Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt)

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HOÀNG CHI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TRI NHẬN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ VIỆT NAM MÃ SỐ: 62 22 01 02 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƠN NGỮ HỌC Hà Nội – 2017 Cơng trình hồn thành tại: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Văn Thi Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học quốc gia, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, vào hồi … … ngày … tháng … năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội - Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Hoàng Chi (2013), “Một số đề xuất đào tạo, đánh giá lực tiếng Việt cho người nước sở Khung tham chiếu châu Âu”, Tạp chí Ngơn ngữ (8), tr 65 - 74 Nguyễn Thị Hoàng Chi (2016), “Cơ sở lí thuyết BICS CALP với giảng dạy tiếng Việt ngoại ngữ”, Tạp chí Ngôn ngữ (11), tr 59 – 71 Nguyễn Thị Hoàng Chi (2017), “Kiến thức siêu nhận thức chiến lược đối ứng giảng dạy đọc hiểu tiếng Việt ngoại ngữ”, Tạp chí Ngơn ngữ (3), tr 29 – 40 Nguyễn Thị Hoàng Chi, Vũ Văn Thi (2007), “Vấn đề thiết kế nâng cao lực hội thoại cho người nước ngồi”, Kỷ ́u hợi thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học”, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, tr 83 – 91 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết, đọc coi là kỹ tảng lực ngôn ngữ Cùng với kĩ nghe, đọc đặt thách thức lớn cho hệ phương pháp dạy tiếng trình tri nhận hàn lâm với đòi hỏi khắt khe xác Chính vậy, đọc hiểu ánh sáng phương pháp luận dạy học đại điểm mấu chốt việc xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai giai đoạn Với lý trên, chọn đề tài “Phát triển lực đọc hiểu tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận Tri nhận” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ luận án xác định sau: (1) xây dựng số khung tỉ trọng thành phần tri thức tham gia vào phát triển lực đọc hiểu tiếng Việt; (2) xây dựng khung tài liệu đọc hiểu sáu cấp độ sở khung tỉ trọng với chuẩn lực đầu sáu bậc KNLTV; (3) đề xuất khung ba chiều thi mẫu cho kiểm tra đánh giá đầu lực đọc hiểu sáu cấp độ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án lực đọc hiểu tiếng Việt ngoại ngữ theo hướng tiếp cận tri nhận Trong luận án này, quan tâm nghiên cứu nhân tố thuộc tri thức ngơn ngữ, văn hóa nhận thức có tác động đến lực đọc hiểu tiếng Việt mà không tính đến nhân tố tâm lí người đọc, mơi trường… Tài liệu khảo sát luận án bao gồm (1) tài liệu giảng dạy kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt vòng 15 năm trở lại đây; (2) tài liệu thực nghiệm xây dựng từ khung tài liệu đề xuất Phương pháp nghiên cứu (1) Nguồn học liệu khảo sát phương pháp thống kê, phân tích xác định độ khó văn (IF); (2) Bằng phương pháp miêu tả phân tích luận án đề xuất số cụ thể hóa chúng bảng tỉ trọng thành phần tri thức cho số phát triển đọc hiểu sở định lượng định tính; (3) Với mục đích kiểm chứng độ phù hợp khung tỉ trọng, luận án phân tích so sánh phiên tài liệu thử nghiệm với để sàng lọc rút kết luận phù hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 5.1 Về mặt lý luận, kết nghiên cứu luận án góp phần làm sáng tỏ số cần yếu cũng xây dựng khung số sáu bậc thành phần tri thức nhằm phát triển lực đọc hiểu tiếng Việt cho người nước theo hướng tiếp cận tri nhận; 5.2 Về mặt ứng dụng thực tiễn, kết nghiên cứu luận án sử dụng: a) xây dựng khung tài liệu đọc hiểu tiếng Việt theo sáu cấp độ; b) cụ thể hóa tiêu chí đầu lực đọc hiểu theo KNLTV; c) ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy biên soạn giáo trình đọc hiểu tiếng Việt đánh giá lực đọc hiểu tiếng Việt ngoại ngữ Bố cục luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận án gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương II: Khảo sát học liệu giảng dạy đánh giá đọc hiểu; Chương III: Xây dựng số phát triển lực đọc hiểu tiếng Việt; Chương IV: Thiết kế khung học liệu đọc hiểu tiếng Việt Chương I TÌNH HÌNH TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN Hệ phương pháp luận án giao điểm lí thuyết sau (1) Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai tảng tri nhận; (2) Hệ phương pháp dạy tiếng theo hướng tiếp cận tri nhận; (3) Đọc hiểu ngôn ngữ thứ hai q trình tri nhận Thụ đắc ngơn ngữ thứ hai tảng tri nhận Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai trở thành phân ngành nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng, liên quan chặt chẽ với tâm lý học giáo dục học Khác với tiếp cận khác trước đó, tiếp cận Tri nhận mang nội hàm đặc điểm chất riêng, đó, đặc biệt nhấn mạnh đến chất tích cực người học thể q trình xử lí ngơn ngữ cách tích cực Chính vậy, thụ đắc ngơn ngữ thứ hai từ tiếp cận Tri nhận hướng tới thúc đẩy trình tư người học L2, hình thành nên chiến lược học tập tri nhận giúp người học tiến nhanh đến cấp độ học L2 thành thạo Tiếp cận Tri nhận hệ phương pháp dạy học tiếng đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng chuỗi lí thuyết học tập mơ hình học tập chứa đựng ngun lí cốt lõi yêu cầu người học cần chủ động xây dựng thông tin tự thể kiến thức từ trải nghiệm Người học theo quan điểm tri nhận sử dụng lối phân tích bậc thang để tổ chức, cấu trúc tái tạo tri thức mà họ học Vì vậy, đặc trưng tiếp cận Tri nhận phương pháp dạy học tiếng (i) Dạy học phải lấy người học làm trung tâm; (ii) Học trình hiểu mà học, vừa hình thành kĩ vừa tích lũy kiến thức; (iii) Học tiếng cần động lực tự thân phải kết lao động sáng tạo linh hoạt người học Đọc hiểu ánh sáng Tri nhận luận 3.1 Mơ hình đọc hiểu hướng tiếp cận Tri nhận Từ thập kỷ 70 đến nay, nghiên cứu đọc hiểu cơng nhận bật với ba mơ hình với tiếp cận truyền thống tri nhận Cụ thể: (1) Mô hình từ lên (bottom-up) theo quan điểm truyển thống; (2) Mơ hình từ x́ng (top-down) mơ hình tâm lí học ngơn ngữ; (3) Mơ hình kết hợp giáo dục học tâm lý học gọi mơ hình tương tác (interactive model), tích hợp thông tin văn tri thức người đọc (Kintsch & Van Dijk, 1978[106]; Rumelhart, 1977[125]; Stanovich, 1980[131]; Verhoeven & Perfetti, 2000[134] 3.2 Cơ chế hiểu trình đọc theo hướng tiếp cận tri nhận Cơ chế hiểu mơ hình tương tác xuất phát từ tảng tiếp cận tri nhận, coi việc hiểu văn kết hợp hai chiều qua lại sở tương tác đồng thời hai trình từ xuống (top-down) từ lên (bottom-up) Hai tảng lí thuyết lớn mơ hình tương tác đọc là: Lý thuyết lược đồ Lý thút Mơ hình hiểu văn bản 3.2.1 Lý thuyết lược đồ (Schema Theory): liên quan đến tổ chức hoạt động hành động, kiện và kinh nghiệm khứ (Bartlett, 1932 theo Ajideh, 2003)[41] Lược đồ chia thành hai loại: lược đồ dạng thức (formal schema) lược đồ nội dung (content schema) lược đồ nợi dung liên quan đến tri thức thực tế tiếp xúc mang tính văn hóa mà người phải giải đối mặt với chủ đề hay nội dung văn Lược đồ văn hóa có mối quan hệ hữu với đọc hiểu 3.2.2 Lý thuyết mơ hình hiểu văn Mơ hình tích hợp hai yếu tố mơ hình tình h́ng (situation model) – bao gồm tất nhân tố mà văn lĩnh hội có vai trò chủ đạo tri thức mơ hình hiểu (Kintsch & van Dijk, 1978)[106] Trong q trình đọc, người đọc kích hoạt mơ hình tình cách sử dụng thơng tin cung cấp từ mơ hình văn tích hợp với tri thức sẵn có tâm trí người đọc 3.3 Đặc trưng đọc hiểu L2 từ góc độ tri nhận bao gồm số đặc trưng sau: (1) Trọng tâm trình đọc hiểu; (2) Đọc trình tương tác, phối hợp nhiều trình tri nhận hoạt động đồng thời; (3) Đọc thành thạo q trình xử lí văn có tốc độ nhanh hiệu quả; (4) Q trình đọc u cầu tính linh hoạt điều chỉnh q trình mục đích đọc; (4) Đọc trình chiến lược thể qua việc hồn thành nhiệm vụ; (5) Đọc q trình định giá liên tục; (6) Đọc q trình kích hoạt tồn vốn tri thức sẵn có người đọc; (7) Đọc q trình ngôn ngữ học 3.4 Phát triển lực đọc hiểu theo hướng tiếp cận tri nhận 3.4.1 Năng lực đọc hiểu nhân tố cấu thành Năng lực đọc hiểu mối quan hệ với tri thức ngôn ngữ học tạo nên lực ngôn ngữ học bao gồm hai cấp độ giải mã yếu tố hiểu văn Tính chất tự động, thục hiểu đọc thực thông qua việc gắn liền hệ thống đơn vị ngôn ngữ với lược đồ tri thức người đọc Nhân tố cấu thành nên lực đọc tri thức ngôn ngữ học với tri thức tỉ lệ cấp độ nhận thức kỹ người đọc 3.4.2 Năng lực đọc hiểu giảng dạy tiếng Việt ngoại ngữ cần xây dựng với (1) Năng lực hiểu nội dung văn đọc tiếng Việt bao gồm lực hiểu nội dung chủ đề yếu tố tri thức văn hóa Việt Nam; (2) Năng lực thực nhiệm vụ đọc (tasks) theo sáu mức nhận thức thể hệ thống câu hỏi dựa tảng lý thuyết Thang Bloom cho việc xác định mục tiêu học tập [47] với hệ thống kĩ năng, chiến lược đọc 3.4.3 Sự tác động L1 lực đọc hiểu L2 biến số giúp người dạy nhấn mạnh đến việc đầu tư nội dung cũng chiến lược giảng dạy hợp lí với đối tượng khác L1 cũng cần thúc đẩy trình dạy đọc tăng cường khả tri nhận cấp độ cao người đọc Tiểu kết Theo định hướng này, đọc hiểu tiếp cận trình Tri nhận lực đọc hiểu tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai cần phát triển với nhân tố tảng tri thức nhận thức Những chương luận án trình bày dựa nhân tố của mơ hình Chương II KHẢO SÁT HỌC LIỆU GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT Khảo sát nhóm giáo trình tiếng Việt bốn kỹ 1.1 Vấn đề học liệu: tập trung khảo sát ba giáo trình kỹ giáo trình đọc hiểu 1.2 Các phương diện thước đo: tài liệu khảo sát ba phương diện: tri thức ngôn ngữ, tri thức văn hóa kỹ nhận thức Thước đo số liệu chuẩn lực đầu KNLTV 1.3 Kết khảo sát giáo trình kỹ 1.3.1 Về phương diện tri thức ngôn ngữ (xem bảng 2.1) 1) Hệ thống chủ đề: Số lượng 87 chủ đề không phân chia đồng với nội dung triển khai theo chiều hướng mở dần có tính khác biệt cao giáo trình; 2) Hệ thớng từ vựng và ngữ pháp: số lượng từ vựng triển khai với độ khó tăng dần phân bố tương đối đồng với số lượng tương đối cấp độ sở trung cấp; 3) Kiểu loại và dạng thức văn bản: phổ biến hội thoại đoạn văn với dạng thức tường thuật-diễn giải chiếm đa số 1.3.2 Về phương diện tri thức văn hóa (xem biểu đồ 1) 1) Về đặc trưng phân bớ GT1 có phân bố tương đối đồng tăng cường triển khai gấp gần ba lần giáo trình từ cấp độ trở lên; 2) Về nội dung chủ đề: chứa nội dung văn hóa đích (target culture) chủ đề trùng khớp cấp độ 1.3.3 Về phương diện kỹ năng, mức nhận thức (xem biểu đồ 2) 1) Mức nhận thức triển khai ba bợ giáo trình: phân bố từ bậc thấp đến bậc cao; 2) Mức nhận thức cấp đợ bợ giáo trình: đồng GT2; 3) Kỹ năng, chiến lược khơng tìm dẫn 1.4 Kết khảo sát giáo trình chuyên đọc hiểu tiếng Việt rút từ bảng số liệu (xem bảng 2.4) Kết cho thấy (1) Tính mục tiêu: xác định rõ; (2) Chủ đề triển khai tập trung vào lĩnh vực học tập nghiên cứu không xếp cách liền mạch; (3) Hệ thống đơn vị từ vựng, ngữ pháp: trình bày phạm vi ranh giới chủ đề, hệ thống mẫu câu tài liệu dừng lại cấu trúc câu ghép hai đến ba thành phần, số lượng câu đảo, câu đặc biệt hiếm; (4) Kiểu loại và dạng thức văn bản: viết gồm từ hai đến năm đoạn văn với ba dạng thức; (5) Số lượng từ vựng dao động từ khoảng 384 đến 562 chữ; (6) Tri thức văn hóa: chiếm 75% dung lượng; (7) Kỹ /nhận thức: 192 nhiệm vụ đọc, 90% mức nhận thức Hiểu, Áp dụng Phân tích Khảo sát kiểm tra đánh giá đọc hiểu tiếng Việt 2.1 Vấn đề học liệu: thống kê 42 kiểm tra đánh giá đọc hiểu tiếng Việt khoảng 15 năm trở lại Số câu hỏi 42 756 câu chia 145 phần (xem bảng 2.6) 2.2 Phương diện cách thức khảo sát thực phương diện với bước 2.3 Kết khảo sát: 2.3.1 Xác định số lượng câu trả lời sai theo sớ phân tích liệu độ phù hợp văn bản (Item Facility Analysis - IF) (xem bảng 2.7) Cấp độ kiểm tra Tổng số câu IF = 0.25 – 0.75 IF > 0.9 IF < 0.2 Cấp độ A 245 221 18 Cấp độ B 288 231 15 42 Cấp độ C 223 194 22 ∑q 756 646 28 82 ∑% 100 ~85 ~4 ~11 2.3.2 Nguyên nhân mắc lỗi: thể số lượng câu hỏi không phù hợp 110 câu chiếm khoảng 15% số câu hỏi tham gia khảo sát (xem bảng 2.8) (1) Nhóm câu hỏi có số IF < 0.2: 82 câu hỏi thuộc vào nhóm có mức độ khó so với trình độ u cầu có 32 câu trắc nghiệm khách quan, 32 câu tự luận 25 câu thuộc loại khác (2) Nhóm câu hỏi có số IF > 0.9: 28 câu với kết cho thấy có độ khó thấp trình độ u cầu 2.3.3 Phân tích cấu trúc kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt có kết quả: (1) Tính chủ đề sử dụng tương đối phù hợp; (2) Kiểu loại văn triển khai 145 phần đề thi ba trình độ hầu hết đoạn văn; (3) Dạng thức văn chiếm đa số dạng thức sở tổng số 61; (4) Nhiệm vụ đọc hiểu chưa trọng triển khai mức nhận thức cao (xem biểu đồ 7) Tiểu kết: (1) Tài liệu giảng dạy cần phải hoàn thiện nội dung ngơn ngữ cũng văn hóa văn đọc, thiết kế tài liệu đọc chuyên sâu chođọc cấp thấp cấp cao cũng phải thiết kế đầy đủ kĩ mức nhận thức cấp độ với việc điều chỉnh lại tỉ trọng mức nhận thức; (2) Bộ số phát triển lực đọc hiểu chương xây dựng dựa sở sử dụng số vừa nói đồng thời phân cấp chúng thành sáu bậc trình độ với tỷ trọng thích hợp Chương III XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT 10 Bảng tổng hợp số phát triển đọc hiểu sở kết hợp số nhóm (xem bảng 3.4) 4.1 Tỉ trọng thành phần số nhóm (xem bảng 3.5) Bảng 3.5 Bảng tỉ trọng thành phần tri thức nhóm sáu cấp độ đọc Cấp độ ĐỌC TRI THỨC ĐỌC Tri thức Sớ lượng văn hóa từ vựng 1007 1007 1007 1150 1150 1150 15 6500 Tri thức phổ quát 6 5 4 30 ∑ Mức độ hiểu văn bản 79.7 79.7 84.0 86.8 88.7 89.9 >90 4.2 Tỉ trọng thành phần số nhóm (xem bảng 3.6) Bảng 3.6 Bảng tỉ trọng thành phần tri thức nhóm sáu cấp độ đọc Cấp độ ĐỌC R 2 2 - U 6 3 App 2 1 - MỨC NHẬN THỨC An 2 - - ∑nt 22 V 2 C 2 ∑nt 19 10 10 10 10 10 3 10 10 10 60 4.3 Tỉ trọng thành phần tri thức cấp độ đọc hiểu đề xuất sở kết hợp kết định lượng tri thức đọc định tính mức nhận thức Từ đây, luận án xây dựng khung tỉ trọng thành phần tri thức cấp độ đọc hiểu (xem bảng 3.7) Bảng 3.7 Bảng tỉ trọng thành phần tri thức sáu bậc lực đọc hiểu Cấp độ ĐỌC Tri thức 7 8 R 2 - U 6 3 App 2 1 - - - MỨC NHẬN THỨC An V 2 3 13 C 2 ∑nt 10 10 10 10 10 10 ∑∑nt 70 70 70 80 80 80 ∑nt 45 22 10 10 60 450 Chương IV THIẾT KẾ KHUNG VÀ HỌC LIỆU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT Khung tài liệu đọc hiểu cấp độ 1.1 Cơ sở xây dựng: (1) Nội dung văn đọc ứng với hệ thống chủ đề thuộc phạm trù CEFR [74]; (2) Tăng cường tri thức văn hoá gồm: khu vực A (CK1-CK7) khu vực B (CK8-CK15); (3) Nội dung nhiệm vụ đọc hiểu theo mức nhận thức; (4) Các kĩ đọc hiểu triển khai hai khu vực thông tin văn cấp nhỏ lớn; (5) Các nhóm tập đọc hiểu bao gồm nhóm 1.2 Khung nội dung tài liệu đọc hiểu chia theo thành phần tri thức bao gồm A Văn đọc Chủ đề khái quát (Commucative Topics) 1.1 Cá nhân/Tập thể (D1+D2) 1.2 Công việc (D3) 1.3 Học tập/Nghiên cứu a Cá nhân a Công việc (D4) b Gia đình b Lương thưởng a Địa lý c Lớp học c Học tập b Giáo dục d Địa điểm d Thời gian c Kinh tế e Sở thích e Mơi trường d Thương mại f Mua sắm f Kinh nghiệm e Truyền thông g Cá nhân g Kĩ f Ngoại giao h Giải trí h Trách nhiệm g Công nghệ i Mua sắm i Kế hoạch h Y học j Du lịch j Xu xã hội i Khác k Thời tiết k Khác l Dịch vụ 2.1 Giaokhỏe tiếp xã hội – Lời nói cử (CK1) 2.8 Hành vi – Quan niệm – Đạo đức/Tôn m Sức 2.2 Giao tiếp xã hội – Giới/Địa vị (CK2) giáo (CK8) Chủ đề 2.3 Quan hệ hoạt động xã hội – Gia đình 2.9 Hành vi – Quan niệm – Sinh hoạt văn hóa (CK3) hàng ngày (CK9) (Cultural 2.4 Quan hệ hoạt động xã hội – Lễ hội 2.10 Lịch sử/Địa lý quốc gia – Quá khứ Topics) (CK4) (CK10) 2.5 Quan hệ hoạt động xã hội – Nghệ 2.11 Lịch sử/Địa lý quốc gia – Hiện thuật (CK5) (CK11) 2.6 Quan hệ hoạt động xã hội – Ẩm thực 2.12 Biểu tượng quốc gia – Danh nhân (CK6) (CK12) 2.7 Quan hệ hoạt động xã hội – Trang 2.13 Biểu tượng quốc gia – Địa danh phục (CK7) (CK13) 14Tộc người – Nhóm người – Dân tộc 2.14 (CK14) 2.15 Tộc người – Nhóm người – Khu vực (CK15) Dạng thức văn bản (Rhetorical Patterns) 3.1 Miêu tả/Minh họa; 3.2 Trình bày/ Diễn giải; 3.3 Quá trình/Tiến trình/Chuỗi; 3.4 Phân loại/Chia nhóm; Kiểu loại văn bản 4.1 Đoạn văn a Thư cá nhân b Tin nhắn c Tóm tắt d Bản tin e Nội quy f Báo cáo g Hợp đồng h Thư giao dịch i Nghị định/Thơng tư j Kí sự/Phóng k Hồi ký l Kịch m Truyện ngắn n Tiểu thuyết B Nhiệm vụ đọc Nhận thức 5.1 Nhớ lại a Xác định b Nhớ lại 5.2 Hiểu a Giải thích b Minh họa c Phân loại d Tóm tắt e Suy luận f So sánh 5.3 Áp dụng a Sử dụng b Áp dụng Kỹ năng: 6.1 Đọc chậm tìm thơng tin chi tiết; 6.2 Đọc thu thập ngữ nghĩa; 3.5 Nguyên nhân – Kết quả; 3.6 So sánh – Đối chiếu; 3.7 Tương quan – Đối lập; 3.8 Vấn đề - Giải pháp; 3.9 Lập luận/ Bàn luận 4.2 Hội thoại 4.3 Bảng biểu 4.4 Sơ đồ/Biểu đồ 4.5 Bản đồ 4.6 Thực đơn 4.7 Danh sách 4.8 Lịch trình 4.9 Quảng cáo 4.10 Hướng dẫn sử dụng 4.11 Danh mục 4.12 Bài luận 4.13 Đề cương 4.14 Thơ 4.15 Câu đối 4.16 Ca dao/Tục ngữ 5.4 Phân tích/Tổng hợp a Phân biệt b Tổ chức c Qui nạp 5.5 Định giá a Kiểm tra b Đánh giá 5.6 Tạo a Đề xuất b Lập kế hoạch c Tạo 6.3 Đọc kỹ tìm hiểu diễn ngơn; 6.4 Đọc thu thập ý chính; 6.5 Đọc lướt tìm ý nghĩa chủ đề Chiến lược: 15 7.1 Nhận biết dạng thức văn bản; 7.3 Chọn tốc độ đọc; 7.2 Chọn chiến lược đọc; 7.4 Thực chiến lược đọc Khác: 8.1 Độ dài văn bản; 8.2 Nguồn tài liệu; 8.3 Tốc độ đọc 1.3 Khung nội dung tài liệu đọc hiểu chia theo lực đầu Năng lực đầu - KNLTV Tri thức Ngôn ngữ TV CĐ DT KL Bậc R U App KN CL TĐ Nguồn TV CĐ DT KL Bậc R U App C KN CL TĐ Nguồn Bậc Khoảng 1000 từ 1.1 a – b – c – d – e – f 3.1 (50%); 3.2 – 3.3 (50%) 4.1 a - b (từ 20 đến < 150 chữ, < 10 dòng); 4.2 (từ đến cặp thoại); 4.3 (từ 10 đến 30 chữ) Tri thức Văn hóa 2.1 CK1 (1) Mức Nhận thức 5.1.a – 5.1.b 5.2.a – 5.2.b – 5.2.c 5.3.a Kỹ năng/Chiến lược Siêu nhận thức 6.1 - 6.2 7.1 - 7.2 Khác Khoảng 60 từ/phút Tự tạo sử dụng nguyên Năng lực đầu - KNLTV Tri thức Ngôn ngữ Khoảng 1000 từ 1.1 g – h – i – j – k – l 3.1 (50%); 3.2 – 3.3 (50%) 4.1 a – b – c - d (từ 80 đến 250 chữ, < 20 dòng); 4.2 (từ đến cặp thoại); 4.4 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 (dưới 80 chữ) Tri thức Văn hóa 2.2 CK2 Mức Nhận thức 5.1.a – 5.1.b (2/10) 5.2.a – 5.2.b – 5.2.c – 5.2.d – 5.2.e (5/10) 5.3.a – 5.3.b – 5.3.c (2/10) 5.6.b (1/10) Kỹ năng/Chiến lược Siêu nhận thức 6.1 – 6.2 – 6.3 7.1 – 7.2 – 7.3 Khác Khoảng 75 từ/phút Có sử dụng nguyên Tự tạo chủ yếu Năng lực đầu - KNLTV 16 TV CĐ DT KL R U App An C KN CL TĐ Nguồn TV CĐ DT KL Bậc U An V C KN CL TĐ Nguồn Bậc TV CĐ DT KL Tri thức Ngôn ngữ Khoảng 1000 từ 1.2 a – b – c – d – e 3.1 - 3.2 (40%); 3.3 - 3.4 (60%) 4.1 a – b – c – d – e – f – g - h (từ 150 đến 400 chữ, 1200 chữ); 4.14 - 4.15 - 4.16 (dưới 400 chữ) Tri thức Văn hóa 2.12 – 2.15 CK12 - 15 Mức Nhận thức 5.2.a – 5.2.b – 5.2.c – 5.2.d – 5.2.e (2/10) 5.4.a – 5.4.b – 5.4.c (3/10) 5.5.a – 5.5.b (2/10) 5.6 a – 5.6.b – 5.6.c (3/10) Kỹ năng/Chiến lược Siêu nhận thức 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 7.1 - 7.3 - 7.4 Khác Khoảng 180 từ/phút Chủ yếu sử dụng nguyên Tài liệu giảng dạy đọc hiểu sáu cấp độ 2.1 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ A1 2.1.1 Thiết kế đọc gồm thông số (xem bảng 4.1.a) 2.1.2 Đánh giá khung: (1) Mức nhận thức cao hồn tồn khơng phù hợp; (2) Độ dài văn thích hợp 150 chữ 10 dòng; (3) Dạng thức văn triển khai thích hợp miêu tả, diễn giải Khung tài liệu đọc hiểu A1 cần điều chỉnh (xem bảng 4.1.b) Bảng 4.1.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ A1 (phiên chỉnh sửa) A1 Chủ Mức nhận thức 18 VBnn VBvh ∑cđ đề R 1 U App 3 An - V - C - ∑nt 10 ∑∑vb 49 21 70 2.2 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ A2 2.2.1 Thiết kế đọc gồm gồm thông số (xem bảng 4.2.a) 2.2.2 Đánh giá khung: (1) Mức nhận thức An không phù hợp; (2) Mức nhận thức C không phù hợp với học viên trình độ A2 nên chuyển sang App; (3) Mức nhận thức thấp (U) nên giảm chuyển sang App; (4) Độ dài văn thích hợp 250 chữ khoảng 15 dòng; (5) Dạng thức văn thích hợp miêu tả, diễn giải Khung tỉ trọng cấp độ điều chỉnh (xem bảng 4.2.b) Bảng 4.2.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ A2 (phiên chỉnh sửa) A2 Chủ Mức nhận thức R ∑∑vb U App An V C ∑nt đề VBnn 3 49 VBvh 1 21 ∑cđ 10 70 2.3 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ B1 2.3.1 Thiết kế đọc gồm thông số (xem bảng 4.3.a) 2.3.2 Đánh giá khung: (1) Độ dài văn thích hợp 400 chữ 20 dòng; (2) Văn từ đến đoạn ngắn; (3) Dạng thức văn thích hợp miêu tả, diễn giải, so sánh, nguyên nhân, vấn đề với nội dung quen thuộc với lược đồ tri thức người đọc; (4) Mức nhận thức thấp R giữ nguyên U cần tăng lên cần trì bổ sung tri thức từ vựng/ngữ pháp trước bước vào giai đoạn đọc trung cấp; (5) Mức nhận thức An xuất tri thức ngơn ngữ văn hóa phù hợp mức nhận thức V chưa cần thiết; (6) Do muốn nâng cao lực đọc hiểu nên cấp độ câu hỏi mức nhận thức C nên thiết kế Khung tỉ trọng cấp độ điều chỉnh (xem bảng 4.3.b) Bảng 4.3.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ B1 (phiên chỉnh sửa) B1 Chủ Mức nhận thức R ∑∑vb U App An V C ∑nt đề VBnn 2 49 VBvh 2 21 19 ∑cđ - - 10 70 2.4 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ B2 2.4.1 Thiết kế đọc gồm thông số (xem bảng 4.4.a) 2.4.2 Đánh giá khung: (1) Độ dài văn thích hợp 600 chữ 30 dòng; (2) Văn từ đoạn trở lên; (3) Dạng thức thích hợp diễn giải, so sánh, nguyên nhân, vấn đề, giải pháp với nội dung quen thuộc lược đồ tri thức người đọc; (4) Mức nhận thức thấp U cần gia tăng nhằm ghi nhớ tượng từ vựng/ngữ pháp cấp độ trung cấp (đặc biệt hệ thống từ Hán Việt đa nghĩa); (5) Mức nhận thức V cần tăng cường Khung tỉ trọng cấp độ điều chỉnh (xem bảng 4.4.b) Bảng 4.4.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ B2 (phiên chỉnh sửa) B2 Chủ Mức nhận thức R ∑∑nt U App An V C ∑nt đề VBnn 1 48 VBvh 1 1 24 ∑cđ 2 10 80 2.5 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ C1 2.5.1 Thiết kế đọc gồm thông số (xem bảng 4.5.a) 2.5.2 Đánh giá khung tỉ trọng: (1) Độ dài thích hợp 900 chữ khoảng 40 dòng; (2) Văn từ 3-4 đoạn trở lên; (3) Dạng thức thích hợp nên so sánh – đối chiếu, diễn giải – lập luận, vấn đề - giải pháp; (4) Mức nhận thức V cần gia tăng khu vực có sử dụng văn hóa phù hợp với trình độ học viên nhằm giúp họ phát huy tri thức sẵn có nhớ họ cũng bổ sung thêm vốn văn hóa địa cần thiết; (5) Mức độ nhận thức U cần giữ lại khu vực tri thức văn hóa trình độ tất vốn tri thức ngôn ngữ học giới thiệu tương đối đầy đủ với tổng số vốn từ lên đến 5000 từ Khung tỉ trọng cấp độ điều chỉnh (xem bảng 4.5.b) Bảng 4.5.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ C1 (phiên chỉnh sửa) C1 Chủ Nhận thức R ∑∑vb U App An V C ∑nt đề VBnn 1 24 VBvh 2 56 ∑cđ 3 10 80 20 2.6 Tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ C2 2.6.1 Thiết kế đọc gồm thông số (xem bảng 4.6.a) 2.6.2 Đánh giá khung tỉ trọng: (1) Mức nhận thức U không cần thiết; (2) Độ dài văn thích hợp 1200 chữ 50 dòng; (3) Văn từ 5-6 đoạn trở lên; (4) Dạng thức thích hợp nên so sánh – đối chiếu, diễn giải – lập luận, vấn đề - giải pháp Khung tỉ trọng cấp độ điều chỉnh (xem bảng 4.6.b) Bảng 4.6.b Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ C2 (phiên chỉnh sửa) C2 Chủ Mức nhận thức R ∑∑vb U App An V C ∑nt đề VBnn 1 32 VBvh 2 48 ∑cđ 3 10 80 Bài đánh giá lực đọc hiểu đầu sáu cấp độ 3.1 Đánh giá ngôn ngữ thứ hai đánh giá mức độ thành thạo người sử dụng L2 nói chung bao gồm số nguyên tắc như: (1) Tính hợp lệ (validity); (2) Đợ tin cậy (reliability); (3) Tính hiệu ứng (backwash) 3.2 Xây dựng đánh giá tiến đọc hiểu nhằm hướng tới việc đánh giá lực đầu người đọc cấp độ Nền tảng kiểm tra đánh giá lực khung nội dung ba chiều (Gronlund & Lyn 1990)[97] 3.2.1 Khung nội dung ba chiều (three-dimensions chart) kiểm tra tiến xây dựng sở kết hợp: (1) Các nhiệm vụ học tập phân chia theo mức nhận thức; (2) Các nội dung chủ đề triển khai tài liệu giảng dạy; (3) Các dạng tập thích hợp Cả ba điều kiện số hóa khung tỉ trọng kiến thức xây dựng 3.2.2 Một số vấn đề kỹ thuật khác gồm (1) Độ dài (test length); (2) Tốc độ đọc (speed reading); (3) Số lượng phần (parts of test); (4) Thời lượng (time); (5) Cách tính điểm số 3.3 Thiết kế kiểm tra mẫu cho đánh giá đọc hiểu Luận án tiến hành thiết kế khung nội dung ba chiều cho cấp độ đọc hiểu bậc với số lượng 20 câu hỏi (xem bảng 4.7 PL 11) 21 Tiểu kết (1) Từ khung tài liệu giảng dạy đọc hiểu cấp độ thiết kế xây dựng tài liệu đọc hiểu số Nhằm thử nghiệm phù hợp bảng tỉ trọng luận án tiếp tục xây dựng tài liệu số cho cấp độ đưa tài liệu vào khảo sát thực tế Từ kết khảo sát, luận án điều chỉnh bảng tỉ trọng kiến thức đọc hiểu sáu cấp độ (xem bảng 4.8) Bảng 4.8 Khung tỉ trọng thành phần tri thức đọc hiểu cấp độ (sau thử nghiệm) Cấp độ ĐỌC Tri thức MỨC NHẬN THỨC ∑∑vb R U App An V C ∑nt 2 - 5 4 3 - 2 3 2 10 10 10 10 10 7 8 - - - 3 10 70 70 70 80 80 80 ∑cđ 45 19 10 11 60 450 Khung tỉ trọng sau điều chỉnh điều chỉnh sử dụng kết thức nghiên cứu Mục đích phát triển lực đọc hiểu thể xây dựng học liệu mà luận án hướng tới (1) phát triển lực đọc tảng qua thiết kế phần tài liệu đọc hiểu cấp độ thấp cho phù hợp nhận thức cũng kiến thức kĩ năng; (2) điều chỉnh mức nhận thức trình độ đọc cao cho nội dung văn hóa cho học viên lĩnh hội đầy đủ toàn diện tri thức văn hóa cũng tăng cường khả tự nhận thức điều chỉnh hành động đọc thông qua việc thực kĩ đọc thu thập; (3) xây dựng đánh giá đầu cho đọc hiểu sáu cấp độ phù hợp với lực người đọc KẾT LUẬN Đọc hiểu quan niệm giáo học pháp đại đích chuỗi q trình học ngoại ngữ, nơi thử thách hệ phương pháp dạy tiếng lẫn nỗ lực người học Cho đến nay, đọc hiểu trải qua nhiều “thăng trầm” với bước tiến đáng kể tri thức tích lũy từ nghiên cứu dựa quan điểm truyền thống quan điểm giao tiếp đến tri nhận Những bước tiến đánh dấu 22 nhìn nhận ngày tồn diện hơn, sâu sắc chất đọc hiểu với tư cách q trình hoạt đợng tri nhận có tương tác hai đối tượng quan trọng hành động đọc người đọc tài liệu đọc Trên sở lý thuyết chất cấu trình đọc hiểu theo quan điểm tiếp cận tri nhận (cognitive approach), lực đọc hiểu xác định cấu tích hợp nhiều thành phần Như trình bày lực bao gồm lực ngơn ngữ, lực văn hóa lực nhận thức/siêu nhận thức Năng lực ngôn ngữ bao gồm lực ngữ âm, từ vựng ngữ nghĩa, ngữ nghĩa cú pháp, ngữ dụng diễn ngôn làm nên tổng thể lực tổ chức ngôn ngữ điều hành trình đọc hiểu từ cấp thấp đến cao Năng lực văn hóa nền, với lực ngơn ngữ gắn bó khăng khít với tạo nên lực tri thức tổng quát để hiểu văn Người đọc sử dụng lực nhận thức siêu nhận thức để hiểu điều hành hành vi đọc, đặt nội dung văn đọc vào lược đồ văn hóa mình, chọn lựa phương thức cũng chiến lược, kĩ đọc cho phù hợp để hiểu văn cách tốt Với việc xác định thành phần tri thức lực đọc hiểu, luận án xây dựng bộ số phát triển lực đọc hiểu lấy làm sở cho bước Luận án, với định hướng phát triển lực đọc hiểu người đọc tức giúp cho người đọc tiếng Việt ngơn ngữ thứ hai qua q trình học tập thân xây dựng cho lực đáp ứng chuẩn đầu theo cấp độ Chính sau số phát triển lực xác định cũng lúc cần khung lực thức để đặt vào nhằm xây dựng nội dung tri thức thuộc số theo sáu cấp độ ngôn ngữ Ở luận án sử dụng KNLTV xây dựng sở tiếp thu thành nghiên cứu CEFR với định hướng chuẩn lực đầu trình độ cho kỹ đọc hiểu làm khung chuẩn lực cho đọc hiểu tiếng Việt ngoại ngữ Với cách làm này, bảng tỉ trọng thành phần số bao gồm sáu bậc xây dựng trở thành khung lực đọc hiểu tảng phục vụ cho giảng dạy đánh giá đọc hiểu 23 Từ bảng tỉ trọng thành phần lực đọc hiểu sáu bậc, luận án đề xuất khung tài liệu phát triển đọc hiểu sáu bậc với nội dung sau: 4.1 Khung tài liệu đọc hiểu định hình theo nợi dung sáu bậc ngơn ngữ KNLTV sở tn thủ tính cấp độ mục tiêu đọc xác định Các tri thức ngơn ngữ, văn hóa kĩ cũng nhận thức định lượng định tính sở: (1) Tiếp thu kết khảo sát học liệu sử dụng; (2) Áp dụng kết nghiên cứu đọc hiểu giảng dạy đọc hiểu yếu tố liên quan ngơn ngữ khác; (3) Tính tốn đến nhân tố khác biệt đọc hiểu L1 L2 theo mơ hình đọc hiểu song ngữ, chấp nhận điểm giao thoa chuyển di hai ngôn ngữ 4.2 Lắp ghép số cụ thể vào khung tài liệu theo hai phần nội dung văn bản đọc nhiệm vụ đọc Ở phần văn đọc, luận án triển khai trình bày số liên quan đến hệ thống đặc điểm tiếng Việt danh mục nội dung liên quan đến tri thức văn hóa Việt Nam Hai hệ thống tri thức phần nội dung tài liệu đọc hiểu triển khai theo hệ thống chủ đề phân chia theo phạm trù sử dụng Ở phần nhiệm vụ đọc hiểu, luận án đưa hệ thống sáu (6) mức nhận thức vào việc thiết kế câu hỏi cho văn đọc với áp dụng năm (5) kiểu kĩ đọc triển khai khu vực thông tin văn khác Khung tài liệu đọc hiểu điều hành triển khai chiến lược nhận thức siêu nhận thức nhằm kích hoạt khả tri nhận người đọc trình đọc, đó, vấn đề độ dài, dạng thức, kiểu loại văn đến nguồn tài liệu, tốc độ đọc dẫn cụ thể Tổng chủ đề luận án đề xuất 45 chủ đề cho sáu cấp độ tài liệu 2/3 số lượng sử dụng để triển khai chủ đề chung với số lượng 30 nhóm chủ đề chung xếp theo phạm trù cá nhân/cộng đồng-cơng việc/nghề nghiệphọc tập/nghiên cứu Đây nhóm phạm trù từ vựng CEFR đề xuất khung tham chiếu cho giảng dạy, học tập đánh giá Đối với phần nội dung tri thức văn hóa, luận án đề xuất xây dựng nhóm chủ đề văn hóa với 15 nội dung chủ đề Khối lượng tri thức chiếm 1/3 nội dung cần triển khai tài liệu đọc Trên thực tế 24 khối tri thức có số lượng lớn gấp đơi so với số lượng luận án đề xuất tính chất tài liệu tài liệu giảng dạy giao tiếp nên số nhóm chủ đề văn hóa loại bỏ ghép vào nhóm gần trùng lặp đặc trưng Qua khảo sát, luận án đề xuất triển khai chủ đề phù hợp khối tri thức phổ quát với khổi tri thức văn hóa Việt Nam bên cạnh việc tăng cường giới thiệu tri thức văn hóa Việt Nam đến người đọc nhiều phương tiện hỗ trợ tài liệu cũng trình giảng dạy Tổng 30 chủ đề chung 15 chủ đề văn hóa triển khai tài liệu cấp độ nguyên tắc ngược số lượng Vấn đề tính tốn dựa hàm lượng tri thức chứa đựng chủ đề không khác số lượng lẫn tính chất Chính vậy, tài liệu cấp độ cao có số lượng chủ đề chung thấp bù đắp lại phải “cáng đáng” số lượng chủ đề thuộc khu vực văn hóa nhiều gấp đôi, gấp ba so với tài liệu cấp độ thấp Với cách làm này, luận án muốn đề xuất khoanh vùng kiến thức cần triển khai cũng số lượng kiến thức cần phải số hóa dựa sở định tính định lượng Nội dung ngơn ngữ cấp độ soi sáng khám phá với mức nhận thức phù hợp Dựa vào chất mức nhận thức BTx, xác định cấp nhận thức cho khu vực cấp độ ngơn ngữ Với cách làm đó, tài liệu đọc hiểu tránh tình trạng triển khai nhiệm vụ đọc thiếu cứ, không phù hợp với nội dung ngôn ngữ cấp độ Tổng số 24 nhiệm vụ nhận thức phân chia theo mức nhận thức kết hợp với khu vực kiến thức số hóa định lượng phần trăm cho mức nhận thức cấp độ Để phân bố chúng vào cấp độ tài liệu, mức nhận thức định tính để phân bố Từ phép định lượng định tính trên, cấp độ ngơn ngữ có số lượng nhiệm vụ đọc giống phân bố mức nhận thức khác sở tăng dần số lượng độ khó nhận thức Đề xuất thiết kế tài liệu đọc thử nghiệm đánh giá Từ bảng tỉ trọng tổng hợp cho sáu cấp độ luận án đề xuất bảng tỉ trọng cho cấp độ tài liệu từ trình độ A1 đến C2 sở kết hợp số lượng nhận thức với số lượng chủ đề đề xuất khung 25 tài liệu đọc hiểu chung Tổng số nhiệm vụ học tập tính tốn cân đối cho hai mảng chủ đề - chủ đề chung chủ đề văn hóa dựa sở phân bố mức nhận thức bảng tổng hợp Nhằm xem xét tính tin cậy khung tỉ trọng số cấp độ, luận án tiến hành đánh giá khung tài liệu cấp độ Kết kiểm chứng qua thực tế giảng dạy cho thấy điểm cần thiết sau: (1) cần thiết phải tập trung vào nâng cao lực đọc hiểu tiếng Việt cấp độ thấp đặc biệt lực ngôn ngữ tư tảng; (2) thúc đẩy trình tư người đọc cấp độ lên mức nhận thức cao thông qua việc tiếp nhận văn xây dựng theo công thức i+1; (3) quan tâm bổ sung vốn tri thức văn hóa Việt Nam cho đối tượng học viên NNN sở tính đến tương quan với tri thức L1 học viên Từ kết kiểm định thực tế, luận án điều chỉnh bảng tỉ trọng kiến thức đọc hiểu sáu cấp độ với số (gọi phiên thức) sở đề xuất xây dựng khung nội dung ba chiều cho thi đánh giá cấp độ cho đọc hiểu Thiết kế tài liệu đọc kiểm tra đánh giá cấp độ đọc hiểu coi kết nghiên cứu thực tiễn luận án lĩnh vực đọc hiểu tiếng Việt từ hướng tiếp cận tri nhận Phát triển đọc hiểu nghiên cứu từ góc độ tri nhận khơng thể không đề cập đến kiến thức siêu nhận thức bên cạnh kiến thức nhận thức Kiến thức siêu nhận thức người đọc việc đọc lúc tổng hồ nhận thức có ý thức đọc, trình đọc việc sử dụng chiến lược đọc Ở cấp độ ngôn ngữ, siêu nhận thức bao gồm nhận thức điều khiển chiến lược lập kế hoạch, tiến hành, sửa chữa, điều chỉnh, tổng hợp, đánh giá Kiến thức siêu nhận thức áp dụng vào giảng dạy thông qua chiến lược luận án này, vai trò đề cập đến thông qua việc xác định kĩ chiến lược đọc có tổng hòa nhiều yếu tố Chiến lược giúp cho việc khắc phục nhược điểm đọc học viên tài liệu đọc hiểu mang lại cũng gắn kết học viên với khu vực tri thức kĩ tiềm ẩn sẵn có, đồng thời khuyến khích người đọc thực chu trình tri nhận giảng dạy đọc hiểu điển giảng dạy theo phương pháp đối ứng (reciprocal teaching) Đây 26 phương pháp giảng dạy đọc hiểu đại có xuất phát từ tảng lý thuyết tri nhận Với nội dung triển khai, luận án bước đầu xây dựng nhìn tương đối tồn diện lực đọc hiểu có đóng góp định mặt lí thuyết cũng thực tiễn vấn đề nâng cao lực đọc hiểu tiếng Việt từ góc độ tri nhận luận Bên cạnh vấn đề làm được, hy vọng nội dung luận án gợi mở cho nghiên cứu khác phạm vi đề tài xây dựng kiểm tra đánh giá cấp độ đọc hiểu, phát triển định hướng kĩ giảng dạy học tập đọc hiểu theo quan điểm tri nhận… giúp ích cho đồng nghiệp người quan tâm đến giảng dạy tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai 27 ... thức sẵn có người đọc; (7) Đọc q trình ngơn ngữ học 3.4 Phát tri n lực đọc hiểu theo hướng tiếp cận tri nhận 3.4.1 Năng lực đọc hiểu nhân tố cấu thành Năng lực đọc hiểu mối quan hệ với tri thức... phần tri thức lực đọc hiểu, luận án xây dựng bộ số phát tri n lực đọc hiểu lấy làm sở cho bước Luận án, với định hướng phát tri n lực đọc hiểu người đọc tức giúp cho người đọc tiếng Việt ngơn... dạy đọc tăng cường khả tri nhận cấp độ cao người đọc Tiểu kết Theo định hướng này, đọc hiểu tiếp cận trình Tri nhận lực đọc hiểu tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai cần phát tri n với nhân tố tảng tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt) , Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận tri nhận (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay