Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

55 13 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:19

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứngNghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001 : 2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU T Sinh viên Gi NG :Nguy n Ng c Nh t ng d n :Ths Bùi Th V H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U X C TH I S N XU T M M B NG BÃI L C TR NG CÂY S Y DỊNG CH KHĨA LU N T T NGHI NGÀNH: Sinh viên Gi NG I H C H CHÍNH QUY NG :Nguy n Ng c Nh t ng d n :Ths Bùi Th V H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Ng c Nh t Mã SV: 1212301003 L p: MT1601 Ngành: K thu ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v (v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ): - T ng quan v s n xu t hi n tr ng ô nhi Vi t Nam ch thuy t v x tài t t nghi p c th i c a s n xu t m m t i c th i b c tr ng dòng ng - Kh S n xu t m m Cát H i c th i s n xu t m m t i Công ty C ph n D ch v - - Kh u ki n t b ng bãi l c tr ng S y dòng ch Các s li u c n thi c th i s n xu t m m ng thi t k , tính tốn: - Các ch tiêu v c th i m m t i b hi u khí c a h th ng x c th i m m t i Công ty C ph n D ch v - S n xu t m m Cát H i: COD, SS, NH4+ - Kh u ki n t b ng bãi l c tr ng S y dòng ch ng 3+ d a thông s COD, PO4 NH4 m n, th c th i s n xu t m m th m th c t p t t nghi p: - Phòng thí nghi H i Phòng i h c Dân l p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Bùi Th V H c hàm, h c v : Th c s quan công tác: B N i h c Dân l p H i Phòng ng d n: - Nghiên c u x ch ng c th i s n xu t m m b ng bãi l c tr ng S y dòng ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : Sinh viên Ng GS.TS.NG T CÁN B Tinh th NG D TÀI T T NGHI P c tài t t nghi p: - Sinh viên Nguy n Ng c Nh t th hi n tinh th n tích c c, ch u khó h c h i, ch ng sáng t tài t t nghi p - Sinh viên Nguy n Ng c Nh t có kh khái quát gi i quy t t t v c l p, có kh t ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v - t tài t t nghi p m t lu n, th c ti n, tính tốn s li t u c m c a cán b t ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (H tên ch ký) Bùi Th V L IC V i lòng bi V c, em xin chân thành c em hoàn thành lu i Th ng, phòng Qu n khoa h u ki o nhà i ngo i, th y cô B mơn Mơi cho em su t q trình th c hi Cu i em xin chân thành c ng viên khích l tài t tình giúp t qua m t trình h c t p nghiên c u Do h n ch v th u ki hi u bi nghiên c u ch c khơng tránh kh i thi u sót Em r t mong nh b a th tài c s ch c hoàn thi Em xin chân thành c Sinh viên: Nguy n Ng c Nh t M CL C M U .2 T NG QUAN .2 1.1 M t vài nét v s n xu t m m 1.2 Quy trình s n xu c m m 1.2.1 công ngh .3 1.2.2.Thuy t minh dây chuy n công ngh .4 1.3 Hi n tr c th i s n xu t m m 1.3.1.Ngu c th i s n xu t m m c tính c a ngu c th i s n xu t m m .6 1.4 M t s công ngh x c th i s n xu t m m 1.4.1 X 1.4.2 X c th i b c th i b c c hóa 1.4.3 X c th i b c .9 1.4.4 X c th i b c v t 10 1.5 ch m n i b t c a vi c x c th i b ng bãi l c tr ng dòng ng 12 TH C NGHI M 14 ng m c tiêu nghiên c u 14 ng nghiên c u 14 2.1.2 M c tiêu nghiên c u 14 u 15 o sát th 2.2.1 a, l y m u t i hi ng 15 phòng thí nghi m 15 m nb v i AgNO3 15 2.2.3 2.2.3.3 2.2.3.4 ng ch t r nh COD b ng TSS 16 17 nh Amoni 19 K T QU VÀ TH O LU N 29 3.1 K t qu c th i s n xu t m m c a Công ty C ph n d ch v S n xu t m m Cát H i 29 3.2 K t qu kh o sát y u t ng n ch t h c + 3th n hi u su t kh COD, SS, NH4 , PO4 30 3.2.1 ng c a n ch t h n hi u su t kh COD 30 3.2.2 ng c a n ch t h n hi u su t kh NH4+ 31 3.2.3 ng c a n ch t h n hi u su t kh PO43- 33 3.3 ng c a n n hi u su t kh COD, NH4+, PO43- 33 mu 3.3.1 ng c a n mu n hi u su t kh COD 34 3.3.2 3.3.3 ng c a n ng c a n mu mu n hi u su t kh NH4+ 35 n hi u su t kh PO4+ 36 3.4 ng th c th i t i hi u su t kh COD, NH4+, PO43- 37 3.4.1 ng th i c th i t i hi u su t kh COD 37 3.4.2 ng th c th i t i hi u su t kh NH4+ 38 3.4.3 ng th c th i t i hi u su t kh PO43- 40 K T LU N VÀ KI N NGH 42 K t lu n 42 2.Ki n ngh 43 TÀI LI U THAM KH O 44 DANH M C B NG B c th i c a s n xu B ng 2.1 K t qu xây d ng chu n COD 18 B ng 2.2 B ng s li u xây d B ng 2.3 K t qu S li c m m .6 ng chu n Amoni 20 ng chu n Amoni 21 B ng 2.4 B ng k t qu xây d ng s li ng chu n Photphat 23 B c th i s n xu t m m t i Công ty C ph n D ch v - S n xu t m m Cát H i 29 B ng 3.2 ng c a n ch t h n hi u su t kh COD 30 n hi u su t kh NH4+ 32 n hi u su t kh PO43- 33 B ng 3.3 B ng 3.4 ng c a n ng c a n ch t h ch t h B ng 3.5 ng c a n mu n hi u su t kh COD 34 B ng 3.6 ng c a n ng mu n hi u su t kh NH4+ 35 B ng 3.7 ng c a n mu n hi u su t kh PO43- 36 B ng 3.8 B ng 3.9 ng c a th ng c a th B ng 3.10 n kh COD 37 n hi u su t kh NH4+ 39 ng c a th n kh DANH M C CH PO43- 40 VI T T T BOD Biochemical Oxygen Demand - Nhu c u oxi sinh hóa COD Chemical Oxygen Demand - Nhu c u oxi hóa h c DO Disolved Oxigen Control - i ch ng SS Suspended Solid - TS Total Solid - QCVN ng oxi hòa tan ng ch t r ng ch t r n t ng s ng Khóa lu n t t nghi p l c tr x ti p thơng s nhi t m c cho phép h p 3.2 K t qu kh o sát y u t ng n ch t h c th n hi u su t kh COD, SS, NH4+, PO433.2.1 ng c a n ch t h n hi u su t kh COD Ti n hành th nghi m v i mô hình bãi l c tr ng S y dòng ch ng b ng m c th i v i s li t o s khác bi i gi a m c th i nghiên c u m t s m c pha lỗng v i t l 1.5; 2; l n b c th i x bãi l c tr ng S y c th i sau m i ngày x cl ym u u su t kh COD K t qu v ng c ng ch t h c th u n hi u su t kh c th hi n b ng 3.2 B ng 3.2 COD ban ng c a n pha loãng (mg/l) COD sau pha loãng (mg/l) ch t h COD n hi u su t kh (mg/l) (%) Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 291 97 11.64 9.7 8.73 88 90 91 210 105 10.5 8.4 5.25 90 92 95 320 160 86.4 64 28.8 46 60 82 326 163 47.27 11.41 3.26 71 93 98 307.5 1.5 205 73.8 57.4 14.35 64 72 93 420 210 14.7 10.5 6.3 93 95 97 278 278 22.24 52 64 92 304 304 3.04 95 96 99 Sinh viên: Nguy n Ng c Nh t 133.44 100.08 15.2 L p: MT1601 12.16 30 Khóa lu n t t nghi p 120 100 80 Ngày 60 Ngày Ngày 40 20 97 105 Hình 3.1 Bi 160 163 205 ng c a n COD 210 278 ch t h 304 CODvào (mg/l) i hi u su t kh T b ng 3.2 hình 3.1 cho th y n ch t h ng rõ ràng t i hi u su t x COD V i n ch t h p(97mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay