Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt)

25 42 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:18

... luận sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Chương 3: Hiện trạng sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam Chương 4: Khung sách thị trường kéo thúc đẩy thương. .. thị trường kéo Chương KHUNG CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG KÉO THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai. .. lý thuyết thị trường, mơ hình thương mại hóa kết R&D, mơ hình sách thị trường kéo, nghiên cứu xác định Khung lý thuyết sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt) , Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt) , 2 Các công trình nghiên cứu trong nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay