Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt)

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Nguyễn Thị Thúy Hiền CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG KÉO THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI Chuyên ngành: Quản lý Khoa học Cơng nghệ Mã số: 9340412 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Huy Tiến TS Phạm Hồng Quất Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sỹ họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng rõ “Phát triển thị trường khoa học công nghệ (KH&CN) sở đổi chế, sách để phần lớn sản phẩm khoa học công nghệ (trừ nghiên cứu bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, chiến lược, sách phát triển) trở thành hàng hoá” Tư tưởng phát triển thị trường khoa học công nghệ đảng tiếp tục khẳng định văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Thương mại hố kết nghiên cứu triển khai (R&D) thành tố trọng yếu phát triển thị trường công nghệ Việt Nam Tuy nhiên, nay, việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu tổ chức R&D, yếu tố để xác định hiệu hoạt động khoa học công tổ chức R&D nhiều hạn chế Nguyên nhân vấn đề sản phẩm nghiên cứu R&D chưa gắn chặt với thị trường, sách hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu R&D chưa thể cách rõ ràng yếu tố thị trường kéo Đề tài đặt góp phần vào việc xây dựng sách thương mại hóa kết R&D, thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển thị trường công nghệ nước ta, sớm đưa nước ta trở thành cơng nghiệp hóa, đại hóa Ý nghĩa nghiên cứu 2.1 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Trên sở nghiên cứu, kế thừa tài liệu có Việt Nam quốc tế, luận án đưa hệ thống khái niệm có liên quan đến vấn đề sách thị trường kéo thương mại hóa kết R&D, phân tích mối quan hệ tương hỗ khái niệm Từ việc phân tích, đánh giá trạng sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D, luận án làm rõ ưu, nhược điểm sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam Trên sở đánh giá thực trạng thực sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai nay, luận án đề xuất khung sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết R&D theo ba kịch (Thứ nhất, sách hình thành nhệm vụ R&D theo nhu cầu thị trường; thứ hai, sách hình thành phát triển định chế trung gian thị trường công nghệ theo nhu cầu điều tiết thị trường; Thứ ba, sách hỗ trợ/ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D) 2.2 Tính luận án Về lý luận, kết nghiên cứu góp phần bổ sung quan trọng vào lĩnh vực lý luận quản lý nhà nước lĩnh vực KH&CN, góp phần nâng cao nhận thức lý luận vai trò tầm quan trọng sách nhà nước hiệu hoạt động KH&CN; đồng thời góp phần vào việc triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển KH&CN quốc gia Về thực tiễn, luận án dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập sở đào tạo khoa học quản lý, đặc biệt lĩnh vực quản lý KH&CN Đồng thời luận án cung cấp luận chứng khoa học, sở để quan quản lý nhà nước tham khảo trình triển khai, đổi chế quản lý KH&CN Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Luận án nhằm xây dựng sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết R&D có sở khoa học thực tiễn bối cảnh đổi chế quản lý KH&CN hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Để đạt mục tiêu nghiên cứu này, luận án đặt mục tiêu cụ thể sau: Cơ sở lý luận sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D (nêu khái niệm sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D, mối liên hệ khái niệm; khung lý thuyết sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D); Thực trạng sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai (bao gồm: bối cảnh nước hay thiết chế quản lý vĩ mô hoạt động thương mại hóa kết R&D; phân tích đánh giá hệ thống sách hành việc thúc đẩy thương mại hóa kết R&D); Đề xuất khung sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết R&D Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết R&D với giới hạn sau: - Phạm vi thời gian: từ năm 2005 đến năm 2015 - Phạm vi không gian: Luận án khảo sát số đề tài nghiên cứu tổ chức R&D, doanh nghiệp hình thành từ sản phẩm R&D (doanh nghiệp spin-off, doanh nghiệp start-up, doanh nghiệp ươm tạo, v.v ), doanh nghiệp nhận chuyển giao kết R&D cấp địa bàn toàn quốc Câu hỏi nghiên cứu Luận án nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi: Triết lý thị trường kéo thể sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu R&D nào? Giả thuyết nghiên cứu Luận án đặt giả thuyết: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu tổ chức R&D thể sau: Thứ nhất, sách hình thành nhiệm vụ R&D theo nhu cầu thị trường; Thứ hai, sách hình thành phát triển định chế trung gian thị trường công nghệ theo nhu cầu điều tiết thị trường; Thứ ba, sách hỗ trợ/ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Nghiên cứu tài liệu (desk study); Nghiên cứu xã hội học; Nghiên cứu trường hợp; Phỏng vấn chuyên gia Kết cấu luận án Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Chương 3: Hiện trạng sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam Chương 4: Khung sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Hiện giới, có số cơng trình nghiên cứu liên quan tới vấn đề thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai, cụ thể như: Norman cộng Technology transfer systems in the United States and Germany, nhà xuất National Academy Press, Washington D.C xuất năm 1997 đưa nhận định thương mại hóa kết nghiên cứu nảy sinh giai đoạn trình đổi Ấn phẩm Turning Science into Business – Patenting and Licensing at Public Research Organizations OECD xuất năm 2003, nghiên cứu The growth of patenting and licensing by U.S Universities: an assessment of the Bayh-Dole act of 1980, Research Policy Mowery David C, Richard R Nelson, Bhaven N Sampat, Arvids A Ziedonis (2001) nghiên cứu đạo luật Bayh-Dole đẩy mạnh việc hình thành tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm thương mại hóa kết nghiên cứu Nghiên cứu Magnus Karlsson (2004), Commercialization of Research Results in the United States mơ tả thương mại hóa kết nghiên cứu Hoa Kỳ, xem quốc gia có số lượng đơn vị chuyển giao cơng nghệ thương mại hóa thành cơng kết nghiên cứu Koruna M Stefan (2004) đưa hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng sách thương mại hóa kết nghiên cứu External technology commercialization-policy guidelines ấn phẩm International Journal of Technology Management Nghiên cứu Anna S Nilsson, Henrik Fridén, Sylvia Schwaag Serger (2006), Commercialization of Life-Science Research at Universities in the United States, Japan and China nghiên cứu mơ hình thương mại hóa kết nghiên cứu Einar Rasmussen (2008) có nghiên cứu Government instruments to support the commercialization of university research: Lessons from Canada, (Technovation 28 (8), 506-517) giải pháp phủ để hỗ trợ hoạt động thương mại hóa nghiên cứu trường đại học: học kinh nghiệm từ Canada Markman D Gideon, Peter T Gianiodis & Phillip H Phan báo Supply-side innovation and technology commercialization, Journal of Management Studies (2009), đưa nhận định hiệu thương mại hóa kết R&D thơng qua chuyển giao công nghệ Chandran Govindaraju (2010) nghiên cứu R&D commercialisation challenges for developing countries: the case of Malaysia ấn phẩm Tech Monitor đưa nhận định: Đổi động lực tăng trưởng phát triển số doanh nghiệp hàng đầu Châu Á, trì lực cạnh tranh đồng nghĩa với việc đầu tư vào R&D khả đưa kết R&D thị trường Một cách mà Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI) vượt qua thung lũng chết việc nhấn mạnh vào giá trị tạo của kết R&D: “tạo giá trị quan trọng tạo công nghệ” (ấn phẩm Technology Development & Management, 2010 Industrial Technology Research Institute – ITRI, Taiwan) Đối với nghiên cứu đầu tư cho hoạt động ươm tạo nói chung, OECD có phân tích tổng quát sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ thể nghiên cứu “Technology incubators” năm 2010 Năm 2013, OECD công bố ấn phẩm Commercialising Public Research – New Trends and Strategies đưa xu hướng chiến lược thương mại hóa kết nghiên cứu tổ chức nghiên cứu công Như vậy, nghiên cứu nước đường, cách thức thương mại hóa kết nghiên cứu Các nghiên cứu nước ngồi đề cập đến sách thương mại hóa sách tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp Bên cạnh có số nghiên cứu sâu sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu điển hình Mỹ, Luật Bayh-Dole có hiệu lực từ năm 1980 để rút học cụ thể cho quốc gia 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Những nghiên cứu nhằm tìm biện pháp thúc đẩy thương mại hoá kết R&D Việt Nam bắt đầu Viện Chiến lược Chính sách KH&CN nghiên cứu từ sớm, từ bắt đầu manh nha hình thành lực lượng doanh nghiệp cơng nghệ, vào đầu năm 2000, cơng trình: Đặng Duy Thịnh cộng (2000) nghiên cứu sở khoa học thương mại hoá hoạt động KH&CN Việt Nam; Viện Chiến lược Chính sách KH&CN (2003) nghiên cứu thị trường công nghệ Việt Nam; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ tổ chức KH&CN Việt Nam” thực năm 2013 Viện Chiến lược Chính sách KH&CN chủ trì, TS Nguyễn Quang Tuấn chủ nhiệm Gần đây, loạt báo cáo, báo đề cập đến sách thương mại hóa kết nghiên cứu R&D đề cập đến Tiểu kết chương Vấn đề sách thương mại hóa kết R&D có số cơng trình nghiên cứu nước nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu có phạm vi nghiên cứu dừng lại doanh nghiệp nhỏ vừa, lĩnh vực ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu; cách tiếp cận đề tài theo phương thức khoa học đẩy, yếu tố thị trường kéo chưa đề cập làm rõ vai trò quan trọng thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu Chưa có nghiên cứu sâu sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D theo cách tiếp cận “thị trường kéo” Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HĨA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Thiết chế kinh tế kinh tế thị trường Thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn, trải qua trình nhận thức, phát triển lý luận thực tiễn từ thấp đến cao, từ chưa đầy đủ đến đầy đủ hơn, sâu sắc hoàn thiện Tính định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường Việt Nam phản ánh mục tiêu, phương thức phát triển, phân phối chế quản lý kinh tế, nhằm khai thác tốt lợi thị trường, đồng thời khắc phục hạn chế tới mức thấp khuyết tật phục vụ lợi ích cho người dân, hướng đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội 1.1.2 Kết nghiên cứu triển khai Kết nghiên cứu (KQNC) sản phẩm hoạt động nghiên cứu,vì KQNC cần xem xét trình hoạt động nghiên cứu 1.1.3 Thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Từ tổng quan nghiên cứu tác giả Vũ Cao Đàm, Siegel cộng , Isabelle, McCoy, Rourke, Dhewanto cộng sự, Yenchen, Dhewanto cộng sự, Arrow, luận án xác định thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai q trình chuyển hóa ý tưởng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống hoạt động tạo lợi ích kinh tế khác 1.1.4 Các tổ chức trung gian thị trường công nghệ Hiện giới có nhiều loại tổ chức trung gian có vai trò cầu nối cho hoạt động thương mại hóa kết q nghiên cứu cơng, từ văn phòng CGCN (TTO), vườn ươm doanh nghiệp (business incubator), trung tâm đổi sáng tạo doanh nghiệp (BIC), công viên khoa học đến trung tâm hỗ trợ chứng minh khái niệm (PoC), hay thư viện hay nơi phổ biến kết nghiên cứu 1.1.5 Chính sách KH&CN sách thị trường kéo Trong trình đổi KH&CN kinh tế đất nước, sức kéo thị trường có tầm quan trọng đặc biệt Nhà nước đầu tư nhiều thời gian tiền cho công tác R&D để phát triển sản phẩm, nhà quản lý khơng nhìn rõ nhu cầu thị 10 trường sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trở thành vật nằm "ngăn kéo" Với cách tiếp cận cách mô tả tương quan cặp yếu tố quan trọng cho việc xây dựng sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D (gồm yếu tố: thị trường, nghiên cứu, triển khai, sản xuất), tác giả Janos Vecsenyi [Vũ Cao Đàm, 1983] đưa mơ hình sau Sơ đồ tương tác cặp yếu tố quan trọng cấu thành sách “thị trường kéo” Janos Vecsenyi D M R M P Ghi chú: M – Market, R – Nghiên cứu, D – Triển khai, P – Sản xuất Như vậy, yếu tố “thị trường” điểm khởi đầu điểm đến chuỗi hoạt động nghiên cứu - triển khai - sản xuất Chính sách “thị trường kéo” cần đặt nhu cầu thị trường “đặt hàng” cho khâu nghiên cứu, triển khai, sản xuất; mặt khác có thị trường đầu cho chuỗi nghiên cứu, triển khai, sản xuất đồng nghĩa với việc mở rộng nguồn kinh phí tái đầu tư cho hoạt động R&D, tạo hiệu cao cho hoạt động R&D 1.2 Mối liên hệ khái niệm 1.2.1 Quan hệ kết R&D – sản phẩm, hàng hóa đổi sáng tạo doanh nghiệp Nhu cầu công nghệ doanh nghiệp thông thường đáp 11 ứng thông qua giải pháp thị trường (mua thuê bên ngoài) giải pháp phi thị trường (tự làm, ăn trộm, xin) Để đáp ứng nhu cầu đổi công nghệ, tạo sản phẩm, hàng hóa đổi sáng tạo doanh nghiệp nhiều dạng khác nhau, việc áp dụng kết nghiên cứu R&D giải pháp chủ yếu 1.2.2 Vai trò cầu nối cầu – cung thiết chế trung gian thị trường công nghệ Bên cung công nghệ thuật ngữ dùng để tổ chức R&D Nguồn cung nước chủ yếu xuất phát từ Viện nghiên cứu Trường đại học, với tham gia trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, trung tâm ứng dụng tiến KH&CN tỉnh/thành phố số nhà sáng chế độc lập Bên cầu công nghệ thường doanh nghiệp triển khai việc nâng cao trình độ cơng nghệ, đổi cơng nghệ, qua cải thiện chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng suất hiệu kinh doanh Các nhân tố cản trở đến q trình cung cơng nghệ từ tổ chức R&D gặp cầu công nghệ doanh nghiệp thiếu thơng tin cơng nghệ dẫn đến rủi ro cung không gặp cầu, cung không đáp ứng cầu, bên cầu xác định khơng xác nhu cầu Giải vấn đề thông tin bên cung bên cầu, cần có thể chế trung gian thị trường cơng nghệ 1.2.3 Quan hệ công nghệ đẩy - thị trường kéo thị trường công nghệ Công nghệ đẩy: lấy khoa học làm cở, làm tảng tri thức tạo cơng nghệ Mơ hình cơng nghệ đẩy có ứu điểm: làm bùng nổ ngành cơng nghiệp làm thay đổi toàn thị trường; giúp tăng trưởng thị trường Nhược điểm: yêu cầu đầu tư ngân sách R&D lớn, nguồn lực R&D có kỹ nghiên cứu cao Thị trường kéo: thị 12 trường tác nhân khởi thủy ý tưởng đổi công nghệ thông qua lắng nghe nhu cầu khách hàng Ưu điểm: phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường Nhược điểm: nhu cầu thị trường thời, đầu tư toàn nguồn lực vào phát triển sản phẩm dễ dẫn đến thất bại sản phẩm thị trường khơng nhu cầu Cả hai chiến lược, chiến lược kéo với việc sử dụng sách “mềm” chiến lược đẩy, sử dụng sách “cứng”, có nhiều ưu nhược điểm thành công số điều kiện định kinh tế bối cảnh giới 1.3 Khung lý thuyết sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Theo tiếp cận lý thuyết “thị trường”, nơi có tác nhân tham gia gồm: người bán – bên cung (nhà khoa học, tổ chức R&D) làm KQNC; người mua – bên cầu (các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất công nghệ) cần mua KQNC hàng hóa/sản phẩm (product); định chế trung gian bên mua bên bán (hỗ trợ hoạt động mơi giới, , tiếp thị, dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ thông tin công nghệ, tư vấn giải pháp công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, v.v…); cuối cùng, hoạt động mua-bán thông qua quy định, thể thức điều tiết Nhà nước Mối quan hệ thị trường mua-bán KQNC mô tả sau: Sơ đồ Mối quan hệ thị trường mua-bán kết nghiên cứu BÊN BÁN (Kết R&D)D BÊN MUA TRUNG GIAN MƠI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH 13 (Sản phẩm hàng hóa) Từ mơ hình thị trường cơng nghệ, ta thấy sách tác động vào ba yếu tố thị trường công nghệ là: (1) kết R&D (CUNG); (2) định chế trung gian; (3) sản phẩm R&D thơng qua q trình thương mại hóa, trở thành sản phẩm hàng hóa (theo yêu cầu bên mua-CẦU) Chính sách thị trường kéo tác động vào yếu tố nêu theo nguyên lý “xuất phát từ thị trường” theo mơ hình Như vậy, hệ thống sách thị trường kéo thương mại hóa kết R&D bao gồm yếu tố sau: - Chính sách thực R&D theo đặt hàng thị trường; - Chính sách việc hình thành, phát triển định chế trung gian theo nhu cầu điều tiết thị trường; - Chính sách hỗ trợ/ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D Tiểu kết Chương Triết lý R&D xuất phát từ nhu cầu thị trường tảng cho việc ban hành sách thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai đạt hiệu bối cảnh Trên sở lý thuyết thị trường, mơ hình thương mại hóa kết R&D, mơ hình sách thị trường kéo, nghiên cứu xác định Khung lý thuyết sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai bao gồm yếu tố: Kết R&D; định chế trung gian thị trường cơng nghệ; sản phẩm R&D thơng qua q trình thương mại hóa, trở thành sản phẩm hàng hóa; thị trường kéo (phát triển sản phẩm/công nghệ theo nhu cầu thị trường); môi trường luật pháp (hệ thống luật pháp) cho hoạt động thương mại hóa kết R&D 14 Chính sách giao dịch thị trường cơng nghệR Khung lý thuyết sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Chính sách thực R&D theo đặt hàng thị trư Chính sách hình thànhvà phát triển theo nhu cầu điều tiết thị trường M KẾT KẾT QUẢ QUẢ R&D R&D Các Các tổ tổ chức chức trung trung gian gian của thị thị trường trường công công nghệ nghệ THEO NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG 15 SẢN SẢN PHẨM PHẨM (thương (thương mại mại hóa hóa từ từ Kết Kết quả R&D) R&D) 16 Chương HIỆN TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Bối cảnh nước hay thiết chế quản lý vĩ mô hoạt động thương mại hóa kết qủa nghiên cứu triển khai Việt Nam 2.1.1 Các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Nhà nước với vai trò nhà đầu tư chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu triển khai Doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu triển khai tổ chức khoa học cơng nghệ nhà khoa học với vai trò thực nghiên cứu triển khai 2.1.2 Quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Vai trò thị trường khoa học công nghệ khẳng định chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ đất nước, thể cụ thể văn kiện sau: Nghị TW khóa VIII; Văn kiện Hội nghị Trung ương VI khóa IX; Nghị TW2 Khố VIII đến Nghị TW Khoá IX Nghị đại hội Đảng khoá X; Nghị số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Nghị số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Thực theo chủ trương Đảng, Chính phủ đưa 17 số quan điểm, đường lối phát triển thị trường khoa học công nghệ Theo ngày 11/4/2012, Chính phủ ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 2.2.1 Hệ thống văn pháp luật liên quan đến thúc đẩy thương mại hóa kết R&D Hoạt động R&D điều chỉnh đạo luật chuyên ngành: Luật KH&CN năm 2013; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006; Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Đo lường năm 2011 Các văn nhìn chung tạo hành lang pháp lý tương đối đồng rộng mở cho hoạt động R&D Bên cạnh đó, hoạt động R&D điều chỉnh số văn pháp luật chuyên ngành khác, cụ thể quy định pháp lý về: tài cho hoạt động R&D; quản lý tài sản, quyền tài sản; tổ chức máy, quản lý nhân sự; sách thuế 2.2.2 Các Chương trình, Đề án, Dự án thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Đến nay, Chính phủ xây dựng thực thi số chương trình, đề án, dự án thúc đẩy thương mại hóa kết R&D sau: Chương trình Hỗ trợ phát triển Tài sản trí tuệ (Chương trình 68); Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020; Đề án “Thương mại hóa cơng nghệ theo mơ hình mẫu Thung lũng Silicon Việt Nam”; Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Dự án IPP (Chương trình Đối tác Sáng tạo Innovation Partnership Program); Dự án FIRST “Đẩy mạnh đổi sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ - Fostering 18 innovation through Research, Science, and Technology”; Dự án VIIP “Đổi sáng tạo hướng đến người thu nhập thấp”; Dự án BIPP “Hỗ trợ xây dựng sách đổi phát triển sở ươm tạo doanh nghiệp” 2.3 Phân tích hệ thống sách hành thúc đẩy thương mại hóa kết R&D 2.3.1 Chính sách kết R&D cho thị trường công nghệ Luận án khảo sát quy định Luật Khoa học Công nghệ 2013 văn liên quan đến quản lý nhiệm vụ KH&CN có nhận xét sau: tiêu chí để “đẩy” kết R&D vào thị trường/doanh nghiệp mờ nhạt, đưa tiêu chí chung chung, thiếu định lượng, tiêu chí liên quan đến việc thương mại hóa kết R&D chiếm tỷ trọng thấp để đánh giá Điều dẫn đến lỗ hổng sách cho phép nhiệm vụ KH&CN chưa “thực sự” gắn với nhu cầu thị trường cấp kinh phí thực 2.3.2 Chính sách thể chế trung gian thị trường công nghệ Thể chế trung gian thị trường công nghệ hệ thống thực thể, tổ chức tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi thị trường khoa học công nghệ Các văn pháp luật cho việc hình thành phát triển tổ chức trung gian thị trường công nghệ gồm: Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định điều kiện sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 quy định điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức 19 trung gian thị trường khoa học công nghệ; Thông tư số 08/2013/TT-BKHCN ngày 08/3/013 hướng dẫn nội dung phương thức hoạt động tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ 2.3.3 Chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D Chính phủ sử dụng chương trình, đề án, dự án thúc đẩy thương mại hóa kết R&D để thể sách hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D 2.4 Đánh giá hệ thống sách hành việc thúc đẩy thương mại hóa kết R&D 2.4.1 Đánh giá hệ thống sách hành liên quan đến kết R&D cho thị trường công nghệ a) Ưu điểm: Hệ thống sách hành liên quan đến việc tạo kết R&D “gắn” với thị trường, với doanh nghiệp, thời gian độ từ chế “kế hoạch hóa tập trung” sang chế “định hướng thị trường” tạo lực đẩy cho kết R&D gắn kết với thị trường, doanh nghiệp tạo số thành tựu, số sản phẩm KH&CN thương mại hóa thành cơng b) Nhược điểm: Cơ chế sách gắn kết cung từ quan R&D cầu từ doanh nghiệp yếu; Thiếu chế thông tin quan R&D doanh nghiệp; Thiếu chế doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu cho quan R&D 2.4.2 Đánh giá hệ thống sách hành liên quan đến thể chế hóa giao dịch thị trường cơng nghệ a) Ưu điểm: Hệ thống văn pháp quy không tạo hành lang pháp lý tương đối ổn định để tổ chức, cá nhân hoạt động R&D bình đẳng, lành mạnh thị trường công nghệ 20 b) Hạn chế: Hệ thống pháp luật liên quan đến đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ có bất cập; Các chế sách giải mổi quan hệ bất bình đẳng thông tin giao dịch thị trường khoa học công nghệ chưa đồng bộ; Thiếu chế sách để tập trung hỗ trợ giảm bớt chi phí giao dịch; Các chế sách để kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật giao dịch thị trường khoa học cơng nghệ bất cập; Các văn đạo đưa chậm chưa có tính khả thi cao 2.4.3 Đánh giá sách hỗ trợ/ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D a) Ưu điểm: Các ưu đãi theo luật định hướng tập trung tháo gỡ rào cản, khó khăn doanh nghiệp hỗ trợ vốn, thông tin công nghệ, thông tin thị trường, hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cần thiết, tăng cường hội tiếp xúc, nắm bắt công nghệ mới, hội hợp tác với tổ chức R&D b) Hạn chế: Các chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vốn hỗ trợ ưu đãi tài chưa thực phù hợp; Thiếu chế sách hỗ trợ doanh nghiệp thông tin công nghệ thông tin thị trường; Cơ chế sách hỗ trợ tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, nghiệp vụ lĩnh vực chuyển giao kết R&D chưa phát huy hiệu Tiểu kết chương Thương mại hóa kết R&D Việt Nam đạt kết khiêm tốn, chưa thực tạo thành lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp nước Nguyên nhân hệ thống sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D chưa bắt kịp xu 21 giới, đồng thời phù hợp với nguyên lý “thị trường kéo” Chương KHUNG CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG KÉO THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HĨA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Luận án khảo sát sách thúc đẩy thương mại hóa kết R&D số nước cơng nghiệp phát triển, số nước vùng Châu Á – Thái Bình Dương 3.2 Triết lý hệ quan điểm hệ thống sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Đồng với quan niệm Martin, Michael J.C (1994) Vũ Cao Đàm (6.2012) sách thị trường kéo, nghiên cứu đưa triết lý sách thị trường kéo thương mại hóa kết R&D tất khâu q trình thương mại hóa kết R&D xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, người tiêu dùng vận hành theo chế thị trường thực thụ 3.3 Khung hệ thống sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai 3.3.1 Thiết chế vĩ mô cho thị trường công nghệ Thiết chế vĩ mơ cho thị trường cơng nghệ có chức điều chỉnh cung cầu xã hội kiểm sốt chất lượng hàng hóa, dịch vụ, kiểm sốt lợi ích người tiêu dùng 3.3.2 Các kịch sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết R&D a) Kịch 1: Đổi sách kết R&D cho thị trường cơng nghệ 22 Chính sách kết R&D đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường công nghệ cụ thể sau: Quy định trách nhiệm quản lý thương mại hóa nhiệm vụ khoa học công nghệ quan quản lý khoa học công nghệ từ cấp trung ương tới địa phương; Đưa chuẩn mực nghiên cứu vấn đề đạo đức nghiên cứu vào quản lý nhà nước khoa học công nghệ; Đổi chế tài quản lý khoa học công nghệ vấn đề cấp thiết thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu phát triển b) Kịch 2: Đổi sách thể chế hóa giao dịch thị trường cơng nghệ Đổi sách thể chế hóa giao dịch thị trường công nghệ bao gồm nội dung sau: Củng cố hoàn thiện hệ thống pháp luật quyền sở hữu trí tuệ; Tăng cường chế, sách để giải mổi quan hệ bất bình đẳng thơng tin; Các chế sách để tập trung hỗ trợ giảm bớt chi phí giao dịch; Các chế, sách phát triển tổ chức trung gian, môi giới thị trường cơng nghệ; Các chế sách để kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật giao dịch thị trường cơng nghệ bất cập c) Kịch 3: Đổi sách hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D Đổi sách hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D gồm nhứng nội dung sau: Thực chế thúc đẩy, hỗ trợ vốn ưu đãi tài cho doanh nghiệp việc sử dụng kết R&D để đổi công nghệ, tạo sản phẩm mới; Bổ sung chế hỗ trợ hình thành phát triển tổ chức trung gian, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp đổi công nghệ, sản phẩm từ kết R&D, góp phần thức đẩy nguồn cung cơng nghệ, hình thành sân 23 3.3.3 Phân tích SWOT kịch sách Luận án phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức kịch sách 3.4 Giải pháp thực hệ thống sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Các giải pháp nhân lực KH&CN tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CNCác giải pháp nhu cầu công nghệCác giải pháp liên quan đến định chế trung gian thị trường cơng nghệ Kết luận Các chế, sách văn pháp luật Nhà nước ban hành sách nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết R&D có tác động tích cực tới thương mại hóa kết R&D Tuy nhiên, sách liên quan đến thương mại hóa Nhà nước ban hành quan điểm “công nghệ đẩy”, chưa đẩy mạnh việc thương mại hóa kết R&D cá nhân, tổ chức KH&CN doanh nghiệp thực quan tâm Luận án đồng với quan niệm Martin, Michael J.C (1994) Vũ Cao Đàm (6.2012) sách thị trường kéo, đưa triết lý sách thị trường kéo thương mại hóa kết R&D tất khâu trình thương mại hóa kết R&D xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, người tiêu dùng vận hành theo chế thị trường thực thụ Luận án đề xuất Khung hệ thống sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai bao gồm: Đổi sách kết R&D cho thị trường cơng nghệ; Đổi sách thể chế hóa giao dịch thị trường cơng nghệ; Đổi sách hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm thương mại hóa từ kết R&D DANH MỤC 24 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách "Thị trường kéo" hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam”, Số 12 năm 2017, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt nam nay: Những ưu điểm hạn chế”, Tập 33, Số 3, 2017, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách Quản lý Phạm Đại Dương, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ Việt nam: Một cách tiếp cận phân tích sở pháp lý”, Tập 33, Số 1, 2017, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách Quản lý Trương Văn Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiền (2016),”Phân tích SWOT vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đề xuất số giải pháp”, Số năm 2016, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam 25 ... luận sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Chương 3: Hiện trạng sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai Việt Nam Chương 4: Khung sách thị trường kéo thúc đẩy thương. .. thị trường kéo Chương KHUNG CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG KÉO THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế sách thị trường kéo thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai. .. lý thuyết thị trường, mơ hình thương mại hóa kết R&D, mơ hình sách thị trường kéo, nghiên cứu xác định Khung lý thuyết sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu triển khai bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt) , Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (tt) , 2 Các công trình nghiên cứu trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay