt phân bố hỗn hợp Bê tông không phân ly, rời rạc Nhiệt thuỷ hoá xi măng ứng suất nhiệt: Khi lợng dùng xi măng lớn (bê tông mác cao) đổ bê tông khối lớn, nhiệt thuỷ hoá xi măng bê tông thờng gây ứng suất nhiệt lớn để làm nứt bê tông Giám sát cần yêu cầu chấp thuận biện pháp nhằm : - Hạn chế ảnh hởng nhiệt độ cho kết cấu thông thờng; Có biện pháp thi công phù hợp với bê tông khối lớn Bảo dỡng, chống nứt co ngót: - Cần tăng cờng hơn, liên tục so với bê tông thông thờng 3.1.3 Nghiệm thu: văn nh 2.5 ... nói đầu Vật liệu xây dựng thành phần quan trọng tạo nên chất lợng công trình xây dựng Vật liệu xây dựng đa dạng chủng loại Để đảm bảo đợc chất lợng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất... nam vật liệu bê tông Trình tự nội dung giám sát Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công Kiểm tra vật liệu chế tạo bê tông Kiểm tra thành phần bê tông thí nghiệm Giám sát thi công Giám sát trộn... vào sử dụng Tài liệu đa nguyên tắc kiểm tra chất lợng vật liệu xây dựng nói chung đề cập cụ thể tới trình tự nội dung giám sát loại vật liệu chính, thờng sử dụng công trình xây dựng nh: Bê tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng, Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay