Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi (Khóa luận tốt nghiệp)

55 9 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:17

Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợiNghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU ng d n Sinh viên NG ng Chinh H i : Nguy n Th H I PHÒNG, 2016 o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGHIÊN C U T NG H P CH T HO NG B M TB U X D U M TRÊN V I S I KHÓA LU N T T NGHI NGÀNH K THU ng d n Sinh viên I H C H CHÍNH QUY NG ng Chinh H i : Nguy n Th H I PHÒNG, 2016 o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V Sinh viên: Nguy n Th L p: MT1601 TÀI T T NGHI P o Mã SV: 1212301016 Ngành: K thu tài: Nghiên c u t ng h p ch t ho ng b m t b hydrat hóa d x d u m v i s i ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v thuy t, th c nghi m): nh thành ph n d u Tìm hi u thành ph n v i s i t y r a c a ch t ho u ch ng b m t toluensulfonic u ch ch t ho ng b m t b u thông Công vi c c n sau th c nghi m: So sánh kh y r a c a d u thơng bi n tính ch t t y r a OMO m th c t p t t nghi p Phòng thí nghi i h c Dân l p H i Phòng NG D CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: ng Chinh H i H c hàm, h c v : Th c s i h c Dân l p H i Phòng N ng d Nghiên c u t ng h p ch t ho b ng b m t x d u m v i s i ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v tài t t ngi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên Nguy n Th ng d n o ThS H i Phòng, ngày tháng HI NG N H U NGH ng Chinh H i CÁN B Tinh th NG D TÀI T T NGHI P c tài t t ngi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t tài t t nghi p m t lu n, th c ti n, tính tốn s li u ): m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (H tên ch ký) ng Chinh H i L IC c bày t lòng bi nhi ng d ng Chinh H i án y cô giáo thu c B môn K thu t môi u ki n r t t t cho em ng; th y cô, b môn c su t th án Em xin chân thành c th i gian em h c n th em su t ng Em xin chân thành c H i Phòng, tháng Sinh viên Nguy n Th o M CL C M U PH N I: T NG QUAN THUY T A T NG QUAN V CH T T Y R A Gi i thi u chung v ch t t y r a 2 Ch t ho ng b m t S m t/ giao di n t y r a L a ch n yêu c u v i ch t ho ng b m t 15 B T NG QUAN V CÁC LO I V I S I 16 Gi i thi u chung v v i s i 16 Ti n x v i s i ngu n nhi m b n 20 C T NG QUAN V D U THÔNG 22 PH N II: U VÀ TH C NGHI M 25 A U 25 B BI N TÍNH D U THƠNG B T NG H P CH T HO NG B M T 29 II T ng h p ch t ho ng b m t t d u thông b hydrat hóa 32 C Y R A C A CH T HO NG B M U CH 35 PH N III: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 37 I So sánh k t qu c a d c d u c, s n ph m t y r a OMO 37 II So sánh kh yr ac ad c, s n ph m t y r a OMO pha lỗng khơng pha loãng 39 III So sánh kh yr ac ad c kho ng th i gian khác 41 K T LU N 43 TÀI LI U THAM KH O 45 DANH M C B NG B ng 1: Thành ph n c 17 B ng 2: Các lo i s i d t 19 B ng 3: Thành ph n hóa h c c a d u thơng c khác 23 B ng 4: Tính ch t c a c u t d u thông: 23 DANH M C HÌNH NH Hình 1: S hình thành Mixen Hình 2: T y v t b Rolling UP v i Polyester 14 u ch u ch toluensulfonic 30 toluensunfonic 32 t ng h p ch t ho ng b m t b hydrat hóa 33 Hình 6: T ng h p ch t ho ng b m t b 35 Hình 7: M u v i tr ng m u v i b n 37 Hình 8: nh m u v i kh yr ac ad ng c, d c, s n ph m t y r a OMO 38 Hình 9: nh m u v i kh yr ac ad ng c pha lỗng khơng pha lỗng 40 Hình 10: nh m u v i so sánh kh s n ph m t y r Hình 11: y r a c a d u thơng hydrat hóa c pha lỗng 40 nh m u v i kh y r a c a d u thơng hydrat hóa có tác c kho ng th i gian khác 42 KHÓA LU N T T NGHI P a Hóa ch t Toluen H2SO4 d c (d = 1,84) HCl khí b D ng c Bình c dung tích 500 ml Sinh hàn h i Ph u chi t Lò s y c u ch Cho 64 ml toluen 38 ml H2SO4 c vào bình c u, l p sinh hàn h h n h p cho sôi y ng th i l c bình liên t c Sau gi , l p toluen g n h p ph n ng nóng vào c c t, tráng bình b ng m c n a N u l ph n ng, ta cho h n h p vào ph u chi t tách b Rót dung d ch nh c vào c c, thêm than ho m t màu L c l y sung d ch su c l nh b n 7oC bão hòa b ng khí HCl L ph u l c axit, ép khô làm khơ lò s y nhi Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 i vào c c, làm toluensunfonic 60oC Trang 31 KHÓA LU N T T NGHI P Hình u ch toluensunfonic toluensunfonic tinh th khơng màu, hòa tan t c, tan v a ph i etanol, ete Nó r c, khơng khí hút m b r a Nhi nóng ch y 104 105oC II T ng h p ch t ho hydrat hóa[2] Sinh viên: Nguy n Th ng b m t t d u thông b o MSV: 1212301016 Trang 32 KHÓA LU N T T NGHI P D u thông, 200 - Toluensulfonic H2SO4 Nh gi t t t 1h Trung hòa axit Na2CO3 10% Hình Sinh viên: Nguy n Th t ng h p ch t ho ng b m t b hydrat hóa o MSV: 1212301016 Trang 33 KHĨA LU N T T NGHI P a Nguyên Axit sulfuric, H2SO4 toluensulfonic Na2CO3, 10% b C c thu tinh 50, 80, 250ml pipet Cân phân tích Máy khu y t gia nhi t B n, nhi t k Bình tam giác có nút nhám Lò s y Bình c u c dung tích 250 ml c - toluensulfonic, axit H2SO4 2CO3 10% dung d ch sau bi n tính vào ph u chi t c c t vào l Sinh viên: Nguy n Th u cho dung d ch tr o MSV: 1212301016 ng nh t Trang 34 KHÓA LU N T T NGHI P kho ng t r i tháo b ph c l n axit l ng xu u c Làm l i thao tác r a kho ng l n Cho kho ng t 10 ml Na2CO3 10% vào r i l trung hòa h t axit Cu i r a l i b Hình 6: T ng h p ch t ho C c c t m t l n n a ng b m t b Y R A C A CH T HO M NG B U CH Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 35 KHÓA LU N T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 36 KHÓA LU N T T NGHI P III: I OMO so sánh kh yr ac ad d u thông hydrat hóa khơ ti c, c s n ph m t y r a OMO ta có A1 B1 Hình 7: M u v i tr ng m u v i b n Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 37 KHÓA LU N T T NGHI P C1 D1 E Hình 8: nh m u v i kh c, d u thông F yr ac ad ng c, s n ph m t y r a OMO A1: M u v i tr ng B1: M u v i b n C1: M u v i kh yr ac ad c D1: M u v i kh c yr ac ad ng E: M u v i kh y r a c a s n ph m t y r h c F: M u v i kh c Sinh viên: Nguy n Th y r a c a s n ph m t y r o MSV: 1212301016 ng Trang 38 KHÓA LU N T T NGHI P Qua hình 8, ta th y d u thơng hydrat hóa có kh b n d u D u thơng hydrat hóa có kh yr ph m t y r a OMO C m u d yr at c y r a v t u so v i s n c kh D u thơng hydrat hóa có kh yr u thơng hidrat hóa ch t ho ng b m t khơng ion khơng phân c a l i có c u trúc ng v i c u t có thành ph n d u m nên d hòa tan ch t b n kéo kh i b m t v i s i II So sánh kh yr ac ad h c, s n ph m t y r a OMO pha lỗng khơng pha lỗng so sánh kh yr ac ad pha lỗng khơng pha lỗng ta ti c bám tr tr Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 39 KHÓA LU N T T NGHI P A2 B2 Hình 9: nh m u v i kh yr ac ad c pha loãng khơng pha lỗng ng A2: Pha lỗng t l 1:1 B2: Khơng pha lỗng Qua hình 9, ta th y pha lỗng d u thơng kh Do pha lỗng d u thơng hydrat hóa n c a ch t ho n cho kh y r a c a d u thơng bi hydrat hóa khơng pha lỗng có kh yr at t pha lỗng C2 Hình 10: nh m u v i so sánh kh s n ph m t y r Sinh viên: Nguy n Th yr ng b m t gi m m Nên d u thông i không D2 y r a c a d u thơng hydrat hóa c pha lỗng o MSV: 1212301016 Trang 40 KHĨA LU N T T NGHI P C2: M u v i kh y r a c a d u thông pha loãng t l 1:1 D2: M u v i kh y r a c a OMO pha loãng t l 1:1 Qua hình 10, ta th y pha lỗng d u thơng hydrat hóa s n ph m t y r a OMO, kh y r a c a s n ph m t y r u so v i d u thơng hydrat hóa III So sánh kh yr ac ad u kho ng th i gian khác c so sánh kh yr ac ad kho ng th i gian khác ta ti c Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 41 KHÓA LU N T T NGHI P A3 B3 C3 Hình 11: nh m u v i kh y r a c a d u thông hydrat hóa có tác c kho ng th i gian khác A3: M u v i ngâm d u thơng hydrat hóa th i gian phút B3: M u v i ngâm d u thơng hydrat hóa th i gian 10 phút C3: M u v i ngâm d u thông hydrat hóa th i gian 15 phút Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 42 KHÓA LU N T T NGHI P Qua trình , V i s i (ch y u s i cotton) c c u t o t r t nhi u bó s i, bó s i g m nhi u s i M i s i v i l c t o nên t r t nhi px p m t cách ng u nhiên t o m t h th ng mao qu ng kính trung bình 50 nm Các bó s i l c x p ch t d y c a v i Chính s s p x o m t h th ng l tr ng, giúp cho ch t b n d u trúc v i T bám dính c a d u m v i s i u ch toluensulfonic t ng h p ch t ho ng b m t b u thông Ch t ho ng b m c t d u thơng hydrat hố c u t r t t t ph c v cho vi c nghiên c u t ng h p ch t t y r mb oy ut thi n v i d c tính phân h y sinh h c nhanh t u ki n t nhiên, có th th i tr c ti p vào ngu c m t h th ng cơng c c h i, an tồn v i, ch t y d u m mà không ng t i b m t v i s i, c u trúc s i v i K t qu so sánh kh y r a c a d u thơng hydrat hóa s n ph m t y r a OMO: D u thơng hydrat hóa có kh ph m t y r a OMO yr u so v i s n C m u d u thông hydrat hóa hay s n ph m t y r a OMO có tác c kh yr at ng c Khi pha lỗng d u thơng hydrat hóa kh yr Khi pha lỗng d u thơng hydrat hóa s n ph m t y r a OMO, kh y r a c a s n ph m t y r u so v i d u thơng hydrat hóa V c ngâm d u thơng hydrat hóa lâu kh r a t Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 y Trang 43 KHÓA LU N T T NGHI P KI N NGH u ki n nghiên c u h n ch v th em d ng vi c t ng h p ch t ho ng b m hóa d u thơng ,và so sánh kh y r a c a ch ch v i ch t t y r a OMO thông qua vi ch t ho ng b m t có kh yd um m ts v c n nghiên c u thêm: u ki n t Nghiên c tài nghiên c u tb t ho ng b m u tr ng c a v i s i th c t n hydrat hóa d u thông u ki n b o qu n ch t ho ng b m t Nghiên c u ch t xây d ng ch t ph gia phù h p v i ch t ho ng b m c ch t t y r a hoàn thi n có th ng d ng vào th c t Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 44 KHÓA LU N T T NGHI P TÀI LI U THAM KH O Ph m Th Luy n (2010), Lu t nghi p: Nghiên c u thành ph n c u trúc s n ph m Sulfat hóa d u thơng t ng h p ch t t y r a v i s i, i H c Bách Khoa Hà N i Nguy n Th Mai Liên (2011), Lu t nghi p: Nghiên c u t ng h p ch t ho ng b m t b u thô x d u m v i s i i H c Dân L p H i Phòng Ng (2009), Nghiên c u t ng h p ch t ho ng b m s n xu t ch t t y r a thân thi n v ng dùng x v i s i ph c v công nghi p d t may i H c Bách Khoa Hà N i c (2010), Lu t nghi p: T ng h p terpin hydrate t tinh d u thông, Khoa Công Ngh iH cC Ngô Th Thu n (1999), Th c t p hóa h c h , Nhà xu t b iH c Qu c Gia Hà N i Ng , Ngô Qu c Tu n, Nguy n Khánh Di u H ng (2004), Nghiên c u bi n tính d u thơng t o nguyên li u t ch t o ch t t y r a c n d u BK, T p chí Hố h c ng d ng S 7 Ng , Ngô Qu c Tu n, Nguy n Khánh Di u H ng (2004) T ng h p ch t t y r a c n d d u thơng T p chí Hố h c ng d ng S 11 1990); V tinh d u tri n v ng c a Vi t Nam T ng lu n phân tích Vi n Khoa H c Vi t Nam Trung tâm u Louis H T n Tài (1994), Các s n ph m t y r b n l n Nhà xu t b n Dunod , Xu t 10 Ngô Qu c Tu n (2007), Lu c: Nghiên c u bi n tính d u thơng t o ngun li u t ch t o ch t t y r a c n d u, ih c Bách Khoa Hà N i Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang 45 ... y r a nh nh án nghiên c u trình t ng h p ch t t y r a t d u thông hydrat x lý d u m v i s i Sinh viên: Nguy n Th o MSV: 1212301016 Trang KHÓA LU N T T NGHI P PH N I: T NG QUAN LÝ THUY T A T NG... ph m t y r Hình 11: y r a c a d u thơng hydrat hóa c pha loãng 40 nh m u v i kh y r a c a d u thơng hydrat hóa có tác c kho ng th i gian khác 42 KHÓA LU N T T NGHI P M U c ta, ngh d i Tr... 1212301016 Ngành: K thu tài: Nghiên c u t ng h p ch t ho ng b m t b hydrat hóa d x lý d u m v i s i ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý thuy t, th c nghi m):
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay