ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018

30 333 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KỲ TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 A GRAMMAR (trang 1-16) B PRACTICE TESTS A GRAMMAR (NGỮ PHÁP) Pronouns (Đại từ nhân xưng)  Đại từ nhân xưng làm chủ từ câu  Đại từ nhân xưng làm túc từ câu  Đại từ sở hữu  Đại từ phản thân 1.1 Đại từ nhân xưng làm chủ từ câu: I tơi, ta Chỉ người nói số We chúng tơi, Chỉ người nói số nhiều You bạn, bạn Chỉ người nghe số số nhiều They họ, chúng nó, Chỉ nhiều đối tượng nói tới He anh ấy, ơng ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống đực She chị ấy, bà ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống It nó, Chỉ đối tượng nói tới khơng rõ giới tính Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ câu, đại từ nhân xưng đứng trước động từ câu động từ phải biến đổi (chia) cho phù hợp (về số) với chủ từ VD: I am a student Tôi sinh viên He is a student Anh sinh viên She likes music Chị thích âm nhạc They like music Họ thích âm nhạc 1.2 Đại từ nhân xưng làm túc từ câu: Me tơi, ta Chỉ người nói số Us chúng tơi, Chỉ người nói số nhiều You bạn, bạn Chỉ người nghe số số nhiều Them họ, chúng nó, Chỉ nhiều đối tượng nói tới Him anh ấy, ông ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống đực Her chị ấy, bà ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống It nó, Chỉ đối tượng nói tới khơng rõ giới tính Khi đại từ nhân xưng dùng làm túc từ, đứng sau động từ câu Trang 1/30 VD: I don't like him Tơi khơng thích She has lost it Chị làm Tom saw them there yesterday Tom thấy họ hôm qua 1.3 Đại từ sở hữu: Mine (cái) tơi Chỉ người nói số Ours (cái) chúng tơi, Chỉ người nói số nhiều Yours (cái) bạn, bạn Chỉ người nghe số số nhiều Theirs (cái) họ, chúng nó, Chỉ nhiều đối tượng nói tới His (cái) anh ấy, ơng ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống đực Hers (cái) chị ấy, bà ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống Its (cái) nó, Chỉ đối tượng nói tới khơng rõ giới tính Các đại từ sở hữu dùng để thay cho đối tượng bị sở hữu nói tới trước đó, ngữ cảnh mà người nói người nghe biết đối tượng nói tới câu chuyện Các đại từ sở hữu luôn đứng (khơng có danh từ theo sau) VD: Your book is new, but mine is old Quyển sách bạn sách tơi cũ “mine” = “my book” I like your car, but I don't like his Tơi thích xe anh tơi khơng thích xe anh “his” = “his car” Her shoes are expensive Mine are cheap Giày cô đắt tiền Giày rẻ tiền “mine” = “my shoes” 1.4 Đại từ phản thân: Myself tơi, tự thân tơi Chỉ người nói số Ourselves chúng tơi, Chỉ người nói số nhiều Yourself bạn, tự thân bạn Chỉ người nghe số Yourselves bạn, tự bạn Chỉ người nghe số nhiều Themselves họ, chúng nó, Chỉ nhiều đối tượng nói tới Himself anh ấy, ơng ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống đực Herself chị ấy, bà ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống Itself nó, Chỉ đối tượng nói tới khơng rõ giới tính Đại từ phản thân dùng đồng với chủ từ, túc từ tương ứng để nhấn mạnh chủ từ túc từ câu Vị trí đại từ phản thân câu: Đặt sau đại từ mà muốn nhấn mạnh: Trang 2/30 I myself saw his accident yesterday Chính tơi thấy bị tai nạn hôm qua Đặt sau túc từ động từ: I saw his accident myself yesterday Chính tơi thấy bị tai nạn hôm qua Đặt sau danh từ ta muốn nhấn mạnh: I heard his voice itself on the phone yesterday Tơi nghe tiếng nói điện thoại hôm qua Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ xưng làm túc từ đối tượng, đại từ nhân xưng vị trí túc từ phải đại từ phản thân VD: She looks at herself in the mirror Cô soi gương He has told himself to be more careful Ơng tự nói cẩn thận Nouns (Danh từ): Countable & uncountable nouns (Danh từ đếm không đếm được) 2.1 Đặc điểm danh từ đếm được: - Chỉ đếm được, chẳng hạn a sandwich (một bánh xăng-uých), two sandwiches (hai bánh xăng-uých), a dog (một chó), three cats (ba mèo), a friend (một người bạn), ten friends (mười người bạn), a cup of tea (một tách trà), four cups of tea (bốn tách trà) - Có thể số nhiều, chẳng hạn như: a day, many days - Có thể theo sau số đếm, a/an some (một vài) 2/ Đặc điểm danh từ khơng đếm được: - Chỉ khơng đếm có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên) … - Không thể số nhiều - Có thể theo sau some (nào đó) 2.2 Một số ví dụ danh từ khơng đếm được: 1/ Danh từ khơng đếm thường gặp: Ví dụ: Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (nước đá), sand (cát), water (nước), cloth (vải), gin (rượu gin), jam (mứt), soap (xà bông), wine (rượu nho), coffee (cà phê), glass (thủy tinh), oil (dầu lửa), stone (đá), wood (gỗ), baggage (hành lý), damage (sự thiệt hại), luggage (hành lý), camping (sự cắm trại), furniture (đồ đạc), parking (sự đậu xe), shopping (việc mua sắm), weather (thời tiết) 2/ Danh từ trừu tượng Ví dụ: Advice (lời khuyên), experience (kinh nghiệm), horror (khủng khiếp), beauty (đẹp), fear (sợ hãi), information (thông tin), courage (lòng can đảm), help (sự giúp đỡ), knowledge (kiến Trang 3/30 thức), death (cái chết), hope (niềm hy vọng), mercy (lòng nhân từ), pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) Modal verbs (Trợ động từ hình thái): could, may, might, should, must, have to, will, can, shall, would, ought to, had better Dùng để bổ nghĩa thêm cho động từ tính chất, mức độ, khả năng, hình thái, hành động Do chúng trợ động từ, nên không thay cho động từ (phải ln có động từ kèm), không dùng kèm với trợ động từ khác loại với trợ động từ do, does, did Cũng không dùng tiểu từ to trước sau trợ động từ Trợ động từ hình thái khơng biến đổi theo ngơi hay theo số (số số nhiều nhau, thứ nhất, thứ hai hay thứ ba nhau) Động từ sau trợ động từ không chia (luôn dạng nguyên thể khơng có to) Conjunctions (Liên từ): 4.1 Liên từ đẳng lập (song song): AND She is a good and loyal wife BOTH AND They learn both English and French AS WELL AS He has experience as well as knownledge NO LESS THAN You no less than he are very rich NOT ONLY BUT (ALSO) He learns not only English but (also) Chinese OR Hurry up, or you will be late EITHER … OR He isn't either good or kind NEITHER NOR She has neither husband nor children BUT He is intelligent but very lazy THEN The plant looks very faded; then it hasn't been watered for long CONSEQUENTLY You didn't work hard for this term; consequently, he failed the exam HOWEVER It was raining very hard; however, we went out without umbrella NEVERTHELESS She studies very hard; nevertheless, she always gets bad marks STILL, YET She says she does not love me, yet, I still love her OR, ELSE, OTHERWISE We have to work hard, or/else/otherwise we will fail the exam THEREFORE He violated the traffic signs, therefore he was punished 4.2 Liên từ phụ thuộc (chính phụ): FOR He will surely succeed, for (because) he works hard WHEREAS He learns hard whereas his friends don't WHILE Don't sing while you work Trang 4/30 BESIDES, MOREOVER We have to study hard at school; besides, we must pay attention to physical exercise SO It rained very hard; so, we didn't go out that night HENCE He came late; hence, he missed the first part of the lesson Các mệnh đề trạng ngữ 5.1 Mệnh đề thời gian (Clause of time): Mệnh đề trạng ngữ thời gian thường bắt đầu liên từ: after, as, as soon as, before, as long as, until, when, while … AFTER The ship was checked carefully after she had been built AS They left as the bell rang AS SOON AS They will get married as soon as they finish university BEFORE Don't count your chickens before they are hatchd AS LONG AS I will lend you some money as long as you promise to pay me back UNTIL People not know the value of health until they lose it WHEN When you visit this country, you should bring thick winter clothes WHILE The teacher came in while the students were singing a song 5.2 Mệnh đề nơi chốn (Clause of place): WHERE The bed room is the best place where I my homework WHEREVER His mother follows him wherever he goes 5.3 Mệnh đề thể cách (Clause of nanner): AS Do as I told you to AS IF He talks as if he knew everything about her 5.4 Mệnh đề so sánh (Clause of comparison): AS He is as tall as his brother THAN This bag is as expensive as that one 5.5 Mệnh đề lý (Clause of reason): AS As it rained very hard, we stopped the games BECAUSE We could not pass the test because we didn't learn hard SINCE I must go since she has telephoned three times 5.6 Mệnh đề mục đích (Clause of purpose): Trang 5/30 THAT I work hard that I may succeed in life SO THAT We went very early so that we could catch the last bus IN ORDER TO We learn French in order to study in France 5.7 Mệnh đề điều kiện (Clause of condition) : IF I will phone him if I have his phone number UNLESS (IF NOT) You will be late unless you set off now PROVIDED THAT You can enter the room provided that you have the ticket IN CASE Please take a map with you in case (that) you may get lost 5.8 Mệnh đề tương phản, trái ngược (Clause of contrast) ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH Though/even though /although it rained hard, I went out with her AS Rich as he is, he isn't ever happy EVEN IF Even if my watch is right, we will be too late NOT WITH STANDING THAT He is poor not with standing that he works very hard Articles (Mạo từ) Mạo từ a, an dùng trước danh từ số ít, danh từ lần đề cập đến (Lưu ý: mạo từ an đứng trước danh từ bắt đầu nguyên âm) - We have a cat and a dog - There's a supermarket in Adam Street Mạo từ the đứng trước danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm danh từ không đếm danh từ nhắc lại lần thứ hai người nói lẫn người nghe biết khái niệm, vật, ý tưởng đề cập đến - We have a cat and a dog The cat is old, but the dog is just a puppy - I’m going to the supermarket Do you want anything? (We both know which supermarket.) MẠO TỪ A / AN ĐƯỢC SỬ DỤNG a trước danh từ nghề nghiệp I’m a teacher She’s an architect b số thành ngữ, cụm từ số lượng a pair of (một cặp), a couple of (một đơi), a few (một ít), a little (một ít), a great deal of (nhiều), a great number of (nhiều) … c câu cảm thán có cấu trúc: “ what + a + danh từ đếm số ít” What a lovely day! (một ngày thật đẹp) What a pity! (thật tội nghiệp) Trang 6/30 MẠO TỪ THE ĐƯỢC SỬ DỤNG a trước tên đại dương, sông, khách sạn, quán rượu, nhà hát, bảo tàng báo The Atlantic (Ấn Độ dương), the British Museum (bảo tàng Anh quốc) The Times (nhật báo Thời đại), the Ritz (khách sạn Ritz) b trước danh từ thể The sun (mặt trời – thái dương hệ), the queen (nữ hoàng – đất nước), the Government (chính phủ - quốc gia) … c trước so sánh cực cấp (so sánh nhất) He’s the richest man in the world Jane’s the oldest in the class KHÔNG SỬ DỤNG MẠO TỪ a trước danh từ đề cập đến khái niệm chung chung I like potatoes (khơng nói “I like the potatoes”) Milk is good for you (khơng nói “The milk is good for you”) b trước tên riêng, tên quốc gia, tỉnh lị, đường phố, ngơn ngữ, tạp chí, bữa ăn, sân bay, nhà ga núi I had lunch with John (Tơi dùng cơm trưa với John) – khơng nói the John I bought Cosmopolitan at Paddington Station (Tôi mua tạp chí Cosmopolitan ga Paddington), khơng nóithe Cosmopolitan c trước số nơi chốn trước phương tiện giao thông At home in/to bed at/to work at/to school/university by bus by plane by car by train on foot - She goes to work by bus (Cô làm xe bt – khơng nói she goes to the work by the bus) - I was at home yesterday evening (Tối qua nhà – không nói I was at the home yesterday evening) d câu cảm thán có cấu trúc “what + (tính từ) + danh từ không đếm được” What beautiful weather! (thời tiết tuyệt quá) What loud music! (Nhạc mở to quá), khơng nói a beautiful weather a loud music “weather” “music” hai danh từ không đếm In the phrase go home, there is no article and no preposition I went home early Prepositions (Giới từ) - Prepositions of place (Giới từ nơi chốn): in, at, on, by, near - Prepositions of time (Giới từ thời gian): in, at, on, before, after, till/until Adjectives (Tính từ) Possessive adjectives (Tính từ sở hữu): My tơi, ta Chỉ người nói số Our chúng tơi, Chỉ người nói số nhiều Trang 7/30 Your bạn, bạn Chỉ người nghe số số nhiều Their họ, chúng nó, Chỉ nhiều đối tượng nói tới His anh ấy, ơng ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống đực Her chị ấy, bà ấy, Chỉ đối tượng nói tới thuộc giống Its nó, Chỉ đối tượng nói tới khơng rõ giới tính Tính từ sở hữu đứng trước danh từ để mối quan hệ sở hữu chủ sở hữu đối tượng bị sở hữu VD: This is my pen Đây viết That is his pen Kia viết anh Those are their motorbikes Kia xe gắn máy họ Descriptive adjectives (Tính từ miêu tả): - Size (kích cỡ): big, large, short - Quality (phẩm chất): curly, beautiful, good, bad, ugly attractive - Age (tuổi tác): new, old, young - Color (màu sắc): black, green, yellow - Nationality (quốc tịch): French Chinese, foreign - Material (chất liệu): silk, plastic, cotton Adjectives ending in -ing and – ed (tính từ kết thúc –ing –ed) Ví dụ: frightened / frightening, surprised / suprising Chú ý phân biệt loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả người, -ing cho vật muốn nói chất người vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring E.g.2: He is bored E.g.3: He is an interesting man E.g.4: That book is an interesting one (khi khơng nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ơng mến mộ”, tức có nghĩa “Bị” “Được” đó) Phrasal adjectives (Cụm tính từ): Gồm tính từ giới từ OF WITH afraid of sợ, e ngại angry with giận giữ aware of nhận thức bored with chán capable of có khả busy with bận confident of tin tưởng crowded with đông đúc full of đầy familiar with quen thuộc fond of thích fed up with chán proud of tự hào popular with phổ biến Trang 8/30 TO FOR accustomed to quen với available for có sẵn (cái gì) contrary to trái lại, đối lập difficult for khó equal to tương đương với late for trễ grateful to biết ơn famous for tiếng harmful to có hại cho useful for có ích important to quan trọng ready for sẵn sàng cho responsible for chịu trách nhiệm AT ABOUT good at giỏi (về…) confused about bối rối (về …) bad at dở (về…) excited about hào hứng upset about buồn worried about lo lắng IN FROM interested in thích, quan tâm different from khác rich in phong phú (về…) far from xa successful in thành công (về…) safe from an toàn 10 Adverbs (Trạng từ) - Adverbs of manner (Trạng từ thể cách) Adverds of frequency (Trạng từ tần suất) Adverbs of degree (Trạng từ mức độ) Sentence adverbs (Trạng từ câu): maybe, perhaps, luckily 11 Comparisons of adjectives and adverbs (So sánh tính từ trạng từ) So sánh As + adj / adv + as So sánh So sánh tính từ ngắn + ER + than THE + tính từ ngắn + EST MORE + tính từ dài + than THE MOST + tính từ dài LƯU Ý * Tính từ ngắn tính từ có âm tiết như: hot, cold, sad… tính từ có hai vần tận -ow, -et, -y, -er, -le như: narrow, quiet, happy, clever, gentle… * Tính từ dài tính từ có hai, ba âm tiết trở lên furious, important, polluted … * Một số tính từ khơng theo quy tắc (so sánh bất quy tắc  phải học thuộc lòng) Good / well  better  best Bad / badly  worse  worst Trang 9/30 Far  further  furthest … * So sánh thường chuyển thành so sánh không ngược lại 12 Phrasal verbs (Cụm động từ): catch up/ catch up with bắt kịp; theo kịp cool off nguội, lạnh đi; giảm fall behind thụt lùi; tụt lại đằng sau fill in điền vào; ghi vào get over vượt qua; khắc phục get up thức dậy give in nhượng bộ; chịu thua give up bỏ; từ bỏ go away biến mất; tan ( đau, vấn đề, điều khó chịu go in vào go off reo (chuông), nổ (súng, bom), chua, hỏng, (sữa, thức ăn) go on tiếp tục go out tắt (đèn, ánh sáng, lửa) grow up lớn lên, trưởng thành hold up ngừng (= stop), hoãn lại (= delay) hurry up khẩn trương, làm gấp keep up theo kịp, bắt kịp lie down nằm nghỉ look after chăm sóc, trơng nom(= take care of) look up tra, tra cứu put on mặc, mang, đội, mở (đèn thiết bị điện), tăng (cân) speak up nói to, nói thẳng stay on lưu lại thêm thời gian take after giống (= resemble) take off cởi, cất cánh (my bay) try out thử (= test) try on mặc thử (quần áo) turn off tắt; khóa (đèn, máy móc, động cơ, bếp gas) Trang 10/30 - I’m studying hard in order to keep pace with my classmates - So as not to be late for class, John must get up early - We learn English to have better communication with other people  Adj / Adv + ENOUGH + (for someone) + TO + Inf  (đủ… để…) - The questions were easy enough for her to answer - The teacher spoke clearly enough for us to understand him  IT + Takes / Took + SOMEONE + TIME + TO + Inf  (ai để làm việc gì…) - It took me five minutes to walk to the post office - It takes us two hours to fly from Hanoi to Ho Chi Minh City  HAVE + Object + Past Participle  (nhờ làm …) hình thức sai khiến (causative form) - Mary is going to have her hair done - He had his car washed yesterday  IT + BE + Adj + (for someone) + TO + Inf - It is difficult for us to master a foreign language - It is dangerous to drive too fast 19 Conditional Sentence (Câu điều kiện) Loại câu điều kiện Mệnh đề IF Loại 1: Hành động xảy Simple present tương lai Loại 2: - Simple past Hành động khơng có thực - be  were (cho tất ngôi) Lưu ý: Mệnh đề will / can + V1 would / could + V1 Nếu câu đề có “OR” & “WILL” viết điều kiện loại Nếu câu đề hịên tại:  viết điều kiện loại 20 Relative clauses (Mệnh đề quan hệ): Relative pronouns: (Các đại từ quan hệ) WHO WHOM thay cho người WHO đóng chức chủ ngữ, WHOM đóng chức tân ngữ WHICH thay cho vật, đóng chức chủ ngữ tân ngữ THAT thay cho WHO, WHOM, WHICH mệnh đề quan hệ hạn định (trong câu khơng có dấu phẩy) WHOSE dùng thay cho tính từ sở hữu như: its (của nó), his, her, their * Non- restrictive relative clause: (Mệnh đề quan hệ không hạn định) Trang 16/30 Ex: The boy who is sitting next to me is clever (mệnh đề quan hệ hạn định) Tom, who is sitting next to me, is clever (Mệnh đề quan hệ không hạn định) - Mệnh đề quan hệ không hạn định ngăn cách với mệnh đề (các) dấu phẩy - THAT không dùng mệnh đề quan hệ không hạn định - Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ (sau gọi tiền từ) xác định Tiền từ xác định khi: danh từ riêng vật, điều, đứng trước từ định như: this, that, these, those đứng trước tính từ sở hữu như: my, your, his, her, our, their bổ nghĩa cụm giới từ Cách nối hai câu đơn thành câu phức, sử dụng đại từ quan hệ a Gạch chân phần giống hai mệnh đề b Tạm bỏ qua mệnh đề thứ nhất, xem xét mệnh đề thứ hai xem phần gạch chân thay cho người hay vật, dùng đại từ quan hệ thích hợp để thay (khi thay nhớ phải bỏ phần gạch chân đi!) c Chuyển đại từ quan hệ đầu mệnh đề thứ hai, chuyển giới từ tự trước đại từ quan hệ (nếu có) d Chuyển tồn mệnh đề thứ hai sau phần gạch chân mệnh đề thứ LƯU Ý: Giới từ đứng trước WHOM WHICH 21 The pasive voice (câu bị động) * Câu chủ động: Subject Subject Verb Be + V3 Object Object * Câu bị động: * Note: - Động từ BE ln có với câu chủ động hòa hợp với chủ ngữ - Nếu chủ ngữ là: someone, somebody, people, they khơng cần có BY + OBJECT - Nếu chủ ngữ : No one, Nobody bỏ BY NO ONE, BY NOBODY thêm NOT vào câu bị động Trang 17/30 Thì Chủ động Bị động Simple present S + V1(-s/-es) S + am / is / are + V3 Present continuous S + am / is / are + Verb-ing S + am / is / are + being + V3 Present perfect S + have / has + V3 S + have / has + been + V3 Present perfect continuous S + have / has + been + V-ing S + have / has + been + being + V3 Simple past S + V2/-ed S + was / were + V3 Past continuous S + was / were + Verb-ing S + was / were + being + V3 Past perfect S + had + V3 S + had + been + V3 Past perfect continuous S + had + been + Verb-ing S + had + been + being + V3 Simple future S + will + V1 S + will + be + V3 Future continuous S + will + be + Verb-ing S + will + be + being + V3 Future perfect S + will + have + V3 S + will + have + been + V3 Future perfect continuous S + will + have + been + V-ing S + will + have + been + being + V3 Câu có MODAL VERB S + modal verb + V1 S + modal verb + V3 22 Word forms (từ loại) a/ an/ the/ this/ that, these, those my/ her/ his…/ Mary’s + (adj) + Noun many/ some/ a lot of… Ex: She is a beautiful girl Danh từ đo lường, tuổi tác + (adj) Ex: This table is two meters long V (MAKE, KEEP, FIND…) + O He’s twenty years old + ADJ Ex: We should keep our room clean Linking verbs: be, feel, look, taste, sound, smell, seem, get, become, appear, stay, turn, keep + ADJ Ex: It becomes hot today Đại từ bất định (something, someone, anything, anybody, everything, nobody…) + ADJ Trang 18/30 Ex: Do you have anything important to tell me? ADV (trạng từ) + ADJ (tính từ) Ex: Your story is very interesting V + ADV: Trạng từ thể cách bổ nghĩa cho động từ Ex: She drives carefully B PRACTICE TESTS TEST 1: Section A: Hãy khoanh tròn ký tự A, B, C hay D đứng trước từ cụm từ mà hồn thành câu nhất: If the weather …………………fine, we will start early A be B will be C was D is When I saw him in the kitchen, he ………………… the dishes A was washing B washes C had washed D had washed C isn’t flying D was not flying He is a pilot but he ………………… now A doesn’t fly B hasn’t flown There is the girl …………………… father owns the shop A who B whose C which D her C sadder D all are correct Tom looked at me …………………… A sad B sadly Nobody has …………………… told me about that A never B hardly C seldom D ever C 8.15 D 7.40 C buy D order C is modern D wastes a lot of petrol There’s a good programme at quarter past eight A 7.45 B 8.20 We’re going to have steak and drink champagne A eat B prepare This car is very economical A uses little petrol B is costly 10 I was …………………… tired that I went to bed early A such B too C so D enough Trang 19/30 11 I don’t usually go out ………………… weekends A for B in the C in D at 12 I want her ………………… make a special effort today A make B to make C should make D makes C much high D far high C so itelligent D intelligent enough 13 It looks ………………… than it really is A high B higher 14 She isn’t ………………… to pass the test A enough intelligent B too intelligent 15 “…………………?” – “He doesn’t look very well.” A What is he like? B What does he look C How is he D How well is he 16 She doesn’t have any children, …………………? A does she B hasn’t she C has she D doesn’t she Section B: Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời cho câu hỏi bên dưới: Marie Curie was born in Warsaw on November th , 1867 She received general education in local school and some scientific training from her father As a brilliant and mature student , Marie harbored the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time To save money for a study tour abroad , she had to work as a private tutor , and her studies were interrupted Finally in 1891 , Marie , with very little money to live on , went to Paris to realize her dream at the Sorbonne In spite of her difficult living condition , she worked extremely hard She earned a degree in Physics with flying colors , and went on to take another degree in Mathematics In 1903 , Marie became the first woman to receive a Ph D from the Sorbonne After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne Thus, she was the first woman in France to be a university professor Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium But her real joy was “easing human suffering” The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true 17 She was awarded a Nobel Prize in chemistry because ……………… A She founded the Radium Institute B She found radium C She found out how much an atom of radium weighs D She weighed radium 18 She received a Nobel Prize ……………… A a short time after she had become a professor C She found out how much an atom of radium weighs B when her husband died D She weighed radium Trang 20/30 19 Marie Curie harbored the dream of a scientific career It means ……………… A a short time after she had become a professor B when her husband died C She chose science as her profession D All are correct 20 The correct information is ……………… A In 1891, Marie went to Paris to study Physics B In 1895 Marie got married C In 1891 Marie worked as a private tutor in Paris D In 1903 Marie got a B.A degree Section C: Đọc kỹ đoạn văn sau tìm MỘT từ thích hợp để điền vào chỗ trống: There …………(21)……… four people in my family Each of us …………(22)……… different hobby My dad likes reading news because he can get the latest news every morning However, my mom enjoys …………(23)……… TV and reading magazines Mom often spends hours reading articles about fashion and cooking Unlike my mom and dad, my brother only loves exploring …………(24)……… about airplanes He spends most of his …………(25)……… time getting websites about the history and development of aircraft He also writes emails or …………(26)……… with his friends about his hobby For me, I am really …………(27) ……… in listening music I love listening to music on FM radio I also like music program on TV on Sundays What about you ? what is …………(28)……… hobby? Section D: Hãy khoanh tròn vào ký tự bên từ/ cụm từ mà anh/chị cho không đúng: 29 I haven’t heard from Maria since a long time A B C D 30 I usually spend an hour to practice speaking English every day A B C D 31 The little boy’s mother bought him a five-speeds racing bicycle for his birthday A B C D 32 She told me to shut the door but don’t lock it A B C D Section E: Sử dụng từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh: 33 You / think / car / come / there / on time? 34 City life / be / expensive / country life 35 Parents/ work / hard / so that / they / earn /a lot/ money 36 I / look / forward / see / you / soon Trang 21/30 Section F: Bắt đầu cụm từ cho sẵn, viết lại câu cho không thay đổi ý nghĩa: 37 I haven’t got a key, so I can’t get in  If I 37 No one in our class is taller than Minh  Minh is 39 Tom began to live away from his hometown two years ago  Tom has 40 The film is interesting enough for the children to see many times  The film is so Trang 22/30 TEST Section A: Hãy khoanh tròn ký tự A, B, C hay D đứng trước từ cụm từ mà hồn thành câu nhất: Andy: “ is it from your house to your office?” Lan: “About one kilometer” A How often B How far C How much D How long C knocked D is knocking Listen! Somebody _ at the door A knocks B has knocked Mai: “What your job?” Tom: “I am an office worker” A is B are C does D Susan doesn’t like working on the weekend, and A so does Mary B Mary doesn’t, too C neither does Tom D Mary does, either Sorry, John is out Do you want to a message? A take B leave C have D get C me D mine Whose laptop is this? It’s not A my one B of me The young man said good morning to me French A by B with C in D from are some people playing volleyball outside A There B Theirs C Their D They C little D much Do you have plan for the weekend? A some B any 10 The topic we are going to discuss is very important A which B who C whose 11 Bill: “Thank you for helping me in my new job” A Don’t say that B You’re welcome D whom Jane: “ ” C It’s nice of you D I’m sorry 12 Our director is having meeting tomorrow Will you take part in meeting? A a / a B the / a C a / the D an / a Trang 23/30 13 John: “ you like to go for a drink?” A Can B Would Mary: “I’d love to” C Must D Shall C did you D will you 14 You haven’t met each other, ? A have you B you 15 If the weather fine tomorrow, we’ll go on a picnic A will be B is C is going D has been 16 Mr Brown is very famous for his success Many reporters are looking for A he B his C him D her Section B: Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời cho câu hỏi bên dưới: Every year students in many countries learn English Some of these students are young children Others are teenagers Many are adults Some learn at school others study by themselves A few learn English just by hearing the language in films, on television, in the office or among their friends But not many are lucky enough to that Most people must work hard to learn another language Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects They study their own language, mathematics, science etc and English In England, America, or Australia, many boys and girls study their own language, English They also have to study many other subjects such as, mathematics, science, geography etc and another language, perhaps French, German or Spanish Many adults learn English because it is useful for their work Teenagers often learn English for their higher studies at college or university because many of their books are in English Other people learn English to read newspapers or magazines in English, even to beautify their lives 17 According to the writer A only adults learn English B no children like learning English C English is useful only to teenagers D English is popular in much of the world 18 How many people learn English? A by working hard on their lessons B by watching videos only C by hearing the language in the office D by talking with the film stars 19 Many boys and girls learn English because A English can give them a job B it is included in their study courses C their parents make them D they have to study their own language 20 Many adults learn English because A their work is useful B they want to go abroad C it helps them in their work D most of their books are in English Trang 24/30 Section C: Đọc kỹ đoạn văn sau tìm MỘT từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Oxford is one of the most beautiful cities of England, and its university is the oldest in the (21) Every year hundreds of young people come up to Oxford from school to (22) three or four years at the university, and they never forget their time (23) People from other countries like to (24) _Oxford because it has many interesting buildings If you go to Oxford, you (25) see the colleges, the old churches, and the crowds of people, cars and bicycles in the busy High Street, the ( 26) important street in Oxford, or take a boat (27) the river in the sunshine You will enjoy your visit to this (28) city very much Section D: Hãy khoanh tròn vào ký tự bên từ/ cụm từ mà anh/chị cho không đúng: 29 Shopping in the mall is usually the comfortable than in the market A B C D 20 We don’t mind to wait for you to finish your work before going for a drink A B C D 31 We wish today is sunny so that we would spend the day in the seaside A B C D 32 When working in an organization, remember to ask for permission if you was absent A B C D Section E: Sử dụng từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh: 33 His manager / often / go / fish / when / he / have / time/ 34 It / take / me / three months/ finish /last/ project/ 35 He / be/ old enough / participate/ social activities 36 My director / will / on duty/ week Trang 25/30 Section F: Bắt đầu cụm từ cho sẵn, viết lại câu cho không thay đổi ý nghĩa: 37 The last time I went to my office was last Friday I haven’t 38 Unless you water these plants everyday, they will die If 39 The new car is so expensive that we can’t buy it The new car is too 40 Speaking English fluently is not very difficult It is Trang 26/30 TEST Section A: Hãy khoanh tròn ký tự A, B, C hay D đứng trước từ cụm từ mà hồn thành câu nhất: They often their weekends at the seaside A spend B spends C spent D are spending Tom: “ people are there in your office?”Mai: “There are sixty one” A How often B How far C How many D How much Kate: “What your brother want to be?” Andy: “He wants to be a doctor” A is B does C are D _ you mind showing me how to send an e-mail? A Can B May C Might D Would Parents often feel very proud their children’s success at school A on B in C at D of C bad D better C about D on C could tell D would tell C What price D How much Daisy plays tennis very _ A good B well We haven’t seen each other _ ten years A for B since If I see him, I _ him to telephone you A will tell B will to tell _ does a cup of coffee cost? A How price B How many 10 If the weather fine tomorrow, we on a picnic A will be / go B were / would go C is / will go D had been / would go 11 ‘May I use your phone?’ ‘Certainly _.’ A Here you are B You’re welcome C It doesn’t matter D Hold on, please 12 Does the manager have plan for the meeting? A some B any C little D much 13 The topic we talked about yesterday is very useful A who B whose C whom D which 14 Many students worked hard, _ they passed the examination Trang 27/30 A because B so C but D however C cheaper D the cheapest 15 My smart phone is _ than yours A so cheap as B as cheap 16 Do you like to put on uniform or casual clothes to work? A design B take C wear D bring Section B: Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời cho câu hỏi bên dưới: The use of computer and the Internet allows people to work at home instead of traveling to work For example, a journalist who lives in a remote part of the world still- gets in his articles on time for the next day's newspapers The Internet allows businesses to communicate with customers and workers in any part of the world for the cost of a local telephone call E-mail allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to another in at least minutes The Internet is providing a lot of new business opportunities Some businesses are advertising their products on the Internet People can use the Internet to shopping This saves a lot of time It is possible to use the Internet for education - students may connect with their teachers from home to send or receive email or talk their problems through 'on-line rather than attend a class 17 The use of computer and the Internet allows people A to stay at home and rest home B not to work C to travel to work D to work at 18 The Internet is _ to communicate with people around the world A an inconvenient way B a cheap way C an expensive way D a difficult way 19 Through the Internet, businesses can _ A advertise and sell their products B buy goods from each other C send their products to customers D attend a class 20 It takes _ to the shopping on the Internet A a lot of time B a little time C less time D more time Trang 28/30 Section C: Đọc kỹ đoạn văn sau tìm MỘT từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Jeans are very popular with (21) _ people all over the world Some people say that (22) _ are the “uniform” of youth But they haven’t always been popular The story of jeans started almost two hundred years (23) _ People in Genoa, Italy made pants The cloth made in Genoa was (24) _“jeanos” The pants were called “jeans” In 1850, a salesman in California began (25) _ pants made of canvas His name was Levi Strauss (26) _they were so strong, “Levi’s pants” became (27) _with gold miners, farmers and cowboys Six years later Levis began making his pants with blue cotton cloth called “denim” Soon after, factory (28) _in the US and Europe began wearing jeans Young people usually didn’t wear them Section D: Hãy khoanh tròn vào ký tự bên từ/ cụm từ mà anh/chị cho không đúng: 29 Would you like coming and stay with us while you are in town? A B C D 30 I study English because I want getting a good job A B C D 31 My parents reminds me to spend more time playing sports after a hard-working day A B C D 32 Mr Smith is going to buy a new Japanese car, doesn’t he? A B C D Section E: Sử dụng từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh: 33 We / listen / some music / after dinner / last night 34 It/ take / her / three months / prepare for the English exam 35 You / not / old / enough / work/ this factory 36 He / fishing / every / Saturday morning? Trang 29/30 Section F: Bắt đầu cụm từ cho sẵn, viết lại câu cho không thay đổi ý nghĩa: 37 I can’t phone her because I don’t have her phone number If I had 38 Your laptop is more expensive than mine My laptop isn’t as 39 The last time I saw him was in 2004 I haven’t 40 Going swimming in the summer is very relaxing It is very Lưu ý: Đề nghị học viên in tài liệu đề thực hành giấy để tự giải trước hướng dẫn buổi ơn tập Trích TB tuyển dụng năm 2018 tỉnh: “c) Môn Ngoại ngữ - tiếng Anh (mơn điều kiện): - Hình thức: thi viết trắc nghiệm 01 thi - Nội dung thi: kiểm tra kỹ đọc hiểu, viết tiếng Anh – tương đương trình độ bậc khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (đối với ngạch Chuyên viên) bậc khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (đối với ngạch Cán sự) - Thời gian làm bài: 90 phút ngạch Chuyên viên; 60 phút ngạch Cán sự” Trang 30/30 ... đề thực hành giấy để tự giải trước hướng dẫn buổi ơn tập Trích TB tuyển dụng năm 2018 tỉnh: “c) Môn Ngoại ngữ - tiếng Anh (mơn điều kiện): - Hình thức: thi viết trắc nghiệm 01 thi - Nội dung thi:... định) - Mệnh đề quan hệ không hạn định ngăn cách với mệnh đề (các) dấu phẩy - THAT không dùng mệnh đề quan hệ không hạn định - Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định danh từ đứng trước mệnh đề... trước danh từ số ít, danh từ lần đề cập đến (Lưu ý: mạo từ an đứng trước danh từ bắt đầu nguyên âm) - We have a cat and a dog - There's a supermarket in Adam Street Mạo từ the đứng trước danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH kì TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay