Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt)

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:17

... thức sẵn có người đọc; (7) Đọc q trình ngơn ngữ học 3.4 Phát tri n lực đọc hiểu theo hướng tiếp cận tri nhận 3.4.1 Năng lực đọc hiểu nhân tố cấu thành Năng lực đọc hiểu mối quan hệ với tri thức... phần tri thức lực đọc hiểu, luận án xây dựng bộ số phát tri n lực đọc hiểu lấy làm sở cho bước Luận án, với định hướng phát tri n lực đọc hiểu người đọc tức giúp cho người đọc tiếng Việt ngơn... dạy đọc tăng cường khả tri nhận cấp độ cao người đọc Tiểu kết Theo định hướng này, đọc hiểu tiếp cận trình Tri nhận lực đọc hiểu tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai cần phát tri n với nhân tố tảng tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt) , Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay